Hotărârea nr. 89/2008

Privind aprobarea unor mãsuri pentru dezvoltarea proiectului de investiþii cu denumirea: Producere de monitoare LCD în municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E


Privind aprobarea unor măsuri pentru dezvoltarea proiectului de investiții cu denumirea: Producere de monitoare LCD în municipiul Oradea


Analizând Raportul de Specialitate nr.51645 din data de 31.01.2008 întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Management Programe și Relația cu Investitorii și IMM-urile prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea unor măsuri pentru dezvoltarea proiectului de investiții cu denumirea: Producere de monitoare LCD în municipiul Oradea,

Ținând cont de importanța pe care proiectul de investiții îl are pentru municipiul Oradea referitor atât la avantajele de natură financiară prin veniturile bugetare suplimentare încasate la bugetul local cât și cele referitoare la crearea unui număr de aproximativ 2000 de locuri de muncă,

Văzând dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.b), lit.c), lit.d), alin.4 lit.a), lit.e), alin.5 lit.b), alin.6 lit.a) pct.11, art.45 alin.3) din Legea nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:


Art.1. (1) Se aprobă dezvoltarea în municipiul Oradea a proiectului de investiții cu denumirea: Producere de monitoare LCD în municipiul Oradea, potrivit reglementărilor legale în vigoare cu S.C. Hanil Electronics S.R.L._cu sediul în comuna Sântandrei, Palota, str. Câmpului, nr.1., județul Bihor.

 • (2) Pentru dezvoltarea proiectului se va elabora un memorandum prin grija Administrației Imobiliare Oradea și cu aprobarea Consiliului local al municipiului Oradea, în care vor fi cuprinse clauze referitoare la prețul terenului ce urmează a se vinde investitorului prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii precum și clauze referitoare la facilitățile fiscale și cele privind accesul la utilități care urmează a fi acordate investitorului S.C. Hanil Electronics S.R.L.

 • (3) Memorandumul se va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea și se va elabora în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, după negocierea clauzelor cu S.C. Hanil Electronics S.R.L. de către o comisie formată din:

 • 1. Biro Rozalia

 • 2. Tarța Marcel

 • 3. Pasztor Sandor

 • 4. Lezeu Petru

 • 5. Mintaș Ioan

 • 6. Pantea Florian

 • 7. Trifan Valetin care va constitui baza pentru dezvoltarea proiectului de investiții cu denumirea „Producere de monitoare LCD în municipiul Oradea”.

 • (4) În baza memorandumului se vor organiza toate procedurile prevăzute de lege și se vor întocmi toate documentele necesare astfel încât investitorul să beneficieze de toate facilitățile fiscale prevăzute de legislația în vigoare și să aibă acces la rețelele de utilități pentru dezvoltarea proiectului de investiții.

Art.2. Se aprobă realizarea pe locația de teren care urmează a fi definitivată prin grija Administrației Imobiliare Oradea a proiectului de investiții cu denumirea: „Producere de monitoare LCD în municipiul Oradea”, cu următorii parametri tehnico-economici ai investiției:

a.


viceprimar Primăria Municipiului Oradea consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local

director executiv adjunct - Administrația Imobiliară Oradea.


b.


valoarea investiției minim 30 milioane Euro care include valoare clădirilor inclusiv valoarea echipamentelor electronice și electrotehnice necesare desfășurării activității;

termenul de realizare a investiției este de maxim de 2 ani de zile de la data eliberării autorizației de construcție după depunerea documentației necesare prevăzute de lege pentru eliberarea autorizației;

crearea unui număr minim de 2000 de locuitori de muncă.


c.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.4.Hotărărea de Consiliu Local se comunică cu:

 • -  Administrația Imobiliară Oradea,

 • -   Direcția Juridică.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


Oradea, 31 ianuarie 2008


CONTRASEMNEAZĂ


Nr.89


SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

Ionel Vila