Hotărârea nr. 890/2008

privind acceptarea donaţiei d-lui Nagy Sandor Richard, reprezentând suprafaţa de 19 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17765, înscris în C.F. 90040 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Nagy Sandor Richard, reprezentând suprafața de 19 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17765, înscris în C.F. 90040 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 69191/21.10.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 19 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17765, înscris în C.F. 90040 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul CMUAT nr. 1437 din 21.11.2007, se propune modernizarea străzii Adevărului, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6,0 m. din ax pe partea beneficiarilor în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii, să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1571/16.04.2008, dl. Nagy Sandor Richard donează Municipiului Oradea suprafața de 19 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17765, înscris în C.F. 90040 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. (1) Se acceptă donația d-lui Nagy Sandor Richard, reprezentând suprafața de 19 mp, teren identificat cu nr. cadastral 17765, înscris în C.F. 90040 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului.

(2) Donația menționată la alin.1 se acceptă condiționat de achitarea de către dl. Nagy Sandor Richard, a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Prezenta hotărâre va deveni aplicabilă numai după aprobarea în Consiliul Local a Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuințe individuale S+P+1/M, str. Adevărului, nr. 26 A-F.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   Dl. Nagy Sandor Richard prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 890                                                           SECRETAR

Ionel Vila