Hotărârea nr. 885/2008

privind acceptarea donaţiei S.C. ASCENSION PRODCOM S.R.L., reprezentând suprafaţa de 120 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19310 înscris in C.F. 93198 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației S.C. ASCENSION PRODCOM S.R.L., reprezentând suprafața de 120 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19310 înscris in C.F. 93198 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 69139/21.10.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 120 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19310 înscris in C.F. 93198 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 1206/12.08.2008, se propune modernizarea str. Sofiei, prin realizarea unui profil transversal de 12,00 m. lățime, 6, m. din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1748/18.09.2008, S.C. ASCENSION PRODCOM S.R.L. donează Municipiului Oradea suprafața de 120 mp., teren identificat cu nr. cadastral 19310 înscris in C.F. 93198 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația S.C. ASCENSION PRODCOM S.R.L., reprezentând suprafața de 120 mp., teren identificat cu nr. cadastral 19310 înscris in C.F. 93198 Oradea, situat in Oradea str. Sofiei, condiționat de achitarea de către donator a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Prezenta hotărâre va deveni aplicabilă numai după aprobarea în Consiliul Local a Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință str. Sofiei nr.18, nr. cad. 18412.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Terenuri

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  S.C. ASCENSION PRODCOM S.R.L. prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 885                                                  SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.