Hotărârea nr. 886/2008

privind acceptarea donaţiei d-lui Liberţ Florin şi soţia Liberţ Monica, reprezentând suprafaţa de 29 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18499, înscris în C.F. 91208 Oradea, situat în Oradea str. Nufărului, cu destina

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind acceptarea donației d-lui Liberț Florin și soția Liberț Monica, reprezentând suprafața de 29 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18499, înscris în C.F. 91208 Oradea, situat în Oradea str. Nufărului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 69137/ 21.10.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 29 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18499, înscris în C.F. 91208 Oradea, situat în Oradea str. Nufărului, cu destinația de “drum public”,

Prin Planul Urbanistic de Detaliu aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 665/28.08.2008, se propune modernizarea rețelei stradale existente în zona de interes, urmând ca terenul înscris în C.F. 91208 Oradea cu nr. cadastral 18499, să fie cedat domeniului public,

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 959/08.07.2008, dl. Liberț Florin și soția Liberț Monica, donează Municipiului Oradea suprafața de 29 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18499, înscris în C.F. 91208 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Liberț Florin și soția Liberț Monica, reprezentând suprafața de 29 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18499, înscris în C.F. 91208 Oradea, situat în Oradea str. Nufărului, condiționat de achitarea de către donatori a cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   Dl. Liberț Florin prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr. 886


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.