Hotărârea nr. 887/2008

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 8.989 mp. şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 8.989 mp teren situat în Oradea, Sos. Borşului - zona

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 8.989 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 8.989 mp teren situat în Oradea, Sos. Borșului - zona „Sinteza” cu destinația de ”drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 69188 din 21.10.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 8.989 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 8.989 mp teren situat în Oradea, Sos. Borșului - zona „Sinteza” cu destinația de ”drum public”.

Prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 8.989 mp., se reglementează situația juridică cu situația faptică a terenului reprezentând drum de acces la imobilele din zona de interes,

Ținând cont de prevederile art. 36 alin.(1) din Legea nr. 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar

Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a suprafeței de 2.372 mp. reprezentând teren proprietatea publică a Municipiul Oradea, identificat cu nr. topo 4207/8 din teritoriul cadastral Episcopia Bihor,

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 8.989 mp

astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. C.F. în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo și se constituie în noul nr.cadastral

-mp-

8.989

4060/50

1 Episcopia Bihor

30.432

3.252

4222

2 Episcopia Bihor

102.014

618

4223/5

1.259

67

4208

85.245

2.446

4224/10

3219 Episcopia Bihor

4.878

2.565

4207/8

Adeverința O.C.P.I.Bihor nr.

1146/2008

2.372

41

Art. 3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 8.989 mp teren, constituit conform art. 2 din prezenta hotărâre cu destinația de ”drum public”.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Instituția Arhitectul Șef

  • - Serviciul Terenuri

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • - S.C. UNIVEST COM S.A., prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 30 octombrie 2008

Nr. 887

Ionel Vila