Hotărârea nr. 883/2008

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului

Analizând Raportul de specialitate nr. 189.774 din data de 24.10.2008 întocmit de către Biroul Resurse Umane, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului,

În baza art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Biroul Resurse Umane.

 • -  Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr. 883


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

ce3bba605f3b9a190037e4033b96767edbfd3e19fa517ddbef30b43573c3e43c

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Nr.crt.

Act normativ

Denumirea actului normativ

Monitorul oficial/ Data publicării

Constituția României

9

1.

L 215 / 2001

legea administrației publice locale -republicata

M.O.123/2007

2.

L 188 / 1999

privind statutul funcționarilor publici (republicată)

M.O.365 / 2007

3.

L 161 / 2003

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției - SECȚIUNEA a 5-a Incompatibilități privind funcționarii publici

M.O. 279 /2003

4.

L 7/ 2004

privind Codul de conduita al functionarilor publici

M.O. 201/2006

5.

L 477 / 2004

Privind codul de conduită a persoanelor contractuale din autoritățile și instituțiile publice.

MO 1105 / 2004

6.

O 27 / 2002

privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

MO 84 / 2002

7.

L 233 / 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

MO 296 / 2002

8.

O 33 / 2002

privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale

MO 88 / 2002

9.

L 486 / 2003

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobarii tacite

MO 827 / 2003

10.

L 554 / 2004

2004 privind contenciosul administrativ

MO 1154 / 2004

11.

L 16 /1996

a Arhivelor Nationale

MO 71 / 1996

12.

L 544 / 2001

privind liberul acces la informațiile de interes public

MO 663 / 2001

13.

L 52/2003

privind transparenta decizionala in administratia publica

M.O. 70/2003

DIRECȚIA INFORMATICĂ

9

14.

HG 1007 / 2001

Pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administrației publice

MO 705 / 2001

15.

O 252 / 2003

Pentru aprobarea normelor metodologice privind instruirea și specializarea în domeniul informaticii a funcționarilor publici.

MO 432 / 2003

16.

HG 181 / 2002

Pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor și taxelor locale

MO 158 / 2002

17.

L 291 / 2002

pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale

MO 346 / 2002

18.

L 426 / 2001

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privin regimul deșeurilor (calculatoare și consumabile)

MO 411 / 2001

19.

L 161 / 2003

privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

MO 279 / 2003

INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF

20.

L 50 /1991 R, A

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

MO 933/ 2004

21.

OG 1430/2005

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/91privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

MO 825 / 2005

22.

L 350/2001 A

privind    anenajarea    teritoriuluis    si

urbanismului

MO 373/2001

MO 606/2006

23.

HG 525/1996 R

pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

MO 856/2002

24.

L 114/1996 R, A

privind locuintele

MO 393/1997

25.

OMCC 2314/2004

privind aprobarea Listei monumentelor istorice,     actualizata     si     a     Listei

monumentelor istorice disparute

MO 646/2004

26.

HG 273/1994

A

privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

MO 193/1994

27.

HG 940/2006

pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin HG 273/94

MO 652/2006

28.

Codul civil -sectiunea III despre vederea in proprietatea vecinului; sectiunea IV despre picatura streasinilor

29.

L 571/ 2003 A

Codul fiscal

MO 927/2003

30.

L 10/1995 A

privind calitatea in constructii

MO 12/1995

31.

L 7/1996 A

privind cadastrul si publicitatea imobiliara

MO 61/1996

32.

O 63/2002

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

MO 646/2002

33.

L18/1991 R

privind fondul funciar

MO 1/1998

34.

L63/2002

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 35/2000 pentru modificarea Legii 118/96 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

MO 73/2002

35.

L10/2001 R,A

privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

MO 653 /2005

36.

OG 2/2001 A

privind regimul juridic al contravențiilor

MO 410/2001

37.

L 148/2000

privind publicitatea

MO 359/2000

38.

OMS 235/2002

privind abrogarea OMS 862/2001, completarea OMS 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

MO 263/2002

39.

OMS 536/1997

pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

MO 140/1997

40.

OMT 571/1997

pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere

MO 15/ 1998

41.

L117/2007

pentru modificarea art.11 alin.11 litb din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

MO 303/2007

42.

OG

Ordonanta pentru modificarea alin3 al art.51 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriuluisi urbanismului

MO 81/2007

43.

OMTCT

Ordin al ministrului transporturilor constructiilor si turismului pentru complectarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.1746/2005 privind aprobarea listei organismelor recunoscute in domeniul produselor pentru constructii.

MO 79/2007

44.

OIGSISC 74/2007

Ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in constructii privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii -ISC pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice

MO 101/2007

45.

L123/2007

Legea 123- pentru modificarea legii 10/1995 privind calitatea in constructii

MO 307/2007

46.

HG 1067/2007

Hotarare de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.21/2006 privind regimul concesionarii monumentelor istorice.

MO 653/2007

47.

L 279/2007

Legea 279/2007 pentru complectarea art.1 din Ordonanta Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

MO 718/2007

48.

OU 114/2007

Ordonanta de Urgenta nr. 114 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului.

MO 713/2007

DIRECȚIA JURIDICA

J

49.

L 10/2001

privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie , republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 798/2005

50.

L 247/2005

privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 653/2005

51.

L 18/1991

privind fondul funciar, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 1/1998

52.

L 31/1990

privind societățile comerciale republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 1066/2004

53.

L 514/2003

privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

M.O. 867/2003

54.

L 50/1991

privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O.933/2004

55.

L 114/1996

privind locuința, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 393/1997

56.

L 7/1996

cadastrului si a publicitatii imobiliare republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 201/2006

57.

OUG 2/2001

privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 410/2001

58.

OUG 34/2006

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

M.O. 418/2006

59.

Codul Civil

Codul civil, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 271/1864

60.

Codul de Prcedură Civilă

Codul de Procedură Civilă, republicat cu modificările și completările ulterioare

M.O. 200/1865

61.

Codul Penal

Codul Penal, republicat , cu modificările și completările ulterioare

M.O. 65/1997

62.

Codul de Procedură Penală

Codul de Procedură Penală, republicat , cu modificările și completările ulterioare

M.O. 78/1997

63.

Codul Fiscal

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 927/2003

64.

Codul de Procedură Fiscală

Codul de Procedură Fiscală, republicat , cu modificările și completările ulterioare

M.O. 513/2007

65.

Codul familiei

Codul Familiei, republicat , cu modificările și completările ulterioare

B.O. 13/1956

66.

Codul Comercial

Codul Comercial, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 126/1887

67.

L 51/2006

a serviciilor comunitare de utilitati publice , actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

M.O. 254/2006

68.

L393/2004

Statutul alesilor locali cu modificările și completările ulterioare

M.O.912 /2004

69.

L 82/1991

Legea    Contabilității    republicată    și

actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 265/1991

70.

OMPF 1969/2007

privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoane juridice fara scop patrimonial

M.O. 846/2007

71.

L230/2007

privind     infiintarea     organizarea     și

funcționarea asociațiilor de proprietari cu modificările și completările ulterioare

M.O. 490/2007

72.

H.G. 933/2004

privind     contorizarea     consumatorilor

racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica

M.O. 616/2004

73.

O 233/2004

pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica cu modificările și completările ulterioare

M.O. 862/2004

74.

H.G.1588/2007

privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a L230/2007 privind infiintarea organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

M.O.43/2008

75.

L 67/2004

privind alegerea autorităților administrației publice locale,republicata , cu modificările și completările ulterioare

M.O. 271/2004

76.

L 112/1995

pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 279/1995

77.

O.G. 27/2002

privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare

M.O. 84/2002

78.

L. 487/2002

Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice cu modificările și completările ulterioare

M.O. 589/2002

79.

L 17/2000

privind asistența socială a persoanelor vârstnice,republicata , cu modificările și

M.O. 157/2007

completările ulterioare

80.

L 272/2004

privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare

M.O. 557/2004

81.

L. 273/2004

privind regimul juridic al adopției

M.O. 557/2004

82.

O 380/2002

privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal cu modificările și completările ulterioare

M.O. 929/2002

83.

O 491/2003

pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale

M.O. 382/203

84.

D 31/1954

privitor la persoanele juridice și persoanele fizice.

B.O. 8/1954

85.

D 32/1954

pentru punerea în aplicare a Codului familiei și a decretului privitor la persoanele fizice și persoanele juridice.

B.O. 32/1954

86.

O.G.28/2008

privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare.

M.O. 628/2008

87.

H.G. 661/2001

privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările și completările ulterioare.

M.O. 436/2001

88.

H.G. 1334/2004

privind întărirea ordinii și disciplinei în piețele agroalimentare.

M.O. 814/2004

89.

L. 16/1994

privind    arendarea,    actualizată,    cu

modificările și completările ulterioare

M.O. 91/1994

90.

H.G: 1853/2005

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, in anul 2006, producatorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol

M.O. 21/2006

91.

H.G. 679/2006

pentru modificarea HG 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor

M.O. 499/2006

92.

L. 253/2006

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producatorilor agricoli pentru achizitionarea de motorina in vederea efectuarii lucrarilor agricole mecanizate de infiintare si intretinere a unor culturi agricole ce se infiinteaza in primavara anului 2006,

M.O. 553/2006

93.

O.U.G. 65/2006

privind unele masuri de sprijin financiar care se acorda producatorilor agricoli pentru infiintarea culturilor din toamna

M.O. 781/2006

anului 2006

94.

H:G: 1487/2005

privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul

M.O. 1112/2005

95.

O 125/2006

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind certificarea animalelor si a produselor de origine animala.

M.O. 518/2006

DIRECȚIA ECONOMICĂ

J

96.

L 273/2006

privind finantele publice locale

M.O.618/2006

97.

L.500/2002

Legea finantelor publice

M.O 597/2002

98.

L.486/2006

bugetului de stat pe anul 2007

M.O 043//2006

99.

L.313/2004

datoriei publice

M.O.577/2004

100.

O.619/2005

privind aprobarea normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice

M.O.480//2005

101.

HG.158/2005

privind         constituirea,         stabilirea

componenteisi competentelor Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale

M.O.220/2005

102.

OUG ..146/2002

privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

M.O 24/2002

103.

O.1235/2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr.201/2003

M.O 34/2003

104.

OUG.34/2006

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

M.O.418/2006

105.

HG.925/2006

privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006

M.O.625/2006

106.

L..350/2005

privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitatile nonprofit de interes general

M.O 1128/2005

107.

H G .484/2003

privind aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva

M.O 316/2003

108.

O.130/2006

privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiior pe ramura de sport judetean si ale mun. Bucuresti

M.O 325/2006

109.

L.84/1995

privind invatamantul

M.O.167/1995

110.

L.128/1997

privind statutul personalului didactic

M.O. 158/1997

111.

O..1917/2005

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiuni de aplicare a acestora

M.O. 1186/2005

112.

HG .2192/2004

pentru aprobarea normelor metodologice privind finantarea si administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

M.O.66/2005

113.

O.4925/2005

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

M.O.874/2005

114.

OUG 79/2001

privind           intarirea           disciplinei

economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

M.O.297/2001

115.

L.51/2006

serviciilor comunitare de utilitati publice

M.O. 254/2006

116.

HG. 246/2006

pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice

M.O.295/2006

117.

OG. Nr.71/2002

privind organizarea si functionarea serviciillor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

M.O.648/2002

118.

OG. .86/2001

privind serviciile regulate de transport public local de calatori

M. O 544/2001

119.

O1917/2005

pentru aprobarea normelormetodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice

M.O 1186/2005

120.

L 571/2003

Codul fiscal

M.O 927/2003

121.

O.G. 92/2003

Codul de procedura fiscala

M.O 941/2003

122.

O 1954/2005

pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice

M.O 1176/2005

123.

L 82/1991

legea contabilitatii

M.O.265/1991

124.

L 22/1969

privind angajarea gestionarilor, constituirea

M.O 132/1969

de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea     bunurilor     organizatiilor

socialiste

125.

L 54/1994

pentru modificarea unor prevederi din L

22/1969

M.O 181/1994

126.

D 209/1976

Regulamentul operatiilor de casa

M.O 64/1976

127.

O.G.45/2003

privind finantele publice locale

M.O. 431/2003

128.

HCL.322/2007

Privind impozitele pentru anul 2008

129.

L.388/2007

Privind leg. Bug.de stat pe2008

M.O . 902/2007

BIROUL RESURSE UMANE

130.

H.G.611/2008

Organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

MO 530/ 2008

131.

H.G..432/2004

Dosarul profesional al funcționarilor publici

MO 341 / 2004

132.

H.G..522/2004

Pentru modificarea și completarea Hotărârii

Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici

MO 397 / 2007

133.

H.G.250/1992

Concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică locală, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată

MO 118 / 1995

134.

O 1900/2007

Regulamentul -cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea

MO. 152 / 2007

135.

L .53/2003

Codul muncii cu modificările și completările ulterioare

MO 72 /2003

136.

H.G.775/1998

Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale, cu modificările ulterioare

MO 420/ 1998

137.

H.G.281/1993 anexa 12

Salarizarea personalului din unitățile bugetare

MO 135 / 1993

138.

O.13012/2007

Modalități de acordare a calificativelor și aprobarea Criteriilor de performanță pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2007

MO 797 / 2007

139.

ORDIN

7.660/2006

Instructiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice

MO 742 /2006

140.

O.G .6/2007

Măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor dreptuir ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007

MO 66/2007

141.

O.G .9/2008

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici

MO 80/2008

142.

L 144/2007

Înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate

MO 359/2007

143.

L 393/2004

Statutul alesilor locali, actualizată

MO 912/2004

144.

L 115/2006

Declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, functionarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere

MO 263/1996

145.

HG 1066/2008

Pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici

MO 665/2008

146.

HG 833/2007

Normele de organizare și functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective

MO 565/2007

147.

HG 1344/2007

Normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină

MO 768/2007

148.

O.G .10/2008

Privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar

MO 79/2008

149.

H.G. nr. 497 / 2004

Hotărârea Guvernului României privind stabilirea cadrului instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea instrumentelor structurale

M.O.346/2004

150.

H.G. nr. 759 / 2007

Hotărârea Guvernului României regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale

151.

HG 552/1991

Hotararea de Guvern privind Normele de organizare in tara a actiunilor de protocol

M. O. Nr. 176/1991

152.

OUG 80/2001

Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind Stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice

M. O. Nr. 542/2001

153.

HG 1241/2004

Hotarare de Guvern Pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevazute in anexa 2 la OG 80/2001

M. O. Nr. 751/2004

154.

L 590/2003

Legea privind tratatele

M. O. Nr. 23/2004

COMPARTIMENTUL PT SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII 9     ’                       9

155.

Legea nr.

319/2006

Securitatii si sanatatii in munca

M.O. nr.646/2006

156.

Hotararea nr.

1425/2006

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca 319/2006

M.O.nr.882/2006

157.

Hotararea nr.

335/2007

Privind supravegherea sanatatii lucratorilor

M.O. nr.332/2007

158.

Legea

nr.258/2007

Privind protectia elevilor si studentilor

M.O. nr.493/2007

159.

Ordinul nr.3/2007

Privind aprobarea formularului pentru inregistrarea accidentului de munca - FIAM

M.O.nr.70/2007

160.

Legea

nr.349/2002

Pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

M.O.nr. 435/2002

161.

Legea nr.

215/2001

A administratiei publice locale

M.O. nr. 204/2001

162.

Legea

nr.188/1999

Privind statutul functionarului public

M.O. nr. 365/2007

163.

Legea

nr.307/2006

Privind apararea impotriva incendiilor

M.O.633/2006

164.

Ordin nr.163/2007

Pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

M.O.216/2007

165.

Ordin nr.106/2007

Pentru aprobarea criteriilor de stabilirea consiliilor locale si agentilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor

M.O.nr. 35/2007

166.

Ordin nr.87/2001

Privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu

M.O. nr.571/2001

167.

Hotararea nr.1739/2006

Pentru aprobarea de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

M.O. nr.995/2006

168.

Ordin nr.1.474/2006

Pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilo de urgenta.

M.O.nr.885/2006

169.

INDICATIV: P118/1999

Normativ de siguranta la foc a constructiilor

I.P.C.T. SA

170.

INDICATIV:

I20/1994

Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului

Reglementari in constructii

DIRECȚIA TEHNICĂ

J

171.

OUG 195/2005

privind protectia mediului

M.O1196/2005

172.

OUG 114/2007

Pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului

M.O. 713/2007

nr.195/2005 privind protectia mediului

173.

HG 321/2005

privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental

M.O358/2005

174.

L 426/2001

pentru aprobarea OUG78/2000 privind regimul deseurilor

M.O411/2001

175.

OUG 61/2006

Pentru modificarea si completarea OUG 78/2000, privind regimul deseurilor

M. O 790/2006

176.

OUG 78/2000

privind regimul deseurilor

M.O.283/2000

177.

HG 856/2002

privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

M.O.659/2002

178.

HG 349/2005

privind depozitarea deșeurilor

M.O.394/2005

179.

OAP. 757/2004

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor

M.O. 86/2005

180.

OAP. 95/2005

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri

M.O.194/2005

181.

Anexa la OAP.

95/2005

Anexa la Ordinul nr. 95/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri

M.O.194bis/2005

182.

HG 448/2005

privind gestiunea deseurilor de echipamente electrice si electronice

M.O.491/2005

183.

HG 621/2005

privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

M.O.639/2005

184.

OUG 16/2001

privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

M.O.104/2002

185.

L 465/2001

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

M.O.422/2001

186.

HG 731/2004

pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia atmosferei

M.O.496/2004

187.

HG 899/2004

pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

M.O.601/2004

188.

HG 128/2002

privind incinerarea deseurilor

M.O.160/2002

189.

HG. 268/2005

pentru modificarea și completarea Hotărârii

Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor

M.O. 332/2005

190.

OAP. 756/2004

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativului

M.O.86/2005

tehnic privind incinerarea deșeurilor

191.

HG. 543/2004

privind elaborarea și punerea în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului

M.O.393/2004

192.

OAP.117/2004

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”

M.O. 490/ 2004

193.

L. 286/2006

Pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001

M.O. 621/2006

194.

L 107/1996, actualizata

Legea apelor

M.O.244/1996

195.

L 112/2006

Legea pentru modificarea și completarea

Legii apelor nr. 107/1996

M.O. 413/ 2006

196.

HG 88/2004

pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere

M.O. 133/2004

197.

OUG 243/2000

privind protectia atmosferei

M.O.633/2000

198.

L 655/2001

pentru aprobarea OUG 243/2000 privind protectia atmosferei

M.O.773/2001

199.

L3/2001

pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Conventia cadru Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice

M.O. 081/2001

200.

OAP 536/1997

Pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

M.O. 140/1997

201.

OC 18/2005

Ordonanta Guvernului pentru modificarea Legii nr.98/1994, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de igiena si sanatate publica

M.O 101/2005

202.

L 348/2003

Legea pomiculturii

M.O. 541/2003

203.

L 24/2007

privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane

M. O. 36/2007

204.

L 27/2007

privind aprobarea OUG nr.61/2006 pentru modificarea si completarea OUG nr.78/2000 privind regimul deseurilor

M. O. 38/2007

205.

HCL 876/2005

Privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare in municipiul Oradea si Zona Metropolitana Oradea

206.

HCL 725/2006

Pentru aprobarea Regulamentului privind Serviciile publice, parcurile si zonele verzi, norme specifice privind protectia mediului

207.

HCL 852/2006

Privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 2145/3 si 2145/4 Oradea in suprafata totala de 20.000 mp necesar infiintarii Punctului de colectare a deseurilor de Echipamente Electrice si Electronice

208.

L.10/1995

Legea privind calitatea in constructii -actualizata la 12.11.2002

M.O.12/995

209.

L.50/1991

Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - actualizata

M.O.487/2004

210.

OAP 257/2005

Ordin privind aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

M.O.1058/2005

211.

OAP

1013/2001

Ordin privind aprobarea structurii continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii

M.O.340/2001

212.

OAP

1014/2001

Ordin privind aprobarea structurii continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii

M.O.357/2001

213.

HG 273/1994

Hotararea Guvernului privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

M.O.193/1994

214.

L 215/2001

Legea administratiei publice locale

M.O.204/ 2001

215.

L 51/2006

Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

M.O.254/ 2006

216.

Ord. 2 /2001

Ord. privind regimul juridic al contraventiilor

M.O.410/2001

217.

L 182/2006

Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor

M.O. 443/2006

218.

Ord. 36/2002

Ordin pentru impozitele si taxele locale

M.O.10/2002

219.

HG 933 /10.06.2004

Hotarare privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica

M.O.616/2004

220.

L 260/2006

Legea privind aprobarea Ord. De urgenta a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ord. De urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instiintarea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate.

M.O.575/2006

221.

HCL 264 /2003

Hotarare de consiliu privind aprobarea Regulamentului privind furnizarea si utilizarea energiei termice sub forma de apa fierbinte, caldura si apa calda de consum

222.

L 475/2003

Legea privind aprobarea ord. Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public

M.O.820 /2003

223.

HCL502 /2006

Regulament privind regimul de detinere a cainilor din alte rase decat cele prevazute in OU 55/2002

224.

L 227/2002

Legea pentru aprobarea OU nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan

M.O. 289/2002

225.

OU55/2002

Ordonanta privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi

M.O.311/2002

226.

L 60 / 11.03.2003

Legea pentru aprobarea Ord. De urgenta a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi .

M.O.3183/2003

227.

HCL 927 /2004

Completare Regulament functionare Cimitir municipal

228.

HG 1102 /2002

Hotararea Guvernului privind introducerea pe piata si exploatarea mijloacelor de agrement

M.O. 758/2002

229.

HCL 100/2004

Hotărârea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

230.

HCL 871 /2005

Hotărârea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

231.

H G 828/2003

Hatararea privind serviciile regulate de transport public local de calatori

M.O. 569/2003

232.

Ord 4 /2006

Ord. pentru modificarea Prescriptiei

Tehnice PTR-19 2002

M.O. 52/2006

233.

HCL 164/2003,

HCL 751/2004

Regulament de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

234.

HCL 88/1999

Hotararea privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea si desfasurarea activitatii de publicitate

235.

OUG34/2006

Ordonanta de urgenta privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

M.O.418 /2006

236.

L337/2006

Legea pentru aprobarea OUG

nr.34/19.04.2006

M.O.625 /2006

237.

HG 925/2006

Hotararea Guvernului pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006

M.O.625/2006

238.

OUG 30/2006

Ordonanta de urgenta privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de

M.O. 365/2006

achiziție publica

239.

OUG 74/2005

Ordonanța de urgenta privind infiintarea Autorității Naționale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

M.O.572/ 2005

240.

HG 895/2005

Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

M.O.751 /2005

241.

HG 901/2005

Hotararea Guvernului privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice, precum si aplanului de actiune pentru implementarea acesteia in perioada 2005-2007

M.O.758 /2005

242.

L500/2002

Legea privind finantele publice

M.O597 / 2002

243.

L27/1994

Legea privind taxele si impozitele locale

M.O.273 /1998

244.

L346/2004

Legea privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

M.O.681 /2004

245.

OUG 45/2003

Ordonanta de urgenta privind finantele publice locale actualizata

M.O 431 /2003

246.

HG 925/1995

Hotararea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de verificare si experizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

M.O.286 /1995

247.

Ordin1792/2002

Ordinul Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

M.O.37/2003

248.

HG264/2003

Hotararea Guvernului nr.264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice

M.O 177/2003

249.

Ordin 155/2006

Ordin emis de ANRMAP pentru aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica

M.O.894/2006

250.

H.G.433/2004

Hotararea Guvernului nr. 433 din 23 martie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare;

M.O.424/2006

251.

H.G.346/2004

Hotararea Guvernului nr. 346 din 18 martie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor si a Contractului-cadru de

M.O.424/2004

delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune

252.

H.C.L.516/2005

Hotararea Consiliului Local Oradea nr.516 din 28 iulie 2005 Privind aprobarea tarifelor de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere provenite de la populatia municipiului Oradea

253.

H.C.L.517/2005

Hotararea Consiliului Local Oradea nr.517 din 28 iulie 2005 privind aprobarea dării in folosinta a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea-Etapa I A, a regimului de functionare pentru Halda de Gunoi Oradea, dupa punerea in functiune a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea și a Contractelor de prestari servicii publice de depozitare

254.

H.C.L.876/2005

Hotararea Consiliului Local Oradea nr.876 din 22 decembrie 2005 - privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare in municipiul Oradea si Zona Metropolitana Oradea.

255.

L102 /25.04 2006

Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

M.O. 246/2006

256.

L 49/8.03.2006

Legea pentru aprobarea privind circulatia pe drumurile publice Ordonanta de urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice

M.O. 246/ 2006

257.

L 102/25.04.2006

Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

M. O. 398/2006

258.

OAP

842/4.12.2001

Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora ;

M.O. 58/ 2002

259.

OAP

1.987/18.11.

2005

Ordinul pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora

M.O.1.092/2005

260.

L38/ 20.01.2003

Legea privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

MO. 45/2003

261.

OAP nr. 275 /18.06.2003

ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

M.O.500/2003

262.

L 421/

27.06.2002

Legea privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale si normele

M O. 482/ 2002

metodologice

263.

HCL nr.

874/2005

Hotararea Consiliului Local privind aprobarea Regulamentului de organizare a traficului greu pe raza municipiului Oradea

264.

HCL nr. 438

/30.06. 2003

Hotararea Consiliului Local privind inregistrarea tramvaielor, masinilor autopropulsate pentru lucrari, masinile agricole sau forestiere, precum si cele pentru care nu exista obligatia inmatricularii

265.

O. U. G 45 /2003

actualizata

Ordonanța de urgență privind finanțele publice locale

MO 431/2003

266.

OAP

nr : 1169 /1997

Ordin pentru modificarea și completarea normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrului finanțelor nr:2487/1996 - norme metodologice

M.O134/ 1997

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ

J

267.

Tratat de aderare

Tratatul de aderare a Bulgariei și României la Uniunea Europeană semnat în 25 aprilie 2005 la Luxembourg

268.

Lege - ratificarea Tratatului de la Lisabona

Legea nr. 13 din 7 februarie 2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007

M.O. nr. 107/2008

269.

Regulamentul nr.

2110/2005

Regulamentul nr. 2110/2005 emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la data de 14 decembrie 2005, privind accesul la asistența externă acordată de Comunitatea Europeană

Aplicabil până la

31.12.2006

270.

Regulamentul nr.

2112/2005

Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 2112/2005 privind accesul la asistența externă acordată de Comunitatea Europeană

Aplicabil până la

31.12.2006

271.

Regulamentul nr.

1605/2002

Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1605/2002 privind Regulamenul Financiar aplicabil bugetului general al comunităților europene cu referire în special la Cap. IV al Părții a Il-a ce privește acțiunile externe ale Uniunii Europene

Aplicabil până la

31.12.2006

272.

Regulamentul nr.

2342/2002

Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 2342/2002 privind regulile de aplicare a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1605/2002

Aplicabil până la

31.12.2006

273.

PRAG

Ghid practic de proceduri contractuale pentru asistența externă acordată de Uniunea Europeană - PRAG 2003 (actualizat în 2006)

274.

Legea nr. 315 /

2004

Lege privind dezvoltarea regională în România

M.O. nr. 577 /

29.06.2004

275.

Ord. nr. 120/1998

Ordonanță privind Convenția-cadru de la Madrid privind cooperarea transfrontalieră

M.O. nr. 329 /

31.08.1998

276.

Legea nr.

544/2001

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

M.O. nr. 663 /

23.10.2001

277.

OUG nr. 34/2006

Ordonanță de urgență privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

M.O. nr. 418 /

15.05.2006

278.

Ord. 155 / 2006

Ordin ANRMAP privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziție publică

M.O. nr. 894 /

02.11.2006

279.

Regulamentul nr. 1080/2006

Regulamentul (Ce) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999

Aplicabil de la

1.01.2007

280.

Regulamentul nr. 1081/2006

Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul Social European și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999

Aplicabil de la

1.01.2007

281.

Regulamentul nr. 1082/2006

Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)

Aplicabil de la

1.01.2007

282.

Regulamentul nr.

1083/2006

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999

Aplicabil de la

1.01.2007

283.

H.G. nr. 497 /

2004

Hotărârea Guvernului României privind stabilirea cadrului instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea instrumentelor structurale

M.O. Nr. 346/2004

284.

H.G. nr. 759 /

2007

Hotărârea Guvernului României regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale

M.O. Nr. 517/2007

285.

HG 552/1991

Hotarare de Guvern privind Normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol

M. O. Nr. 176/1991

286.

OUG 80/2001

Ordonanță de Urgență a Guvernului privind Stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice

M. O. Nr. 542/2001

287.

HG 1241/2004

Hotărâre de Guvern pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa 2 la OG 80/2001

M. O. Nr. 751/2004

288.

L 590/2003

Legea privind tratatele

M. O. Nr. 23/2004

289.

O.U.G. 117/

2006

Ordonanța de Urgență a Guvernului privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat

M.O. nr. 1042 /

28.12.2006

290.

H.G. nr. 1164 /

2007

Hotărâre de Guvern privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

M.O. nr. 690 /

11.10.2007

291.

L 500 / 2002

Lege privind finanțele publice

M.O. nr. 597 /

13.08.2002

292.

L 273 / 2006

Lege privind finanțele publice locale

M.O. nr. 618 /

18.07.2006

293.

H.G. 1213 / 2006

Hotărâre de Guvern privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private

M.O. nr. 802 /

25.09.2006

294.

O.G. 29 / 2007

Ordonanța de Guvern privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

M.O. nr. 86 /

02.02.2007

295.

L 249 / 2007

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru

M.O. nr. 498 /

25.07.2007

obiectivul convergență

296.

Ord. MEF 911 /

2007

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007

M.O. nr. 591 /

28.08.2007

297.

O.G. 79 / 2003

Ordonanță de Guvern privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător

M.O. nr. 622 /

30.08.2003

298.

O.G. 94 / 2004

Ordonanță de Guvern privind reglementarea unor măsuri financiare

M.O. nr. 803 /

31.08.2004

299.

O.G. 53 / 2005

Ordonanță de Guvern privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice

M.O. nr. 796 /

01.09.2005

300.

H.G. 1306 / 2007

Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător

M.O. nr. 753 /

06.11.2007

301.

O.G. 58 / 1998

Ordonanța Guvernului privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România

M.O. nr. 309 /

26.08.1998

302.

H.G. 800 / 2007

Hotărâre privind aprobarea Programului anual de marketing și promovare turistică și a Programului anual de dezvoltare a produselor turistic

M.O. nr. 548 /

10.08.2007

303.

Ord. 886 / 2008

Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

M.O. nr. 647 /

11.09.2008

304.

L. 182 / 2000

Lege privind protejarea patrimoniului cultural național mobil

M.O. nr. 530 /

27.10.2000

305.

H. 1546 / 2003

Hotărâre pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

M.O. nr. 58 /

23.01.2004

306.

L. 422 / 2001

Lege (republicată) privind protejarea monumentelor istorice

M.O. nr. 938 /

20.11.2006

307.

L. 5 / 2000

Legea pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -Secțiunea a IlI-a - zone protejate

M.O. nr. 152 /

12.04.2000

308.

H.G. 1430 / 2003

Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna

M.O. nr. 905 /

18.12.2003

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

309.

L 672/2002

Privind auditul public intern

MO 953/2002

310.

Ordin 38/2003

pentru aprobarea Normelor Generale privind exercitarea activitatii de audit public intern

MO 130//22003

311.

OG 37/2004

pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul public intern

MO 91/2004

312.

Ordin 423/2004

pentru modificarea si completarea Normelor Generale privind exercitarea activitatii de audit public intern aprobate prin OMF 38/2003

MO 245/2004

313.

Ordin 252/2004

Pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern

MO 128/2004

314.

Codul etic din

3.02.2004

Privind conduita etica a auditorului intern

MO 128/2004

315.

Ordinul

1702/2005

Pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice

MO 154/2006

COMPARTIMENT RELATII INTERNATIONALE

316.

Lege nr.

590/2003

Privind tratatele

317.

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002

Pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale

318.

Ordonanța Guvernului României nr.

80/2001

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobata prin Legea nr. 247/2002, modificata de H.G. nr. 1241/2004

CUPRINS

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II - DREPTURILE , ÎNDATORIRILE, SANCȚIUNILE DISCIPLINARE ȘI RĂSPUNDEREA FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI A PERSONALULUI CONTRACTUAL PREVĂZUTE IN LEGISLAȚIA SPECIFICĂ

CAPITOLUL III -STRUCTURA ORGANIZATORICA A APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI

CAPITOLUL VI - DIRECȚIA JURIDICA SI COMPARTIMENTELE DIN SUBORDINEA SECRETARULUI...............’

CAPITOLUL V - DIRECȚIA ECONOMICĂ

CAPITOLUL VI - DIRECȚIA TEHNICĂ

CAPITOLUL VII - INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

CAPITOLUL VIII - DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ, FINANȚĂRI EXTERNE

CAPITOLUL IX- DIRECȚIA INFORMATICĂ...................................’

CAPITOLUL X - STRUCTURI DIRECT SUBORDONATE PRIMARULUI

CAPITOLUL XI - DISPOZITII FINALE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Aparatului de specialitate al primarului, este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 • -  Constitutia Romaniei;

 • -   Legea nr.215/2001- privind administrația publică ,republicata;

 • -  Legea nr. 188/1999 - privind statutul funcționarilor publici, republicata;

 • -  Legea nr. 161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției - Secțiunea a 5-a Incompatibilități privind funcționarii publici cu modificarile si completarile ulterioare;

 • -  Legea nr.53/2003 -Codul Muncii;

 • -  Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici;

 • -  Legea nr.477/2004 Codul de conduita al personalului contractual din institutii publice ;

Art.2. Municipiul Oradea este persoană juridică de drept public. Are patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină.

Art.3. Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală în Municipiul Oradea sunt: Consiliul Local, ca autoritate deliberativă și Primarul, ca autoritate executivă.

Art.4. Consiliile locale și primarii se aleg în condițiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

(1) Consiliile locale și primarii funcționează ca autorități ale administrației publice locale și rezolva treburile publice , în condițiile legii.

Art.5. Primarul, viceprimarii, secretarul municipiului și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria municipiului, care duce la îndeplinire hotarârile consiliului local si dispozițiile primarului,soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Art.6. Aparatul de specialitate al primarului este structura organizatorică stabilită prin organigrama și statul de funcții, aprobate conform legii, care duce la îndeplinire sarcinile și atribuțiile administrației publice locale reieșite din legi, ordonanțe, hotărâri ale guvernului, ordine ale conducătorilor administrației publice centrale, hotărâri ale Consiliului Local și dispoziții ale primarului.

Art.7. Primarul este șeful administrației publice locale și răspunde de buna organizare și funcționare a acesteia, prin compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al primarului. În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Primarul emite dispoziții. Aceastea devin executorii după ce au fost aduse la cunoștința publică sau a persoanelor interesate. Primarul reprezintă municipiul în relațiile cu celelalte autorități publice, cu personae fizice și juridice din țară și străinătate, precum și în justiție. Primarul este ordonatorul principal de credite.

Art.8. Viceprimarii municipiului îndeplinesc atribuțiile care le sunt delegate de către primar, prin dispoziție, și coordonează direct activitatea structurilor funcționale ale administrației locale, conform organigramei.

Art.9. Secretarul municipiului îndeplinește urmatoarele atributii principale:

 • a) avizează, pentru legalitate, dispozitiile primarului și hotărârile consiliului local;

 • b) participă la ședințele consiliului local;

 • c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local si primar, precum și între acestia și prefect;

 • d) organizează arhiva și evidența statistică a hotărărilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;

 • e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor cu caracter public, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • f) asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul-verbal al ședințelor consiliului local și redactează hotarârile consiliului local;

 • g) pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;

 • h) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar

De asemenea, coordonează activitatea Compartimentelor Fond Funciar ,Auroritate Tutelara a Direcției Juridice și a Direcției de Evidență a Persoanelor.

Art.10. Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite, serviciile de specialitate colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale organizate la nivel județean.

În vederea rezolvării operative și oportune a sarcinilor ce le revin, compartimentele de specialitate ale Aparatului de specialitate al primarului, sprijină activitatea societăților comerciale, instituțiilor publice bugetare și extrabugetare din subordinea Consiliului Local.

În problemele de specialitate, compartimentele funcționale din componența Aparatului de specialitate al primarului întocmesc rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri și dispoziții pe care le prezintă Primarului, viceprimarilor sau secretarului care le coordonează activitatea, în vederea avizării și propunerii spre aprobare Consiliului Local sau Primarului, cu viza din punct de vedere legal a secretarului, respectiv a personalului cu atribuții în domeniul juridic. Compartimentele funcționale răspund în fața Primarului de aplicarea prevederilor Hotărârilor Consiliului Local și a Dispozițiilor Primarului. Documentele care sunt solicitate de consilieri în vederea informării, vor fi puse la dispoziția acestora conform legii. Pentru alte organisme sau persoane fizice interesate în consultarea unor documente, aceasta devine posibilă numai cu aprobarea prealabilă a Primarului, viceprimarilor sau secretarului în concordanță cu prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public și a Dispoziției Primarului emisă în acest sens.

Art.11. Serviciile publice înființate de Consiliul Local sunt subordonate Primarului care le coordonează direct sau prin viceprimari și secretar potrivit competențelor stabilite prin organigramă și Regulamentul de organizare și funcționare.

Art.12. Actele care se eliberează de către Primărie vor fi semnate, de regulă, de către Primar sau de viceprimari în limita delegării atribuțiilor stabilite de către Primar, secretar, precum de către șeful structurilor funcționale în cadrul cărora au fost întocmite si de functionarul public direct implicat .

Art.13. Conducerea direcțiilor este asigurată de un director executiv care este sprijinit realizarea sarcinilor de regula de un director executiv adjunct, după caz, de șefii de servicii, birouri și coordonatori ai compartimentelor subordonate.

Art.14. Atribuțiile, competențele și răspunderile cu caracter general ce revin directorilor executivi:

Directorii executivi (directorii executivi adjuncți), pe lângă activitatea profesională proprie, organizează activitatea și urmărește realizarea sarcinilor de către funcționarii din compartimentele direcției, în care sens, îndeplinesc următoarele atribuții:

 • ♦ primesc corespondența repartizată direcției de către conducerea primăriei și o distribuie compartimentelor de specialitate din cadrul direcției;

 • ♦ urmăresc respectarea termenelor legale în soluționarea corespondenței;

 • ♦  informează, ori de câte ori este nevoie, conducerea primăriei asupra activității desfășurate în cadrul direcției, precum și despre problemele din activitatea instituțiilor și agenților economici de interes local care au legatura cu activitatea directiei;

 • ♦ participă la ședințele Consiliului Local;

 • ♦ asigură rezolvarea problemelor curente ale direcției;

 • ♦ asigură cunoașterea și studierea de către personalul din subordine a legislației în vigoare,utilizarea deplină a timpului de lucru, creșterea aportului fiecărui angajat la rezolvarea cu competență și de calitate a tuturor sarcinilor încredințate conform fișei postului în raport cu pregătirea, experiența și funcția ocupată;

 • ♦ asigură și răspunde de rezolvarea în termen a cererilor, sesizărilor și scrisorilor primite de la cetățeni în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

 • ♦ asigură elaborarea proiectelor de hotărâri și dispoziții;

 • ♦ urmăresc îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local și a Dispozițiilor Primarului date în competența de realizare a compartimentelor direcției respective;

 • ♦ realizează colaborarea și conlucrarea pentru soluționarea unor probleme complexe cu toate direcțiile de specialitate, inclusiv a materialelor care se prezintă spre analiza comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

 • ♦ urmăresc întocmirea fișei fiecărui post al personalului din subordine și face propuneri primarului în legătură cu demararea procedurilor de recrutare a posturilor vacante din subordine , avansări și promovări ale personalului din subordine.

 • ♦ urmăresc asigurarea abonamentelor de specialitate pentru direcție, abonamente la edituri pentru lucrări de interes local, realizarea colecțiilor de acte normative, precum și urmărirea aplicării dispozițiilor legale de către personalul direcției;

 • ♦ îndeplinesc orice alte sarcini dispuse de conducerea Primăriei;

 • ♦ acordă audiențe cetățenilor pe domeniul specific de activitate al fiecărei direcții;

 • ♦ în limita competențelor stabilite, reprezintă compartimentele pe care le conduc în relațiile cu alte compartimente de specialitate din aparatul propriu sau cu agenții economici, instituțiile publice și persoanele fizice;

 • ♦ asigura evaluarea personalului din subordine.

Art.15. Atribuțiile, competențele și răspunderile cu caracter general ce revin șefilor de compartimente (servicii și birouri):

 • ♦ organizează activitatea, atât pe compartimente cât și pe fiecare funcționar din subordine;

 • ♦ întocmesc programele de activitate ale compartimentelor și le prezintă spre aprobare directorului executiv sau directorului executiv adjunct care coordonează activitatea, stabilesc măsurile necesare și urmăresc îndeplinirea în bune condiții a obiectivelor din aceste programe;

 • ♦ urmăresc și răspund de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor și finalizarea în termenele legale a acțiunilor din programele de activitate sau dispuse de conducere;

 • ♦ asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, luând măsurile ce se impun;

 • ♦ urmăresc și verifică activitatea profesională a personalului din cadrul compartimentelor pe care le conduc, îi îndrumă și sprijină în scopul sporirii operativității, capacității și competenței lor în indeplinirea sarcinilor încredințate;

 • ♦ asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate ale fiecărui compartiment, organizează și urmăresc documentarea de specialitate a personalului din subordine;

 • ♦  repartizează pe salariații subordonați, sarcinile și corespondența ce revine compartimentelor respective, dând îndrumările corespunzătoare pentru soluționarea acestora;

 • ♦ verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența efectuate de personalul din subordine;

 • ♦ veghează și răspund, alături de personalul din subordine de respectarea normelor legale și a celor hotărâte de Consiliul Local;

 • ♦ răspund de respectarea normelor de conduită și deontologie de către personalul din subordine în raporturile cu contribuabilii;

 • ♦ întocmesc fișele posturilor și cele de evaluare individuală ale subordonaților, până la nivelul competențelor lor; stabilesc formele de perfecționare profesională necesare bunei desfășurări a activității.

 • ♦ răspund de buna organizare și desfășurare a activității de primire și soluționare a petițiilor adresate compartimentului, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

 • ♦ îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de conducere în legătură cu domeniul lor de activitate.

În cazul șefilor de compartimente ( Subordonate direct primarului indiferent de structura organizatorică) care nu fac parte din nici o direcție, la sarcinile acestora se adaugă și cele specifice Directorilor executivi. Directorii executivi, directorii executivi adjuncți, șefii de servicii și birouri răspund de întreaga activitate care le-a fost repartizată spre coordonare, în conformitate cu prezentul regulament; înlocuitorii de drept vor fi stabiliți prin fișa postului sau prin dispoziția Primarului. Ei răspund în ordine ierarhică față de Primar, viceprimari sau secretar, după caz, respectiv față de directori.

Art.16. Programul de lucru al personalului din cadrul Aparatului de specialitate al primarului este stabilit prin dispoziția Primarului. Conducerea Primăriei va putea stabili pentru personalul din subordine și alte sarcini decât cele prevăzute în prezentul regulament.

Art.17. Personalul din cadrul aparatului de specialitate își desfășoară activitatea potrivit dispozițiilor legale prevăzute pentru funcționarii publici sau personalul contractual, după caz și are următoarele responsabilități generale:

 • -    răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter cofidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

 • -    răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii de orice natură instituției;

 • -     răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin conform legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției, și de raportare a modului de realizare;

 • -    răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor stipulate în documentele întocmite;

 • -    răspunde de exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului.

Pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, personalul aparatului propriu răspunde, după caz, disciplinar, material, administrative, civil, sau penal.

CAPITOLUL II

DREPTURILE , ÎNDATORIRILE, SANCȚIUNILE DISCIPLINARE ȘI RĂSPUNDEREA FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI A PERSONALULUI CONTRACTUAL PREVĂZUTE ÎN LEGISLAȚIA SPECIFICĂ.

A. Drepturile funcționarilor publici

Art.18. Drepturile funcționarilor publici sunt prevăzute în Capitolul V, secțiunea I din Legea nr.188/1999 și constă în următoarele:

 • -  dreptul garantat la opinie și la asociere sindicală, în condițiile legii;

 • -  dreptul de asociere în organizații profesionale sau alte organizații având ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale și protejarea statutului lor;

 • -  dreptul la grevă, exercitat în condițiile legii;

 • -  dreptul la salariu și la durată normală a timpului de lucru de 8 ore /zi și 40 ore/săptămână.

Funcționarii publici de execuție, au dreptul de recuperarea orelor lucrate din dispoziția primarului peste durata normală a timpului de lucru, precum și în zilele de sărbători legale declarate zile nelucrătoare sau la plata majorată a acestora cu un spor de 100%. Numărul orelor plătite astfel nu poate depăși 360 într-un an;

 • -  dreptul la concediul de odihnă, la indemnizație de concediu și o primă de vacanță, egală cu salariu de bază din luna anterioară plecării în concediu și care se impozitează separat;

 • -  dreptul la concedii medicale și alte concedii, cu menținerea raporturilor de serviciu în cazuri reglementate de lege;

 • -  dreptul la condiții normale de muncă și igienă și în mod excepțional, schimbarea locului de muncă pentru motive de sănătate, cu păstrarea gradului, clasei și treptei avute;

 • -  dreptul la asistență medicală: proteze și medicamente în condițiile legii;

 • -  dreptul de pensii și celelalte drepturi de asigurări sociale de stat;

 • -  dreptul de protecție împotriva amențărilor, violențelor și faptelor de ultraj la care ar putea fi supuși în exercitarea funcției sau în legătură cu aceasta;

 • -  dreptul la despăgubiri în cazul în care, din culpa Consiliului local, funcționarii publici au suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuțiile de serviciu;

 • -  dreptul de delegare și detașare în condițiile și cazurile prevăzute de lege și în cazul delegării în scopul efectuării cursurilor de perfecționare organizate în altă localitate decât cea de domiciliu;

 • -  în caz de deces a funcționarului public, membrii familiei îndreptățiți la pensie de urmaș, au dreptul să primească pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcționarului public decedat

Art. 19. În exercitarea atribuțiilor lor, funcționarii publici beneficiază de protecția legii.

B. Îndatoririle funcționarilor publici

Art.20. Îndatoririle funcționarilor publici sunt prevăzute în capitolul V secțiunea II din Legea 188/1999 și constă în următoarele:

 • -  obligația de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu cu loialitate, în mod conștincios și corect, să se abțină de la orice faptă de natură a prejudicia Consiliul local;

 • -  să nu-și exprime sau să-și manifeste convingerile politice în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • -  obligația de a se conforma dispozițiilor date de funcționarii publici cu funcții de conducere, cărora le sunt subordonați direct.

În cazul în care apreciază că dispozițiile sunt ilegale, funcționarii publici pot refuza executarea lor, cu obligația motivării în scris a acestui refuz. Dacă funcționarul public care a dat dispoziția stăruie în executarea ei, va trebui să o formuleze în scris, în această situație funcționarul public care a primit dispoziția este obligat să o execute.

 • -  îndatorirea de a executa și rezolva lucrările repartizate de conducătorul compartimentului în care funcționează fiind interzisă primirea directă a cererilor care intră în competența lor de rezolvare sau efectuarea de intervenții în scopul soluționării acestor cereri;

 • -  obligația de a păstra secretul de stat și secretul de serviciu, în condițiile legii, precum și confidențialitatea în legătura cu faptele informațiile sau documentle de care iau cunoștință în exercitarea funcției;

 • -  obligația de a nu solicita sau accepta, direct sau indirect, pentru ei și pentru alții, în considerarea funcției lor publice, daruri sau alte avantaje;

 • -  obligația de a prezenta la numirea și la eliberarea din funcție declarația de avere;

 • -  îndatorirea de a-și perfecționa pregătirea profesională atât în cadrul autorității sau instituției publice, fie urmând cursuri de perfecționare organizate în acest scop.

C.Răspunderea funcționarilor publici

Art.21.Încălcarea de către funcționarii publici, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.

Art.22. Sancțiunile disciplinare se aplică pentru abaterile și în condițiile stabilite de capitolul VIII din Legea nr. 188/1999 și sunt următoarele:

 • a) mustrare scrisă;

 • b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

 • c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcția publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

 • d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de până la un an;

 • e) destituirea din funcția publică.

Art.23. (1) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 23 litera “a” din prezentul regulament, respectiv art. 77 alin. 3 litera “a”din Legea nr. 188/1999, se pot aplica direct de către conducătorul compartimentului în care funcționează cel în cauză.

 • (2) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 23 litera “c-e” din prezentul regulament, respectiv art.77 alin.3 litera “c-e” din Legea nr. 188/1999 se aplică exclusiv de primar, la propunerea comisiei de disciplină.

Art.24. Răspunderea civilă a funcționarilor publici este angajată în următoarele situații:

 • a) pentru pagubele produse cu vinovăție patrimoniului instituției;

 • b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce I s-au acordat necuvenit;

 • c) pentru daunele plătite de instituție în calitate de comitent, unor terțe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Art.25. (1) Repararea pagubelor aduse instituției în situațiile prevăzute la art.25 literea “a” și “b” se dispune prin emiterea de către primar a unei dispoziții de imputare în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei sau prin semnarea unui angajament de plată de către funcționarul public vinovat.

 • (2) Pentru daunele plătite de către instituție în calitate de comitent unor terțe persoane, repararea daunelor se face pe baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, ca urmare a acțiunii în regres introdusă de instituție împotriva funcționarului public respectiv.

Art.26 Răspunderea contravențională și răspunderea penală sunt angajate în cazul în care funcționarii publici săvârșesc contravenții, infracțiuni în timpul și în legătură cu sarcinile de serviciu. Art.27. Încălcarea cu vinovăție a sarcinilor de serviciu de către persoanele angajate cu contract individual de muncă, atrage răspunderea disciplinară și materială în condițiile codului muncii, sau răspunderea contravențională, civilă ori penală după caz.

Drepturile si îndatoririle personalului contractual

 • A. Drepturi personalului contractual

Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca.

Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.

Art.28. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

 • (1) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

 • (2) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

 • (3) dreptul la concediu de odihnă anual;

 • (4) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;

 • (5) dreptul la demnitate în muncă;

 • (6) dreptul la securitate și sănătate în muncă;

 • (7) dreptul la acces la formarea profesională;

 • (8) dreptul la informare și consultare;

 • (9) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă;

 • (10) dreptul la protecție în caz de concediere;

 • (11) dreptul la negociere colectivă și individuală;

 • (12) dreptul de a participa la acțiuni colective;

 • (13) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

 • (14) dreptul de a cumula mai multe funcții

 • (15) drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă

 • (16) drepturile prevăzute în contractul individual de muncă

 • B.Îndatoririle personalului contractual

Art.29. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații:

 • (1) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;

 • (2) obligația de a respecta disciplina muncii;

 • (3) obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă;

 • (4) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;

 • (5) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în instituție;

 • (6) obligația de a respecta secretul de serviciu.

 • (7) obligația de a respecta programul de lucru

Art.30. Răsunderea personalului contractual atrage răspunderea disciplinară și materială în condițiile codului muncii, sau răspunderea contravențională, civilă ori penală după caz.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICA A APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI

Art.31. Aparatulul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea este organizat in compartimente de specialitate astfel:

 • -  direcții cu un număr minim de 15 posturi de execuție si minim un post de director .

 • -  servicii constituite din minimum 7 posturi de execuție si post de sef serviciu;

 • -  birouri constituite din minimum 5 posturi de execuție si un post de sef birou;

 • -  compartimente constituite din minim un post de executie ;

(2) În cadrul direcțiilor sunt organizate și funcționează, în condițiile legii servicii , birouri si compartimente;

Art.32. Structura organizatorica a Aparatului de specialitate a primarului este :

Compartimente din subordinea secretarului sunt :

 • -  Compartiment Fond Funciar

 • -  Compartiment Autoritate Tutelara

Directia Juridica avind in componenta :

 • - Serviciul Juridic - Contencios - Compartiment Asistenta Juridica

- Compartiment Licitatii Avizare si Monitorizare Contracte

 • -  Serviciul Administratie Publica Locala -Compartiment îndrumare si Control Asociatii Proprietari

 • -  Biroul Elaborare si Monitorizare Acte Consiliul Local ;

 • -  Compartiment Agricol

Directia Economica avind in componenta :

Director Executiv al Directiei Economice;

Director Executiv Adjunct - venituri

 • -  Compartimentul Gestionare Date - Arhivă;

 • -  Compartiment Contestatii Falimente;

 • -  Serviciul Impunere Persoane Juridice;

 • -  Serviciul Impunere Persoane Fizice;

 • -  Serviciul Incasare-Compensare;

 • -  Serviciul Executare Silita;

 • -  Serviciul Inspecție Fiscală- Compartiment Inspecție Fiscală Persoane Fizice

Director Executiv Adjunct - cheltuieli

 • -  Serv. Buget, Salarizare

 • -  Serviciul Contabilitate Publică - Situații financiare

 • -  Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune

 • -  Serviciul Monitorizare Cheltuieli Administrative- Compartiment Deservire

Directia Tehnica are in componenta :

Director Executiv al Directiei Tehnice

 • - Compartiment Achizitii Publice

 • - Compartiment Gestiune Date

Director Executiv Adjunct

 • -  Serviciul Urmarire Executie Lucrari;

 • -  Biroul Utilitati Publice;

 • -  Compartiment Planificare Investitii.

Director Executiv Adjunct

 • -  Compartiment U.L.M. si Transport Public Local;

 • -  Serviciul Inspectii;

 • -  Compartiment Protectia Mediului Spatii Verzi

Institutia Arhitectului Sef are in componenta :

 • - Arhitect Sef

 • - Biroul Avizari Plan Urbanistic, CMUAT, Acord Unic

 • - Compartiment L.I.S

 • - Compartiment Planificare si Strategie Urbana

Director Executiv Adjunct

 • -  Serviciul Autorizari - Autorizatii Constructii

 • -  Compartiment Finalizari Constructii

 • -  Compartiment Disciplina in Constructii

 • -  Compartiment Autorizari Publicitate

 • -  Compartiment Gestionare Date

Directia Dezvoltare Durabila, Finantari Externe are in componenta :

 • -   Serviciul Dezvoltare Infrastructura

 • -  Serviciul Asistenta Tenhica Programare- Compartiment PPP, Datorie Publica, Rating de Municipiu

 • -   Birou Turism, Cultura, Regenerare Urbana

Direcția Informatica are in componenta :

 • -   Serviciul Administrare Infrastructura IT Baze de Date

 • -   Compartiment Programare Gestionare Aplicatii Informatice

Compartimentele din subordinea Primarimarului sunt :

 • -   Biroul de Presa

 • -   Compartiment Audit Public Intern

 • -   Biroul Resurse Umane

 • -   Compartiment Relatii Intenationale

 • -    Serviciul Relatii cu Publicul

 • -   Compartiment Protectie Civila PSI si Securitate si Sanatate in Munca

 • -   Cabinetul Primarului

Art.33. Personalul din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Oradea este alcătuit din funcționari publici numiți în funcții publice prin dispoziția Primarului municipiului Oradea și din personalul angajat cu contract individual de muncă de catre acesta in conditiile legii.

Art.34. Funcțiile publice sunt de execuție și de conducere. Acestea se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ,sub forma organigramei si a statului de functii.

Art.35. Funcționarilor publici li se aplică prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, și răspund potrivit acestei legi pentru neîndeplinirea sarcinilor proprii de serviciu, iar personalului încadrat cu contract individual de muncă i se aplică prevederile legislației muncii.

Art.36. Atribuțiile personalului din cadrul aparatului de specialitate sunt stabilite prin fișa postului și prin dispoziții ale Primarului municipiului Oradea. Șeful ierarhic superior poate stabili pentru personalul din subordine cu aprobarea Primarului Municipiului Oradea, și alte atribuțiuni de serviciu, în funcție de modificările ce intervin în domeniul de activitate , în conformitate cu legislația în vigoare;

Art.37. Programul de lucru și măsurile de organizare ale acestuia, măsurile de disciplină a muncii, regimul învoirilor pentru personalul din aparatul de specialitate se stabilesc prin regulamentul intern aprobat de catre primar, în baza actelor normative în vigoare.

Art.38. Ordinele de deplasare în interes de serviciu se emit de către directori și se aprobă de primar.

Art.39. Legătura între compartimentele din aparatul de specialitate se face prin conducătorii acestora, iar cu prefectura, consiliul județean, celelalte servicii publice care funcționează în municipiu și cu conducerile instituțiilor publice și agenților economici numai prin primar, viceprimar și secretarul municipiului Oradea.

Art.40. Aparatul de specialitate, la cerere, pune la dispoziția consilierilor locali materialele necesare activității de documentare în vederea îndeplinirii mandatului acestora,in conformitate cu reglementarile in vigoare.

CAPITOLUL IV

DIRECȚIA JURIDICA SI COMPARTIMENTELE DIN

9

SUBORDINEA SECRETARULUI

Art.41. Compartimentele din subordinea Secretarului municipiului Oradea sunt : Compartimentul Autoritate Tutelara si Compartimentul Fond Funciar

1). Compartimentul Fond Funciar indeplineste urmatoarele atributii :

 • -  soluționează corespondenta repartizata in interiorul termenelor prevăzut de lege.

 • -  redacteaza, in interiorul termenului prevazut de lege, raspunsurile, privind modul de solutionare a corespondentei repartizate, prin Comisia pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar, reprezentate prin : cereri si sesizari ale persoanelor fizice si juridice ; solicitari ale instantelor, Institutiei Prefectului Judetului Bihor, OCPI-Bihor, etc.

 • -  desfasoara activitati de relatii cu publicul, in intervalul orar stabilit, oferind informatiile destinate publicului si consiliere pe problematica Legilor Fondului Funciar.

 • -  participa la aplicarea Legilor Fondului Funciar, angajatii avand calitatea de membrii ai comisiei locale pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar, nominalizati prin Ordinul Prefectului Judetului Bihor.

 • -  primeste si verifica actele anexate la cererile depuse de solicitanti, privind reconstituirea dreptului de proprietate, conform prevederilor Legii nr.18/1991-Republicata, Legii nr.169/1997, Legii nr.1/2000 si Legii nr.247/2005.

 • -  verifică actele doveditoare anexate la cererile adresate Comisiei Municipale de aplicare a Legii Fondului Funciar ( acte de proprietate, acte de stare civilă, etc.) și le confruntă cu cele existente la Comisie și în arhiva instituției ( hărți, schițe de dezmembrare, titluri de proprietate, cereri în curs de soluționare ),

 • -  intocmeste propunerile de solutionare a cererilor adresate comisiei locale ( de respingere sau de admitere ), in temeiul Legii nr.247/2005, care se supun aprobarii in sedintele acesteia.

 • -  intocmeste tabelele anexe prevazute de H.G. nr.890/2005, completata si modificata ulterior.Dupa aprobarea acestora in sedintele comisiei locale, le afiseaza public si le comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, persoanelor fizice si juridice interesate.

 • -  afiseaza public propunerile de respingere a unor cereri, care nu se incadreaza in prevederile Legilor Fondului Funciar, dupa aprobarea lor in sedintele comisiei locale si le comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, persoanelor fizice si juridice interesate.

 • -  inainteaza catre Comisia Judeteana Bihor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole, contestatiile formulate in scris impotriva propunerilor comisiei locale de solutionare a cererilor, impreuna cu documentatia aferenta si referatul cuprinzand propunerea de solutionare a contestatiei.

 • -  afiseaza public si comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, persoanelor fizice si juridice interesate, hotararile Comisiei Judetene de solutionare a contestatiilor si cele de validare.

 • -  intocmeste documentatia necesara sustinerii pentru validare si o sustine in sedintele de lucru ale Comisiei Judetene.

 • -  impreuna cu topografii membrii ai comisioei locale, verifica procesele verbale de punere in posesie si le transmite catre OCPI Bihor, in vederea emiterii titlurilor de proprietate.

 • -  verifica si intocmeste documentatia necesara corectarii, anularii si rescrierii titlurilor de proprietate, conform hotararilor judecatoresti si ale Comisiei Judetene.

 • -  verifica actele necesare la eliberarea titlurilor de proprietate, eliberează titluri de proprietate si le inscrie in registrele de eliberare.

 • -  verifica cererile depuse in temeiul Legii nr.44/1994-republicata si a Hotararii

 • -  nr.1217/2003 si inainteaza propunerile de solutionarea acestora Comisiei Judetene Bihor.

 • -  verifica cererile depuse in temeiul Legii nr.341/2004 si inainteaza propunerile de solutionare ale acestora.

 • -  participa la sesizari, reclamatii, proiecte de interes public, impreuna cu alte compartimente din aparatul propriu.

 • -  contribuie la realizarea unei baza de date privind terenurile retrocedate, pe baza datelor detinute de comisie, actualizate permanent si a Programului creat de Serviciul GIS, baza de date care urmeaza sa fie folosita in sfera de activitate urbanistica, a finantelor locale, precum si a administrarii domeniului public si privat.

 • -  raspunde de pastrarea confidentialitatii documentelor si informatiilor continute de acestea, potrivit regimului de confidentialitate stabilit de lege.

 • -  are obligatia de a cunoaste legislatia legata de activitatea Compartimentului Fond Funciar,

 • -  indeplineste orice alte sarcini, care nu sunt cuprinse in fisa de post, in functie de solicitarile conducerii institutiei si ale sefilor ierarhici.

Relatii interne:

PRIMAR :

 • - primeste la semnat toate lucrarile rezultate din activitatea Comisiei pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar ;

 • - transmite dispozitii, corespondenta, note de audienta.

SECRETAR :

-primeste pentru vizat legalitatea documentelor rezultate din activitatea compartimentului;

 • - transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii;

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI :

 • - C.I.P. - pentru înregistrarea, eliberarea si expedierea actelor ;

 • - Institutia Arhitectului Sef ;

 • - Serviciul Juridic Contencios ;

 • - Compartiment Arhiva ;

Relatii externe :

CETATENI:

 • - primeste cereri, sesizari, reclamatii cu privire la problemele rezultate din aplicarea Legilor Fondului Funciar ;

 • - elibereaza titluri de proprietate ;

 • - transmite raspunsuri la cererile cetatenilor ;

RELATII CU ALTE INSTITUTII:

 • - Administratia Imobiliara Oradea .

 • - Direactia de Evidenta a Persoanelor a mun.Oradea -Serviciul de stare civila ;

 • - Institutia Prefectului Judetul Bihor- Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole ;

 • - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

 • - Instantele judecatoresti ;

- Organele de cercetare si urmarire penala ;

- Alte institutii subordinate Consiliului Local al Municipiului Oradea.

2). Compartimentul Autoritate Tutelara îndeplineste urmatoarele atributii:

- primeste, înregistreaza si distribuie corespondenta repartizata compartimentului;

 • -  intocmeste referate si redacteaza proiecte de dispoziții privind instituirea curatelei pe seama bolnavilor psihici, in vederea reprezentarii acestora in procesul de punere sub interdictie;

 • -  intocmeste referate si redacteaza proiecte de dispozitii privind instituirea curatelei pe seama bolnavilor psihici nepusi sub interdictie, in vederea reprezentarii acestora in fata instantelor judecatoresti, in diferite procese, altele decat cele de punere sub interdictie, in fata notarilor publici;

 • -  verifica de cate ori este necesar, modul in care curatorul a administrat pensia bolnavilor psihici nepusi sub interdictie;

 • -  efectueaza pe teren un control efectiv si continuu asupra modului in care parintii isi indeplinesc indatoririle cu privire la persoana si bunurile copilului minor (conform art.108 Cod familiei);

 • -  solicita instantelor de judecata decaderea din drepturile parintesti in cazul in care se constata ca sanatatea sau dezvoltarea unui copil este primejduita prin felul de exercitare a drepturilor parintesti, prin purtare abuziva sau prin negjijenta grava in indeplinirea indatoririlor de parinte;

 • -  solicita instantelor judecatoresti in calitate de delegat al autoritatii tutelare, punerea sub interdictie a unei persoane care nu are apartinatori si este bolnava psihic;

 • -  verifica pe teren si intocmeste anchete sociale privind internarea nevoluntara a bolnavilor psihici periculosi, conform Legii nr.487/2002;

 • -  asista persoanele varstnice in fata notarilor publici, cu ocazia incheierii unui act juridic de intrainare a bunurilor ce le apartina, in scopul intretinerii si ingrijirii lor, in baza Legii nr.17/2000;

 • -  verifica pe teren situatia bolnavilor pusi sub interdictie si intocmeste anchete sociale privind situatia bolnavilor psihici pentru care urmeaza sa se instituie tutela;

 • -  intocmeste referate si redacteaza proiecte de dispozitii privind instituirea tutelei pe seama bolnavilor psihici;

 • -  verifica de cate ori este necesar socotelile privitoare la veniturile bolnavilor pusi sub tutela si la cheltuielile facute cu intretinerea acestora si cu administerarea bunurilor sale si daca sunt regulat intocmite si corespund realitatii va da descarcare tutorelui;

 • -  verifica darea de seama generala prezentata de tutore la incetarea tutelei;

 • -  intocmeste referate si redacteaza proiecte de dispozitii privind instituirea curatelei pe seama minorilor in vederea reprezentarii sau asistarii acestora la diferite institutii de stat la acceptarea unei succesiuni,la ridicarea pensiei de urmasi, la cumpararea sau vanzarea unor bunuri imobile, la acceptarea unor donatii, etc.;

 • -  asista minorii in cursul procedurii speciale de anchetare a acestora la cele mai importante acte procedurale, conform art.475, 476 Cod proc.penala;

 • -  intocmeste si comunica instantelor judecatoresti avizele date in problema incredintatii minorilor in caz de divort, de stabilire a domiciliului acestora sau de reincredintare, dupa efectuarea verificarilor pe teren la domiciliile parintilor;

 • -  intocmeste referate si redacteaza proiectul de dispozitie privind stabilirea reprezentantului legal al adultului cu handicap grav,nedeplasabil,in vederea ridicarii si administrarii in favoarea bolnavului a indemnizatiei lunare cuvenite conform Ordinului 380/2002;

 • -  verifica pe teren si efectuează anchete sociale cu privire la executarea sau neexecutarea corespunzatoare a

 • -  obligatiilor de intretinere si ingrijire a persoanei varstnice, obligatii asumate prin incheierea unui contract

 • -  de intretinere in temeiul articolelor 30-34 din Legea 17/2000;

 • -  verifica pe teren si intocmeste grile de evaluare medico-sociale a persoanelor care se interneaza in unitatile de

 • -  asistenta medico-sociale;

 • -  verifica pe teren si intocmeste anchete sociale privind situatia familiala a persoanelor condamnate care solicita

 • -  amanarea executarii pedepsei sau intreruperea executarii pedepsei (conform art 453-457 Cod de procedura

 • -  penala);

 • -      primește publicul pentru consultanță și pentru clarificarea unor situații zilnic;

Relatii interne:

PRIMAR:

 • - primeste la semnat toate lucrarile rezultate din activitatea Compartimentului Autoritate Tutelara;

 • - transmite dispozitii, corespondenta, note de audienta.

SECRETAR:

 • - primeste pentru vizat legalitatea tuturor proiectelor de dispozitii rezultate din activitatea compartimentului;

 • - transmite corespondenta si sarcini.

 • - primeste pentru semnat toate lucrarile rezultate din activitatea compartimentului;

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

 • - C.I.P. - pentru înregistrarea, eliberarea si expedierea actelor;

 • - Serviciul juridic contencios;

-Administratia Social Comunitara Oradea

 • - Directia de Evidenta a Populatiei- emiterea actelor de stare civila

Relatii interne : CETATENII:

 • - primeste cereri, sesizari, reclamatii cu privire la problemele cu care se ocupa serviciul;

 • - transmite raspunsuri la cererile cetatenilor;

RELATII CU ALTE INSTITUTII:

 • - Directia Generala Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului: pentru adoptii,

 • - Instantele judecatoresti;

 • - Inspectoratul Teritorial pentru Protectia Persoanelor cu handicap;

 • - Spitalele de neuropsihiatrie: Oradea, Stei, Nucet.

DIRECȚIA JURIDICĂ

f

Art.42. Structura organizatorică a Direcției Juridice este următoarea:

 • -  Serviciul Juridic - Contencios - Compartiment Asistenta Juridica

- Compartiment Licitatii Avizare si Monitorizare Contracte

 • -  Serviciul Administratie Publica Locala -Compartiment îndrumare si Control Asociatii

 • -  Biroul Elaborare si Monitorizare Acte Consiliul Local;

 • -  Compartiment Agricol

Art.43. Direcția Juridica este condusă de un director executiv , un director executiv adjunct care sunt subordonati secretarului municipiului Oradea si primarului și răspund de activitatea și reprezentarea direcției, îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului, precum și orice alte sarcini încredințate de secretarului municipiului Oradea , primar și de consiliul local.

Art.44. Atribuțiile Direcției Juridice se realizează prin următoarele compartimente de specialitate:

 • (1) SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  primește înregistrează și distribuie corespondența repartizată serviciului;

 • -  întocmește dosare de instanță și ține evidența acestora;

 • -  promovează acțiuni în justiție în reprezentarea unității administrativ-teritoriale;

 • -  soluționează notificările formulate în procedura adminstrativă instituită de Legea nr. 10/2001 și participă la ședințele Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001;

 • -  depune toate diligențele pentru rezolvarea dosarelor ce au ca obiect legile proprietății

 • -  solicită informațiile necesare de la direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Oradea în vederea pregătirii apărărilor;

 • -  în calitate de pârât, depune diligențele necesare pentru formularea apărărilor în cauzele respective și pentru administrarea probelor utile soluționării acestora ;

 • -  asigură reprezentarea intereselor instituției în justiție, participă la dezbateri și pune concluzii conform poziției precizate în apărările formulate în scris;

 • -  exercită căile de atac prevăzute de lege atunci când soluțiile instanțelor impun această situație;

 • -  pentru acțiunile promovate de unitatea administrativ-teritorială, ia măsurile necesare pentru timbrarea corespunzătoare;

 • -  informează în legătură cu desfășurarea cursului judecății, precum și asupra situației dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • -  manifestă preocupare în perfecționarea profesională a consilierilor-juridici prin studierea legislației, a literaturii de specialitate, doctrinei și jurisprudenței;

 • -  acordă asistență juridică tuturor direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei;

 • -  răspunde operativ la notele interne transmise de direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei;

 • -  răspunde în scris cetățenilor ce au formulat diferite cereri cu ocazia audiențelor acordate de conducere;

 • -  manifestă solicitudine față de cetățeni și răspunde petițiilor adresate de aceștia instituției, când solicitările lor au caracter juridic;

 • -  participă la organizarea și desfășurarea licitațiilor publice, în vederea achiziționării de bunuri și servicii, precum și a lucrărilor de investiții;

 • -  înregistrează cauzele în registrul special de evidență a cauzelor și urmărește derularea lor;

 • -  ține evidența termenelor în scadențar;

 • -  ia măsuri pentru închiderea dosarelor soluționate definitiv și predarea lor la arhivă;

 • -  comunică direcțiilor de specialitate hotărârile definitive și irevocabile ale instanțelor judecătorești pentru ducerea lor la îndeplinire;

 • -  vizează actele juridice (cu excepția dispozițiilor primarului și hotărârilor Consiliului Local, care sunt date prin lege în competența secretarului municipiului);

 • -  vizează juridic contractele încheiate de persoana juridică (municipiul Oradea);

 • -  informează secretarul Consiliului Local asupra tuturor problemelor ivite în desfășurarea activității proprii;

 • -  îndeplinește și alte atribuții ce-i sunt încredințate de conducerea instituției.

a) COMPARTIMENTUL LICITAȚII, AVIZARI ȘI MONITORIZĂRI CONTRACTE îndeplinește următoarele atribuții

 • -  elaborează modele de contracte în procedura demarată vizând întocmirea documentației de atribuire;

 • -  în perioada cuprinsă între organizarea licitației și semnarea contractelor, urmărește și informează asupra respectării termenelor stabilite în documentația de atribuire;

 • -  participă la negocierea clauzelor contactuale;

 • -  avizează pentru legalitate contractele incheiate;

 • -  urmărește împreună cu direcțiile implicate din cadrul autorității contractante modul de derulare a contactelor;

 • -  ține evidența contractelor atât în registre speciale cât și în format electronic;

 • -  analizează și informează periodic factorii implicați asupra executării obligațiilor contractuale asumate de părți;

 • -  acorda asistență juridică în toate problemele juridice ce decurg din executarea contractelor;

 • -  participa la elaborarea și semnarea actelor izvorâte din eventualele modificări contractuale;

 • -  ia masurile legale și îndeplinește toate operațiunile legate de denunțarea unilaterală a contractelor, rezilierea contractelor, încetarea contractelor;

 • -  asigura reprezentarea în justiție în litigiile ce au ca obiect contracte încheiate de autoritatea contractantă;

 • -  depune toate diligențele pentru îndeplinirea procedurilor prealabile, formularea apărărilor, admnistrarea probelor, exercitarea căilor de atac, în cauzele de natura celor descrise mai sus;

 • -  comunică direcțiilor implicate hotărârile judecătorești pentru executarea acestora.

 • b) COMPARTIMENT ASISTENȚĂ JURIDICĂ îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  acorda asistență juridică tuturor direcțiilor și serviciilor din cadrul Primariei Municipiului Oradea conform repartizării interne.

 • -  asigură respectarea actelor normative de către toate direcțiile și serviciile și preîntâmpină încălcarea prevederilor legale;

 • -  la sesizarea direcțiilor și serviciilor din cadrul Primariei Municipiului Oradea oferă consultanță juridică în vederea transpunerii corecte a normelor legale în activitatea practică a acestora.

 • -  reprezintă interesele Primariei Municipiului Oradea în instanțele judecătorești,

 • -  formulează cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri recoventionale și alte cereri specifice în procedurile litigiilor civile, exercită căile de atac prevăzute de legislația de procedură civilă;

Relațiile interne :

J

PRIMAR:

 • -  primește informări privind situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • -  primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea Serviciului Juridic-Contencios

 • -  transmite dispoziții in legatura cu specificul activitatii, corespondență, note de audiență.

SECRETAR:

 • -  primește informări privind situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești și a activității Serviciului Juridic-Contencios;

 • -   transmite corespondență și sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii; DIRECTOR EXECUTIV :

 • -  primește informări privind activitatea Serviciului Juridic - Contencios;

 • -  primește pentru semnat toate actele cu caracter juridic privind activitatea Serviciului Juridic - Contencios inclusiv cele pentru care i-a fost delegat dreptul de semnatura conform dispozitiei Primarului , precum și notele interne transmise direcțiilor și serviciilor din instituție;

 • -  transmite corespondența cu caracter juridic și sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii;

RELAȚII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMĂRIEI:

 • -  Serviciul Juridic acordă asistență juridică, consultații juridice, avize juridice consultative, corespondență juridică tuturor direcțiilor și compartimentelor din primărie. De asemenea, solicită direcțiilor documentele însoțite de punctul de vedere de specialitate necesare soluționării cauzelor aflate pe rolul instanțelor. Prin serviciul Relații cu Publicul, transmite răspunsuri la scrisori, sesizări, reclamații ale cetățenilor și persoanelor juridice și expediază corespondența transmisă altor instituții sau autorități, potrivit competențelor legale.

Relații externe :

J

CETĂȚENII:

 • -  primește cereri, sesizări, reclamații cu caracter juridic și uneori le asigură asistență juridică în fața notarilor publici;

 • -  transmite răspunsuri la petițiile acestora;

ALTE INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI:

 • -  Instantele Judecatoresti la toate gradele de jurisdictie

 • -  Curtea de Conturi ;

 • -  Notari Publici ;

(2) SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ îndeplinește următoarele atribuții:

J

 • -  redacteaza răspunsurile la sesizările formulate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

 • -  formularea răspunsurilor legate de acestea și păstrarea dosarelor de Legea 112/1995

 • -  desfășoara activități privind pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor generale, locale, si referendumului conform legilor în vigoare;

 • -  afișaza și întocmeste procesele-verbale a citațiilor, publicațiilor de licitație, și a sentințelor penale, minute, copii minute penale;

 • -  repartizeaza si inregistreaza corespondența în cadrul Direcției Juridice;

 • -  intocmeste și prezinta informări și referate, pe baza cererilor, sesizărilor, reclamațiilor, adreselor și notelor de audiență;

 • -  verifica in vederea vizarii declarațiile de întreținere și declarațiile pentru forța de muncă sezonieră;

 • -  intocmeste adresele de inaintare in copie xerox a comunicarilor persoanelor condamnate la interzicerea drepturilor electorale;

 • -  intocmeste procesele-verbale de predare-primire pentru arhivarea documentelor din cadrul serviciului;

(a) COMPARTIMENTUL ÎNDRUMARE ȘI CONTROL AL ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI îndeplinește următoarele atribuții: :

 • -  îndruma și controleaza asociațiile de proprietari de pe raza mun.Oradea;

 • -  procedeaza la atestarea administratorilor si eliberarea adeverintelor de atestare;

 • -  acordarea de asistenta privind înființarea și modificarea statutului și acordului de asociere a asociatiilor de proprietari;

 • - păstreaza dosarele de înființare a asociațiilor de proprietari precum și intocmeste

evidența acestora ;

 • -  participarea la adunări generale ale proprietarilor, în urma invitațiilor asociațiilor de proprietari sau a proprietarilor, pentru a acorda proprietarilor consultanță privind legile în vigoare;

 • -  efectueaza verificari financiar-contabile si de gestiune a asociatiilor de proprietari

 • -  tine evidenta situației soldurilor elementelor de activ și pasiv de la asociatiile de proprietari;

 • -  intocmeste și prezenta informări și referate, pe baza verificărilor în teren a cererilor, sesizărilor, reclamațiilor, adreselor și notelor de audiență;

 • -  verifică lunar la furnizorii de servicii de utilități situația asociațiilor de proprietari restante și iau măsuri pentru verificarea acestora.

Relațiile interne;

PRIMAR :

-primeste raspunsuri, informari si referate legate de activitatea serviciului; actele necesare organizarii din punct de vedere tehnic a alegerilor generale, locale, europarlamentare si a referendumului

-transmite dispoziții in legatura cu specificul activitatii , corespondență, note de audiență.

SECRETAR :

- primeste informari si referate legate de activitatea serviciului; actele necesare organizarii din punct de vedere tehnic a alegerilor generale, locale, europarlamentare si a referendumului

-transmite sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii,corespondență, note de audiență.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT :

- primește informări privind activitatea Serviciului Administratie Publica Locala si semneaza actele emise de acestea;

RELAȚII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMĂRIEI:

Servicul Administrație Publică Locală desfășoară, în colaborare cu toate direcțiile/serviciile/birourile/compartimentele, activități legate de organizarea din punct de vedere tehnic și desfășurarea alegerilor generale și locale, prezidentiale, alegerilor euro-parlamentare, referendumului si orice alte activitati necesare realizarii atributiilor de serviciu

Relațiile externe :

CETATENI :

 • - primeste cereri, sesizari, reclamatii cu privire la problemele cu care se ocupa serviciul;

 • - transmite raspunsuri la cererile cetatenilor;

ALTE INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI:

Institutia Prefectului

Consiliul Judetean Bihor

Politia Municipiului Oradea

Societatii,regii autonome prestatoare de servicii publice ;

Asociatiile de Proprietari din Municipiul Oradea;

Instantele de judecata;

Birourile executorilor judecatoresti, Institutii bancare

Oficiul pentru Protectia Consumatorului

Inspectoratul Teritorial de Munca

 • D.G.F.P.S Bihor

Serviciul Administratie Publica Locala colaboreaza cu Direcția de Sănătate Publică,Inspectoratul Școlar Bihor , agenți economici privind organizarea în bune condiții a alegerilor locale și generale, prezidentiale, europarlamentare, referendumului.

(3). BIROUL ELABORARE , MONITORIZARE ACTE ALE CONSILIULUI LOCAL îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  organizarea si desfasurarea în bune conditii a sedintelor comisiilor de specialitate si a sedintelor Consiliului Local.

 • -  participarea si intocmirea proceselor verbale de la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

 • -  solicitarea de la compartimentele de specialitate a materialelor necesare dezbaterii proiectului de hotarare (CF -uri, expertize, note de evaluari etc).

 • -  convocarea - la solicitarea consilierilor - a diferitor specialisti din cadrul Primariei municipiului Oradea pentru informatii si date suplimentare la rapoartele de specialitate dezbatute.

 • -  intocmirea listei cu observații si propuneri de la ședințele comisiilor de specialitate și de la plenul Consiliului Local pe care le trimite la compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Local.

 • -  primirea materialelor urgente, intocmirea proiectelor de hotărâri, prezentarea acestora spre verificare si semnare la secretar.

 • -  intocmirea adresei si predarea Hotărârilor Consiliului Local la Prefectură in vederea verificării legalității acestora.

 • -  intocmirea adresei și predarea Hotărârilor Primarului municipiului Oradea.

 • -  transmiterea pentru publicare în presă a Hotărârilor Consiliului Local de interes general.

 • -  indosarierea tuturor materialelor originale, care presupune intocmirea opisului de dosar, aranjarea si numerotarea paginilor si semnarea etichetelor de arhivare;

 • -  completarea dosarului cu Hotărârile Consiliului Local originale.

 • -  intocmirea răspunsurilor la adrese, petitii referitoare la activitatea institutiilor din cadrul Consiliului Local adresate sau repartizate spre solutionare Consiliului Local.

 • -  intocmirea in baza aprobării, a hotărârilor în forma finală, care ulterior se dau spre semnare secretarului si președintelui de ședință.

 • -  intocmirea avizelor pentru adunările publice organizate pe raza municipiului Oradea.

Relații interne:

PRIMAR:

-primește: - informări, rapoarte, privind activitatea Biroului Elaborare și Monitorizare acte Consiliu Local actele emise de acesta;

-transmite: Hotărârile Consiliului Local; dispoziția de convocare a Consiliului local;

SECRETAR

Primește : - informări, rapoarte privind activitatea Biroului Elaborare și Monitorizare acte Consiliu Local si semneza actele emise de acesta.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • - primește informări privind activitatea biroului ;

- transmite corespondența și sarcini in legatura cu specificul activitatii;

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL:

-inregistrează și expediază corespondența redactată de Biroul Elaborare, Monitorizare

Acte Ale Consiliului Local

-Directia Economica

-Directia Tehica

-Serviciul Juridic Contencios

Relații externe:

CETATENI:

 • - primeste cereri, sesizari, reclamatii cu privire la problemele cu care se ocupa biroul;

 • - transmite raspunsuri la cererile cetatenilor;

RELATII CU ALTE INSTITUTII:

Administratia Imobiliara Oradea

Administratia Social Comunitara Oradea.

Directia Judeteana de Statistica Bihor

Prefectura Judetului Bihor

Consiliul Județean Bihor

Presa Oradea

RA Oradea Transport Local

SC ELECTROCENTRALE SA

SC COMPANIA DE APĂ SA

(4) COMPARTIMENTUL AGRICOL îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  transcrierea și completarea pe anul în curs în noile registre agricole a pozițiilor din vechile registre reprezentând gospodăriile populației deținătoare de terenuri agricole și animale;

 • -  deschiderea de noi poziții în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deținători de animale;

 • -  modificări ale acestor poziții survenite ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, moștenirii, donații, schimbări ale categoriilor de folosință a terenurilor;

 • -  evidența gospodăriilor populației deținătoare de terenuri agricole șl animale,

 • -  înscrierea titurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu Legea Fondului Funciar si Legea 10/2001;

 • -  conduce evidențele persoanelor fizice sau juridice care au terenuri în arendă conform Legii 16/1994;

 • -  eliberează adeverințe de proprietate cu situația existentă în registrul agricol,

 • -  elibereaza certificate de producător ( pentru vânzări de produse agricole ), potrivit evidențelor pe care le dețin dupa o prealabila verificare in teren ;

 • -  comunicarea lunară la Administrația Financiară a modificărilor survenite la vechile proprietății înscrise în registrul agricol precum și comunicarea noilor proprietari;

 • -  comunicarea săptămânală la Direcția Economică - Serviciul Impunere Persoane a modificărilor survenite la vechile proprietăți înscrise în Registrul Agricol precum și comunicarea noilor proprietari.

 • -  vizeaza declaratiile de Impunere Fiscala conform situatiei existente in Registrul Agricol

 • -  colaborează cu organele specializate privind combaterea șl prevenirea epizootiilor,

 • -  verifică în teren reclamațiile șl sesizările privind registrul agricol,

 • -  conduce evidența contractelor de arendare între persoane fizice șl persoane juridice,

 • -  eliberează adeverințe (pășuș) pentru vânzări de animale ( la piață șl abator),

 • -  întocmirea lunară a informărilor privind mișcarea efectivelor de animale și înaintate D.A.D.R. BIHOR;

 • -  conduce evidența fătărilor la animale din gospodăriile populației;

 • -  întocmirea dărilor de seamă statistice (cu regim special) privind anumite situații din registrul agricol și care sunt înaintate Direcției Județene de Statistică Bihor în termenele stabilite prin lege;

 • -  conduce evidența asociațiilor agricole cu personalitate juridică;

 • -  eliberează adeverințe de șomaj, ajutor social, handicap, succesiune și burse;

 • -  verificări în teren a verigidității datelor declarate în registru agricol;

 • -  centralizează toate datele înscrise în registrul agricol,

 • -  întocmește răspunsuri la corespondența privind registrul agricol,

 • -  relații cu publicul privind registrul agricol,

 • -  actualizeaza zilnic baza de date privind evidentele de Registru Agricol.

Relații interne:

PRIMAR:

-primește: - informări, rapoarte privind activitatea Compartimentului Agricol si semneza actele emise de acest serviciu ;

-transmite: dispoziții ;

 • - avizează dări de seamă statistice,

 • - avizează certificate de producător cu regim special

SECRETAR

-primește : - informări, rapoarte privind activitatea Compartimentului Agricol .

-transmite: - dispoziții

-avizează certificate de producător cu regim special și toată corespondența redactată de Compartimentul Agricol

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • - primește informări privind activitatea compartimentului,semneaza actele emise de acesta si cele pentru care i-a fost delegate semnatura de catre primar prin dispozitie;

 • - transmite corespondența și sarcini in legatura cu specificul activitatii;

CONSILIUL LOCAL

Primește: - informări, rapoarte privind activitatea Compartimentului Agricol.

Transmite: - hotărâri

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL:

-inregistrează și expediază corespondența redactată de Compartimentului Agricol

SERVICIUL PATRIMONIU (A.I.O.)

 • - informații privind proprietatea publică sau privată asupra terenurilor.

BIROUL REGULARIZARI TAXE SI NOTARI CONSTRUCTII

- informatii privind terenurile din intravilan aferente constructiilor

DIRECTIA ECONOMICA - transmite declaratiile de impunere cu documentatia aferenta SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS- schimb de informatii in situatiile litigioase privind terenurile inregistrate in Registrul Agricol

SERVICIUL GIS - schimb de informatii privind terenurile inregistrate in Registrul Agricol

Relații externe:

CETATENI:

 • - primeste cereri, sesizari, reclamatii cu privire la problemele cu care se ocupa serviciul;

 • - transmite raspunsuri la cererile cetatenilor;

RELATII CU ALTE INSTITUTII:

Directia Judeteana de Statistica Bihor

Prefectura Judetului Bihor

O.C.A.O.T.A.-Bihor

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

Politia,Procuratura,Tribunal

O.C.P.I.-Bihor

CAPITOLUL V

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Art.45. Directia Economică din cadrul Primariei municipiului Oradea asigura prin serviciile si compartimentele de specialitate constatarea si verificarea materiei impozabile in vederea stabilirii si impunerii contribuabililor-persoane juridice si persoane fizice (populație) - cu impozite si taxe locale, surse de venituri ale bugetului local. Direcția Economica este condusă de un director executiv și doi directori executivi adjuncti , coordonata de catre un viceprimar care este subordonat primarului și consiliului local. Actioneaza in aceste conditii prin mijloace specifice pentru combaterea evaziunii fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale, urmarind realizarea veniturilor bugetului local prin organizarea si conducerea evidentei analitice pe categorii de venituri. Pentru ducerea la indeplinire a atributiilor ce-i revin colaboreaza cu celelalte directii din cadrul Primariei Oradea, precum și cu alte organe ale administratiei locale. Intocmeste si prezinta la termene stabilite situatii statistice, informari si raportari cu privire la stabilirea, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, precum si rezultatele verificarilor pe linie fiscala a contribuabililor bugetului local.

Art.46. Pentru realizarea sarcinilor si atributiilor ce ii revin Directia Economică are urmatoarea structura organizatorica:

 • 1) Director Executiv al Directiei Economice;

 • 2) Director Executiv Adjunct - venituri

 • a. Compartimentul Gestionare Date - Arhivă;

 • b. Compartiment Contestatii Falimente;

 • c. Serviciul Impunere Persoane Juridice;

 • d. Serviciul Impunere Persoane Fizice;

 • e. Serviciul Incasare-Compensare;

 • f.  Serviciul Executare Silita;

 • g. Serviciul Inspecție Fiscală

 • 3) Director Executiv Adjunct - cheltuieli

 • a.     Serv. Buget, Salarizare

 • b.     Serviciul Contabilitate Publică - Situații financiare

 • c.     Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune

 • d.     Serviciul Monitorizare Cheltuieli Administrative

(1) COMPARTIMENT GESTIONARE DATE - ARHIVA:

Obiect de activitate:

 • -  registratura

 • -  arhivare

Atributii specifice departamentului:

 • 1. Organizarea activitatii de secretariat - registratura (primirea, înregistrarea și repartizarea corespondenței)

 • 2. Redacteaza in termen lucrarile care au fost solutionate in vederea comunicarii raspunsului petentilor sau beneficiarilor.

 • 3. Transmite in termen a hotararilor luate privind rezolvarea cererilor, conform cerintelor legale in materie.

 • 4. Recepționează apelurile telefonice, comunică transmiterea mesajelor primite;

 • 5. Asigura confidentialitatea lucrarilor executate si informatiile gestionate.

 • 6. Asigurarea, utilizarea și pastrarea corespunzatoare a ștampilelor;

 • 7. Răspunde la solicitările șefilor ierarhici superiori ori de cate ori este nevoie, contribuind astfel la creșterea rapidității și operativității circulației informațiilor între serviciile și birourile din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, precum și relațiile cu alte instituții.

 • 8. Primeste de la compartimentele de specialitate dosarele cu documente ce urmeaza a fi arhivate.

 • 9. Asigura organizarea arhivei conform legii.

 • 10. Elibereaza actele solicitate si inscrierea in registru de corespondenta-arhiva informatii privind data cand a fost eliberat, continutul actului eliberat, persoana si compartimentul din care face parte, numele si actul de identitate a beneficiarului actului cu acordul sefului serviciului(compartimentului) creator al actului care se elibereaza.

Relațiile interne :

J

PRIMAR

 • -  primeste toate documentele emise de compartimentele de specialitate din cadrul Directiei Economice care necesita semnatura primarului

 • -  transmite documentele inaintate spre semnare

 • -  transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Directiei Economice

DIRECTOR EXECUTIV:

 • -  transmite in vederea distribuirii corespondentei specifice Directiei Economice: adrese ale contribuabililor persoane fizice sau juridice, note interne, informari ale compartimentelor de specialitate, note interne, etc.

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Instituția Arhitectului Șef; Directia de Evidenta a Persoanei; Registrul Agricol; Administratia Imobiliara Oradea; Administratia Social Comunitara Oradea; Serviciul Relații cu Publicul; Serviciul Inspecție Fiscală; Serviciul Executare Silita; Serviciul Impunere Persoane Juridice;Serviciul Incasare-Compensare; Serv. Buget- Salarizare; Serviciul Contabilitate Publica Situatii Financiare; Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune;Serviciul Cheltuieli Administrative; Compartimentul Contestatii Falimente, privind comunicarea datelor specifice activitatii serviciului.

Relațiile externe:

J

CETATENI - contribuabili persoane fizice sau juridice

 • -  transmit sesizari, cereri privind informatii specifice activitatii Directiei Economice, solicita programari in audienta

 • -  primesc raspunsuri la adresele inaintate, programari in audienta

 • (2) COMPARTIMENT CONTESTATII FALIMENTE

Obiectul de activitate al compartimentului :

Reprezentarea Instituției Primăriei - Direcția Economica în justiție la toate gradele de jurisdicție și în fața altor autorități în condițiile legii; apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Instituției Primăriei - Direcția Economică; asigurarea legalității actelor adoptate și emise de autoritățile Direcției Economice.

Atributiile specifice compartimentului:

 • 1. - promovează acțiuni în justiție în calitate procesuală activă (de reclamant) în reprezentarea institutiei, la dispoziția conducerii, luand masuri necesare pentru administrarea probelor si facand demersurile ce se impun prin actiunea formulata;

 • 2. - formulează apărări în justiție în calitate procesuală pasivă (de pârât) și depune diligențele necesare pentru formularea apărărilor in cauzele respective si pentru administrarea probelor utile soluționării acestora;

 • 3. - asigură transmiterea spre comunicare direcțiilor și serviciilor de specialitate a hotărârilor judecătorești definitive si irevocabile pronunțate de instanțele judecătorești pentru ducerea lor la îndeplinire;

 • 4. - reprezintă instituția în toate cauzele în care institutia este parte în proces, indiferent de calitatea procesuală (activă sau pasivă), cauze ce decurg din procedura instituită prin Codul fiscal și Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. - soluționează contestațiile adresate primarului, conform legislației în vigoare, formulate împotriva actelor de control sau de impunere printr-o “dispoziție motivată”, preocupandu-se de emiterea și transmiterea în termenul legal prevăzut a dispozițiilor primarului prin care s-au soluționat (în numele acestuia) contestațiile formulate împotriva actelor de control sau de impunere pe cale administrativ-jurisdicțională de atac, în temeiul Codului de procedură fiscală;

 • 6. - formulează apărările și le susține în justiție la: acțiunile în anulare formulate impotriva dispoziției primarului (emisă pe cale administrativ-jurisdicțională); contestațiile la executare formulate de persoane fizice și persoane juridice împotriva oricărui act de executare silita; contestațiile formulate de persoane fizice și persoane juridice împotriva titlurilor executorii (în temeiul prevederilor Codului de procedură fiscală coroborate cu dispozițiile Codului de procedură civilă);

 • 7. - formulează apărările împotriva “plângerilor contravenționale” făcute de contravenienții, persoane fizice sau juridice, împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunilor contravenționale întocmite de către persoanele abilitate din cadrul institutiei;

 • 8. - reprezintă instituția la instanțele judecătorești în litigiile instituite în baza Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

 • 9. - depune “declarațiile de creanță” întocmite de compartimentele de specialitate și participă la adunările creditorilor, la sediul lichidatorilor, în cauzele aflate pe rolul instanțelor, având ca obiect Legea nr. 85/2006 - privind procedura insolventei;

 • 10. - exercită căile de atac ordinare și extraordinare prevăzute de lege atunci când soluțiile pronunțate prin hotărâri ale instanțelor judecătorești impun această situație (apel, recurs, recurs în anulare, după caz).

Relații interne:

J

- PRIMAR:

 • -  primește informări privind situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • -  primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea compartimentului;

 • -  transmite dispoziții in legatura cu specificul activitatii.

 • - SECRETAR:

 • -  primește informări privind situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești și a activității compartimentului;

 • -  primește la semnat si vizat pentru legalitate toate dispozitiile intocmite de catre compartiment.

 • - DIRECTOR EXECUTIV :

 • -  primește informări privind activitatea compartimentului;

 • -  primește pentru semnat toate actele cu caracter juridic ce rezulta din activitatea compartimentului, precum și notele interne transmise direcțiilor și serviciilor din instituție;

 • -  transmite corespondența cu caracter juridic și dispozitii in legatura cu specificul activitatii.

 • - RELAȚII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMĂRIEI

 • -  Compartimentul Contestatii Falimente acordă consultații juridice ce au legatura cu obiectul sau de activitate direcțiilor și compartimentelor din primărie care solicita aceasta. De asemenea, solicită direcțiilor documentele însoțite de punctul de vedere de specialitate necesare soluționării cauzelor aflate pe rolul instanțelor. Prin serviciul Relații cu Publicul, transmite răspunsuri la contestații ale cetățenilor și persoanelor juridice și expediază corespondența transmisă altor instituții sau autorități, potrivit competențelor legale.

Relații externe:

J

 • - cu cetatenii:

 • -  primește contestatii formulate pe cale administrativ - jurisdictionala ce au legatura cu problematica de care raspunde;

 • -  transmite răspunsuri la contestatiile formulate pe cale administrativ - jurisdictionala prin transmiterea dispozitiei emisa de primarul municipiului;

 • - cu alte institutii si autoritati:

 • -  Instantele Judecatoresti la toate gradele de jurisdictie:

 • -  depune intampinari, raspunsuri la intampinari, cereri de deschidere a procedurii insolventei, precizari la intampinari, note de sedinta, concluzii scrise, apeluri, recursuri, declaratii de creanta intocmite in temeiul Legii nr. 85/2006, adrese privind societatile aflate in procedura insolventei care nu au debite fata de Primaria municipiului Oradea, adrese de inaintare a actelor, adrese de raspuns, cereri de comunicare a incheierilor/sentintelor/deciziilor pronuntate de instantele judecatoresti, cereri de investire cu formula executorie a incheierilor/sentintelor/deciziilor pronuntate de instantele judecatoresti, cereri de amanare;

 • -  primeste citatii, diverse actiuni, intampinari, raspunsuri la intampinari, recursuri, apeluri, contestatii in anulare, copii ale incheierilor/sentintelor/deciziilor pronuntate de instantele judecatoresti, copii ale incheierilor/sentintelor/deciziilor pronuntate de instantele judecatoresti investite cu formula executorie, adrese de solicitare privind depunerea de acte in diverse cauze.

 • -  Lichidatori/administratori judiciari:

 • -  transmite declarații de creanța intocmite in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, diverse adrese de raspuns la solicitarile lichidatorilor/administratorilor judiciari ;

 • -  primeste notificari privind deschiderea procedurii insolventei in temeiul Legii nr. 85/2005 impotriva debitorilor persoane juridice, diverse adrese.

(3) SERVICIU IMPUNERE PERSOANE JURIDICE

Obiect de activitate:

Activitatea de impunere fiscală are ca obiect stabilirea impozitelor și taxelor locale (impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxe speciale și alte taxe locale, eliberarea, vizarea si anularea autorizatiilor pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica bar-restaurant,).

Atributii:

 • 1.  -identificarea materiei impozabile si calcularea impozitelor pe baza declaratiilor de impunere

 • 2.  -verificarea declarațiilor de impunere privind materia impozabilă, corectarea erorilor privind calculul impozitului și stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale (în cazul nedepunerii declarațiilor fiscale), conform documentelor existente în dosarul fiscal al contribuabililor

 • 3    -inventarierea materiei impozabile, conform prevederilor legale ;

 • 4   -transmiterea dosarelor fiscale ale contribuabililor care și-au schimbat sediul sau domiciliul către alte organe fiscale;

 • 5    -confirmarea debitelor transmise de către alte organe fiscale;

 • 6    -eliberarea certificatelor de atestare fiscală, vizarea fișelor de înmatriculare a mijloacelor de transport

 • 7   -raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala dupa caz, pentru incalcarea cu vinovatie a indatoririlor de serviciu;

 • 8    -asigurarea respectarii normelor PSI si protectiei muncii;

 • 9    -intocmirea si asigurarea gestionarii dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la impunerea persoanelor juridice, pregateste arhivarea documentelor;

 • 10     -aplicarea in mod corect, unitar si cu profesionalism a legislatiei fiscale cu privire la impozitele si taxele datorate de contribuabilii - persoane juridice si de indeplinirea corecta, la termen a sarcinilor stabilite

 • 11  -emiterea , vizarea si anularea autorizatiilor pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica baruri - restaurante.

 • 12   - preluarea, analiza dosarului si intocmirea raportului de specialitate pentru aprobarea scutirilor la plata impozitului pe cladiri si teren

Relațiile interne :

J

PRIMAR

 • -  primește toate documentele emise de compartimentul de specialitate privind corespondenta purtata cu alte institutii publice privind sesizari, cereri ale acestora

 • -  transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitatea Serviciului Impunere Persoane Juridice

DIRECTOR EXECUTIV:

 • - primeste spre semnare: adrese privind confirmare/restituire de debite, note interne, raporte specifice, etc.;

 • - transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii biroului; RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Instituția Arhitectului Șef;Serviciul Relații cu Publicul;Serviciul Inspecție Fiscală;Serviciul Executare Silita;

Serviciul Constatare si Impunere Persoane Fizice;Serviciul Incasare-Compensare;Compartiment arhiva;

Compartimentul Facilități - Fiscale;Serv. Buget, analiză financiară, datorie publică;Serviciul Financiar Decontari- Salarizare;Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune;Serviciul Administrativ;Compartimentul Linie de Tipărire și Multiplicare privind constatarea, verificarea si confirmarea debitelor persoane juridice, comunicarea datelor specifice activitatii biroului (note interne, procese verbale de impunere, etc).

Relațiile externe:

J

CETATENI - contribuabili persoane juridice:

 • -  transmit declaratii de impunere, sesizari, cereri privind informatii specifice activitatii biroului

 • -  primesc raspunsuri la sesizarile/cererile depuse, adrese de confirmare a debitelor, alte informatii specifice activitatii biroului

INSTITUTII - AUTORITATI:

-Primarii din tara

-Instante judecatoresti , lichidatori

-Inspectorate de politie

-Institutii bancare

-Directii din cadrul Ministerului de Finante

-Alte institutii, ex: Directia de Evidenta a Persoanei, Administrația Imobiliară Oradea

(4) SERVICIUL IMPUNERE PERSOANE FIZICE

Obiect de activitate:

Activitatea de impunere fiscală are ca obiect stabilirea impozitelor și taxelor locale (impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxe speciale și alte taxe locale).

Atributii:

 • 1 -efectuarea impunerii contribuabililor, persoane fizice,conform declarațiilor acestora

date pe proprie răspundere în conformitate cu legislația în vigoare si emiterea proceselor verbale-instiintare de plata,

 • 2 -analiza, întocmirea și eliberarea certificatelor fiscale, contribuabililor persoane fizice.

3- debitarea în baza de date a amenzilor primite și confirmarea amenzilor către organul emitent,

 • 4  -stabilirea și aplicarea sancțiunilor prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor care încalcă legislația fiscală în sfera sa de competență,

 • 5 - inlăturarea deficiențelor constatate prin recalcularea impozitelor și taxelor locale în

conformitate cu legislația în vigoare, ca urmare a modificării masei impozabile în urma declaratiilor rectificative depuse de contribuabili

 • 6 - analizarea, documentarea și soluționarea cererilor contribuabililor persoane fizice

cu privire la inlesnirea la plata taxelor si impozitelor locale,

 • 7 -analizarea, documentarea și soluționarea cererilor contribuabililor persoane fizice,

precum și a solicitărilor altor persoane- instituții financiare,banci,primării,instanțe judecătorești,etc- cu privire la impozitele și taxele locale,

 • 8 -furnizarea de relații publicului cu privire la modul de calcul al impozitelor și taxelor

locale,

 • 9 -studierea si insusirea prin studiu individual a actelor normative legate de activitatea

fiscala,

 • 10 - intocmirea și transmiterea la termenele stabilite a informațiilor solicitate de șefii ierarhici superiori,

11- indeplinirea oricaror atribuții repartizate de șeful de serviciu sau de conducerea Direcției Economice (dispoziții legale scrise sau verbale) în cadrul dispozițiilor legale.

Relațiile interne :

J

PRIMAR

 • -  primeste toate documentele emise de compartimentul de specialitate privind corespondenta purtata cu alte institutii publice privind sesizari, cereri ale acestora in legatura cu debitele persoanelor fizice.

 • -  transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Serviciului Impunere Persoane Fizice

DIRECTOR EXECUTIV:

 • -  primeste spre semnare: adrese privind confirmari, note interne, adrese, raporte specifice, etc ;

 • -  transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii serviciului;

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Instituția Arhitectului Șef; Directia de Evidenta a Persoanei; Registrul Agricol; Administratia Imobiliara Oradea; Administratia Social Comunitara Oradea; Serviciul Relații cu Publicul; Serviciul Inspecție Fiscală; Serviciul Executare Silita; Serviciul Impunere Persoane Juridice;Serviciul Incasare-Compensare;Compartiment Gestionare Date -Arhiva; Serv. Buget- Salarizare; Serviciul Contabilitate Publica Situatii Financiare; Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune;Serviciul Cheltuieli Administrative; Compartimentul Contestatii Falimente, privind constatarea, verificarea si confirmarea debitelor persoanele fizice, comunicarea datelor specifice activitatii serviciului (note interne, procese verbale de impunere, etc).

Relațiile externe:

J

CETATENI - contribuabili persoane fizice:

 • -  transmit declarații de impunere, sesizări, cereri privind informații specifice activitatii serviciului

 • -  primesc raspunsuri la sesizarile/cererile depuse, cerficate fiscale, adrese de confirmare a debitelor, alte informatii specifice activitatii serviciului

INSTITUTII, ORGANISME:

-primarii din tara

-instante judecatoresti

-inspectorate de politie

-institutii bancare

-directii din cadrul Ministerului de Finante

-alte institutii

(5) SERVICIUL INCASARI COMPENSARE

Obiect de activitate:

Incaseaza veniturile din impozite, taxe, amenzi si alte venituri, asigura restituirea impozitelor platite în plus de catre persoanele fizice sau compensarea acestora cu alte debite existente, elibereaza certificate fiscale persoanelor fizice

Atributii:

 • 1.  -colectarea creanțelor fiscale ce constă în exercitarea acțiunilor care au ca scop stingerea creanțelor fiscale și se efectuează în temeiul unui titlu de creanță sau al unui titlu executoriu, după caz.

 • 2. -stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire, după caz;

 • 3.  incasarea impozitelor, taxelor și altor venituri la bugetul local prin casieriile serviciului ;

 • 4. -elibereaza certificate de atestare fiscala persoanelor fizice

 • 5. -realizarea borderourilor zilnice privind încasarea impozitelor, taxelor și altor venituri la bugetul local prin casieriile serviciului ;

 • 6. -verificarea zilnică a borderourilor de încasare a impozitelor, taxelor și altor venituri la bugetul local cu chitanțele emise ;

 • 7. -depunerea numerarului încasat zilnic la caserie ;

 • 8. -organizează arhivarea și păstrarea dosarelor fiscale și predarea celui de-al doilea exemplar al chitanței spre arhivare;

 • 9. -indeplinește orice alte atribuții rezultate din HCL și dispozițiile conducerii

Relatii interne:

PRIMAR

 • -  primeste rapoarte privind activitatea serviciului.

 • - transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitatea Serviciului Incasari-Compensari

Director executiv

 • -  primeste spre semnare: note interne, adrese privind sesizari ale cetatenilor, etc.;

 • - transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii serviciului;

Relatii cu celelalte compartimente din cadrul primariei:

 • - Serviciul Relații cu Publicul; Serviciul Inspecție Fiscală; Serviciul Executare Silita; Biroul Constatare si Impunere Persoane Juridice; Serviciul Constatare si Impunere Persoane Fizice; Compartiment arhiva; Compartimentul Facilități - Fiscale; Serv. Buget, analiză financiară, datorie publică; Serviciul Financiar Decontari- Salarizare; Serviciul Administrativ privind verificarea si confirmarea debitelor persoanele fizice si juridice, comunicarea datelor specifice activitatii biroului (note interne, procese verbale de impunere, etc)

Relatii externe:

 • - cu cetatenii:

 • - transmit sesizari, cereri privind informatii specifice activitatii serviciului

 • - primesc documentatii de incasare, compensare sau restituire, pentru activitatea de casierie a serviciului, raspunsuri la sesizarile/cererile depuse, alte informatii specifice activitatii serviciului

 • - persoanele fiizice primesc cerificatul de atestare fiscala

 • - cu alte institutii si autoritati:

 • - Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor

 • - Administrația Financiară Oradea

 • - Alte institutii, ex: Directia De Evidenta a Persoanei, Administrația Imobiliară Oradea

(6) SERVICIUL EXECUTARE SILITA

Obiectul de activitate:

Incasarea creantelor bugetare, neachitate la termen, de catre debitorii-persoane fizice si juridice, prin efectuarea procedurii de executare silita pentru fiecare debitor, prin parcurgerea tuturor etapelor de executare silita prevazute de Codul de procedura fiscala (somatie, poprire, sechestru asupra bunurilor mobile si imobile).

Asigură aplicarea procedurilor specifice de executare silită pentru creanțele bugetare restante, prin următoarele atribuții:

 • 1. -emiterea și comunicarea somațiilor către contribuabilii-rai platnici, prin modalitățile prevăzute de lege;

 • 2. -intocmirea și transmiterea adreselor de înființare a popririi asupra veniturilor banesti ale debitorilor, precum si instiintarea acestora asupra faptului ca li s-a efectuat poprire asupra conturilor bancare, salariilor sau pensiilor, dupa caz;

 • 3. -intocmirea proceselor verbale de sechestru asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorilor care nu și-au onorat obligatiile catre bugetul local;

 • 4. -transmiterea adreselor de inscriere a inscriptiilor ipotecare catre OCPI si a adreselor de inscriere a gajului mobiliar la Arhiva Electronica de garantii reale;

 • 5. -intocmirea anunțului de vânzare la licitație a bunurilor sechestrate și publicarea acestuia într-un cotidian local și național de largă circulație;

 • 6. -organizarea și asigurarea desfășurarii licitației la ora și data anunțată, în vederea valorificării bunurilor sechestrate;

 • 7. -comunicarea adreselor de suspendare temporara sau incetare a popririlor precum si a adreselor de radiere a ipotecilor si a garantiilor mobiliare

8-aplicarea de sanctiuni contraventionale persoanelor care nu respecta prevederile Codului de procedura fiscala privitor la executarea silita si urmarirea incasarii acestora, inclusiv parcurgerea tuturor etapelor executarii silite in vederea stingerii debitului;

9.-intocmirea dosarelor de insolvabilitate si trecerea in evidenta separata a persoanelor declarate insolvabile, conform legii;

 • 10.-transmiterea dosarelor de executare silita catre alte organe fiscale care au competenta de executare, conform prevederilor legale in vigoare.

Relațiile interne :

PRIMAR:

- primeste documentele emise de compartimentul de specialitate privind corespondenta purtata cu alte institutii publice, agentii, ministere, privitor la imbunatatirea legislatiei, incheierea de protocoale, altele decat cele privind activitatea curenta propriu-zisa, de executare silita;

- transmite dispozitii ce vizeaza sfera de activitate a serviciului.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT:

- primeste spre semnare: adrese, note interne, raspunsuri la adrese si cereri, adrese de infiintare a popririlor, adrese de suspendare temporara sau incetare a popririlor, adrese catre OCPI privind inscrierea inscriptiilor ipotecare, adrese de inscriere a gajurilor mobiliare in Arhiva Electronica de garantii reale, adrese de radiere a ipotecilor si a garantiilor mobiliare, adrese de transmitere a dosarelor de executare silita catre alte organe fiscale, procese verbale de insolvabilitate;

- transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii. CELELALTE DEPARTAMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Serviciul Relații cu Publicul:

 • - primeste corespondenta transmisa de catre serviciu spre a fi comunicata destinatarilor;

 • - transmite corespondenta, inclusiv confirmarile de primire sau plicurile returnate;

Serviciul Inspecție Fiscală:

 • - primeste informatii privind unele bunuri neimpuse in baza de date;

 • - comunica stadiul inspectiei fiscale la anumite persoane;

Serviciul Impunere Persoane Fizice si Serviciul Impunere Persoane Juridice:

 • - primesc informatii privind domiciliul fiscal si patrimoniul contribuabililor;

 • - transmit titlurile executorii in vederea emiterii somatiilor si date din dosarele fiscale; Compartimentul Contestatii, Falimente;

 • - primeste informatii privind societatile aflate in faliment, precum si copii ale documentelor din dosarele de executare aflate pe rolul instantelor de judecata;

 • - transmite informatii privind stadiul dosarelor avand ca obiect contestatie la executare, suspendarea executarii si faliment, precum si hotarari definitive;

Serviciul Incasare-Compensare:

 • - primeste informatii in vederea realizarii compensarii unor sume;

 • - transmite date privind stingerea unor debite prin incasare si compensare; Compartimentul Gestionare Date-Arhiva:

 • - primeste spre pastrare dosarele de executare silita;

 • - transmite date si copii ale actelor din dosarele fiscale si dosarele de executare silita; Serviciul Contabilitate Publica:

 • - primeste situatia privind constituirea fondului de stimulente;

 • - transmite informatii privind descarcarea ordinelor de plata;

Serviciul Monitorizare Cheltuieli Adminstrative:

 • - primeste referate privind achitionarea de materiale;

- distribuie materialele necesare desfasurarii activitatii de executare silita;

Serviciul Administratie Publica Locala:

- primeste publicatii de vanzare in vederea afisarii acestora la avizierul institutiei;

- transmite documente si informatii ce privesc activitatea de executare silita.

Totodata, pentru buna desfasurare a activitatii, Serviciul Executare Silita raspunde si transmite note interne oricarui departament din cadrul institutiei.

Relațiile externe:

CETATENII:

-primesc: somatii si titluri executorii, instiintari privind infiintarea popririlor, procese verbale de sechestru mobiliar si imobiliar, raspunsuri la adrese, cereri si sesizari;

-transmit adrese, cereri, sesizari, acte doveditoare ale achitarii debitelor;

AGENTII ECONOMICI:

-primesc: somatii si titluri executorii, instiintari privind infiintarea popririlor, procese verbale de sechestru mobiliar si imobiliar, adrese de infiintare, suspendare temporara sau incetare a popririi asupra veniturilor angajatilor, raspunsuri la adrese, cereri;

-transmit adrese, raspunsuri la adrese, cereri, acte doveditoare ale achitarii debitelor; INSTITUTII SI AUTORITATI:

Principalele institutii si autoritati sunt: bancile, O.C.P.I., Registrul Comertului, D.G.F.P. Bihor, Casa de Pensii, Casa de Asigurări Sociale, Administratia Imobiliara Oradea, Directia de Evidenta a Persoanelor, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, executorii judecătorești, executorii bancari, alte organe fiscale;

 • - primesc adrese, cereri, raspunsuri la adrese, adrese de infiintare, suspendare temporara si incetare a popririlor, adrese privind inscrierea inscriptiilor ipotecare si a gajurilor mobiliare precum si de radiere a acestora, dosare de executare silita;

 • - transmit adrese, raspunsuri la adrese, cereri, dosare de executare silita.

(7) SERVICIUL INSPECȚIE FISCALĂ

Obiectul inspectiei fiscale:

-verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale;

-verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili,

-verificarea respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile,

-verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, si a accesoriilor aferente acestora.

Atribuțiile inspectiei fiscale:

-constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;

-analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse;

-sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale.

Pentru ducerea la indeplinire a atributiilor sale organul de inspectie fiscala va proceda la: -examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului;

-verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila a contribuabilului;

-discutarea constatarilor si solicitarea de explicatii scrise de la reprezentantii legali ai contribuabililor sau imputernicitii acestora, dupa caz;

-solicitarea de informatii de la terti;

-stabilirea corecta a bazei de impunere, a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de creanta fiscala declarata si / sau stabilita, dupa caz,la momentul inceperii inspectiei fiscale;

-stabilirea de diferente de obligatii fiscale de plata, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora;

-verificarea locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile;

-dispunerea masurilor asiguratorii in conditiile legii;

-aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor legale.

-urmărește operarea la zi în baza de date a rezultatelor constatate cu ocazia efectuării inspecției fiscale;

-întocmește referate de restituire pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale aflate în evidența serviciului, achitate și nedatorate de către persoanele juridice ;

-întocmește referate de compensare pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale aflate în evidența serviciului;

Relatii interne:

DIRECTOR EXECUTIV:

 • -     primește spre semnare: programul de inspectie fiscala, avizele privind inspectia fiscala, decizii de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, certificate de obligatii bugetare in vederea privatizarii societatilor din subordinea autoritatii publice locale; rapoarte de inspectie fiscala, corespondenta spefica cu contribuabilii persoane juridice ;

 • -     transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii serviciului;

- transmite dispozitii, corespondenta, note de audienta.

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL DIRECTIEI FINANTE LOCALE:

-Biroul Impunere Persoane Juridice, Birou contestatii metodologie, revizie si control intern; Serviciul Urmarire si Executare Silita, Serviciul incasare compensare; Serviciul financiar contabilitate evidenta a veniturilor; Compartiment arhiva si administrative; Compartiment registratura si informare contribuabili; Compartimentul personal salarizare si achizitii publice; Centrele fiscale Rogerius si Nufarul.

Relatii externe:

CONTRIBUABILI - persoane juridice :

- primeste cereri, sesizari, reclamatii, obiectii cu privire la problemele cu care se ocupa serviciul;

- transmite avize de inspectie fiscala, rapoarte de control, raspunsuri la cererile contribuabililor persoane juridice.

RELATII CU ALTE INSTITUTII: PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA; Institutia Arhitectului Sef, Registrul Agricol, Directia Tehnica; Directia imobiliara Oradea;Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitatea Imobiliara Bihor; Registrul Comertului, DGFP BIHOR, AVAS,

 • 7. a) COMPARTIMENT INSPECTIE FISCALA PERSOANE FIZICE

Principalele atributii

1- Efectuează, pe bază de programare , verificarea contribuabililor, persoane fizice care dețin proprietăți pe raza municipiului Oradea, și datorează impozite și taxe locale precum și accesoriile aferente acestora.

 • 2. - Constată și efectuează investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecției sau altor persoane privind legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;

 • 3. -Analizeză și evaluează informațiilor fiscale, în vederea confruntării declarațiilor fiscale cu informațiile proprii sau din alte surse;

 • 4. -Sancționează potrivit legii faptelor constatate și dispune măsuri pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la prevederile legislației fiscale.

 • 5. -verifică locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile;

Relatii interne:

DIRECTOR EXECUTIV:

 • -     primește spre semnare: programul de inspectie fiscala, avizele privind inspectia fiscala, decizii de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, certificate de obligatii bugetare in vederea privatizarii societatilor din subordinea autoritatii publice locale; rapoarte de inspectie fiscala, corespondenta spefica cu contribuabilii persoane juridice ;

 • -     transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii serviciului;

- transmite dispozitii, corespondenta, note de audienta.

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL DIRECTIEI FINANTE LOCALE:

-Biroul Impunere Persoane Juridice, Birou contestatii metodologie, revizie si control intern; Serviciul Urmarire si Executare Silita, Serviciul incasare compensare; Serviciul financiar contabilitate evidenta a veniturilor; Compartiment arhiva si administrative; Compartiment registratura si informare contribuabili; Compartimentul personal salarizare si achizitii publice; Centrele fiscale Rogerius si Nufarul.

Relatii externe:

CONTRIBUABILI - persoane juridice :

 • - primeste cereri, sesizari, reclamatii, obiectii cu privire la problemele cu care se ocupa serviciul;

- transmite avize de inspectie fiscala, rapoarte de control, raspunsuri la cererile contribuabililor persoane juridice.

RELATII CU ALTE INSTITUTII: PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA; Institutia Arhitectului Sef, Registrul Agricol, Directia Tehnica; Directia imobiliara Oradea;Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitatea Imobiliara Bihor; Registrul Comertului, DGFP BIHOR, AVAS,

(8) SERVICIUL BUGET SALARIZARE

Acest departament asigură elaborarea și fundamentarea politicilor bugetare; parcurgerea etapelor procesului bugetar, selectia si derularea proiectelor finantate de la bugetul local conform L.350/2005, precum si salarizarea personalui institutiei si a persoanelor din afara institutiei, îndeplinind în acest sens următoarele atribuții:

 • 1. Fundamenteaza si intocmeste anual la termenele prevazute de lege proiectul bugetului local, asigurand prezentarea tuturor documentelor necesare in vederea aprobarii bugetului anual , respectand termenele si procedurile legale de elaborare si adoptare a bugetului, antrenand toate serviciile publice si institutiile care colaboreaza la finalizarea proiectului si adoptarea bugetului

 • 2. Centralizeaza si asigura pe baza documentatiei tehnico-economice propunerile de la serviciile de specialitate ale Primariei, de la companiile si institutiile din subordinea Consiliului local cu privire la necesarul de fonduri pentru indeplinirea sarcinilor sau, dupa caz, executarea lucrarilor ce intra in atributiile lor

 • 3. Urmareste periodic realizarea bugetului local, verifica si analizeaza propunerile de rectificare a bugetului local, de modificare a alocatiilor trimestriale, de virari de credite, de repartizare pe trimestre si de utilizare a fondului de rezerva, pe care le supune aprobarii Consiliului local sau ordonatorului de credite. Intocmeste analize si prognoze multianuale privind evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului local

4.Intocmeste contul de incheiere a exercitiului bugetar si il supune aprobarii Consiliului local

5.In executia cheltuielilor bugetare asigura executia urmatoarelor etape: angajare, lichidare,ordonantare,

 • 6.Analizeaza si centralizeaza solicitarile de finantare a programelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local,

7.Intocmeste contractele de finantare a programelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local

 • 8. Tine evidenta platilor privind finantarea si a documentelor justificative privind modul de utilizare a sumelor alocate din buget pt. programele cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local

 • 9. Asigura calculul si virarea drepturilor banesti ale angajatilor permanenti sau pe perioada determinata, cu regim normal de lucru sau cu timp partial si a componentelor salariale: concedii de odihna, medicale sau de alt tip, sporuri (fixe sau procentuale), prime de vacanta, contributiile la Fondul de somaj, la Asigurarile sociale, Asigurarile sociale de sanatate, penalizari, retineri, deduceri, impozitul lunar, impozitul pe venitul global, etc.

10.Intocmeste si preda declaratii catre bugetele statului, elibereaza adeverinte.

Relațiile interne :

f

Primar:

 • -     primește rapoarte de specialitate privind aprobarea si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Oradea, rapoartele privind virarile de credite, bugetele unitatilor subordonate care au calitatea de ordonatori de credite, informari

 • -     transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a serviciului. Director executiv:

 • -     primeste spre semnare: rapoarte de specialitate privind aprobarea si modificarea prevederilor bugetare, solicitari deschidere credite bugetare, dispozitii bugetare, angajamente bugetare si legale, ordonantari, adrese catre furnizori/asociatii/institutii, contracte de finantare, declaratii privind obligatiile de plata la diferite bugete, fise fiscale, state de plata salarii, situatii statistice

 • -     transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii compartimentului;

Relatii cu celelalte compartimente din cadrul primariei: toate compartimentele/serviciile din cadrul Primariei Oradea.

Relațiile externe:

f

 • -     cu cetatenii:adrese,solicitari

 • -     cu agenti economici:

 • -     companiile subordonate consiliului local Oradea:solicitari virare sume pentru

investitii

 • -      banci comerciale si alte institutii financiare:adeverinte salarizare, retineri popriri, pensii facultative

 • -      diversi furnizori/prestatori:adrese,solicitari

 • -     cu organizatii neguvernamentale si persoane fizice:cereri finantare, rapoarte, solicitari

 • -      cu alte institutii si autoritati:

 • -     Trezoreria Oradea:bugete, liste investitii invatamant, dispozitii bugetare, deschideri de credite, prognozarea veniturilor si cheltuielilor bugetare,

 • -     Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat:solicitari sume defalcate din TVA, monitorizarea cheltuielilor de personal , bugete, liste investitii, declaratii

 • - Directia de Statistica Bihor:raportari

 • - CAS Bihor:declaratii

 • - CASS Bihor:declaratii

 • - AJOFS Bihor:declaratii

 • - Institutii de invatamant:bugete, lista investitii, solicitari, dari de seama

 • - Organe ale administratiei publice centrale:raportari

 • - Alți ordonatori de credite din bugetul local:bugete, solicitari

(9) SERVICIUL CONTABILITATE PUBLICĂ SITUATII FINANCIARE

Atributii:

 • 1. -intocmirea si inregistrarea in contabilitate a documentelor care stau la baza notelor contabile, in mod sistematic si cronologic;

 • 2. -furnizarea datelor necesare pentru intocmirea lunara, trimestriala si anuala a executiei bugetare, cat si a altor raporturi statistice;

 • 3.     -inregistrarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar in contabilitate;

 • 4.    -evidenta analitica si sintetica a tuturor conturilor, conform Legii nr.82/1991,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 5. -urmarirea si verificarea viramentelor bancare;

 • 6. -urmarirea si verificarea registrului de casa;

 • 7. -intocmirea dispozitiilor de plata si incasare, privind acordarea de avansuri spre decontare, precum si urmarirea decontarii acestora;

 • 8. -inregistrarea valorica si cantitativa in contabilitate a materialelor si obiectelor de inventar achizitionate pentru Primaria Oradea, Protectia Civila si Evidenta Populatiei;

 • 9. -inregistrarea transferurilor si consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor valorice de benzina si motorina, pe baza bonurilor de consum sau transfer dupa caz;

 • 10. -verificarea lunara a soldurilor conturilor de salarii din balanta de verificare;

 • 11. -verificarea si inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli la sfarsitul fiecarui trimestru;

 • 12. -trimestrial, pana la data de 20 ale lunii urmatoare incheierii trimestrului, primeste situatiile financiare trimestriale ale unitatilor din subordine;

 • 13. -trimestrial, pana la data 20 ale lunii urmatoare intocmeste anexa 12 si anexa 10 la situatiile financiare;

 • 14. -participarea la actiunile de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor banesti ori de cate ori este nevoie;

 • 15. -intocmirea si verificarea balantei de verificare lunara, avandu-se in vedere concordanta dintre conturile analitice si sintetice;

 • 16. -realizarea zilnic a punctajului cheltuielilor efectuate, comparand situatia la zi intocmita de biroul contabilitate cu executia trezoreriei si se confrunta cu extrasele de cont pentru urmatoarele capitole de cheltuieli:

 • a.   51 - „Autoritati publice si executive”

 • b.   54 - „Alte servicii publice generale”

 • c.   55 - „Dobanzi”

 • d.   61 - „Ordine publica si siguranta nationala”

 • e.   65 - „Invatamant”

 • f.    66 - „Sanatate”

 • g.   67 - „Cultura, recreere si religie”

 • h.   68 - „Asigurari si asistenta sociala”

 • i.    70 - „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”

 • j.     74 - „Protectia mediului”

 • k.    81 - „Combustibili si energie”

 • l.     84 - „Transport”

 • 17.   -acordarea vizei de control financiar-preventiv pe toate documentele care stau la baza angajarii platilor de catre institutie;

 • 18.   -elaboreaza si redacteaza corespondenta specifica repartizata biroului;

 • 19.    -inregistreaza constituirea, retinerea si eliberarea garantiilor materiale pentru salariatii care au calitate de gestionari;

 • 20. -conducerea registrelor contabile obligatorii: de control financiar-preventiv si registrul inventar;

 • 21. -urmarirea rezolvarii corespondentei in conformitate cu prevederile legale;

 • 22. -umareste si raspunde de respectarea actelor normative in materie si de aplicarea hotararilor Consiliului Local;

 • 23. -pimirea si inregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza intrarilor si iesirilor din magazie;

 • 24. -umareste si raspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare;

 • 25. -asigura si raspunde de respectarea legalitatii privind intocmirea si valorificarea tuturor documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare ordonatorului principal de credite;

 • 26. -caboreaza cu celelalte directii si compartimente pentru buna desfasurare a platilor;

 • 27. -Serviciul Contabilitate indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.

 • 28. -urmarirea colectarii de venituri fiscale si nefiscale precum si inregistrarea analitica a veniturilor bugetului local ,pe surse de venituri,conform clasificatiei bugetare, pe capitole si subcapitole;

 • 29. -evidenta documentelor primare care stau la baza contabilitatii veniturilor bugetare ,ordine de plata ,extrase de cont intocmite de trezorerie ,referate si note interne privind restituiri si compensari de impozite si taxe locale; .

 • 30. -informarea corecta a contribuabililor

 • 31. -solutionarea cererilor contribuabililor in termenul legal;

 • 32. -gradul de conformare in executia bugetului local;

 • 33. -intocmirea unor documente de sinteza privind evolutia si dinamica veniturilor pe o anumita perioada de timp ,precum si o prognoza a cestora;

 • 34.   -incadrarea in termenele legale pentru depunerea raportarilor financiar contabile;

 • 35.   -intocmirea zilnica a situatiei denumita la zi a veniturilor incasate si a platilor

efectuate precum si situatia "limita de credit" necesara la trezoreria municipiului Oradea.

 • 36. -realizarea zilnica a punctajului la venituri intre situatia la zi realizata de serviciul venituri si executia trezoreriei municipiului Oradea si se confrunta cu extrasele de cont pentru toate categoriile de venituri.

 • 37. -tine evidenta sumelor reprezentand garantiile de buna executie si garantiile de participare la licitatii si intocmeste documentele de restituire a acestor sume la termenele stabilite in contracte

Relațiile interne :

J

PRIMAR

 • -  primește situațiile financiare periodice intomite de departament, referate privind deplasarile aprobate in tara si strainate, in vedere intocmirii ordinului de deplare.

 • -  transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a serviciului. DIRECTOR EXECUTIV:

 • -  primeste spre semnare: situatiile financiare periodice, referate privind deplasari in tara si strainanate in interesul autoritatii publice, dispozitii de plata/incasare, rapoarte de activitate, note interne, adrese privind sesizari ale cetatenilor, etc.;

 • -  transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii compartimentului

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Birouri si servicii din cadrul Direcției economice ;Instituția Arhitectului Șef; Direcția Tehnică; Direcția Informatică; Departamente din subordinea Primarului privind activitatea operationala a autoritatii publice cu implicatii in fluxuri de trezorerie, in numerar sau prin virament bancar.

Relațiile externe:

INSTITUTII, ORGANISME:

-Trezoreria Oradea;

-Administratia Financiara a Municipiului Oradea;

-Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Oradea;

-Regiile autonome subordonate Consiliului Local;

-Institutii de asistenta sociala;

-Institutii de invatamant;

-Institutii de cultura;

-Institutii de sanatate;

-Cluburi sportive ;

-Regiile autonome locale si companiile subordonate Consiliului Local Oradea;

-Banci comerciale si alte institutii financiare romanesti sau straine;

-Organe ale administratiei publice centrale;

-Alți ordonatori de credite din bugetul local;

(10) BIROUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU, DELEGARE DE GESTIUNE

Obiectul de activitate:

gestiunea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Oradea, controlul derulării contractelor de delegări de gestiune, contractelor de asociere/ppp, evidența participațiilor Municipiului Oradea în societăți comerciale.

Atribuții specifice biroului:

 • 1. evidența domeniului public și privat al Municipiului Oradea

 • 2. calculul și înregistrarea amortizării activelor fixe

 • 3. organizează și înregistrează rezultatele inventarierii anuale și a celorlalte inventare făcute cu diferite ocazii.

 • 4. analiza financiară (tarife, redevențe, indicatori de performanță, participații capital social)

 • 5. urmărirea contractelor de delegare de gestiune/asociere/ppp încheiate între Municipiul Oradea și operatorii serviciilor de utilități publice și alți parteneri

 • 6. verificarea deconturilor privind redeventa lunara datorată de operatorii de servicii de utilități publice.

 • 7. fundamentare/urmărire prețuri și tarife practicate de operatorii de servicii de utilități publice

 • 8. evidența titlurilor de participare deținute de Municipiul Oradea în diverse societăți comerciale

 • 9. întocmire rapoarte de specialitate privind aprobarea BVC- urilor regiilor autonome de subordonare locală, societăților comerciale, asociațiilor la care municipiul este acționar/asociat

Relații interne:

PRIMAR

- primeste rapoarte de specialitate, adrese, informari privind administrarea domeniului public si privat al Municipiului Oradea (concesionari, inchirieri, dari in administrare, modificari de aporturi la capitalul social al societatilor comerciale la care Municipiul Oradea este acționar), prețurile și tarifele practicate de operatorii de servicii de utilități publice

 • -  transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a biroului.

DIRECTOR EXECUTIV:

 • - primeste spre semnare: rapoarte de specialitate, adrese, situatii, informari privind conducerea evidentei bunurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Oradea, privind titlurile de participare ale municipiului în diverse societăți

 • - transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii biroului;

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Birouri si servicii din cadrul Directiei economice; Instituția Arhitectului Șef; Direcția Tehnică; Direcția Informatică;. Departamente din subordinea Primarului privind activitatea operationala a autoritatii publice de evidenta si administrare a bunurilor apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Oradea, note interne, etc.

Relațiile externe:

INSTITUTII, ORGANISME:

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - SC Drumuri Orășenești SA,

 • - Regiile autonome subordonate Consiliului Local,

 • - Societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar,

 • - Operatorii de servicii de utilități publice,

 • - Asociațiile în care Municipiul Oradea este asociat

 • - Casa de Cultură,

 • - Cantina socială,

 • - Poliția Oradea,

 • - alte autorități și instituții publice, colaborare cu alte unități subordonate Consiliului Local

(11) SERVICIUL MONITORIZARE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

Obiect de activitate:

Serviciul Monitorizare Cheltuieli Administrative funcționează în cadrul Direcției Economice, având în componență un număr total de 38 angajați (2 funcționari publici, 36 persoane contractual), din care 31 compun compartimentul de deservire (portari, șoferi, curieri poștali, personalul de întreținere - curățenie, magazioner, persoană centrală telefonică, tâmplar, electrician), având ca și obiect principal de activitate asigurarea desfășurării în bune condiții a instituției primarului.

Atribuții și responsabilități care cad în sarcina serviciului sunt:

1. asigură evidența tuturor spațiile din incinta instituției urmărind gradul de ocupare asigurând spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții normale a activității personalului din toate departamentele instituției;

 • 2. pentru chiriași (instituții ce funcționează în clădirea primăriei) transmite suprafețele aprobate de către Administrația Imobiliară Oradea prin contractele încheiate, în vederea achitării cotelor din cheltuielile de funcționare;

 • 3. asigură ordinea în incinta instituției primăriei și a pazei, pe toată durata programului de lucru și după terminarea acestuia, prin colaborarea permanentă cu organele de poliție și gardienii publici;

 • 4. asigură accesul ordonat în incinta instituției a personalului propriu și a publicului;

 • 5. asigură respectarea normelor legale privind necesarul de spațiu pentru arhivarea bunurilor și dosarelor ce aparțin instituției;

 • 6. controlează modul de utilizare a bunurilor mobile și imobile din cadrul instituției;

 • 7. urmărește respectarea contractelor încheiate pentru spațiile ce aparțin instituției și avizează modul de decontare a cheltuielilor către terți pentru lucrările contractate și executante;

 • 8. efectuează împreună cu personalul desemnat din cadrul instituției inventarierea periodică a obiectelor de inventar, a materialelor consumabile, a noilor achiziții și casarea celor disponibilizate prin valorificarea sau distrugerea lor;

 • 9. asigură buna desfășurare a activitățile centralei telefonice (convorbirile) precum și a celorlalte echipamente tehnice, asigurând service-ul necesar;

 • 10. organizează și coordonează activitatea de multiplicare documente, prin exploatarea liniei de copiere și tipărire laser deținută de instituție;

 • 11. încheie contractele cu operatorul / operatorii de telefonie mobila si fixa;

 • 12. face propuneri privind lucrările de reparații și întreținere necesare în incinta clădirii instituției și a instalațiilor din dotare, urmărind executarea lor și utilizarea rațională, participând la recepția finală;

 • 13. încheie, urmărește și controlează modul de derulare a contractelor cu furnizorii precum și verificarea periodică a alimentării cu energie electrică și termică, a alimentării cu apă, salubritate și operează toate modificările care apar din acest punct de vedere;

 • 14. efectuează repartizarea cheltuielilor pe fiecare chiriaș din clădire ca și cotă parte și transmite datele la Serviciul contabilitate pentru reținerea sumelor, pentru energie electrică, energie termică, apă canal, telefoane directe și telefoane mobile;

 • 15. urmărește încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat pentru primărie;

 • 16. întocmește și completează la zi evidența obiectelor aflate în utilizarea personalului angajat, prin completarea fișelor de magazie pentru materiale și obiecte de inventar;

 • 17. ține evidența și asigură confecționarea, gestionarea și scoaterea din uz a ștampilelor și a sigiliilor din instituție;

 • 18. urmărește și asigură desfășurarea în bune condiții a activității de transport pentru mijloacele din dotare;

 • 19. întocmește lunar FAZ-urile pentru autoturismele din dotare urmărind km. parcurși și încadrarea în consumul normat de benzină pe fiecare autoturism;

 • 20. verifică încadrarea în cotele de carburanți a autovehiculelor din parcul auto propriu și urmărește starea tehnică a acestora precum și repectarea normării parcului auto;

 • 21. urmărește împreună cu personalul din subordine, respectiv conducătorii auto, realizarea întreținerilor periodice, reparațiilor curente și capitale ale autoturismelor din dotare;

 • 22. asigură, organizează și răspunde de starea de curățenie a instituției, precum și de respectarea normelor de igienă a încăperilor și a spațiilor adiacente;

 • 23. asigură pentru sediul instituției, întreținerea spațiilor verzi și a căilor de acces;

 • 24. asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru și de protecție a personalului de întreținere;

 • 25. răspunde de necesarul de aprovizionare materială pentru o bună funcționare a tuturor compartimentelor din cadrul instituției, urmărind lunar stocurile de materiale din magazie în vederea unei aprovizionări ritmice cu materialele necesare bunei funcționări a activității tuturor serviciilor, birourilor, compartimentelor, conducerii primăriei și întreținerea corespunzătoare a clădirii instituției;

 • 26. în baza referatelor aprobate și a facturilor, efectuează recepțiile tuturor materialelor consumabile și a obiectelor de inventar;

 • 27. efectuează achiziții de bunuri materiale de natura obiectelor de inventar (rechizite, consumabile calculatoare, imprimate tipizate, etc. ) în conformitate cu prevederile din O.G. 34/2006, necesare pentru funcționarea tuturor compartimentelor din instituție, a Consiliului Local și a conducerii primăriei în funcție de structura de personal aprobată prin organigramă de Consiliul Local;

 • 28. întocmește bonurile de dare în folosință și listele de inventar, pe fiecare compartiment în parte;

 • 29. eliberează materiale din magazie în baza bonurilor de consum la toate serviciile din cadrul primăriei;

30.operează în Programul “ INDECO SOFT “ toate intrările de materiale în baza facturilor și ieșirile demateriale în baza bonurilor de consum;

 • 31. asigură depozitarea materialelor pe tipuri și categorii de materiale;

 • 32. întocmește bugetul primăriei pe structuri de cheltuieli pentru întreținerea clădirii, funcționarea aparatului propriu, ținând cont de asigurarea tuturor utilităților (energie electrică, termică, telefoane, apă-canal, reparții curente, întreținere clădire, întreținere și funcționare autoturisme, consumabile, calculatoare, rechizite birou, xerox, întreținere ceas turn și protocol);

 • 33. urmărește încadrarea în structura de cheltuieli din bugetul aprobat pe fiecare capitol și răspund de acest lucru;

 • 34. asigură distribuirea presei și ridicarea corespondenței de la poștă, ducerea corespondenței primăriei la poștă și predarea ei pe bază de borderou, ridicarea tuturor coletelor de la C.F.R. care sosesc pe adresa instituției;

 • 35. asigură prin firmele specializate toate remedierile la deranjamente la telefoane și centrală;

 • 36. asigură și organizează activitățile de protocol intern ale conducerii Primăriei;

 • 37. organizează acțiunile de reprezentare a Primăriei cu ocazia sărbătorilor legale, comemorări sau ziua orașului, etc.;

Relațiile interne:

J

Conducerea instituției (primar, viceprimar, directori);

Celelelate direcții, servicii, birouri, compartimente din cadrul instituției;

Circuitul activității:

- toate comenzile, solicitările, necesarul de materiale consumabile, obiecte de inventar, dotări, protocol, referatele, etc. sunt obligatoriu a fi avizate de către SMCA favorabil sau nefavorabil în funcție de posibilitatea și legalitatea acestora, urmând a fi înaintate ulterior spre avizare finală către directorul executiv al Direcției Economice în vederea derulării procesului de achiziție;

Relațiile externe:

J

-Instituții și organisme;

-Agenți economici furnizori de materiale, lucrări sau servicii, etc.;

-Regii autonome subordonate Consiliului Local Oradea;

-Aalte instituții și persoane cu care necesită a lua contact.

CAPITOLUL VI

DIRECTIA TEHNICA

Art. 47. Structura organizatorică a Direcției Tehnice este următoarea:

 • - Serviciul Urmarire Executie Lucrari;

 • - Serviciul Inspectii

 • - Birou utilitati publice si energetic

 • - Compartiment planificare investitii

 • - Compartimenul Achiziții Publice;

 • - Compartiment ULM si transport public local

 • - Compartiment Protectia Mediului ,Spatii verzi

 • - Compartiment gestiune date

Art.48. Direcția Tehnica este condusă de un director executiv si doi directori executivi adjuncti și este coordonata de catre un viceprimar care este subordonat primarului și consiliului local.

Art.49. Directia Tehnică din cadrul Primariei municipiului Oradea asigura prin serviciile si compartimentele de specialitate administrarea serviciilor publice de interes local, achizițiile publice pentru aceste servicii cât și pentru desfășurarea activității instituției. Prin serviciile de administrare a domeniului public se satisfac nevoile comunității locale, contribuind la ridicarea gradului de civilizație și confort.

Pentru realizarea sarcinilor si atributiilor ce îi revin, Directia Tehnică are urmatoarea structura organizatorica:

(1) SERVICIUL URMĂRIRE EXECUȚIE LUCRĂRI îndeplinește următoarele atribuții:

 • -   elaborarea temelor de proiectare pentru obiectivele de investiții a căror proiectare urmează a se licita,

 • -  cuprinderea fondurilor necesare în listele de investiții a Primăriei municipiului Oradea, pentru demararea lucrărilor de proiectare;

 • -  întocmirea referatelor de necesitate în vederea organizării licitației de proiectare;

 • -  participarea în comisiile de licitație a Primăriei municipiului Oradea, atunci când sunt numiți prin dispoziția Primarului;

 • -  verificarea și urmărirea realizării proiectării documentațiilor tehnico-economice pentru toate fazele de proiectare acceptându-se la plată numai dacă corespund condițiilor tehnice și de calitate și dacă se încadrează în stasuri, normative și legislație;

 • -  monitorizarea lucrărilor de proiectare : denumirea lucrărilor, faza de proiectare, asigurarea obținerii avizelor/acordurilor , contract, valoare acte adiționale, termene de proiectare, proiectant, stadii fizice, plăți ,alte evenimente ale proiectării;

 • -  obținerea unde este cazul, ale acordurilor/avizelor necesare, obținerea certificatelor de urbanism/ autorizațiilor de construire;

 • -   predarea documentației pentru licitare în vederea contractării execuției lucrărilor;

 • -  întocmire referate, rapoarte de specialitate, note de fundamentare pentru aprobarea (avizarea) obiectivelor, potrivit competențelor legale;

 • -  asigurarea comisiei de recepție , verificarea și recepționarea documentațiilor de proiectare ( împreună cu membrii comisiei de verificare și recepționare ) ,dacă corespund în întregime cu prevederile din tema de proiectare și realitatea de pe teren;

 • -  asigurarea verificării de către verificator atestat , dacă este nevoie;

 • -  înaintarea la Direcția Economică a procesului verbal de receptie pentru plata facturilor privind serviciile de proiectare .

 • -  propune anual lucrările privind infrastructura/suprastructura arterelor de circulație, poduri, pasaje, obiective de utilitate publica .

 • -  participare la predarea amplasamentului către constructor, împreună cu deținătorii de rețele, care au eliberat avize - apa canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze naturale

 • -  eliberare de certificate de urbanism, autorizații de construire, avize de desfacere pavaje ( avize pentru începerea lucrărilor ), în conformitate cu legislația în vigoare, verificând în prealabil documentele prezentate,pentru extinderi/reabilitări/racorduri de apă-canalizare menajeră/ pluvială/ termoficare/ telefonie fixă-mobilă/ electrice/ gaze naturale;

 • -  monitorizarea desfacerilor de pavaje, a termenelor de refacere a pavajelor și urmărirea finalizării lucrărilor la termenele specificate în avizele pentru începerea lucrărilor ;

 • -  sancționarea societăților comerciale și persoanelor fizice care nu respectă prevederile legale cu privire la desfacerile și refacerile pavajelor;

 • -  la elaborarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și avizelor de desfaceri de pavaje pentru lucrările de rețele tehnico-edilitare ,se ține seama de lucrările de investiții și de modernizare /reabilitare executate de Primăria municipiului Oradea pe teritoriul municipiului;

 • -  întocmește referatul și dispoziția primarului pentru constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor ( și recepția finală );

 • -  asigură transmiterea (de către executant ) a tuturor documentelor aferente întocmirii cărții tehnice a construcției ,

 • -  asigură recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală

 • -  întocmește procesul verbal de recepție și asigură semnarea lui de către toți membrii comisiei ;

 • -  distribuie procesul verbal de recepție la: executant și Direcția Economică .

 • -   asigură desfășurarea activității comisiei tehnico-economice ( CTE).Se ocupă de organizarea ședințelor ( efectuând activități de secretariat ) privind activitatea comisiei tehnico-economice ( CTE) de avizare a lucrărilor de proiectare privind realizarea investițiilor în municipiul Oradea, a căror beneficiar este Primăria municipiului Oradea și societățile comerciale ( regiile ) subordonate

 • -   întocmește Cartea Tehnică a Construcției pentru obiectivele de investiție ;

 • -  urmărirea comportării în timp a podurilor, pasajelor.

 • -  Propune lucrări anuale la:

 • -  investiții; modernizări, reabilitări străzi, semaforizări, construire poduri,pasaje,parcări , alte lucrari de utilitate publica

 • -  reparații curente (de întreținere) străzi modernizate și nemodernizate, poduri, pasaje;;

 • -  participare în comisiile de licitație după caz;

 • -  întocmire referate, rapoarte de specialitate, note de fundamentare pentru aprobarea (avizarea) obiectivelor, potrivit competențelor legale;

 • -  înștiințarea Inspectoratului de Stat in Constructii de începerea lucrărilor cu 30 de zile înainte de aceasta;

 • -  organizare și participare la predarea-primirea amplasamentului către constructor la lucrări, împreună cu deținătorii de rețele, care au eliberat avize, conform prevederilor legale

 • -  urmărire și verificare cantitativ și calitativ a execuției lucrărilor (în conformitate cu proiectele de execuție) prin:

 • -  măsurători pe teren și verificarea caietului de atașament

 • -  participă la recepția pe faze a lucrărilor ce devin ascunse, care se vor consemna în procese verbale, conform legislației în vigoare

 • -  verificarea situațiilor elaborate de către antreprenor (în termen de trei zile de la primire), admițându-le la plată numai dacă corespund cantitativ și calitativ, în conformitate cu prevederile în contract;

 • -  evidența lucrărilor în execuție;

 • -  însușirea și acceptarea dispozițiilor de șantier elaborate de proiectant dacă corespund cu realitatea;

 • -  confirmarea Notelor de Comandă Suplimentară și a Notelor de Renunțare elaborate de către proiectant, în caz de necesitate și supunere spre aprobare către șefii ierarhici;

 • -  participarea la recepția la terminarea lucrărilor, respectiv finală în calitate de membri ai comisiei de recepție;

 • -  îndeplinirea măsurilor stabilite de comisia de recepție

 • -  întocmire de rapoarte și informări privitoare la stadiul fizic al lucrărilor în curs de execuție;

 • -  cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare aferente indeplinirii sarcinilor;

 • -  primire și soluționare în termen legal a adreselor repartizate, conform legislației în vigoare;

 • -  transmiterea situațiilor de lucrări la Direcția Economică în vederea efectuării plăților

 • -  verifica pe teren starea indicatoarelor de circulatie si transmite spre remediere la

S.C. Drumuri Orasenesti;

 • -  intocmeste referatele de necesitate si a temele de proiectare pentru lucrarile de investitii privind semaforizarea intersectiilor

 • -  pregateste materialele pentru sedinta Comisiei consultative pe probleme de circulatie si transport rutier in municipiul Oradea

 • -  solutioneaza cererile, adresele si petitiile cetatenilor referitor la parcari pe spatii verzi pentru care s-au luat masurile legale.

 • -  verifica sesizarile, redacteaza si transmite raspunsurile la sesizarile petentilor.

Relațiile interne :

PRIMAR

 • -  primește informări privind situatia străzilor,b-delor,aleilor si podurilor de pe raza municipiului Oradea privind starea carosabilului, aleilor și a infrastructurii;

 • -  primeste la semnat toate programele de lucrări rezultate din activitatea Serviciului Urmarire Executie Lucrari

 • -  emite dispozitii , corespondenta , note de audienta ;

VICEPRIMAR

 • -  primeste informari privind situatia străzilor,b-delor,aleilor si podurilor , de pe raza municipiului Oradea ;

 • -  primeste la semnat toate lucrarile rezultate din activitatea Serviciului Urmarire Executie Lucrari inclusiv cele pentru care primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

 • -  transmite dispozitii , corespondenta , note de audienta ;

DIRECTOR EXECUTIV

 • -  primeste informari privind activitatea Serviciului Urmarire Executie Lucrari

 • -  primeste pentru semnat notele interne transmise directiilor si serviciilor din institutie inclusiv cele pentru care primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

 • -  transmite corespondenta si repartizeaza sarcini de serviciu ;

 • -  primește la semnat situațiile de lucrări efectuate în cadrul programului de investiții, reparații străzi, etc

 • -    asigură și coordonează elaborarea proiectului de buget la lucrările de investiții și reparații

 • -    primește la semnat referate,rapoarte,note de fundamentare pentru activitatea serviciului

 • -  avizeaza temele de proiectare pentru lucrarile de străzi si poduri ;

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • -  primeste informari privind activitatea Serviciului Urmarire Executie Lucrari

 • -  avizeaza temele de proiectare pentru lucrarile de străzi si poduri ;

 • -  primeste la semnat situatiile de lucrari efectuate in cadrul programului de investitii, reparatii străzi si poduri ;pasaje,etc.

 • -  asigură și coordonează elaborarea proiectului de buget la lucrările de investiții și reparații

 • -  vizeaza corespondenta externa ;

 • -    primește la semnat referate,rapoarte,note de fundamentare pentru activitatea serviciului

SERVICIUL INSPECTII

 • -  preluarea sesizărilor inspectorilor de teren privind starea străzilor , pasajelor, podurilor

DIRECȚIA ECONOMICA

 • -  semnarea situațiilor de lucrările contractate;

 • -  asigură plata tuturor lucrărilor rezultate din activitatea serviciului;

 • -  semnarea referatelor, rapoartelor,notelor justificativeîntocmite în cadrul serviciului; SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL

 • -  primirea corespondenței, sesizărilor de la populație etc.;

 • -  expedierea corespondenței, a răspunsurilor către populație;

 • -  înregistrarea actelor redactate în cadrul serviciului;

ARHITECT SEF

-obținerea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor pentru lucrările care urmează a se executa

-obținerea aviz C.M.U.A.T

-colaborări pentru obiective de interes major

Relațiile externe

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

SC COMPANIA DE APA ORADEA SA

RA OTL

S.C. ELECTRICA

S.N. ROMTELECOM

S.C. TERMOELECTRICA (CET)

R. A. APELE ROMÂNE

AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ

SC DISTRIGAZ VEST

RDS - RCS

POLIȚIE RUTIERĂ

S. C. DRUMURI ORĂȘENEȘTI S. A.

REGISTRUL AUTO ROMAN

AUTORITATEA RUTIERA ROMANA

SOCIETATI DE ASIGURARI SI REASIGURARI

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA

(2) SEVICIUL INSPECȚII îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  Control si inspectie stradala din punct de vedere edilitar gospodaresc pe raza municipiului Oradea:

 • 1. Serviciul de salubritate stradala:

 • - maturat mecanic

 • - maturat manual

 • - spalat mecanic

 • - stropit mecanic

 • - maturat trotuare

 • - maturat al statiilor mijloacelor de transport in comun

 • - intretinut aliniament stradal

 • - golit cosuri

 • - intretinerea curateniei

 • - observatii privind starea cosurilor

 • 2. Serviciul de salubritate menajera

 • - detinerea contractelor cu operatorul de salubritate

 • - respectarea prevederilor contractuale de catre operatorul de salubritate si utilizator

 • - deficiente constatate in executarea serviciului public de catre operatorul de salubritate si utilizator

 • - propuneri de imbunatatire a serviciului

 • 3. Spatii verzi

 • - iarba cosita

 • - arbori uscati

 • - gard viu

 • 4. Ocupare domeniu public

 • 5. Termoficare - avarii

 • 6. Transportul in comun

 • - starea de salubritate a vehiculelor

 • - table indicatoare ruta

 • - starea copertinelor

 • - curatenia intre linii

 • 7. Caini comunitari

 • 8. Mobilier urban

 • 9. Iluminat public

 • 10. Afisaj stradal

 • 11. Alimentare cu apa si canalizare

 • 12. Masini abandonate

 • 13. Masini parcate ilegal

 • 14. Gropi in carosabil

 • 15. Desfaceri pavaj

 • 16. Indicatoare de circulatie

 • 17. Stalpi de protectie

 • 19. Tablite denumire stradala, lipsa sau deteriorate

 • 20. Alte constatari

 • - Sancționarea contravențională a persoanelor fizice si juridice conform H.C.L. 876/2005 si H.C.L. 725/2006, pentru săvârșirea următoarelor contravenții:

 • - depozitarea ilegală de reziduuri industriale si menajere;

 • - depozitarea ilegala de moloz pe domeniul public;

 • - neîncheierea de contracte de salubritate cu societățile de profil;

 • - neîntreținerea curățeniei în fața imobilelor și a spațiilor comerciale;

 • - parcarea ilegala pe spatiile verzi;

 • - taiere de arbori;

 • - nerespectarea conditiilor impuse de legislatia in vigoare de catre operatorii de salubritate;

 • - Elaborează planul de salubritate anuală în funcție de sumele alocate de la buget:

 • - Intocmește programe lunare pentru lucrarile de salubrizare a străzilor, cailor de acces,a scuarurilor, a trotuarelor si a spatiilor verzi aferente cailor publice

 • - Recepția zilnică a lucrărilor menționate mai sus

 • - Elaborarea si monitorizarea intregului serviciu public de colectare, transport și depozitare a deșeurilor urbane pe raza municipiului

 • - Luarea de măsuri privind extinderea si diversificarea a activităților de colectare a deșeurilor, pe tipuri de deseuri, astfel încât în cel mai scurt timp toate gospodăriile particulare, persoanele juridice și asociațiile de proprietari să devina, pe langa utilizatori si beneficiari ai serviciului public si operatori activi de mediu prin participarea directa a acestora la colectarea selectiva a deseurilor

 • -  Urmărirea gestionării deșeurilor în halda de deșeuri, de catre operatorul de salubritate, respectiv valorificarea materialelor reciclabile.

 • - Activitatea zilnica de verificare pe teren a inspectorilor concluzionata prin:

 • A. Verificarea modului de efectuare a salubrizării, respectiv executarea măturatului mecanic și manual pe străzi

 • B. Depistarea depozitelor clandestine și eliminarea acestora (panouri de interzicere)

 • C. salubrizarea și întreținerea trotuarelor situate de-a lungul bulevardelor, aleilor pietonale și carosabile situate în cvartalele de blocuri

 • D. Ridicarea și transportul containerelor de gunoi.

 • E. Depistarea in timpul deplasarii in teren a avariilor la rețelele de alimentare cu apă, termoficare și canalizare menajeră precum si a deteriorarii carosabilului.

 • F. Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonic sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

Toate aceste neajunsuri constatate se comunică cu serviciile si/sau compartimentele din Primaria Municipiului Oradea sau din cadrul Direcției Tehnice, respectiv inspectorilor de specialitate abilitați să rezolve aceste constatări.

 • -  Înaintează Serviciului Juridic - Contencios contestațiile la procesele verbale de contravenție.

 • -  Înaintează procesele verbale de contravenție Serviciului de Urmărire, Încasare și Executare.

 • -  Emite invitatii la sediul Primariei Oradea pentru lamurirea unor situatii care nu au putut fi clarificate in teren si somații în conformitate cu actele normative

 • -  Răspunde în termenul legal prevăzut la reclamațiile repartizate Serviciului Inspectii

Relațiile interne:

PRIMAR:

 • -  primeste informari privind situatia salubritatii orasului

 • -  primeste la semnat toate lucrarile rezultate din activitatea Serviciului Inspectii

 • -  transmite dispozitii, corespondenta, note de audienta

VICEPRIMAR:

 • -  primeste informari privind situatia salubritatii orasului

 • -  primeste la semnat toate lucrarile rezultate din activitatea Serviciului Inspectii inclusiv cele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura

 • -  transmite dispozitii, corespondenta, note de audienta

DIRECTOR EXECUTIV și DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT:

 • -  primește informări privind activitatea Serviciului Inspectii

 • -  primește pentru semnat notele interne transmise direcțiilor și serviciilor din instituție

 • -  transmite corespondența și repartizeaza sarcini de servici

RELAȚII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMĂRIEI:

 • -  Serviciului Inspectii, solicita directiilor documentele insotite de punctul de vedere de specialitate necesare solutionarii problemelor de salubritate. Prin serviciul Relații cu Publicul, transmite raspunsuri la scrisori, sesizari, reclamatii ale cetatenilor si persoanelor juridice și expediază corespondența transmisa altor instituții sau autoritati, potrivit competentelor legale.

Relațiile externe :

CETATENII:

 • -  primeste cereri, sesizări, reclamații cu probleme de salubritate;

 • -  transmite răspunsuri la petițiile acestora;

 • -  propune si urmareste modul de solutionare a problemelor de salubritate, sanctioneaza contraventional persoanele ce incalca legislatia specifica in vigoare.

ALTE INSTITUTII SI AUTORITATI:

- primește cereri și informații cu caracter specific domeniului și transmite răspunsuri potrivit competentelor legale.

(3) BIROUL UTILITATI PUBLICE SI ENERGETIC indeplineste urmatoarele atributii:

 • A) .   Alimentarea cu apa potabila a populatiei :

 • - solutioneaza sesizarile , reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

 • - Actioneaza pentru remedierea operativa a cazurilor depistate pe retele de alimentare cu apa prin comunicare cu dispeceratul Companiei de Apa si verificarea in teren.

 • - Intocmeste corespodenta necesara continand sarcini concrete spre Compania de Apa pentru rezolvarea tuturor problemelor.

 • - Urmareste, controleaza si raspunde de buna functionare, intretinere, reparatii si consum de apa pentru cismele publice, semneaza situatiile de lucrari aferente.

 • - Urmareste, controleaza si raspunde de buna functionare, intretinere, reparatii si consum de apa pentru fantani arteziene si retele hidranti pentru spatii verzi, semneaza situatiile de lucrari aferente.

 • - colaboreaza cu Directia Apelor pentru executarea de lucrari de indiguiri pe cursuri de apa impotriva pericolelor de inundatii.

 • - Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini, regulamente.

 • B) .   Canalizare menajera si pluviala :

-solutioneaza sesizarile , reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

-Actioneaza pentru remedierea operativa a avariilor depistate in reteaua de canalizare menajera si pluviala transmitand Companiei de Apa sarcini concrete si verificand rezolvarea problemelor.

-Verifica respectarea contractului cu Compania de Apa urmarind calitatea, cantitatea si respectarea documentatiilor prezentate si aprobate.

-Verifica legalitatea actelor intocmite de Compania de Apa: procese verbale de receptie, parametri tehnico-economici.

-Semneaza lunar situatii de lucrari pentru curatire guri de scurgere, montari de guri noi de scurgere, intretinere instalatii de canalizare, pasaje subterane.

-Coordoneaza intocmirea lunara a programelor de lucru pentru intretinere retea menajera si pluviala.

Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini, regulamente.

 • C) .   Iluminatul public :

-Urmareste si raspunde de asigurarea bunei functionari a iluminatului public calitativ si cantitativ,

solutioneaza sesizarile , reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetatenii sau persoane juridice.

-Transmite operativ la S.C. Luxten si S.C. Electrica S.A. sarcinile concrete de rezolvare a defectiunilor sesizate sau constatate.

-Efectueaza saptamanal control pe zone conform programului anual, constatand rezolvarea defectiunilor semnalate anterior si a deficientelor constatate, respectiv a eventualilor terti racordati la sistemul de iluminat public, care nu au contract de furnizare a energiei electrice, cu SC ELECTRICA SDFEE ORADEA.

-Intocmeste procese verbale si note de control prin care consemneaza deficientele din teren stabilind termenul de remediere al acestora.

-Verifica in teren si semneaza situatiile de lucrari lunare pentru mentinere si intretinere iluminat public.

-Verifica si semneaza lunar situatiile de lucrari privind consumul de energie electrica a iluminatului public tinand cont de consumurile aferente tertilor racordati la iluminatul public ( reclame luminoase).

-Urmareste lucrarile de iluminat ornamental de sarbatori si semneaza situatiile de lucrari aferente.

-Urmareste buna functionare a iluminatului arhitectural pentru Primaria Municipiului Oradea, Teatrul de Stat, statuia lui Mihai Viteazul.

-Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini.

 • D). Termoficare, apa calda menajera,

-solutioneaza sesizarile , reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

-Transmite operativ la S.C. Electrocentrale Oradea sarcinile concrete de rezolvare operativa a avariilor aparute privind alimentarea cu energie termica sau apa calda menajera si verifica in teren rezolvarea acestora.

-Urmareste asigurarea conditiilor de functionare la parametrii optimi a retelelor de termoficare primara, secundara, puncte termice.

-Urmareste realizarea contorizarii energiei termice la nivel de bransament.

-Urmareste si raspunde de alimentarea cu energie termica geotermala -Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini.

 • E). Activitati ale domeniului public administrate de RAPAS

-Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice referitoare la activitatile domeniului public administrat de RAPAS.

-Urmareste buna desfasurare a activitatilor domeniului public administrate de RAPAS precum si validarea lunara a situatiilor de lucrari si cheltuieli privind activitatea acestora : WC publice, gradina Zoologica, Pepiniera, Strandul Municipal, Strandul Iosia, Ecarisajul. -Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini.

 • F). Transportul in comun

-Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

-Urmareste prin controale periodice, consemnate prin Note de control ,respectarea programului mijloacelor de transport in comun , afisarea acestora in statii, identificarea liniilor si traseelor,curatenia interioara in mijloacele de transport, starea compostoarelor si transmite la RA OTL, deficientele constatate pentru remedierea situatiilor.

-Urmareste realizarea lucrarilor de intretinere a liniilor de tramvai.

-Colaboreaza cu Politia si RA-OTL la modificarile aduse traseelor sau in pozitionarea statiilor mijloacelor de transport in comun, in urma solicitarilor cetatenilor, sau in caz de lucrari care necesita mutarea temporara a statiilor sau restrictii de circulatie.

-Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini.

 • G). Pasaje subterane

-Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

-Verifica periodic buna functionare a iluminatului electric in pasaje, starea tehnica a cailor de acces (trepte balustrade etc), curatenia, paza asigurata de gardieni.

-Verifica situatiile de lucrari de reparatii si intretinere pasaje.

-Tine legatura cu Corpul Gardienilor Publici pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de buna functionare si paza pasajelor.

-Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini.

 • H). Afisaj colant

-Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

-Urmareste si raspunde de respectarea prevederilor hotararilor Consiliului Local privind afisajul colant in locurile aprobate si ia masuri disciplinare in cazul nerespectarii acestora. -Intocmeste note de plata pentru taxele aferente afisajului colant.

-Verifica in teren concordanta intre acte si situatia reala.

-Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini.

 • I). Pod Pontoane

-Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

-Urmareste si raspunde de buna stare de functionare a podului de pontoane transmitand la RER Ecologic, sarcini pentru remedierea eventualelor defectiuni.

-Valideaza situatiile de lucrari de reparatii, intretinere.

-Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini.

 • J).    Caini comunitari, caini cu stapan

-Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetatenii sau persoane juridice.

-Urmareste si verifica activitatea fundatiei pentru protectia cainilor comunitari.

-Transmite spre solutionare sesizarile primite de la cetateni privind prezenta cainilor fara stapan.

-Asigura respectarea regulamentului de detinere a cainilor luand masuri si aplicand sanctiuni conforme.

-Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini.

 • K). Gardieni publici

-Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

-Urmareste si verifica activitatea de paza a obiectivelor de pe domeniul public. -Valideaza situatiile de plata pentru activitatile de paza desfasurate de gardienii publici.

-Tine legatura cu Corpul Gardienilor Publici pentru stabilirea si indeplinirea sarcinilor de paza ale acestora.

-Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini.

Relatii interne: PRIMAR

-primeste informari privind: activitatea Biroului Utilitati publice si energetic

-primeste la semnat toate programele de activitati si documentele privind activitatea Biroului Utilitati publice si energetic

-emite dispozitii, corespondenta, note de audienta; VICEPRIMAR

-primeste informari privind: activitatea Biroului Utilitati publice si energetic

-primeste la semnat toate situatiile de lucrari si documentele privind activitatea Biroului Utilitati publice si energetic pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura ;

-transmite dispozitii, corespondenta , note de audienta; DIRECTOR EXECUTIV

-primeste informari privind activitatea Biroului Utilitati publice si energetic

-primeste pentru semnat notele interne transmise directiilor si serviciilor din institutie inclusiv cele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura

-primeste la semnat lucrarile rezultate din activitatea Biroului Utilitati publice si energetic inclusiv cele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul la semnatura

-primeste la semnat adrese transmise institutiilor societatilor, regiilor cu care Primaria colaboreaza precum si adresele de raspuns la sesizarile cetatenilor

-transmite corespondenta si repartizeaza sarcinile specifice Biroului Utilitati publice si energetic

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

-primeste informari privind activitatea Biroului Utilitati publice si energetic

-primeste pentru semnat notele interne transmise directiilor si serviciilor din institutie inclusiv cele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura

-primeste la semnat lucrarile rezultate din activitatea Biroului Utilitati publice si energetic inclusiv cele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul la semnatura

-transmite corespondenta si repartizeaza sarcinile specifice Biroului Utilitati publice si energetic

SERVICIUL SALUBRITATE

-preluarea sesizarilor inspectorilor de teren privind prezenta cainilor comunitari -preluarea problemelor din teren cu privire la retelele de apa, canalizare, termoficare

DIRECTIA ECONOMICA

-semnarea situatiilor de lucrari privind iluminatul public, canalizare pluviala, activitati ale domeniului public administrate de RAPAS , caini comunitari, gardieni publici;

-asigura plata tuturor lucrarilor rezultate din activitatea Biroului Utilitati publice si energetic

-semnarea referatelor intocmite de Biroul Utilitati publice si energetic SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL

-primirea corespondentei, sesizarilor de la populatie etc.

-expedierea corespondentei, a raspunsurilor catre populatie

-inregistrarea actelor redactate in cadrul Biroului Utilitati publice si energetic

Relatii externe:

SC COMPANIA DE APA ORADEA

DIRECTIA APELE ROMANE

SC ELECTRICA SA ORADEA

SC LUXTEN

SC ELECTROCENTRALE ORADEA

SC TRANSGEX

RAPAS

RA OTL ORADEA

POLITIA MUNICIPIULUI ORADEA

SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA

FUNDATIA SOS DOGS

DIRECTIA PUBLICA DE PAZA

(4) COMPARTIMENTUL PLANIFICARE INVESTIȚII are următoarele atribuții :

 • •      Listele obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget;

 • •     Asigurarea pentru anul în curs a fondurilor pentru investițiile municipiului Oradea în urma aprobării bugetului de venituri și cheltuieli în Consiliul Local al municipiului Oradea, prin întocmirea listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget pentru : P.M.O. ; A.I.O.; RAPAS; RAOTL; SC COMPANIA DE APĂ SA; SC ELECTROCENTRALE SA, ASCO; CENTRUL DE ZI; DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR A MUN. ORADEA; CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA; CENTRUL DE ASISTENTA SOCIALA OARADEA; CRESA ORADEA; CASA DE CULTURA A MUN. ORADEA precum și pentru societățile comerciale cu capital de stat pentru care ordonatorul principal de credite finanțează cheltuieli de capital;

 • •      Elaborarea listelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget, pentru anul în curs, se face împreună cu eșalonarea pe trimestre la fiecare rectificare de buget, în baza propunerilor primite și aprobate precum și a situației reale;

 • •      Întocmirea cererilor de admitere la finanțare ale obiectivelor de investiții cuprinse în lista de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget a Primăriei municipiului Oradea;

 • •      Transmiterea listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget aprobată tuturor celor interesți : Trezorerie, Finanțe, Contabilitate, solicitanți;

 • •      Întocmirea rapoartelor de specialitate, referatelor și dispozițiilor primarului pentru aprobarea modificărilor din cadrul capitolelor de cheltuieli bugetare a listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget;

 • •      Refacerea listelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget, a P.M.O; A.I.O.; RAPAS; RAOTL; SC COMPANIA DE APĂ SA; SC ELECTROCENTRALE SA, ASCO; CENTRUL DE ZI; DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR A MUN. ORADEA; CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA; CENTRUL DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA;CRESA ORADEA; CASA DE CULTURA A MUN. ORADEA, precum și pentru societățile comerciale cu capital de stat pentru care ordonatorul principal de credite finanțează cheltuieli de capital, împreună cu eșalonarea pe trimestre la fiecare rectificare de buget ;

 • •      Întocmirea cererilor de admitere la finanțare ale obiectivelor de investiții cuprinse în listele de investiții refăcute în urma rectificării bugetului;

 • •      Coordonarea și urmărirea realizării investițiilor cuprinse în listele obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget pentru : P.M.O. ; A.I.O.;RAPAS; RAOTL; SC COMPANIA DE APĂ SA; SC ELECTROCENTRALE SA, ASCO; CENTRUL DE ZI; DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR A MUN. ORADEA; CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA; CENTRUL DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA; CRESA ORADEA; CASA DE CULTURA A MUN. ORADEA precum și pentru societățile comerciale cu capital de stat pentru care ordonatorul principal de credite finanțează cheltuieli de capital, întocmind de câte ori este cazul situații privind realizarea lor;

 • •      Elaborarea anuală a programelor de investiții publice pe clasificație funcțională cât și programe pentru următorii 3 ani, respectiv 5 ani, pe baza propunerilor primite de la direcțiile P.M.O. cât și de la regiile și societățile comerciale cu capital de stat pentru care ordonatorul principal de credite finanțează cheltuieli de capital;

 • •      Raportarea pe surse de finanțare a investițiilor realizate de Primăria municipiului Oradea, la Direcția Regională de Statistică Oradea;

 • •     Întocmirea de rapoarte , informări , note de fundamentare cu privire la lucrările de investiții în urma solicitării conducerii Primăriei municipiului Oradea și a Consiliului Local;

 • •      preluarea corespondenței repartizate cu privire la sesizările, adresele, plângerile cetățenilor și soluționarea acestora;

 • •      participarea la activități extraprofesionale cum sunt : alegerile locale, alegerile generale, calamități, recensământ,etc.;

Relații interne:

PRIMAR:

 • •  primește informări privind situația investițiilor din municipiu;

 • •  primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea Compartimentului Planificare Investiții

 • •  transmite dispoziții, corespondența;

VICEPRIMAR:

 • •  primește informări privind situația investițiilor din municipiu;

 • •  primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea Compartimentului Planificare Investiții

 • •  transmite dispoziții, corespondența;

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA ECONOMICĂ

 • •  primește informări privind necesitatea investițiilor din municipiu;

 • •  primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea Compartimentului

Planificare Investiții, privind partea economică a investițiilor;

 • •  transmite dispoziții,

DIRECTOR EXECUTIV ȘI DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • •  primește informări privind activitatea Compartimentului Planificare Investiții

 • •  primește la semnat toate lucrările din cadrul Compartimentului Planificare Investiții ;

 • •  transmite corespondența, dispoziții și repartizează sarcini de serviciu

RELAȚII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMĂRIEI :

- Compartimentului Planificare Investiții primește și solicită direcțiilor din cadrul Primăriei documente privind rezolvarea unor probleme de investiții. În acest sens colaborează cu toate direcțiile și compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Relații externe:

CETĂȚENII :

 • -  -primește cereri, sesizări, reclamații privind problemele de investiții din municipiu

 • -  -transmite răspunsuri la cererile contribuabililor.

 • - ALTE INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI :

 • -  ministere: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor; Ministerul Finanțelor; Ministerul Integrării Europene; Ministerul Transporturilor.

 • -  alte instituții: Prefectura Județului Bihor, Consiliul Județean, Direcția Regională de Statistică, ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA; RAPAS; RAOTL; SC COMPANIA DE APĂ SA; SC ELECTROCENTRALE SA, ASCO; CENTRUL DE ZI; DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR A MUN. ORADEA; CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA; CENTRUL DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA; CRESA ORADEA; CASA DE CULTURA A MUN. ORADEA ,Curtea de Conturi, diferite persoane juridice și fizice, școli, licee, etc,.

(5) COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  Pe baza referatelor de necesitate si a caietelor de sarcini primite de la serviciile,birourile sau compartimentele din cadrul Primariei, personalul din cadrul Compartimentului organizeaza procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica in conformitate cu OUG 34/2006 -privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servici - completata si modificata de OUG nr. 94/2007.

 • -  Organizarea procedurilor de atribuire comporta urmatoarele etape;

 • -  Odata cu primirea documentatiei ( refererat de necesitate si caiet de sarcini) de la seviciul care solicita achizitia, se verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru achizitia respectiva;

 • -  Se intocmeste documentatia de atribuire pentru procedura aplicata si care va cuprinde:

-informatii generale privind autoritatea contractanta,

-date limita care trebuie respectate;

-cerintele minime de calificare solicitate ofertantilor;

-caietul de sarcini;

-modul de prezentare a propunerii tehnice si financiare;

-criteriul de atribuire aplicat,clauze contractuale obligatorii

 • -  Documentatia de atribuire se multiplica si se depune la Serviciul Relatii cu Publicul in vederea cumpararii acesteia (contra cost) de catre ofertanti;

 • -  Se constituie comisia de evaluare a ofertelor printr-un referat si o dispozitie pentru fiecare achizitie in parte;

 • -  In cazul procedurilor „cerere de oferte” se transmit spre publicare in SEAP invitatii de participare.

 • -  Pentru alte proceduri de atribuire se transmit spre publicare anunturi de participare catre SEAP, si dupa caz in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Aceste invitatii respectiv anunturi vor cuprinde informatii privind: tipul procedurii aplicate, obiectul achizitiei, termenul limita de depunere a ofertelor, data si locul deschiderii ofertelor, conditiile de calificare solicitate,modul de obtinere a documentatiei precum si costul acesteia,modul de constituire si valoarea garantiei de participare,criteriul de atribuire a contractului;

 • -  In funcție de valoarea achiziției, la data inițierii procedurii de atribuire se transmite la sediul central al U.C.V.A.P. o instiintare privind procedura organizata insotita de copie dupa anuntul sau invitatia de participaresi fisa de prezentare conform formularului standard aplicabil.

 • -  La data si ora stabilita in anuntul de participare, se convoaca comisia si se trece la deschiderea ofertelor. La deschidere se intocmeste un proces verbal semnat de toti membrii comisiei si de reprezentantii ofertantilor participanti;

 • -  Ofertele depuse dupa termenul limita de depunere sau fara dovada constituirii garantiei de participare se returneaza nedeschise ofertantilor care le-au depus;

 • -  Dupa data deschiderii ofertelor se trece la verificarea ofertelor si adjudecarea ofertei castigatoare de catre comisie.In acest sens se intocmeste Hotararea de atribuire care se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare;

 • -  Dupa desemnarea ofertantului castigator se transmit instiintari atat ofertantului castigator cat si celor necastigatori cu privire la rezultatul adjudecarii;

 • -  Se intocmeste o nota interna catre Serviciul Financiar Deconturi pentru restituirea garantiilor de participare ofertantilor necastigatori;

 • -  Se incheie contractul de achizitie publica in care se stabilesc: natura si obiectul contractului, valoarea acestuia si modalitati de plata, cuantumul garantiilor de buna executie precum si clauzele speciale de contractare;

 • -  Se transmite apoi spre publicare un anunt de atribuire in SEAP, si dupa caz in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

 • -  Contractul semnat de catre ambele parti se inregistreaza, apoi se multiplica si se distribuie cate un exemplar Serv.Fin. Decontari-Salarizare si Biroului care a solicitat achizitia pentru urmarirea derularii contractului.

Relațiile interne

PRIMAR

 • -  primeste informari privind situatia achizitiilor de pe raza municipiului Oradea ;

 • -  primeste la semnat acte rezultate din indeplinirea procedurilor

 • -  trimite dispozitii , corespondenta , note de audienta ;

VICEPRIMAR:

 • - primește informări privind situația investițiilor din municipiu;

 • - primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea Compartimentului Planificare Investiți inclusiv cele pentru care primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

 • - transmite dispoziții, corespondența;

DIRECTOR EXECUTIV

 • -  primeste informari privind activitatea compartimentului ;

 • -  primeste pentru semnat notele interne transmise directiilor si serviciilor din institutie inclusiv cele pentru care primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

 • -  transmite corespondenta si repartizeaza sarcini de serviciu ;

 • - cu celelalte directii, servicii si compartimente din cadrul institutiei

Relațiile interne:

J

- alte institutii si societati comerciale

- institutii financiar bancare

(6) COMPARTIMENTUL UNITATEA LOCALĂ DE MONITORIZARE A SERVICIILOR PUBLICE, TRANSPORT PUBLIC LOCAL (ULMTPL) îndeplinește următoarele atribuții:

 • -     elaboreaza si realizeaza anual strategia locala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice precum si planurile locale de implementare a acestora;

 • -     fundamentează și coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și monitorizează implementarea acestora;

 • -     pregăteste, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilități publice, planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și le prezintă Consiliului local, spre aprobare;

 • -     asista operatorii și autoritățile administrației publice locale în procesul de accesare și atragere a fondurilor pentru investiții;

 • -     pregăteste și transmite rapoarte de activitate către birourile prefecturale, Unitatea centrala de monitorizare, precum și autorităților de management care gestionează instrumentele structurale și programele operationale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, după caz;

 • -     pregăteste strategiile locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, în colaborare cu operatorii existenți și le prezinta Consiliului local spre aprobare;

 • -     asigura implementarea strategiilor locale,pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și monitorizarea rezultatelor fiecărui operator;

 • -     asigura conformitatea clauzelor atașate la contractele de delegarea a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice cu prevederile Strategiei naționale;

 • -     pregăteste și trimite raportului de activitate către biroul de monitorizare al prefecturii;

 • -     asista operatorii de interes local, în procesul de accesare a fondurilor pentru investiții;

 • -     prezinta rapoarte de activitate și le supune spre aprobarea consiliului local

 • -     pregăteste și supune spre aprobare ajustarile strategiei locale, prin consultări cu autoritățile responsabile;

 • -     administreaza relatia cu reprezentanți ai UE, ai instituțiilor financiare internaționale, ai băncilor și ai autorităților administrației publice centrale;

 • -     promoveaza privatizarea operatorilor producatori si distribuitori de energie termica precum si realizarea si exploatarea de noi capacitati de productie a energiei termice bazate pe co-generare si pe resurse naturale nepoluante si regenerabile(energie geotermala, energie solara, biomasa, gaz de fermentatie);

 • -     implementeaza programul de contorizare a energiei termice la bransamentul utilizatorului prin montarea de contoare la nivel de scara sau bloc, pentru cazurile nefinalizate pana la termenul prevazut de HG 933/2004;

 • -     initiaza si finalizeaza demersurile legale pentru preluarea de catre CET I a tuturor retelelor de distributie de pe domeniul public aflate in proprietatea utilizatorilor;

 • -     elibereaza autorizatii de trafic greu;

 • -     eliberează adeverințe radiere la cerere pentru persoane fizice si juridice;

 • -     elibereaza seturi de placute si certificate de inregistrare pentru autovehicule lente, inregistrarea tramvaielor, masinilor autopropulsate pentru lucrari, masini agricole sau forestiere, precum si cele pentru care nu exista obligatia inmatricularii;

 • -     elibereaza autorizatii pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri in regim de taxi;

 • -     elibereaza autorizatii taxi in urma inlocuirii autoturismelor care efectueaza aceasta activitate cu scopul reinnoirii parcului auto;

 • -     aplica viza anuala pe autorizatiile taxi si pe autorizatiile pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri in regim de taxi;

 • -      solutioneaza cererile, adresele si petitiile cetatenilor referitor la parcari pe spatii verzi a vehiculelor cu masa maxima totala autorizata peste 5t;

 • -     verifica sesizarile, redacteaza si transmite raspunsurile la sesizarile petentilor.

 • -     aplica sanctiuni conform competentelor pentru incalcarea ( nerespectarea) prevederilor Legii 92/2007, Legii 38/2003 cu modificarile si completarile ulterioare

 • -     transmite Administratiei Fiscale sanctiunile aplicate , in vederea incasarii amenzilor

 • -     transmite Directiei Juridice contestatiile, spre competenta solutionare

  Relatii interne:

  PRIMAR:


  primește informări privind situația Strategiei Locale de accelerare a dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice ;

  primește informări privind situația Planurilor de implementare a strategiei locale; primește la semnat transmite dispoziții,


  VICEPRIMAR


  lucrările rezultate din activitatea Compartlmentului ULMTPL;. corespondența, note de audiență, etc.


  privind situația Strategiei Locale de accelerare a dezvoltării


  primește informări

  serviciilor comunitare de utilități publice;

  primește informări privind situația Planurilor de implementare a strategiei locale ; - primește la semnat transmite dispoziții,


  lucrările rezultate din activitatea Compartimenrului ULMTPL; corespondența, note de audiență,etc.


  SECRETAR

  • •  primește dispoziile documentațiilor tehnico-economice și a lucrărilor executate de reabilitare termică) spre avizare .

  DIRECTOR EXECUTIV și DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

  • •  primește informări privind activitatea Comp.ULMTPL;

  • •  primește la semnat toate lucrările din cadrul Comp.ULMTPL,

  • •  transmite corespondența, dispoziții și repartizează sarcini de serviciu.

  CU DIRECȚIILE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ORADEA COMPARTIMENTULUI ULMTPL

  • •  colaborează cu toate direcțiile din primarie pentru a solutiona în mod eficient toate problemele specifice domeniului de activitate


  primarului pentru constituirea comisiilor de recepție ( a


Relațiile externe:

J

CU CETĂȚENII :

 • •  primește cereri, sesizări, reclamații privind reabilitarea termica a blocurilor de locuit;

 • •  primește cereri ,sesizări cu privire la dezvoltarea serviciilor publice.

 • •  primește cereri, sesizări, reclamații, documentații pentru emitere autorizatii, etc.

 • •  transmite răspuns în termen legal;

 • •  emite în termenul legal avizele solicitate;

 • •  urmărește desfașurarea lucrărilor specifice conform programului de lucrări

 • •  recepționeaza lucrările finalizate

 • •  cu toti transportatorii, care sunt autorizati sa efectueze transport de marfa si persoane

CU ALTE INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI :

 • •  ministere: MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI LOCUINȚELOR; MINISTERUL FINANȚELOR; MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE;

 • •  alte instituții: PREFECTURA JUDEȚULUI BIHOR, CONSILIUL JUDEȚEAN, DIRECȚIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ, ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA, RAPAS; RAOTL,SC COMPANIA DE APĂ SA, SC ELECTROCENTRALE SA, S.C TRANSGEX S.A ORADEA, S.C DISTRIGAZ VEST S.A ORADEA, UNITATEA CENTRALĂ DE MONITORIZARE; POLIȚIA RUTIERĂ; S. C. DRUMURI ORĂȘENEȘTI; S.A.REGISTRUL AUTO ROMAN ; AUTORITATEA RUTIERA ROMANA; CAMERELE REPREZENTATIVE ALE TAXIMETRISTILOR ; SOCIETATI DE ASIGURARI SI REASIGURARI; A.N.R.S.C.; S.C. ELECTRICA; S.N. ROMTELECOM; R. A. APELE ROMÂNE; AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI ; DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ

(7) .COMPATIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI, SPAȚII VERZI îndeplinește următoarele atribuții:

 • 1. Protectia mediului

 • -  Urmărește ducerea la îndeplinire a obligațiilor administrațiilor publice locale privind protecția mediului și a hotărârilor referitoare la protecția mediului emise de Consiliul Local al municipiului Oradea.

 • -  Elaborează proiectul de buget pentru investiții și activități de educație ecologică la nivelul municipiului Oradea .

 • -  Întocmește teme de proiectare și caiete de sarcini pentru obiectivele de investiții privind protecția mediului .

 • -  Monitorizează cantitatea lunară, și tipurile, de deșeuri care se depozitează în Depozitului ecologic de deseuri Oradea.

 • -  Urmărește realizarea urmatoarelor etape de investitii din contractul de parteneriat public privat pentru Depozitul Ecologic de Deșeuri Oradea

 • -  Colaborează cu agenților economici subordonați administrației publice locale în vederea prevenirii deversării accidentale a poluanților sau a depozitării necontrolate a deșeurilor.

 • -  Dezvoltă sistemul integrat de gestionare a deșeurilor municipale-colectare-transport-depozitare( 2007-Punctul de Colectare DEEE) .

 • -  Promovează o atitudine corespunzătoare față de comunitate în legătură cu importanța protecției mediului.

 • -  Verifică pe teren .soluționează și răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice și juridice (cereri, sesizări,reclamații, note interne, note de audiență), conform atribuțiilor din legislața în vigoare.

 • -  Urmărește respectarea regulamentului de închidre la Halda de gunoi din Episcopia Bihor.

 • -  Urmărește lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Oradea, în vederea minimizării impactului pe care dezvoltarea socio-economică a municipiului îl are asupra factorilor de mediu și a sănătății populației.

 • -  Colaborează cu diferite instituții și organisme (Universitate, ONG-uri, Direcția de Sănătate Publică, Agenția pentru Protecția mediului Bihor, Direcția Apelor Crișuri, Inspectoratul Școlar Bihor, Institute de cercetare și proiectare) care desfășoară activități specifice în domeniul protecției mediului.

 • -  Raportează lunar, Consiliului Județean Bihor și Agenției pentru Protecția Mediului Bihor, cantitatea de deșeuri generată în municipiul Oradea.

 • -  - Elaborează anual Planul Local de Gestiune a Deșeurilor.

 • -  Asigură servicii cu specialiști în ecologia urbană și protecția mediului și colaborează în acest scop cu autoritățile competente (centrale și teritoriale) pentru protecția mediului.

 • -  Emite avize de principiu pentru infiintarea punctelor de colectare a materialelor reciclabile, verificând in teren dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

 • -  Întocmește referate, informări și rapoarte de specialitate către conducerea instituției și/sau Consiliul Local al municipiului Oradea în vederea aducerii la cunoștință, promovării și/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiții , sau proiecte referitoare la probleme de mediu.

 • -  Răspunde de centralizarea unor date si studii statistice, necesare unor raportari solicitate de Consiliul Judetean, Directia de Statistica, MLPAT sau alte organe administrative la nivel national.

 • -  Colaborează cu celelalte compartimente, servicii, sau direcții pentru rezolvarea atributiilor specifice.

 • -  Primește documentele de la Secretariatul Direcției Tehnice, le înregistrează în registrul intrări-ieșiri, le analizează, le soluționează și le îndosariază corespunzător.

 • -  Participă la ședințele și întrunirile ce au ca temă măsuri de protecția mediului organizate de Primăria Municipiului Oradea sau alte instituții nonguvernamentale.

 • -  Îndeplinește orice alte sarcini care nu sunt cuprinse în fișa de post, în funcție de solicitările conducerii prmăriei sau ale șefului direct, participând la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituției privind sesizări, verificări, reclamații, proiecte.

 • 2. Spatii Verzi

 • -  Elaborează proiectul de buget pentru activitatea de întreținere și amenajare spații verzi.

 • -  Stabilește prioritățile - proiectele ce vor fi realizate în funcție de banii alocați realizînd următoarele acțiuni:

 • -  analizarea proiectelor propuse a fi realizate

 • -  repartizarea bugetului pe proiecte propuse

 • -  Întocmeste studii și propuneri pentru extinderea suprafeței de spații verzi precum și caiete de sarcini pentru modernizarea și reamenanjarea zonelor verzi.

 • -  Întocmește studii și propuneri pentru îmbunătățirea activității de întreținere a parcurilor și spațiilor verzi

 • -  Verifică în teren și consemnează deficiențelor constatate, stabilește modalitățile de realizare a lucrărilor de întreținere și momentul ideal pentru realizare a lor.

 • -  Întocmeste programelor de lucrări lunare pentru activitatea de amenajare și întreținere a spațiilor verzi

 • -  Verifica în teren lucrările ce urmează a fi efectuate în funcție de sezonul de vegetație.

 • -  Urmărireste zilnic activitatea de spații verzi, întreținere, exploatare, amenajare pe baza programelor întocmite.

 • -  Realizează recepția lucrărilor executate conform contractului, urmărind calitatea, cantitatea și respectarea documentațiilor prezentate și aprobate

 • -  Semnează lunar situațiile de lucrări realizate și le prezintă spre avizare Direcției Tehnice

 • -  Întocmeste referate, rapoarte de specialitate în vederea promovării spre aprobare în consiliul Local.

 • -  Analizeaza documentațiile primite .

 • -  Redactează conținutul raportului.

 • -  Concepe și redactează caietele de sarcini.

 • -  Întocmește note interne și soluționează legal adresele oficiale.

 • -  Concepe și redactează notele interne.

 • -  Verifică pe teren și redactează răspunsurile la sesizările și reclamațiile persoanelor fizice și juridice.

 • -  Urmareste si verifica punerea in aplicarea a hotararilor Consiliului Local in domeniul specific activitatii de spatii verzi.

 • -  Aplică hotărârile Consiliului Local în ceea ce privește întreținerea spațiilor verzi pe raza municipiului Oradea.

 • -  Conlucrează cu alte servicii despecialitate din instituție pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice serviciului său sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.

 • -  Îndeplinește orice alte sarcini care nu sunt cuprinse în fișa de post, în funcție de solicitările conducerii prmăriei sau ale șefului direct.

Relațiile interne:

PRIMAR

 • -  primește informări privind activitatea Compartimentului Protectia Mediului Spații Verzi

 • -  primește la semnat lucrările rezultate din activitatea compartimentului

 • -  totodată transmite compartimentului dispoziții, corespondență, note de audiență, etc.

VICEPRIMAR

 • -  primește informări privind activitatea Compartimentului Protectia Mediului Spații Verzi

primește la semnat lucrările rezultate din activitatea compartimentului inclusiv cele pentru care primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

 • -  totodată transmite compartimentului dispoziții, corespondență, note de audiență, etc.

DIRECTOR

 • -  primește informări privind activitatea Compartimentului Protectia Mediului Spații Verzi

primește la semnat lucrările rezultate din activitatea compartimentului inclusiv cele pentru care primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

 • -  transmite compartimentului corespondența și repartizează sarcinile de servici DIRECTOR ADJUNCT

 • -  primește informări privind activitatea Compartimentului Protectia Mediului Spații Verzi

 • -  primește la semnat lucrările rezultate din activitatea compartimentului

 • -  transmite compartimentului corespondența și repartizează sarcinile de servici CU DIRECȚIILE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ORADEA

Compartimentul amintit colaborează cu toate direcțiile din primarie pentru a solutiona în mod eficient toate problemele specifice domeniului de activitate.

Relații externe:

CU PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

 • -  primește cereri, sesizări, reclamații, documetații pentru emitere avize, etc.

 • -  transmite răspuns în termen legal

 • -  emite în termenul legal avizele solicitate

 • -  urmărește desfașurarea lucrărilor specifice conform programului de lucrări

 • -  recepționeaza lucrările finalizate

ALTE INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI:

 • - primește cereri și informații cu caracter specific domeniului de activitate și transmite răspunsuri potrivit competențelor legale

(8). COMPARTIMENTUL GESTIONARE DATE are următoarele atribuții:

-Organizarea activitatii de secretariat - registratura (primirea, înregistrarea și repartizarea corespondenței

-Redacteaza in termen lucrarile care au fost solutionate in vederea comunicarii raspunsului petentilor sau beneficiarilor

 • - Asigurara relatia cu publicul a conducerii directiei

 • - Realizeaza multiplicari a unor documentatii specifice activitatii directiei

-Transmite in termen a hotararilor luate privind rezolvarea acestora, conform cerintelor legale in materie.

-Întocmeste referatele de necesitate pentru rechizite.

-Raspunde de buna și permanenta functionare a aparatelor din dotare: calculator, imprimanta; telefon ,fax.

-Recepționează apelurile telefonice, comunică transmiterea mesajelor primite;

-Asigura confidentialitatea lucrarilor executate si informatiile gestionate.

 • - Asigurarea, utilizarea și pastrarea corespunzatoare a ștampilelor;

-Răspunde la solicitările șefilor ierarhici superiori ori de cate ori este nevoie, contribuind astfel la creșterea rapidității și operativității circulației informațiilor între serviciile și birourile din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, precum și relațiile cu alte instituții.

-îndeplinește orice alte sarcini dispuse de conducerea Direcției Tehnice in limita contractului de munca și a normelor legale in vigoare.

Relațiile interne :

J

PRIMAR

 • - primeste toate documentele emise de compartimentele de specialitate din cadrul

Directiei Tehnice care necesita semnatura primarului

 • - transmite documentele inaintate spre semnare

 • - transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Directiei Tehnice DIRECTOR EXECUTIV:

 • - transmite in vederea distribuirii corespondentei specifice Directiei Tehnice: adrese ale contribuabililor persoane fizice sau juridice, note interne, informari ale compartimentelor de specialitate, note interne, etc.

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Serviciul Urmarire Executie lucrari; Serviciul Inspectii; Birou utilitati publice si energetic; Compartiment planificare investitii;Compartiment achizitii publice; Compartiment ULM si transport public local; Compartiment Protectia Mediului,Spatii verzi;Compartiment gestiune date

Relațiile externe:

J

 • - CETATENI - contribuabili persoane fizice sau juridice

 • - transmit sesizari, cereri privind informatii specifice activitatii Directiei Tehnice, solicita programari in audienta

 • - primesc raspunsuri la adresele inaintate, informatii specifice activitatii Directiei Tehnice , programari in audienta

CAPITOLUL VII

INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF

Institutia Arhitect Sef functioneaza in baza legii nr. 50/1991- lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr. 1430/2005- privind Normele metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991, legea nr. 350/2001-

Art.50 Institutia Arhitect Sef are următoarea structura:

Arhitectul sef are in subordine urmatoarele compartimente de specialitate:

 • - Birou Aviz Planuri Urbanistice, CMUAT si Acord Unic

 • - Compartimentul LIS ( Sistemul Informatic de Gestiune a Teritoriului)

 • - Compartimentul planificare si strategie urbana

 • - Director executiv adjunct are in subordine:

 • - Compartiment Gestionare Date

 • - Serviciul Autorizari Autorizatii de Construire,

 • - Compartimentul Finalizari Constructii

 • - Compartimentul Autorizari Publicitate,

- Compartiment Disciplina in Constructii

Art.51. Institutia Arhitect Sef este condusa de Arhitectul Sef al municipiului Oradea. Arhitectul Sef este subordonat direct primarului si raspunde de activitatea si reprezentarea Institutiei Arhitectului Sef, indeplineste atributiile stabilite prin fisa postului precum si orice alte atributii legale incredintate, prin fisa postului, de primar, pentru care are la dispozitie personal si instrumente necesare. El are in subordine un director executiv adjunct care indeplineste atributiile stabilite prin fisa postului precum si orice alte atributii legale incredintate de arhitectul sef si de primar.

Art.52. Arhitectul Sef al municipiului Oradea conduce activitatea structurii specializate în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului din cadrul primăriei îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege in domeniul autorizarii lucrarilor de construcții si alte atribuții stabilite prin hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului și prin actele normative în vigoare.

Art.53. Atributiile Institutiei Arhitect Sef sunt:

 • 1.    asigura, controleaza si raspunde de implementarea instrumentelor de control al dezvoltării urbane (planuri de urbanism, zonificări, regulamente de urbanism și construire, regulamente de administrare a proprietății)

 • 2.    asigura consultarea populatiei în elaborarea instrumentelor de control al dezvoltării urbane (planuri de urbanism, zonificări, regulamente de urbanism și construire, regulamente de administrare a proprietății) inițiate de administrația publică locală

 • 3.    urmăreste și evalueza permanent rezultatele din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului (pe masură ce necesitățile și resursele evoluează) și propune soluții si acțiuni eficiente de corectare a acestora ținând cont de realitatea economică și de dezvoltarea durabilă

 • 4.    asigura si raspunde de elaborarea actelor de autoritate în domeniu (autorizații de construire/desființare, regularizari taxe de autorizare în construcții, autorizații de luare in folosinta, adeverințe de notare, certificate de nomenclatură stradală)

 • 5.    asigura si raspunde de elaborarea actelor cu caracter informativ din domeniu (certificat de urbanism în vederea construirii/desființarii, operațiuni notariale / comasări/ parcelări / dezmembrari în vederea construirii, adeverințe de intravilan/extravilan)

 • 6.    asigura exercitarea competentelor prevazute de lege privind disciplina in constructii

 • 7.    asigura si raspunde de elaborarea rapoartelor de specialitate - din domeniile de activitate - supuse spre analizare, dezbatere și aprobare Consiliului Local

 • 8.     reprezintă municipalitatea în relația cu cetățenii și alți factori interesați pe problemele aflate în sfera sa de competență

 • 9.     propune emiterea dispozițiilor Primarului în probleme specifice activității

 • 10.    asigură respectarea legalității și a termenelor legale pentru soluționarea cererilor, adreselor, petitiilor care se află în domeniul său de competență

 • 11.   asigură informarea ierarhica prin rapoarte anuale sau solicitate specific pentru întreaga activitate a directiei

 • 12.   organizează concursuri de urbanism, arhitectură pentru cladiri și spații publice

 • 13.    formulează opinii - privind ridicarea calității activității de autorizare a executarii lucrarilor de constructii si de amenajare a teritoriului

 • 14.    alte atribuții prevăzute de lege

Art.54. Atribuțiile Institutiei Arhitectului sef se realizează prin următoarele compartimente de specialitate:

A. In subordinea directa a Arhitectului Sef:

(1) COMPARTIMENT GESTIONARE DATE îndeplinește următoarele atribuții

 • -     Asigura tehnoredactarea si editarea actelor informative si de autoritate: certificate de urbanism, autorizatii de construire/desfiintare

 • -     Asigura relatia cu publicul a Institutiei Arhitect Sef: ofera informatii, raspunde la telefon, transmite fax,activitati de secretariat

 • -     Asigura distribuire corespondentei directiei: registratura interna, evidenta actelor, inventariere si arhivare documente

 • -     Asigura activitati de multiplicare

 • -      Răspunde la solicitările șefilor ierarhici superiori ori de cate ori este nevoie, contribuind astfel la creșterea rapidității și operativității circulației informațiilor între serviciile și birourile din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, precum și relațiile cu alte instituții.

 • -     Colaboreaza cu celelalte compartimente si servicii pentru a obtine sprijinul necesar in rezolvarea problemelor directiei si a Institutiei Arhitectului sef ca reprezentant al Primariei Municipiului Oradea

 • -      îndeplinește orice alte sarcini dispuse de conducerea Institutiei Arhitectului Sef in limita normelor legale in vigoare

Relațiile interne :

PRIMAR

 • -  primeste toate documentele emise in cadrul Institutiei Arhitectului sef care necesita semnatura primarului(certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize CMUAT, acorduri unice, rapoarte de specialitate, caietele de sarcini,temele de proiectare si corespondenta externa)

 • -  primeste informari si rapoarte privind activitatea desfasurata de Institutia Arhitectului sef

 • -  transmite documentele inaintate spre semnare

 • -  transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Institutiei Arhitect Sef

VICEPRIMAR

 • - primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

SECRETAR

 • -  primeste pentru a semna certificate de urbanism, autorizatii de construire

 • -  transmite dupa semnare certificate de urbanism, autorizatii de construire,

ARHITECT SEF

 • -  transmite corespondenta, in vederea distribuirii, directorului executiv adjunct, Biroului Avizari planuri urbanistice, CMUAT si AU, Compartimenul Planificare si Strategie Urbana, Compartimentul LIS si

 • -  transmite certificatele de urbanism, autorizatiile de construire, acordurile unice, avizele CMUAT, rapoartele de specialitate etc., si corespondenta externa semnate

 • -  primeste in vederea repartizarii corespondenta transmisa de Serviciul Relatii cu publicul, destinata Institutiei Arhitectului sef

- primeste informari, raportari privind activitatea serviciilor, birourilor si compartimentelor din cadrul Institutiei Arhitectului sef, ori de cate ori se solicita

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • -  transmite spre repartizare in vederea soluționării a notelor interne, notelor de audienta si cererilor de eliberare a documentelor ce vizeaza domeniului autorizarii lucrarilor de construire si a reclamatiilor privind nerespectarea disciplinei in constructii,

 • -   primeste corespondenta interna si externa ce vizeaza domeniul autorizarii lucrarilor de construire pe raza municipiului Oradea

 • -  primește certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, inainte de editare

 • -  pregateste pentru semnare note interne, adrese, regularizari taxe de autorizare, adeverinte, certificate, autorizatii

CELELALTE SERVICII, BIROURI, COMPARTIMENTE DIN CADRUL INSTITUTIEI ARHITECTULUI SEF

 • -  transmite raspunsuri, adrese ce se expediaza prin posta, copia raspunsurilor la notele de audienta, note interne, certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize CMUAT, acorduri unice, adeverinte, autorizatii de luare in folosinta, certificate de nomenclatura stradala, caiete de sarcini pentru licitatii

 • -  primesc corespondenta inregistrata, note de audienta, note interne, cereri pentru eliberarea actelor specifice sferei de activitate a Institutiei Arhitect sef

 • -  colaboreaza pentru solutionarea in termenele legale ale actelor din sfera de competenta a Institutiei Arhitect Sef

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL(GHISEU UNIC)

 • -  transmite pe baza de opisuri zilnice corespondenta inregistrata, note de audienta, note interne, scadentare saptamanale, numere de inregistrare pentru actele ce privesc activitatea interna a primariei cat si pentru adresele externe

 • -  primeste raspunsuri, adrese ce se expediaza prin posta, copia raspunsurilor la notele de audienta, note interne, certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize CMUAT, acorduri unice, adeverinte, autorizatii de luare in folosinta, certificate de nomenclatura stradala, caiete de sarcini pentru licitatii, scadentare saptamanale, anual documente destinate arhivarii

CELELALTE DEPARTAMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI

 • -  transmit note interne, raspunsuri, referate, informari referitoare la aspecte ce vizeaza activitatea Institutiei Arhitect Sef

 • -  primeste note interne, informari, raspunsuri privind aspecte din sfera de activitate a Institutiei Arhitect Sef

Relațiile externe:

J

CETATENI, REPREZENTANTI AI FIRMELOR DE PRIVATE, AGENTI ECONOMICI, INSTITUTII DE STAT

 • -  transmite reclamatiile, cererile privind informatiile specifice activitatii Institutiei Arhitect Sef, inregistreaza programarile in audienta

 • -  primeste raspunsuri la reclamatiile inaintate si informatii solicitate

(2) BIROUL AVIZARI PLANURI URBANISTICE, CMUAT si ACORD UNIC îndeplinește următoarele atribuții:

J

Stabilirea coordonatelor dezvoltarii urbane si amenajarii teritoriului la nivelul municipiului Oradea prin asigurarea avizarii si aprobarii planurilor urbanistice(PUG,PUZ, PUD):

 • -  planificara - esaloneaza in timp a operațiunilor urbanistice - proiecte de dezvoltare urbana a municipiului Oradea.

 • -  pregateste documentele de organizare a licitatiei pentru proiectele initiate si aprobate in consiliul local, pentru care exista surse de finantare: teme de proiectare, caiete de sarcini;

 • -  asigura consultarea proiectantului pe perioada elaborarii proiectelor initiate, urmareste contracte in derulare;

 • -  asigura informarea si consultarea populatiei privind documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului inclusiv reglamentele aferente, aprobate conform legislatiei in vigoare;

 • -  asigura pregatirea, intocmirea rapoartelor de specialitate in vederea prezentarii documentatiilor de urbanism, spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Oradea

 • -  asigura analizarea, insusirea, aplicarea tuturor documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate, prin informarea serviciului / biroului / compartimentului din structura directiei/primariei;

 • -  acorda consultanta de specialitate investitorilor interesati;

 • -  consultanta de specialitate administratorilor de retele edilitare (apa, canalizare, electrice, termice, telefonie, etc);

 • -  colaboreaza direct cu Administratia Imobiliara Oradea, in pregatirea rapoartelor de specialitate care implica imobile/terenuri aflate in administrarea lor;

 • -  asigura gestiunare informatizata a proiectelor de urbanism si amenajare a teritoriului

asigura Emiterea avizelor C M U A T solicitate prin certificatul de urbanism, in vederea autorizarii lucrarilor de construire. In acest domeniu se definesc urmatoarele atributii:

 • -  organizarea sedintelor Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului

 • -  asigurarea activitatii de secretariat a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin aceasta intelegand: intocmirea borderoului de sedinta si a buletinelor de vot pentru fiecare membru al comisiei, redactarea proceselor verbale pentru fiecare sedinta si emiterea avizelor CMUAT

 • -  gestionarea informatizata a avizelor CMUAT

asigura Emiterea Acordurilor Unice, in baza avizelor emise de institutiile avizatoare abilitate legal. Din acest punct de vedere Biroului Avizari Planuri urbanistice, CMUAT si Acord Unic are urmatoarele atributii:

 • -  organizarea sedintelor Comisiei de Acorduri Unice, comisie compusa din reprezentanti ai tuturor institutiilor avizatoare stabilite de lege

 • -  asigurarea activitatii de secretariat a Comisiei de Acorduri Unice, prin aceasta intelegand: verificarea in vederea inregistrarii documentatiilor depuse pentru obtinerea avizelor de specialitate prin punerea la dispozitia reprezentantilor legali ai institutiilor avizatoare a fiselor tehnice si a documentatiei in baza careia se elibereaza avizul;

 • -  preluarea avizelor

 • -  emiterea Acordului Unic

 • -  gestiunarea informatizata a Acordurilor Unice

Pe langa atributiile specifice enumerate mai sus biroul indeplineste si alte atributii, cum ar fi:

 • -  intocmeste rapoarte statistice, rapoarte anuale de activitate, solicitate de consiliul local sau de alte institutii;

 • -  verifica si soluționează in termenele legale reclamatiile, sesizările, notelor de audienta repartizate;

 • -  intocmeste note interne, referate catre alte compartimente din primarie, ori de cate ori este cazul;

Relațiile interne :

J

PRIMAR

 • -  primeste la semnat avizele CMUAT, Acordurile unice si corespondenta externa elaborate de Biroul Avizari Planuri urbanistice, CMUAT, AU ,

 • -  primeste spre aprobare rapoartele de specialitate privind prezentarea PUD, PUZ ce urmeaza a fi supuse analizei si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Oradea si documentelor de organizare a licitatiei pentru proiectele initiate

 • -  transmite notele de audienta ce vizeaza activitatea biroului

VICEPRIMAR

 • -    primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

ARHITECT SEF

 • -  transmite corespondenta specifica activitatii biroului si cererile de eliberare a avizelor CMUAT, a acordurilor unice, respectiv de supunere spre aprobare de catre consiliul local adiverse PUD-uri, PUZ-uri elaborate pentru zone ale municipiului Oradea.

 • -  primeste informari si raportari privind activitatea biroului

 • -  primeste la semnat avize CMUAT, acorduri unice, rapoartele de specialitate referitoare la PUD-uri, PUZ-uri, studii de urbanism si amenajarea teritoriului ce urmeaza a fi supuse analizei si aprobarii consiliului local, documentele de organizare a licitatiei pentru proiectele initiate, corespondenta externa privind activitatea biroului;

CELELALTE SERVICII BIROURI SI COMPARTIMENTE DIN CADRUL INSTITUTIEI ARHITECTULUI SEF

 • -  colaboreaza in vederea identificarii amplasamentului parcelelor pentru care se vor studia conditiile de construire in conformitate cu reglementarile urbanistice in vigoare;

 • -  colaboreaza pentru asigurarea furnizarii materialelor informative privind reglementarile in domeniul dezvoltarii urbane solicitate de potentiali investitori, firme de proiectare sau alte parti interesate;

SERVICIUL COMUNICARE, IMAGINE, MASS-MEDIA

 • -  primeste spre publicare materiale informative privind PUZ-urile care urmeaza sa fie supuse analizei si aprobarii consiliului local

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

 • -  primeste note interne, respectiv raspunsuri la notele interne transmise privitor la activitatea desfasurata de Biroul Avizari Planuri Urbanistice, CMUAT si AU

 • -  transmite raspunsuri la notele interne primite, privitor la activitatea desfasurata de Biroul Avizari Planuri Urbanistice, CMUAT si AU

CONSILIUL LOCAL

 • -  primeste rapoarte de specialitate privind PUD-uri sau PUZ-uri supuse analizei si aprobarii

 • -  transmite hotarari adoptate referitor la PUD-uri sau PUZ-uri supuse analizei si aprobarii

Relațiile externe :

J

CETATENII / PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

 • -  transmit cereri privind eliberarea avizelor CMUAT, a acordurilor unice, respectiv de supunere spre aprobare de catre consiliul local adiverse PUD-uri, PUZ-uri elaborate pentru zone ale municipiului Oradea.

 • -  solicita informații privind reglementarile urbanistice in vigoare pentru anumite zone ale municipiului Oradea

 • -  primesc avizele CMUAT, acordurile unice solicitate, respectiv hotararile consiliului local referitoare la PUD-uri, PUZ-uri elaborate si pentru care au solicitat analiza si aprobarea consiliului local.

FIRME DE PROIECTARE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

INSTITUTII AVIZATOARE:

 • - SC Compania de Apa Oradea SA

 • - SC Romtelecom SA

 • -  SC Electrica SA

 • -  SC Electrocentrale SA

 • -  Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

 • -  Directia de Sanatate Publica a judetului Bihor

 • -  Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul general pentru situatii de Urgenta - Inspectoratul de urgenta “Crisana” al judetului Bihor

 • -  SC Distrigaz Vest SA

 • -  SC Luxten Lighting Company S.A

ALTE INSTITUTII

 • -  Consiliului Judetean Bihor, Prefectura Judetului Bihor, Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor-Serviciul Politiei Rutiere, Comisia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu a Judetului Bihor

 • -  Inspectia Judeteana in Constructii Bihor

 • -  Directia Judeteana de Statistica

 • -  Curtea de Conturi

(3) COMPARTIMENTUL LIS îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  Elaborează strategia de realizare a sistemului LIS la nivelul PMO și ZMO

 • -  Coordonează implementarea sistemului LIS la nivelul PMO, ZMO și consorțiu GIS

 • -  Colaborează cu toate direcțiile din PMO și ZMO pentru implementarea și întreținerea sistemului LIS

 • -  Propune anual bugetul necesar întreținerii și dezvoltării sistemului LIS la nivel PMO

 • -  Asigură asistența tehnică și coordonează implementarea la nivelul tuturor utilizatorilor sistemului

 • -  colaboreaza cu institutii interesate in implementarea LIS la nivelul municipiului Oradea

 • -  asigura asistenta tehnica utilizatorilor LIS

 • -  realizeaza, intretine si dezvolta permanent hartile digitale necesare sistemului LIS, precum si baza de date aferenta acestuia;

 • -  acorda consultanta de specialitate in cazul achizitionarii tehnicii de calcul

 • -  asigura salvarea si arhivarea datelor specifice domeniului de urbanism si amenajarea teritoriului pe suport magnetic

 • -  Asigură scrierea de aplicații necesare creerii și dezvoltării sistemului informațional de management al teritoriului

 • -  Asigură coordonarea implementării sistemului la nivelul consorțiului GIS - municipiul Oradea și ZMO

 • - Asigură și coordonează schimbul de date între PMO, ZMO și membri consorțiului GIS

 • -  Asigură și răspunde de siguranța bazelor de date conform clasificării acestora

 • -  Asigură informarea cetățenilor și mass - media în conformitate cu prevederile legale privind evoluția sistemului și utilitatea acestuia

 • -  Propune și răspunde de modalități de atragere de venituri pentru bugetul local, conform legislației în vigoare pe domeniul de competență (proiecte, etc.)

 • -  răspunde de atragere de venituri pentru bugetul local conform HCL și legislației în vigoare pe domenii de competență

 • -  asigura in totalitate realizarea, dezvoltarea, intretinerea sistemului informatic al Institutiei Arhitectului Sef

 • -  asigura gestionarea informatica a bazelor de date PUD, PUZ, PUG, PAT pentru Municipiul Oradea si Zona Metropolitana

 • -  asigura crearea, dezvoltarea si intretinerea standardelor necesare creerii bazei de date unice necesare consortiului GIS, ZMO si PMO in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului

 • -  asigura standardizarea bazei de date pentru digitizarea tuturor proiectelor: PUD, PUZ, PUG, PAT

 • -  Colaborează direct cu toți membri consorțiului asigurând transmiterea/primirea de date care să asigure buna funcționare a sistemului LIS

 • -  Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini și a tuturor celorlalte documente necesare achizițiilor publice destinate bunei funcționări a sistemului

 • -  Colaborează ca reprezentant al PMO cu firme de specialitate în proiectarea de aplicații necesare sistemului

 • -  Realizează, actualizează și întreține pagina Web a INSTITUTIEI ARHITECTULUI SEF la nivel PMO, ZMO, consorțiu GIS

 • -  Asigura prin intermediul paginii web accesul transparent al cetatenilor la informatie conform legislatiei in vigoare

 • -  Asigura realizarea interoperabilitatii intre toate departamentele din cadrul Institutiei Arhitectului Sef

 • -  raspunsuri la adrese, note de audienta, dupa o verificare prealabila in teren

 • -  salvarea si arhivarea datelor specifice domeniului de urbanism si amenajarea teritoriului pe suport magnetic

 • -  raspunde si justifica evidenta lucrarilor nedescarcate

 • -  verificari, referate, informari si situatii statistice

 • -  orice alte sarcini legale primite din partea superiorilor ierarhici.

Relațiile interne :

J

PRIMAR

 • -  solicita informari privind evolutia LIS

 • -  primeste informari privind evolutia LIS

ARHITECT SEF

 • -  transmite corespondenta specifica activitatii COMPARTIMENTULUI LIS,

 • -  aproba continutul si forma de prezentare a paginii web a Institutiei Arhitectului sef

 • -  primește informări privind activitatea COMPARTIMENTULUI LIS

CELELALTE SERVICII, BIROURI SI COMPARTIMENTE DIN CADRUL INSTITUTIEI ARHITECTULUI SEF

 • -  transmit solicitari pentru aplicatii utile activitatii desfasurate

 • -  primesc aplicatiile solicitate si consultanta de specialitate in exploatarea acestora

 • -  primesc acces de consultare a bazei de date LIS precum si asistenta tehnica in exploatarea LIS

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

 • -  transmit informatii specifice activitatii fiecareia, in format standardizat in vederea cuprinderii acestora in baza de date LIS

 • -  primesc acces de consultare a bazei de date LIS precum si asistenta tehnica in exploatarea LIS

Relațiile externe :

J

CETATENI, FIRME DE PROIECTARE SAU ALTI AGENTI ECONOMICI PRIVATI SAU DE STAT

 • -  transmit cereri privind harti tematice realizabile cu ajutorul bazei de date LIS existente

 • -  primesc harti tematice realizabile cu ajutorul bazei de date LIS existente

INSTITUTII INTERESATE IN IMPLEMENTAREA GIS LA NIVELUL MUNICIPIULUI ORADEA

 • -  transmit informatii specifice activitatii fiecareia, in format standardizat in vederea cuprinderii acestora in baza de date LIS

 • -  primesc acces de consultare a bazei de date LIS precum si asistenta tehnica in exploatarea LIS, GIS

 • (4) COMPARTIMENTUL PLANIFICARE SI STRATEGIE URBANA îndeplinește următoarele atribuții

 • -  elaborează studii în vederea întocmirii documentației - piese scrise și desenate pentru P.U.D., P.U.Z., P.U.G.,

 • -     elaborează teme de proiectare, documentații de urbanism și amenajarea teritoriului al caror beneficiar este PMO

 • -     elaborează documentații pentru obținere aviz C.M.U.A.T - pentru obiectivele P.M.O

 • -  elaborează documentații pentru obținere acord unic pentru obiectivele PMO

 • -     elaborează planuri de situație pentru obiectivele PMO

 • -  elaborează relevee pentru obiectivele PMO

 • -  elaborează soluții și studii pentru culori fațade pentru obiectivele PMO și pentru terți prin contract

 • -  elaborează proiecte pentru mobilier urban , mobilier interior și amenajare spații verzi, spații publice

 • -  elaborează studii trasee de circulație, parcaje, garaje pentru investiții ale P.M.O, P.U.D., P.U.Z - componente urbanism și amenajarea teritoriului

 • -  raspunsuri la adrese, note de audienta, dupa o verificare prealabila in teren

 • -  arhivarea actelor pe dosare, conform reglementarilor in vigoare

 • -  raspunde si justifica evidenta lucrarilor nedescarcate

 • -  verificari, referate, informari si situatii statistice

 • -  orice alte sarcini legale primite din partea superiorilor ierarhici .

Relațiile interne :

J

PRIMAR

 • -  solicita informări privind activitatea de proiectare

 • -  primește informari privind activitatea de proiectare

ARHITECT SEF

 • - transmite cererile de intocmire a documentatiilor de urbanism de tip PUD/PUZ, amenajari de spatii publice, dotari mobilier urban, relevee ale imobilelor aflate in municipiul Oradea

 • -  dispune intocmirea temelor de proiectare in domeniul constructiilor, urbanismului si amenajarii teritoriului

 • - primeste spre avizare documentatiile de urbanism de tip PUD/PUZ amenajari de spatii publice, dotari mobilier urban, relevee ale imobilelor aflate in proprietatea municipiului Oradea, elaborate de Compartimentul Planificare si Strategie Urbana si semneaza actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • -  primește pentru verificare documentatiile de urbanism de tip PUD/PUZ amenajari de spatii publice, dotari mobilier urban, relevee ale imobilelor aflate in proprietatea municipiului Oradea, elaborate de Compartimentul Planificare si Strategie Urbana

 • -  transmite dupa verificare documentatiile de urbanism de tip PUD/PUZ amenajari de spatii publice, dotari mobilier urban, relevee ale imobilelor aflate in proprietatea municipiului Oradea, elaborate de Compartimentul Planificare si Strategie Urbana. BIROUL AVIZARI PLANURI URBANISTICE, CMUAT SI AU

 • -  primeste documentatiile de urbanism de tip PUD/PUZ in vederea avizarii CMUAT, eliberarii acordului unic si supunerii analizei si aprobarii acestora de catre Consiliul Local al Municipiului Oradea

 • -  transmite avizele CMUAT, acordurile unice si hotararile de consiliu pentru documentatiile de urbanism de tip PUD/PUZ elaborate in cadrul Compartimentul Planificare si Strategie Urbana

COMPATIMENTUL LIS

 • -  transmite din baza de date informatizata, informatiile necesare realizarii documentatiilor de urbanism care urmeaza sa fie elaborate de Compartimentul Planificare si Strategie Urbana

SERVICIUL AUTORIZARI, AUTORIZATII DE CONSTRUIRE

 • -  primeste cererile de eliberare a documentelor de informare privind necesitatea intocmirii documentatiilor de urbanism de tip PUD/PUZ ce urmeaza a fi intocmite de Compartimentul Planificare si Strategie Urbana

 • -  transmite documentele de informare solicitate

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

 • -  primeste documentatii de urbanism de tip PUD insotite de avizele, acordul unic si hotararea de consiliu aferente,documentatii privind amenajari de spatii publice, dotari mobilier urban, relevee ale imobilelor aflate in proprietatea municipiului Oradea,solicitate prin note interne sau teme de proiectare

 • -  transmite note interne, solicitari privind realizarea unor documentatii de urbanism de tip PUD, amenajari de spatii publice, dotari mobilier urban, relevee ale imobilelor aflate in proprietatea municipiului Oradea.

Relațiile externe :

J

CETATENI

 • -  transmit cereri privind elaborarea documentațiilor de urbanism de tip PUD/PUZ, amenajari de spatii publice, dotari mobilier urban, relevee imobile; consultanta de specialitate privind interventii, renovare fatade cladiri zona istorica, reparatii monumente istorice

 • -  primesc documentatiile de urbanism de tip PUD/PUZ, amenajari de spatii publice, dotari mobilier urban, relevee imobile; consultanta de specialitate privind interventii, renovare fatade cladiri zona istorica, reparatii monumente istorice

FIRME DE PROIECTARE

FIRME DE CONSTRUCTIE

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

INSPECTIA JUDETEANA in CONSTRUCTII BIHOR

B. In subordinea Directorului Executiv Adjunct:

(1) SERVICIUL AUTORIZĂRI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE îndeplinește următoarele atribuții:

J

 • -     relatii cu publicul - ofera toate informatiile din domeniul de activitate (in limita competentelor legale) in cadrul unui program stabilit de catre conducerea Primariei Municipiului Oradea

 • -     efectueaza in mod obligatoriu controlul in teren asupra imobilulului pentru care se solicita eliberarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatiilor de desfiintare

 • -     verifica obligatoriu, inainte de controlul in teren, lista proceselor verbale de contraventie si a notelor de constatare a Compartimentului Disciplina in Constructii.

 • -     transmite notele de constatare privind situatia imobilelor unde exista lucrari contraventionale sau infractiuni catre Compartimentul Disciplina in Constructii

 • -     verifica documentatiile depuse pentru eliberarea urmatoarelor acte: certificate de urbanism, autorizatii de constructii si autorizatii de desfiintare

 • -     intocmeste referate (cu respectarea cadrului legislativ) pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatii de desfiintare

 • -     intocmeste referate pentru lucrarile sedintelor Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (daca se solicita)

 • -     asigura aplicarea legislatiei specifice atat domeniului autorizarii constructiilor cat si in domenii conexe, inclusiv cel al functiei publice,

 • -     executa dispozitiilor Primarului si a Hotararilor Consiliului Local (din domeniul de activitate, care i se comunica pentru ducerea la indeplinire)

 • -      intocmire, operare pe calculator si prelucrare a actelor specifice: certificate de urbanism, autorizatii de construire, autorizatii de desfiintare si adreselor

 • -     raspunsuri la adrese, note de audienta, dupa o verificare prealabila in teren

 • -     raspunde de rezolvarea corespondentei in termenele legale

 • -     participa la recepția lucrărilor de constrire in calitate de membru (delegat al primariei) in comisia de receptie- conform prevederilor legale in vigoare

 • -     asigura arhivarea actelor pe dosare, conform reglementarilor in vigoare

 • -      intocmeste, referate, rapoarte, informari si situatii statistice, lunar, trimestrial si anual catre Directia Judeteana de Statistica sau catre alte institutii la cererea acestora

 • -      orice alte sarcini legale primite din partea superiorilor ierarhici .

Relațiile interne:

J

PRIMAR

 • -  primeste la semnat certificatele de urbanism, autorizatiile de construire/desfiintare, procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si orice alte documente specifice domeniului.

 • -  primeste spre aprobare rapoartele de specialitate si regulamente pe probleme specifice domeniului

VICEPRIMAR -

 • -    primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

SECRETAR

 • -  primeste la semnat certificatele de urbanism, autorizatiile de construire/desfiintare

ARHITECT SEF

 • -  transmite corespondenta si cererile de eliberare a documentelor specifice autorizarii activitatii de lucrari de construire/desfiintare

 • -  primeste informari privind modul de desfasurare a activitatii de lucrari de construire/desfiintare

 • -  primeste la semnat corespondenta privind activitatea autorizare a executarii lucrarilor de construire, in etapa certificatului de urbanism si a autoriatiei de construire/desfiintare

 • -   (vizeaza) notele de constatare - incheiate in urma verificarilor in teren

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • -  transmite spre repartizare in vederea solutionarii: sesizarile (petitiile), notele interne, notele de audienta si cererile de eliberarea actelor specifice domeniului autorizarii lucrarilor de construire

 • -  primeste si transmite corespondenta interna si externa ce vizeaza domeniul autorizarii lucrarilor de construire pe raza municipiului Oradea

 • -  primeste pentru verificare (prealabila emiterii) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, inainte de editare

 • -  primeste pentru elaborare / semnare note interne, adrese (privind solutionarea lucrarilor repartizate)

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

 • -  primeste note interne, respectiv raspunsuri la notele interne transmise privitor la problemele din domeniul autorizarii lucrarilor de construire/desfiintare

 • -  transmite raspunsuri la notele interne primite, respectiv note interne privitor problemele din domeniul autorizarii lucrarilor de construire/desfiintare

 • - colaboreaza cu acestea pentrusolutionarea unor probleme comune

CONSILIUL LOCAL

 • -  primeste rapoarte de specialitate privind aspecte specifice domeniului autorizarii lucrarilor de construire/desfiintare

- transmite hotarari care vizeaza activitatea serviciului (aprobarea unor documentații de urbanism: PUD, PUZ, PUG, Regulamente de Urbanism, alte tipuri de regulamente ce vizeaza direct domeniul, taxe locale, etc)

Relațiile externe:

J

CETATENII /PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

 • -  transmit cereri pentru eliberarea actelor specifice domeniului autorizarii executarii lucrarilor de construire/desfiintare

 • -  primeste documentatiile tehnice in vederea eliberarii actelor specifice domeniului, respectiv informatii de interes public sau individual precum si cele privind reglementarile legale in domeniu

Alte institutii

 • -  Inspectia judeteana in constructii bihor

 • -  Directia pentru cultura, culte si patrimoniu national cultural bihor

 • -  Curtea de conturi

 • -  Directia judeteana de statistica

 • -  Administratia imobiliara oradea

 • -  institutiile avizatoare membre ale comisiei de acorduri unice:

 • - Sc compania de apa oradea sa

 • - Sc romtelecom sa

 • -  Sc electrica sa

 • -  Sc electrocentrale sa

 • -  Agentia pentru protectia mediului bihor

 • -  Directia de sanatate publica a judetului bihor

 • -  Ministerul administratiei si internelor - inspectoratul general pentru situatii de urgenta -inspectoratul de urgenta “crisana” al judetului bihor

 • -  Sc distrigaz vest sa

 • - alte institutii, la cererea acestora

(2) COMPARTIMENTUL FINALIZĂRI CONSTRUCȚII îndeplinește următoarele atribuții:

J

 • -     relatii cu publicul - ofera toate informatiile legale in cadrul unui program (zilnic) stabilit de catre conducerea Primariei Municipiului Oradea

 • -     preluarea , rezolvarea si arhivarea lucrarilor specifice Compartimentului Finalizari Constructii aflate in competenta sa de rezolvare: regularizari taxe autorizatii de construire, autorizatii de luare in folosinta, adeverinta de atribuire teren in baza ordinului prefectului, adeverinte de intravilan / extravilan, certificate de nomenclatura stradala si adresa, certificate de atestare a edificarii/radierii constructiei in cartea funciara

 • -     vizeaza in prealabil planuri de amplasament si delimitare a corpului de proprietate in situatia in care acesta provine dintr-un teren proprietatea Statului Roman / municipiului Oradea

 • -     pregateste documentele de organizare a licitatiei pentru proiectele initiate si aprobate in consiliul local referitoare la Sistemul informational specific domeniului imobiliar

 • - edilitar si băncilor de date urbane , pentru care exista surse de finanțare de la bugetul local sau /si de stat: caiete de sarcini

 • -     urmareste predarea lucrarilor executate in cadrul Sistemului informational specific domeniului imobiliar - edilitar si bancilor de date urbane la termenele si conditiile prevazute in contracte si acte aditionale la acestea

 • -     pregatireste, intocmeste si inainteaza spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oradea rapoartele de specialitate referitoare la acordarea / schimbarea de denumirii unor strazi in municipiul Oradea

 • -     colaboreaza direct cu Serviciul Control Financiar Preventiv, in intocmirea regularizarilor la taxele de autorizatii de construire

 • -      transmite Directiei Finante Publice Locale, în vederea initierii executării silite, lista cu beneficiarii autorizatiilor de construire ce nu au plătit regularizarile taxelor de autorizare si penalizările stabilite conform legii

 • -     asigura introducerea in baza de date a Institutiei Arhitectului sef, in situatia in care aceasta cuprinde evidenta informatizata a documentelor: Regularizari taxe Autorizatii de construire, autorizatii de luare in folosinta, adeverinta de atribuire teren in baza ordinului prefectului, adeverinte de intravilan / extravilan, certificate de nomenclatura stradala si adresa, certificate de atestare a edificarii/radierii in cartea funciara

 • -     intocmeste de rapoarte statistice trimestriale si anuale catre Directia Judeteana de Statistica, rapoarte de activitate, solicitate de consiliul local sau conducerea Institutiei arhitectului sef

 • -     verifica si solutioneaza reclamatii, sesizari, note de audienta; raspund de legalitatea solutiilor si de respectarea termenelor legale de rezolvare a acestora

 • -     intocmirea de note interne, referate catre compartimentele , birourile sau serviciile din primarie cu care Compartimentul colaboreaza

 • -     executa dispozitii Primarului si a Hotararilor Consiliului Local

 • -     participa la receptia lucrarilor de constructii - locuinte beneficiari persoane fizice

 • -     orice alte sarcini legale primite din partea superiorilor ierarhici

Relații interne:

J

PRIMAR

 • - primeste la semnat documentele rezultate din procesul de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire , precum si documentele elaborate de Compartiment in sfera sa de atributii

 • - primeste spre aprobare rapoartele de specialitate din domeniul de activitate al Compartimentului

VICEPRIMAR

 • - primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

SECRETAR

 • - primeste la semnat documentele elaborate de Compartiment in vederea inaintarii spre Institutia Prefectului - jud. Bihor a propunerilor de atribuire a terenului aferent locuintelor , in baza art. 36 din Legea 18/1991 - republicata

ARHITECT SEF

 • -  transmite corespondenta si cererile de eliberare a documentelor specifice procesului de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire

 • -  primește informări privind modul de desfasurare a activitatii de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire/desfiintare

 • -  primește la semnat corespondenta privind activitatea de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire/desfiintare, note de constatare privind desfiintarea constructiilor precum si rapoartele de specialitate

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • -  transmite spre repartizare in vederea solutionarii notele interne, notele de audienta si cererile pentru eliberarea documentelor ce vizeaza activitatea de finalizare a constructiiilor precum si a actele specifice activitatii Compartimentului

 • -  primeste si transmite corespondenta interna si externa ce vizeaza domeniul de finalizare a constructiiilor pe raza municipiului Oradea

 • -  primeste pentru elaborare / semnare note interne, adrese

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

 • -  primeste note interne, respectiv raspunsuri la notele interne transmise privitor la reglementarea modului de de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire

 • -  transmite raspunsuri la notele interne primite, respectiv note interne privitor la reglementarea modului de de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire

 • -  colaboreaza cu toate compartimentele pentru solutionarea problemelor comune

CONSILIUL LOCAL

 • -  primeste rapoarte de specialitate privind aspecte specifice domeniului de finalizare a constructiiilor referitoare la acordarea / schimbarea de denumirii unor strazi din municipiul Oradea

 • -  transmite hotararile adoptate referitoare la aspecte specifice domeniului de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire si referitoare la acordarea / schimbarea de denumirii de strazi in municipiul Oradea

Relații externe :

J

CETATENII /PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

 • -  primeste cereri privind eliberarea documentelor de finalizare a constructiiilor si referitoare la acordarea / schimbarea de denumirii de strazi din municipiul Oradea si solicita informatii privind reglementarile in domeniul activitatii de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire si referitoare la acordarea / schimbarea de denumirii de strazi in municipiul Oradea

 • -  primeste documentele de autorizare a activitatii de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire si referitoare la acordarea / schimbarea de denumirii de strazi in municipiul Oradea, respectiv informatiile solicitate privind reglementarile in domeniu la nivelul municipiului Oradea

ALTE INSTITUTII de tipul regiilor locale subordonate Consiliului Local al Municipiului Oradea, Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor, institutii avizatoare:

OFICIUL JUDETEAN DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BIHOR INSPECTIA JUDETEANA in CONSTRUCTII BIHOR

CURTEA DE CONTURI

DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA

(3) COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI PUBLICITATE are urmatoarele atributii:

 • -  relații cu publicul - ofera toate informațiile ( in limita competentelor legale) in cadrul unui program stabilit de catre conducerea Primariei Municipiului Oradea

 • -  efectueaza in mod obligatoriu controlul in teren inainte de intocmirea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatiilor de desfiintare - pentru publicitate

 • -  verifica obligatoriu, inainte de controlul in teren, lista proceselor verbale de contraventie si a notelor de constatare a Compartimentului Disciplina in Constructii.

 • -  transmite notele de constatare privind situatia imobilelor unde exista lucrari contraventionale sau infractiuni catre Compartimentul Disciplina in Constructii

 • -  verifica documentatiile tehnice pentru emiterea urmatoarelor acte: certificate de urbanism, autorizatii de constructii si autorizatii de desfiintare pentru publicitate (firme, reclame, mobilier urban)

 • -  intocmeste referate (cu respectarea cadrului legislativ) in vederea eliberarii certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatii de desfiintare pentru publicitate (firme, reclame, mobilier urban)

 • -  intocmeste referate pentru obtinerea avizelor Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului pentru publicitate pentru publicitate (firme, reclame, mobilier urban)

 • -  verificarea pe durata valabilitatii autorizatiei de construire a respectarii stricte a documentatiei vizate spre neschimbare

 • -  cunoasterea si aplicarea legislatiei specifice atat domeniului autorizarii constructiilor cat si in cel al functiei publice,

 • -  executarea dispozitiilor Primarului si a Hotararilor Consiliului Local

 • -  urmareste in timp aplicarea Regulamentului de publicitate

 • -  participarea ca membru in comisii de licitatie pentru adjudecare teren in vederea amplasarii de panouri publicitare

 • -  raspunsuri la adrese, note de audienta, dupa o verificare prealabila in teren

 • -  asigura arhivarea actelor pe dosare, conform reglementarilor in vigoare

 • -  raspunde de legalitatea solutiilor si incadrarea in termene

 • -   verificari, referate, informari si situatii statistice ori de cate ori se solicita

 • -  orice alte sarcini legale primite din partea superiorilor ierarhici .

Relațiile interne:

J

PRIMAR

 • -  primeste la semnat documentele de autorizare a activitatii de publicitate

 • -  primeste spre aprobare rapoartele de specialitate pentru reglementarea activitatii de publicitate

VICEPRIMAR

 • - primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

SECRETAR

 • -  primeste la semnat documentele de autorizare a activitatii de publicitate

ARHITECT SEF

 • -  transmite corespondenta si cererile pentru eliberare a documentelor specifice autorizarii activitatii de publicitate

 • -  primeste informari privind modul de desfasurare a activitatii de publicitate

 • -  primeste la semnat corespondenta privind activitatea de publicitate, documentele de autorizare a activitatii de publicitate si reclama, note de constatare privind disciplina in domeniul publicitatii precum si rapoartele de specialitate si proiectele normelor de reglementare a activitatii de publicitate si reclama inclusiv cele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • -  transmite spre repartizare in vederea solutionarii a notelor interne, notelor de audienta si cererilor de eliberare a documentelor ce vizeaza domeniul de publicitate si reclama primeste si transmite corespondenta interna si externa ce vizeaza domeniul de publicitate si reclama pe raza municipiului Oradea

 • -  primeste pentru verificare certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, inainte de editare

 • -  primeste pentru elaborare / semnare note interne, adrese

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

 • -  primeste note interne, respectiv raspunsuri la notele interne transmise privitor la reglementarea modului de desfasurare a activitatii de publicitate si reclama

 • -  transmite raspunsuri la notele interne primite, respectiv note interne privitor la reglementarea modului de desfasurare a activitatii de publicitate

CONSILIUL LOCAL

 • -  primeste rapoarte de specialitate privind aspecte specifice domeniului de publicitate

 • -  transmite hotarari adoptate referitor la aspecte specifice domeniului de publicitate

Relațiile externe :

J

CETATENII

 • -  transmite cereri privind eliberarea documentelor de autorizare a activitatii de publicitate si solicita informatii privind reglementarile in domeniul activitatii de publicitate

 • -  primeste documentele de autorizare a activitatii de publicitate , respectiv informatiile solicitate privind reglementarile in domeniul publicitatii la nivelul municipiului Oradea FIRME DE PUBLICITATE

ALTE INSTITUTII de tipul regiilor locale subordonate Consiliului Local al Municipiului Oradea, Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor, institutii avizatoare:

 • -  colaboreaza in domeniul avizarii si autorizarii activitatilor de publicitate si reclama INSPECTIA JUDETEANA in CONSTRUCTII BIHOR

CURTEA DE CONTURI DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA

(4) COMPARTIMENT DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII îndeplinește următoarele atribuții:

J

- relatii cu publicul - ofera toate informatiile legale in cadrul unui program stabilit de catre conducerea Primariei Municipiului Oradea, in limitele de competenta ale fisei postului

 • -  efectuează in mod constant si programat verificări in teren privind disciplina in constructii- pentru lucrari de construire care detin autorizatie de construire pe durata valabilitatii AC

 • -  efectueaza in mod obligatoriu controlul in teren la inceperea lucrarilor de construire, in baza instiintarii de incepere a lucrarilor depuse de catre beneficiarul autorizatiei, conform legii

 • -  verifica obligatoriu,   inainte de controlul in teren, lista autorizatiilor de

construire/desfiintare emise si lista proceselor verbale de contraventie icheiate .

 • -  intocmeste note de constatare, privind situatia imobilelor unde exista lucrari contraventionale sau infractiuni si le transmite Serviciului Autorizari - Autorizatii de construire

 • -  intocmeste somatii, incheie procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, unde este cazul

 • -  Intocmeste de rapoarte statistice , rapoarte de activitate, de cate ori se solicita

 • -  Verifica solutioneaza reclamatiile, sesizarile, notele de audienta in limitele de competenta ale fisei postului;

 • -  Raspunde de legalitatea solutiilor si de incadrarea in termenele stabilite

 • -  Intocmeste note interne, referate catre compartimentele , birourile sau serviciile din primarie cu care colaboreaza

 • -  urmareste in timp a starea monumentelor istorice si de arhitectura si semnaleaza factorilor interesati (cu atributii in domeniu) problemele legate de acestea

 • -   Executarea dispozitiilor Primarului si a Hotararilor Consiliului Local

 • -   orice alte sarcini legale primite din partea superiorilor ierarhici .

Relațiile interne:

J

PRIMAR

 • -  primeste rapoarte privind situatia lucrarilor de construire in desfasurare

 • -  primeste spre aprobare rapoartele de specialitate si proiectele reglementare a activitatii de disciplina in constructii

VICEPRIMAR

 • - primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

ARHITECT SEF

 • -  transmite corespondenta si cererile de eliberare a documentelor specifice in perioada desfasurarii lucrarilor de construire

 • -  primeste informari privind modul de desfasurare a activitatii de disciplina in constructii

 • - primeste la semnat corespondenta privind activitatea compartimentului

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • -  transmite spre repartizare in vederea solutionarii a notelor interne, notelor de audienta si cererilor de eliberare a documentelor ce vizeaza domeniul disciplinei in constructii, primeste si transmite corespondenta interna si externa ce vizeaza domeniul disciplinei in constructii pe raza municipiului Oradea

 • -  primeste pentru verificare documentele elaborate in cadrul compartimentului, inainte de editare si semnare

 • -  primeste pentru elaborare / semnare note interne, adrese

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

- primeste note interne, respectiv raspunsuri la notele interne transmise privitor la reglementarea modului de desfasurare a activitatii de disciplina in constructii

 • -  transmite răspunsuri la notele interne primite, respectiv note interne privitor la reglementarea modului de desfasurare a activitatii de lucrari de construire/desfiintare in derulare

CONSILIUL LOCAL

 • -  primeste rapoarte de specialitate privind aspecte specifice domeniului disciplinei in constructii

 • -  transmite hotarari adoptate referitor la aspecte specifice domeniului de lucrari de construire/desfiintare in derulare

Relațiile externe:

J

CETATENII /PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

 • -  transmite cereri privind eliberarea documentelor de autorizare a documentelor specifice in perioada desfasurarii lucrarilor de construire si solicita informatii privind reglementarile in domeniul activitatii de disciplina in constructii

 • -  primeste documentele de autorizare a activitatii de lucrari de construire/desfiintare, respectiv informatiile solicitate privind reglementarile in domeniul lucrari de construire/desfiintare la nivelul municipiului Oradea

ALTE INSTITUTII de tipul regiilor locale subordonate Consiliului Local al Municipiului Oradea, Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor, institutii avizatoare:

INSPECTIA JUDETEANA in CONSTRUCTII BIHOR

CURTEA DE CONTURI

Directia Judeteana de Statistica

CAPITOLUL VIII

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ FINANȚĂRI EXTERNE

Art. 55 Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea asigură prin serviciile, birourile și compartimentele de specialitate îndeplinirea procedurilor legale privind atragerea de finanțări nerambursabile, documentare în vederea redactării cererilor de finanțare, precum și gestionarea respectiv monitorizarea proiectelor care au obținut finanțare.

Art. 56 Pentru realizarea sarcinilor și atribuțiilor ce îi revin Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe are urmatoarea structură organizatorică:

 • 1. Serviciul Asistență Tehnică Programe

 • 2. Serviciul Dezvoltare Infrastrastructură

 • 3. Biroul Turism, Cultură, Regenerare Urbană

 • 4. Compartimentul PPP, Datorie Publică, Rating de Municipiu

(1) Serviciul Asistență Tehnică Programe - din cadrul Direcției de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe - are următoarele atribuții:

- propune și realizează proiecte care să răspundă necesităților comunității locale după o atentă analiză și sinteză a informațiilor existente

 • -     urmărește implementarea proiectelor și evaluează rezultatele

 • -      stabilește și întreține relații de parteneriat (de serviciu) cu organizații și instituții locale, naționale și internaționale în vederea absorbției fondurilor structurale și de coeziune și a atragerii de noi parteneri din statele membre UE pentru derularea proiectelor

 • -     întocmește documentația aferentă inițierii parteneriatelor, menține contactele cu potențiali parteneri, comunicare etc., analizează și sintetizează informațiile obținute

 • -     asigură sprijinul necesar procesului de coordonare și implementare eficientă, eficace și transparentă a fondurilor structurale atrase de către municipalitatea Oradea

 • -     asigură sprijinul necesar unei implementări și absorbții eficiente și eficace a fondurilor structurale pentru perioada 2007-2013 și pregătirea viitoarelor aplicații de finanțare prin atragerea fondurilor structurale europene

 • -     asigură cunoașterea la nivel general în rândul instituției a rolului sprijinului comunitar și a unei înțelegeri a intervențiilor instrumentelor structurale în rândul beneficiarilor.

 • -     implicarea activă în programele de asistență și finanțare națională și internațională care sprijină proiecte de dezvoltare economică și socială la nivel regional

 • -     traducerea dosarelor tehnice și anexelor aferente cererilor de finanțare în funcție de cerințele Comisiei Europene și partenerii externi implicați în proiectele respective

 • -     asigură organizarea internă si pregătește documentele necesare evaluării proiectelor depuse / activităților desfășurate

 • -      asigură legătura cu instituțiile vizate în vederea îndeplinirii atribuțiilor legate de întărirea capacității instituționale

 • -     asigură realizarea și transmiterea la termenele stabilite a raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor și a activităților realizate

 • -     asigură centralizarea și transmiterea la nivel superior a necesităților de finanțare a instituției, a proiectelor ce pot fi finanțate pe diverse axe prioritare ale Programelor Operaționale Sectoriale, respectiv Programul Operațional Regional

 • -     realizează recepția produselor/serviciilor achiziționate în cadrul contractelor încheiate pe proiecte cu finanțare europeană, în care Primăria Municipiului Oradea este beneficiar

 • -     întocmește procesele verbale de recepție pentru echipamentele furnizate de operatorii economici contractați pe diverse proiecte cu finanțare europeană de către Primăria Oradea în vederea completării dosarului de contract

 • -      asigură activități de interpretariat în cadrul proiectelor și a manifestărilor instituției care necesită acest lucru

 • -     reactualizează baza de date cuprinzând informații despre Uniunea Europeană, legislația europeană, instituțiile Uniunii Europene și programele de finanțare, pe care le pune la dispoziția solicitanților

 • -     asigură corespondența externă a Primăriei Municipiului Oradea aferentă domeniului de activitate, asigură traducerile curente în cazul delegațiilor străine ce vizitează instituția, precum și traducerile materialelor și documentelor necesare pentru acordurile de asistență tehnică și cooperare

 • -     asigură implementarea recomandărilor formulate de către organele de control în urma misiunilor de audit/control efectuate la nivelul instituției și care vizează îmbunătățirea activității serviciului

 • -      propune modificări/completări la procedurile existente de desfășurare a activității în cadrul Serviciului de Asistență Tehnică Programe, respectiv în cadrul celorlalte servicii din Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe.

Relații interne:

J

 • -     Serviciul este subordonat directorului Direcției Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe, subordonată primarului căruia i se prezintă periodic programele, propunerile de proiecte, posibili parteneri, etc.

 • -     Serviciul colaborează cu: serviciile din cadrul Direcției, viceprimarii, secretarul Consiliului Local, direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele din Primărie interesate sau implicate în problemele specifice activității serviciului.

Relații externe:

J

 • -     locale: Prefectura Județului Bihor, Consiliul Județean Bihor, Camera de Comerț și Industrie Bihor, Fondul de dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, O.N.G.-uri, Universitatea și instituții de învățământ, alte instituții și organizații locale, agenți economici

 • -      Naționale: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Centrul de Informare Europeană, Agenția Regională de Dezvoltare Nord - Vest; Asociația Municipiilor din România; Unitățile de Implementare a programelor din cadrul ministerelor, instituții și organizații care administrează programe de finanțare, instituții și organizații internaționale care au reprezentanță în România

 • -      Internaționale: Direcții generale ale Comisiei Europene, Consiliul Europei, instituții și organizații finanțatoare, instituții și organizații din UE cu potențial de parteneri în derularea proiectelor

 • -     Servicii de informare - Distribuirea gratuită a publicațiilor în limba română și în limbi străine oferite în format electronic de către Centrul de Informare al Comisiei Europene; producerea de materiale si publicații originale pentru publicul local.

a) Compartimentul PPP, Datorie Publică, Rating de Municipiu - din cadrul Direcției de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe - are următoarele atribuții:

 • -     promovarea, identificarea, elaborarea și implementarea de parteneriate public -private

 • -     elaborarea strategiei municipale și a unor analize economice curente

 • -     actualizarea indicatorilor economici, întocmirea documantației pentru aprobarea împrumuturilor de către Ministerul Economiei și Finanțelor Publice

 • -     negocierea și monitorizarea condițiilor finanțărilor rambursabile contractate și garantate

 • -     asigurarea managementului datoriei publice

 • -     monitorizarea gradului de îndatorare al municipiului Oradea

 • -     elaborarea previziunilor privind serviciul datoriei pe termen lung

 • -     raportarea datoriei publice locale lunar la Ministerul Economiei și Finanțelor

 • -     menținerea relației cu instituțiile financiare internaționale și Ministerul Economiei si Finanțelor și gestionarea relației și circuitul informațional cu Fitch Ratings în vederea obținerii calificativelor de rating ale municipalității

Relațiile interne :

J

 • -     Serviciul este subordonat directorului Direcției de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe, subordonată primarului căruia i se prezintă periodic programele, propunerile de proiecte, posibili parteneri.

 • -     Serviciul colaborează cu: serviciile din cadrul direcției, viceprimarii, secretarul Consiliului Local, direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele din primărie interesate sau implicate în problemele specifice activității compartimentului.

Relațiile externe:

INSTITUTII, ORGANISME:

-Trezoreria Oradea

-Direcția Generală a Finanțelor Publice și a Controlului Financiar de Stat

-Instituții de asistență socială

-Bănci comerciale și alte instituții financiare românești sau străine

-Organe ale administrației publice centrale

-Alți ordonatori de credite din bugetul local.

(2) Serviciul Dezvoltare Infrastrastructură - din cadrul Direcției de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe - are următoarele atribuții:

 • -     oferirea de consultanță de specialitate către departamentele interne și instituțiile externe care sunt subordonate Consiliului Local și care sunt interesate de intensificarea eforturilor de atragere de surse externe de finanțare pentru susținerea programelor și proiectelor proprii pe obiectivele de infrastructură, obiective de patrimoniu, unități de învățământ, unități de sănătate, centre sociale, infrastructură generală, infrastructură de afaceri, etc., care sunt în proprietatea și administrarea Municipiului Oradea

 • -     propune și realizează proiecte în domeniul infrastructurii, proiecte care să răspundă necesităților comunității locale

 • -     urmărește implementarea proiectelor de infrastructură derulate și evaluează rezultatele

 • -      stabilește relații de parteneriat cu organizații și instituții locale, naționale și internaționale în vederea absorbției fondurilor structurale și de coeziune și a atragerii de noi parteneri din statele membre UE pentru derularea proiectelor din domeniul infrastructurii

 • -     întocmește documentația aferentă inițierii parteneriatelor, menține contactele cu potențiali parteneri, comunicare etc., analizează și sintetizează informațiile obținute

 • -     asigură sprijinul necesar procesului de coordonare și implementare eficientă, eficace și transparentă a fondurilor structurale atrase de către municipalitatea Oradea

 • -     asigură cunoașterea la nivel general în rândul instituției a rolului sprijinului comunitar și a unei înțelegeri a intervențiilor instrumentelor structurale în rândul beneficiarilor pe parte de infrastructură

 • -     implicarea activă în programele de asistență și finanțare națională și internațională care sprijină proiecte de dezvoltare în domeniul infrastructurii

 • -     traducerea dosarelor tehnice și anexelor aferente cererilor de finanțare în funcție de cerințele Comisiei Europene și partenerii externi implicați în proiectele respective

 • -     asigură organizarea internă si pregătește documentele necesare evaluării proiectelor depuse / activităților desfășurate

 • -     asigură realizarea și transmiterea la termenele stabilite a raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor și a activităților realizate

 • -     asigură centralizarea și transmiterea la nivel superior a necesităților de finanțare ale instituției în domeniul infrastructurii, a proiectelor ce pot fi finanțate pe diverse axe prioritare ale Programelor Operaționale Sectoriale, respectiv Programul Operațional Regional

 • -     vizează recepția produselor/serviciilor achiziționate în cadrul contractelor încheiate pe proiecte cu finanțare europeană în domeniul infrastructurii, proiecte în care Primăria Municipiului Oradea este beneficiar

 • -     întocmește procesele verbale de recepție pentru echipamentele furnizate de operatorii economici contractați pe diverse proiecte cu finanțare europeană de către Primăria Oradea în vederea completării dosarului de contract

 • -     asigură activități de interpretariat în cadrul proiectelor de infrastructură și a manifestărilor instituției care necesită acest lucru

 • -     asigură corespondența externă a Primăriei Municipiului Oradea aferentă domeniului de activitate, asigură traducerile curente în cazul delegațiilor străine ce vizitează instituția, precum și traducerile materialelor și documentelor necesare pentru acordurile de asistență tehnică și cooperare

 • -     asigură implementarea recomandărilor formulate de către organele de control în urma misiunilor de audit/control efectuate la nivelul instituției și care vizează îmbunătățirea activității serviciului

Relații interne:

J

 • -     Serviciul este subordonat directorului Direcției Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe, subordonată primarului căruia i se prezintă periodic programele, propunerile de proiecte, posibili parteneri

 • -     Serviciul colaborează cu: serviciile din cadrul direcției, viceprimarii, secretarul Consiliului Local, direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele din primărie interesate sau implicate în problemele specifice activității serviciului.

Relații externe:

J

 • -     locale: Prefectura Județului Bihor, Consiliul Județean Bihor, Camera de Comerț și Industrie Bihor, Fondul de dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, O.N.G.-uri, Universitatea și instituții de învățământ, alte instituții și organizații locale, agenți economici

 • -      Naționale: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Agenția Regională de Dezvoltare Nord - Vest; Asociația Municipiilor din România; Unitățile de Implementare a programelor din cadrul ministerelor, instituții și organizații care administrează programe de finanțare, instituții și organizații internaționale care au reprezentanță în România

 • -      Internaționale: Direcții generale ale Comisiei Europene, Consiliul Europei, instituții și organizații finanțatoare, instituții și organizații din UE cu potențial de parteneri în derularea proiectelor

(3) Biroul Turism, Cultură, Regenerare Urbană - din cadrul Direcției de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe - are următoarele atribuții:

 • -     configurarea și susținerea prin mijloace media (clasice și IT) a imaginii și a oportunităților turistice și culturale (inclusiv educație) ale orașului Oradea și ale Zonei Metropolitane Oradea

 • -     conservarea și promovarea a patrimoniului arhitectural-istoric și al celui de divertisment al orașului Oradea și de introducere în sistemul turistic integrat național și internațional

 • -     promovarea, susținerea și revitalizarea culturii urbane și metropolitane pentru asanarea situației existente

 • -     crearea și gestionarea unei baze de date cu partenerii reali și cei potențiali din domeniile de interes și din cele sinergetice lor, susținerea legăturilor cu partenerii, asigurarea suportului tehnico-documentar și consultativ, logistic a elaborării și implementării strategiilor pe turism, cultură, educație, a întrunirilor și evenimentelor proprii

 • -     actualizează baza de date turistice și o pune la dispoziția Centrului de Informare Turistică (CIT)

 • -     girează refuncționalizarea și revitalizarea CIT, asigură setul de informații necesare acestui organism

 • -     colaborează cu alte instituții locale și naționale, cu domeniile sinergetice ale turismului și culturii în vederea atingerii intereselor comune și promovării / introducerii în circutitul turistic a monumentelor de istorie și de arhitectură, precum și a celor naturale

 • -     susținerea pe domenii a dezvoltării durabile și responsabile a municipiului Oradea și a valorilor pe care acesta le tutelează

 • -     propune și realizează proiecte în domeniul turismului, culturii și regenerării urbane, proiecte care să răspundă necesităților comunității locale , urmărește implementarea proiectelor

 • -     evaluează rezultatele atragerii fondurilor structurale și de coeziune de municipalitatea orădeană pe domenii de interes

 • -      oferă suport tehnic, logistic și științific, acordă consultanță celor interesați în elaborarea de proiecte pe domeniile turismului, culturii și regenerării urbane

 • -      stabilește relații de parteneriat cu organizații și instituții locale, naționale și internaționale în vederea absorbției fondurilor structurale și de coeziune și a atragerii de noi parteneri prin căutare de parteneri din statele membre UE pentru derularea proiectelor

 • -     întocmește documentația aferentă inițierii parteneriatelor, menține contactele cu potențiali parteneri, comunicare etc., analizează și sintetizează informațiile obținute

 • -     implicarea activă în programele de asistență și finanțare națională și internațională care sprijină proiecte de dezvoltare economică și socială și regională

 • -     asigură sprijinul necesar procesului de coordonare și implementare eficientă, eficace și transparentă a fondurilor structurale sau de coeziune atrase de către municipalitatea Oradea pe domeniile de interes și pregătirea viitoarelor aplicații de finanțare prin atragerea fondurilor europene

 • -     traducerea dosarelor tehnice și anexelor aferente cererilor de finanțare în funcție de cerințele Comisiei Europene și partenerii externi implicați în proiectele respective

 • -     asigură organizarea internă si pregătește documentele necesare evaluării proiectelor depuse / activităților desfășurate

 • -     asigură realizarea și transmiterea la termenele stabilite a raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor și a activităților realizate

 • -     asigură centralizarea și transmiterea la nivel superior a necesităților de finanțare a instituției în domeniul turismului / culturii, a proiectelor ce pot fi finanțate pe diverse axe prioritare ale Programelor Operaționale Sectoriale, respectiv Programul Operațional Regional

 • -     vizează recepția produselor/serviciilor achiziționate în cadrul contractelor încheiate pe proiecte cu finanțare europeană, în care Primăria Municipiului Oradea este beneficiar

 • -     întocmește procesele verbale de recepție pentru echipamentele furnizate de operatorii economici contractați pe diverse proiecte cu finanțare europeană de către Primăria Oradea în vederea completării dosarului de contract

 • -      asigură activități de interpretariat în cadrul proiectelor și a manifestărilor instituției care necesită acest lucru

 • -     asigură corespondența externă a Primăriei Municipiului Oradea aferentă domeniului de activitate, asigură traducerile curente în cazul delegațiilor străine ce vizitează instituția, precum și traducerile materialelor și documentelor necesare pentru acordurile de asistență tehnică și cooperare

 • -     asigură implementarea recomandărilor formulate de către organele de control în urma misiunilor de audit/control efectuate la nivelul instituției și care vizează îmbunătățirea activității serviciului

 • -     oferă informații și colaborează cu instituții de la nivel regional, național sau internațional în vederea inserției valorilor patrimoniul antropic, cultural și natural local în circuitul de valori regionale, naționale și internaționale

 • -     asigură la cerere ghidaje în Muncipiul Oradea, precum și setul de informații necesare unui turism civilizat și responsabil

 • -     participă activ la acțiunile de educative pe teme de patrimoniu și cultură locală din școlile orădene

 • -      girează, alături de alte instituții locale, punerea în practică a strategiilor sectoriale pe domeniul turism, cultură și regenare urbană

 • -     elaborează materiale de promovare pe domeniile de interes și asigură distrubuirea lor

Relații interne:

J

 • -     Serviciul este subordonat directorului Direcției Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe, subordonată primarului căruia i se prezintă periodic programele, propunerile de proiecte, posibili parteneri

 • -     Serviciul colaborează cu: serviciile din cadrul direcției, viceprimarii, secretarul Consiliului Local, direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele din primărie interesate sau implicate în problemele specifice activității serviciului.

Relații externe:

J

 • -     locale: Prefectura Județului Bihor, Consiliul Județean Bihor, Camera de Comerț și Industrie Bihor, Fondul de dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, O.N.G.-uri, Universitatea și instituții de învățământ, alte instituții și organizații locale, agenți economici

 • -      Naționale: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, MIMMCTPL, Agenția Regională de Dezvoltare Nord -Vest; Asociația Municipiilor din România; Unitățile de Implementare a programelor din cadrul ministerelor, instituții și organizații care administrează programe de finanțare, instituții și organizații internaționale care au reprezentanță în România

 • -      Internaționale: Direcții generale ale Comisiei Europene, Consiliul Europei, instituții și organizații finanțatoare, instituții și organizații din UE cu potențial de parteneri în derularea proiectelor.

 • -     Servicii de informare - Producerea de materiale și publicații pentru publicul larg, precum și distribuirea publicațiilor editate, ghidaj de specialitate oferit celor interesați.

CAPITOLUL IX DIRECȚIA INFORMATICĂ

Art. 57. Structura organizatorică a Directiei Informatica este următoarea:

 • -  Serviciul Administrare Infrastructură IT și Baze de Date

 • -  Compartimentul Programare și Gestionare Aplicații Informatice

Art. 58. Direcția Informatică asigură informatizarea și conducerea computerizată a tuturor activităților prelucrabile pe calculator, propunând strategia creerii și funcționării sistemului, necesarul de echipamente și personal, urmărind buna funcționare a acestuia, realizată prin activitatea unor funcționari publici, aflată în directa subordonare a primarului și are ca obiective:

 • - Informatizarea administrației publice locale conform legislației în vigoare;

 • - Asigurarea securității datelor atât în Intranet cât și prin Internet;

 • - Urmărirea cu strictețe a prevederilor legii drepturilor de autor pentru achizițiile software;

 • - Elaborarea strategiei de informatizare pe termen scurt și mediu;

 • - Asigurarea accesului la informațiile cu caracter public prin site-ul propriu al instituției;

Art.59. Direcția Informatică este condusă de un director executiv care este subordonat primarului municipiului Oradea și răspunde de activitatea și reprezentarea direcției, îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului, precum și orice alte sarcini încredințate de primarul municipiului Oradea și de Consiliul Local.

Art. 60. Atribuțiile Directiei Informatică sunt:

 • 1. - Realizează analiza, implemetarea, modernizarea și service pentru softurile din dotare sau care urmează sa fie elaborate de programatorii din direcție;

 • 2. - Realizează sistemul informatic al Primăriei Oradea și a altor instituții subordonate (la cerere);

 • 3. - Prezintă propuneri privind sistemul informatic și asigură asistența de specialitate pentru achiziționarea echipamentelor și a softurilor necesare instituțiilor subordonate Primăriei Municipiului Oradea;

 • 4.  - Elaborează în colaborare cu directori executivi, șefii de servicii, birouri și compartimente lista aplicațiilor și a priorităților în realizarea acestora la nivelul Primăriei (sau achiziționarea de la terți) și le prezintă spre aprobare conducerii;

 • 5. - Coordonează, îndrumă și supraveghează activitatea de:

 • - Editare și arhivare pe suport magnetic a documentelor din cadrul Primăriei;

 • - colaborare pentru realizare a bazei de date geografice pe baza implementării unui sistem GIS în cadrul Primăriei în colaborare cu alte firme interesate în domeniu;

- Realizarea si asigurarea de service în colaborare cu firme private, a unor softuri pentru Direcția de Evidență a Persoanei și Asociația Social Comunitară Oradea si pentru alți terți subordonați Primăriei Municipul Oradea.

- Realizarea, implementarea, asigurarea de service pentru softurile din Direcțiile și serviciile din Primăria Municipiul Oradea sau alte instituții care colaborează cu primăria.

 • 6. - Coordonează administrarea rețelei informatice a Primăriei municipiului Oradea,

 • 7. - Asigură instruirea continuă a personalului:

 • - Acordă asistență de specialitate pentru ridicarea nivelului de cunoștințe a personalului privind operarea pe calculator;

 • - Acordă asistență de specialitate pentru recrutarea personalului;

 • - Răspunde de realizarea și dotarea unui punct documentar cu cărți și reviste de specialitate în domeniul calculatoarelor;

 • - Instruiește personalul, sau, după caz, propune efectuarea unor cursuri de pregătire în cadrul altor instituții, privind conduita și modul de utilizare a calculatorului în cadrul rețelei sau a noilor aplicații instalate;

 • 8. - Controlează activitatea de menținere a echipamentele informatice în stare de funcționare,

 • 9. - Prezintă, la cererea Consiliului local și a Primarului, rapoarte și informări privind activitatea Direcției, în termenul și forma solicitată;

 • 10. - Întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Local;

 • 11. - Prezintă rapoarte de specialitate comisiilor Consiliului Local la solicitarea acestora;

 • 12. - Analizează și rezolvă în limita atribuțiilor (competențelor) corespondența și sesizările repartizate

 • 13. - Întocmește situații și rapoarte de specialitate la solicitarea conducerii primăriei;

 • 14. - Asigură arhivarea documentelor Direcției în conformitate cu legislația în vigoare și răspunde pentru acestea;

 • 15. - Prezintă la cererea Consiliului local și a primarului, rapoarte și informări privind activitatea de informatizare;

 • 16. - Participă în comisiile de licitații organizate pentru achizițiile de echipamente, software, consumabile și servicii necesare realizării și mentenanței sistemului informatic al PrimărieiMunicipiului Oradea;

 • -  Participa la elaborarea documentatiilor, caietelor de sarcini pt achizitionarea sistemelor IT;

 • - Întocmește sau verifică (dacă provin de la terți) documentațiile privind licitații, oferte, servicii, etc.

 • - Participă la recepționarea echipamentelor, software-ului și consumabilelor achiziționate și contrasemnează procesele verbale de recepție;

 • 17. - Centralizează propunerile de la serviciile de specialitate ale Primăriei, privind achiziția de echipamente, software și consumabile și le supune aprobării;

 • 18.  - Întocmește și transmite situațiile statistice solicitate de organele în drept;

 • 19. - Colaborează cu structurile asociative ale municipiilor (Asociația Municipiilor din

România și structurile asociative de specialitate (Asociația Națională a Informaticienilor din Administrația Publică) în vederea dezvoltării de proiecte sau programe comune la nivel                                                                                             local;

 • 20. - Întocmirea, anual sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu celelalte compartimente, a unor rapoarte privind starea economică și socială a municipiului și prezentarea la termenele prevăzute de lege sau stabilite de către primar Consiliului Local;

 • 21. - Realizează machete, documente sau materiale de prezentare a municipiului pe suport hârtie, multimedia, cu conținut grafic deosebit, care necesită cunoștințe de nivel superior în utilizarea calculatoarelor;

 • 22. - Coordonează și monitorizează implementarea la nivel local a proiectelor de finanțare aprobate cu specific informatic;

 • 23. - Urmărește și aplică, prevederile cuprinse în strategiile și programele de reformă ale administrației publice locale, elaborate pe baza Programului de Guvernare;

 • 24. - Răspunde de realizarea activităților în conformitate cu Strategia Guvernului privind informatizarea administrației publice aprobată prin H.G.R. nr. 1007/2001 și implementarea procedurilor privind Sistemul Electronic Național conform prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările ulterioare;

 • 25. - Prezintă fundamentat propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri șicheltuieli a fondurilor necesare pentru dotarea cu echipamente și software a sistemului informatic;

 • 26. -În colaborare cu Serviciile Buget Contabilitate stabilește necesarul fondului pentru achiziții echipamente, software și consumabile, în vederea înscrierii în proiectul de buget și urmărește folosirea eficientă și în conformitate cu prevederile legale a acestuia.

 • 27. -Direcția Informatică exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale Primarului și lucrări de specialitate încredințate spre realizare de conducerea Primăriei Municipiului.

Relații Interne :

PRIMAR

 • -     Primește toate documentele emise in cadrul Direcției Informatică care necesita semnatura primarului: rapoarte de specialitate, dispoziții, delegații, cerere de concediu director, caiete de sarcini, adrese externe,

 • -     primeste informari si rapoarte privind activitatea desfasurata de Direcția Informatică,

 • -   transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Direcției Informatică

VICEPRIMAR

 • -  primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

 • - transmite sarcini de serviciu si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Direcției Informatică

SECRETAR

transmite și primește dispoziții.

TOATE DEPARTAMENTELE DIN CADRUL PRIMARIEI

 • -   transmit note interne, raspunsuri, referate, informari referitoare la aspecte ce vizeaza activitatea Direcției Informatică și a departamentelor primăriei privind activitatea informatică,

 • -  primesc note interne, informari, raspunsuri, sesizări, solicitări privind aspecte din sfera de activitate a departamentelor primăriei privind activitatea informatică.

Relații Externe :

A         J

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, colaborează cu următoarele :

INSTITUȚII:

 • - Prefectura Județului Bihor

 • - Consiliul Județean Bihor

 • - Ministerul Administrației și Internelor

 • - Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

 • - Institutul Național de Statistică

 • - Direcția Județeană de Statistică;

 • - Asociația Municipiilor din România

 • - Asociația Națională a Informaticienilor din Administrația Publică

 • - Instituții de asistență socială;

 • - Instituții de învățământ;

 • - Instituții de cultură;

 • - Instituțiile Publice aflate în directa subordonare a Consiliului Local;

 • - Firmele partenere pentru contractele în derulare.

CETATENI, REPREZENTANTI AI FIRMELOR DE PRIVATE, AGENTI ECONOMICI

 • -  primesc sesizări, solicitări privind aspecte legate activitatea informatică a instituției

 • -  transmit răspunsuri, informări privind aspecte legate activitatea informatică a instituției.

Art. 61 Atribuțiile Direcției Informatică se realizează prin următoarele departamente de specialitate:

(1) Serviciul Administrare Infrastructură IT și Baze de Date

 • 1.   Administrează rețeaua informatică a Primăriei municipiului Oradea:

 • -  Răspunde de planificarea, instalarea și operarea în cadrul rețelei;

 • -  Realizează instalarea echipamentelor și software-ului licențiat pe serverele și stațiile de lucru, supraveghind totodată activitatea terților producători și furnizori de echipamente și software, din faza de testări și până la punerea definitivă în funcțiune;

-Organizează și ține evidența sistemului informatic operând toate mișcările referitoare la echipamente și personalul utilizator al tehnicii de calcul;

 • - Reglementează, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul în rețeaua internă a primăriei a utilizatorilor prin măsurile prevăzute în regulamentul

de utilizare a sistemului informatic;

-Monitorizarea și controlul sistematic ale activității utilizatorilor;

-Asigură respectarea prevederilor legale privind deținerea de licențe pentru fiecare program de calculator ce rulează pe stații individuale și servere;

 • - Stabilește măsurile ce se impun în cazul abaterilor de la regulamentul de utilizare a sistemului informatic;

 • - Stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare și utilizare a sistemului informatic;

 • - Supraveghează toate modificările impuse a se efectua în cadrul și pentru extinderea rețelei;

 • - Stabileste configuratiile conturilor de utilizatorilor, parolele, directoarele și drepturile de acces în rețea la nivel individual;

 • - Stabilește procedurile de asigurare a securității datelor, planificând și supraveghind salvarea regulată a datelor pe suport extern.

 • 2.   Menține echipamentele informatice în stare de funcționare:

 • - Răspunde de instalarea și integrarea echipamentelor în rețea.

 • - Poate contracta, cu aprobarea conducerii Primăriei, lucrări de service pentru echipamentele din dotare;

 • - Instruiește personalul asupra modului de întreținere al echipamentelor de calcul și controlează lunar modul în care aceste instrucțiuni sunt respectate;

 • 3. Participă în comisiile de licitații organizate pentru achizițiile de echipamente, software, consumabile și servicii necesare realizării și mentenanței sistemului informatic al Primăriei Municipiului Oradea;

 • - Participa la elaborarea documentatiilor, caietelor de sarcini pt achizitionarea sistemelor IT;

 • - Întocmește sau verifică (dacă provin de la terți) documentațiile privind licitații, oferte, servicii,etc.

 • - Participă la recepționarea echipamentelor, software-ului și consumabilelor achiziționate și contrasemnează procesele verbale de recepție;

 • 4. Centralizează propunerile de la serviciile de specialitate ale Primăriei, privind achiziția de echipamente, software și consumabile și le supune aprobării;

 • 5.    Administrează bazele de date din primărie și ASCO.

 • 6.     Acordarea de asistență tehnică de specialitate în primărie și ASCO, referitor la bazele de date.

 • 7.  Efectuează operații de rutină legate de buna funcționare a bazelor de date, indexări, copieri, listări.

 • 8. Generarea de rapoarte ocazionale

Relatii interne

TOATE DEPARTAMENTELE DIN CADRUL PRIMARIEI

 • -  transmit note interne, raspunsuri, referate, informari referitoare la aspecte ce vizeaza activitatea Serviciului Administrare Infrastructură IT și Baze de Date și a departamentelor primăriei privind aspecte legate de administrarea rețelei de calculatoare, a echipamentele IT, a sistemelor de comunicații, a liniei de tipărire digitale, a site-ului primăriei și a bazelor de date

 • -  primesc note interne, informari, raspunsuri, sezizări, solicitări privind aspecte din sfera de activitate a departamentelor primăriei legate de administrarea rețelei de calculatoare, a echipamentele IT, a sistemelor de comunicații, a liniei de tipărire digitale, a site-ului primăriei și a bazelor de date

(2) COMPARTIMENTUL PROGRAMARE ȘI GESTIONARE APLICAȚII INFORMATICE îndeplinește următoarele atribuții

 • 1. Acordarea de asistență tehnică de specialitate în primărie și ASCO.

 • 2. Preluarea datelor pe calculator și centralizarea rezultatelor alegerilor locale prin folosirea aplicației implementate împreună cu direcția județeană de statistică pentru optimizarea actvității biroului electoral.

 • 3. Scrierea de programe care să permită generarea de situații statistice pentru Direcțiile Primăriei.

 • 4. Proiectează și implementează aplicații noi, analizează și scrie aplicații.

 • 5. Gestionarea aplicațiilor informatice implementate în primărie și ASCO de către parteneri externi.

 • 6. Instruire profesională, accesare documentație pe internet, literatură de specialitate.

 • 7. Efectuează operații de rutină legatede buna funcționare a sistemului informatic, indexări, copieri, listări.

 • 8. Efectuează rapoarte ocazionale.

 • 9. Aplicarea si executarea legilor, studii, control, consiliere, coordonare, conducere, elaborarea de reglementari, luarea deciziilor sau alte activitati care necesita cunostinte superioare de specialitate.

Relatii interne

TOATE DEPARTAMENTELE DIN CADRUL PRIMARIEI

 • -  transmit note interne, raspunsuri, referate, informari referitoare la aspecte ce vizeaza activitatea Compartimentul Programare și Gestionare Aplicații Informatice și a departamentelor primăriei privind buna funcționare a aplicațiilor informatice,

 • -  primesc note interne, informari, raspunsuri, sezizări, solicitări privind aspecte din sfera de activitate a departamentelor primăriei privind buna funcționare a aplicațiilor informatice.

Capitolul X

STRUCTURI DIRECT SUBORDONATE PRIMARULUI

Art. 62. BIROUL DE PRESĂ

Este în subordinea directă a primarului și exercită următoarele atribuții:

 • -  oferă informații de presă cu privire la activitatea primăriei și Consiliului Local Oradea;

 • -  organizează și gestionează informația și diseminarea ei cu ocazia conferințelor și briefingurilor de presă;

 • -  în limitele create de relațiile stabilite cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale, oferă informații ce vizează comunitatea;

 • -  desfășoară activități de primire, evidențiere și urmărire a corespondenței electronice cu cetățenii și instituțiile de presă;

 • -  urmărește și raportează respectarea termenelor legale pentru acordarea răspunsurilor la solicitările de informații publice venite din partea presei și a organizațiilor nonguvernamentale abilitate;

 • -  organizează și gestionează manifestări cu caracter public care implică PMO;

 • -  colaborează cu direcțiile și compartimentele de specialitate ale instituției la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conține informațiile;

 • -  concepe, redactează și editează și distribuie gratuit fluturași informativi cetățenilor;

 • -  înregistrează documentele legate de activitatea internă a serviciului;

 • -  urmărește modificările legislației în domeniul de activitate, adaptând programele și metodele de lucru;

 • -  asigură accesul la informațiile de interes public,conform Legii 544/2001;

 • -  oferă verbal informații de interes public;

 • -  preia și înregistrează solicitările presei legate de informații de interes public;

 • -  emite note interne structurilor competente, în vederea culegerii informațiilor solicitate;

 • -  redactează și trimite răspunsul solicitanților;

 • -  comunică din oficiu informațiile de interes public;

 • -  întocmește anual un raport privind accesul la informațiile de interes public;

 • -  respectă normele PSI și de protecție a muncii.

Relații interne:

J

PRIMAR:

 • -     primește la semnat corespondența înregistrată la nivelul serviciului, rapoarte solicitate, monitorizări săptămânale de presă și rapoarte de analiză;

 • -     transmite dispoziții; corespondența cu rezoluția primarului pe linia competențelor specifice

VICEPRIMARI:

 • -   primește: corespondența înregistrată la nivelul serviciului ce intră în sfera de competență a acestora;rapoarte solicitate;

 • -       transmite: corespondenta pe linia specifică cu rezoluția viceprimarilor

SECRETAR:

 • -       transmite: corespondența înregistrată la nivelul serviciului ce intră în sfera de competență a acestuia; anunță datele și sumarul conferințelor de presă

 • -       primește: note interne cu informații specifice

DIRECȚIA JURIDICĂ:

 • -       transmite: note interne;

 • -       primește: răspunsuri,; note interne;

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF:

 • -       transmite: note interne,;

 • -       primește:răspunsuri, adrese, anunțuri ce urmează a fi publicate în monitorul primăriei;

DIRECȚIA TEHNICĂ:

 • -       transmite: note interne, anunțuri informații de interes public, date destinate publicității

 • -       primește: răspunsuri, note interne

DIRECȚIA ECONOMICĂ:

 • -       transmite: note interne, anunțuri informații de interes public, date destinate publicității

 • - primește: răspunsuri, note interne

DIRECȚIA INFORMATICĂ:

 • -         transmite: note interne, anunțuri informații de interes public, date destinate publicității

 • - primește: răspunsuri, note interne

SERVICII AFLATE ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A PRIMARULUI:

 • -       transmite: note interne, anunțuri informații de interes public, date destinate publicității

 • - primește: răspunsuri, note interne

Relații externe:

J

 • - MASS-MEDIA LOCALĂ și CENTRALĂ

 • - primește: solicitări de informații în baza legii 544/2001 privind liberul acces la

informațiile de interes public

 • - transmite: informatii de interes public, informări, anunțuri

 • - CETĂȚENII:

 • -  transmite: informații de interes public, informări, anunțuri; fluturași informativi

 • - PRIMĂRIILE DIN ȚARĂ

 • - ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE:

 • - REGII, FIRME , INSTITUȚII

Art. 63. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN îndeplinește următoarele atribuții

J

Auditul public intern la entitatile publice reprezinta activitatea functional independenta si obiectiva menita sa dea asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice; ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.

Conform art.10, alin (1),din Legea 672/2002 privind auditul intern, “compartimentul de audit public intern se constituie in subordinea directa a conducerii entitatii publice si, prin atributiile sale, nu trebuie sa fie implicat in elaborarea procedurilor de control intern si in desfasurarea activitatilor supuse auditului public intern”.

In baza art.16 din Legea 672/2002 “auditorii interni au acces la toate datele si informatiile, inclusiv la cele existente in format electronic, pe care le considera relevante pentru scopul si obiectivele precizate in ordinul de serviciu”.

Personalul de conducere si de executie din structura auditata are obligatia sa ofere documentele si informatiile solicitate, in termenele stabilite, precum si copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice si juridice aflate in legatura cu structura auditata, iar acestea au obligatia de a le pune la dispozitie la data solicitata. Totodata auditorii interni pot efectua la aceste persoane fizice si juridice orice fel de reverificari financiare si contabile legate de activitatile de control intern la care acestea au fost supuse, care vor fi utilizate pentru constatarea legalitatii si a regularitatii activitatii respective.”

Atributiile compartimentului de audit public intern sunt:

-elaborează norme metodologice specifice entitatii publice în care își desfășoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entitatilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;

-elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

-efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entitatii publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta și eficacitate;

-informează UCAAPI despre recomandările neinsusite de către conducătorul entitatii publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

-raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

-elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

-în cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raportează imediat conducatorului entitatii publice și structurii de control intern abilitate;

-verifica respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etica în cadrul compartimentelor de audit intern din entitatile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entitatii publice în cauza.

Activitatile de consiliere desfasurate de catre auditorii interni cuprind urmatoarele tipuri de consiliere:

-consultanta, avand ca scop identificarea obstacolelor care impiedica desfasurarea normala a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecintelor, prezentand totodata solutii pentru eliminarea acestora;

-facilitarea intelegerii, destinata obtinerii de informatii suplimentare pentru cunoasterea in profunzime a functionarii unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora;

-formarea si perfectionarea profesionala, destinate furnizarii cunostintelor teoretice si practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor si controlul intern, prin organizarea de cursuri si seminarii.

In baza art. 5 din Ordinul 1702/2005 “Activitatea de consiliere se organizează și se desfășoară sub forma de:

-misiuni de consiliere formalizate, cuprinse într-o secțiune distinctă a planului anual de audit intern, efectuate prin abordari sistematice și metodice conform unor proceduri prestabilite având un caracter formalizat

- misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte cu durata determinata, la reuniuni punctuale, schimburi curente de informații, urmând a se desfasura după procedurile specifice acestora;

-misiuni de consiliere pentru situații excepționale, realizate prin participarea în cadrul unor echipe constituite în vederea reluarii activităților ca urmare a unei situații de forta majoră sau altor evenimente excepționale, urmând a se desfasura după procedurile specifice acestora.

Auditul public intern se exercita asupra tuturor activităților desfășurate într-o entitate publica, inclusiv asupra activităților entitatilor subordonate, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului public.

Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel puțin o data la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

-angajamentele bugetare și legale din care deriva direct sau indirect obligații de plata, inclusiv din fondurile comunitare;

-plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

-vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

-concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

-constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanta, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

-alocarea creditelor bugetare;

-sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

-sistemul de luare a deciziilor;

-sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme; -sistemele informatice.

Conform prevederilor art. 19 din Legea 672/2002 privid auditul public intern:

-Auditorii interni trebuie sa își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate, conform prevederilor prezentei legi și potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern.

-Pentru acțiunile lor, întreprinse cu buna-credința în exercițiul atribuțiilor și în limita acestora, auditorii interni nu pot fi sancționați sau trecuți în alta funcție.

-Auditorii interni nu vor divulga nici un fel de date, fapte sau situații pe care le-au constatat în cursul ori în legatura cu îndeplinirea misiunilor de audit public intern.

-Auditorii interni sunt responsabili de protecția documentelor referitoare la auditul public intern desfășurat la o entitate publica.

-Răspunderea pentru măsurile luate în urma analizarii recomandărilor prezentate în rapoartele de audit aparține conducerii entitatii publice.

-Auditorii interni trebuie sa respecte prevederile Codului privind conduita etica a auditorului intern.

-Auditorii interni au obligația perfecționării cunoștințelor profesionale; șeful compartimentului de audit public intern, respectiv conducerea entitatii publice, va asigura condițiile necesare pregătirii profesionale, perioada destinată în acest scop fiind de minimum 15 zile pe an.”

Relatii interne

PRIMAR:

 • -         Compartimentul audit public intern al Primariei Municipiului Oradea se subordoneaza si raporteaza conducatorului institutiei publice (primar) rezultatele analizelor si verificarilor efectuate asupra activitatilor desfasurate de institutie si institutiile subordinate privind gestionarea resurselor financiare, umane si materiale - conform Legii 672/2002 privind auditul public intern;

DIRECTIILE SI COMPARTIMENTELE DIN CADRUL PRIMARIEI

 • -        Compartimentul audit public intern al PMO are relatii de colaborare, in vederea desfasurarii activitatii sale de analiza, verificare si control asupra tuturor activitatilor desfasurate de acestea.

Relatii externe

INSTITUTIILE PUBLICE SUBORDONATE

REGIILE AUTONOME

COMPANIILE SI SOCIETATILE COMERCIALE la care Primaria detine actiuni sau cu care este asociata si utilizeaza bani publici;

ASOCIATII SI FUNDATII finantate din fonduri publice

 • -        Compartimentul audit public intern al PMO are relatii de colaborare, in vederea desfasurarii activitatii sale de analiza, verificare si control asupra tuturor activitatilor desfasurate de acestea.

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE CARE UTILIZEAZA BANII PUBLICI.

Art. 64. BIROUL RESURSE UMANE are următoarele atribuții:

J

Biroul Resurse Umane este un compartiment funcțional din cadrul structurii organizatorice a Primăriei Municipiului Oradea, în subordinea directă a primarului municipiului; Biroul Resurse Umane răspunde de elaborarea și implementarea politicii de personal aprobată de către primar precum și de crearea unei culturi organizaționale propice funcționării la standarde de înalt profesionalism a instituției Primăria municipiului Oradea;

 • -  În baza analizei conducătorului instituției, a modificărilor legislative si/sau propunerilor primite de la directorii de direcții apobate de către acesta asigură întocmirea documentației privind modificarea / actualizarea organigramei aparatului de specialitate al primarului , a numărului total de posturi si a statului de funcții, conform prevederilor legale;

 • -  Asigură întocmirea formalitaților privind scoaterea la concurs a funcțiilor publice posturilor vacante , temporar vacante și a promovărilor în clasă, grad profesional, avansari în treaptă de salarizare, din cadrul aparatului de specialitate, și răspunde de organizarea în condiții optime a procedurilor specifice concursurilor- recrutarea și selecția candidaților pentru funcții publice și contractuale: Răspunde și se asigură de publicitatea posturilor vacante scoase la concurs pe pagina de Internet a instituției , în mass-media locală și la sediul acesteia, conform legii.

 • -  Asigură întocmirea formalitaților privind scoaterea la concurs a funcțiilor publice posturilor vacante , temporar vacante și a promovărilor în clasă, grad profesional, avansari în treaptă de salarizare, din cadrul aparatului de specialitate, și răspunde de organizarea în condiții optime a procedurilor specifice concursurilor- recrutarea și selecția candidaților pentru funcții publice și contractuale: Răspunde și se asigură de publicitatea posturilor vacante scoase la concurs pe pagina de Internet a instituției , în mass-media locală și la sediul acesteia, conform legii.

 • -      Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante și întocmeste documentatiile privind întocmirea referatelor și dispozițiilor privitoare la nașterea raporturilor și a contractelor individuale de muncă pentru candidatii declarati admisi, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs /examen in conformitate cu prevederile legale;

 • - Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu,și/sau a contractului de muncă pe perioada nedeterminată și determinată, precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația privind funcția publică și de legislația muncii pentru personalul din aparatul de specialitate ;

 • -   Colaborează cu personalul de conducere în vederea întocmirii fișelor de post , răspunde și ține evidența acestora pentru posturile ocupate din cadrul aparatului de specialitate, conform prevederilor legale;

 • -     Întocmește, gestionează și răspunde de dosarele profesionale ale funcționarilor publici precum și dosarele personale ale personalului contractual conform prevederilor legale;

 • -  Atașează la dosarul profesional/personal angajamentele semnate de către salariați, în vederea participării la forme de perfecționare pofesională , așa cum sunt ele prevăzute în legislație;

 • -     Răspunde de completarea corectă , păstrarea în bune condiții și gestionarea carnetelor de muncă a tuturor salariaților din cadrul aparatului de specialitate;

 • -  Răspunde de întocmirea și trimiterea către ANFP a planului de ocupare a funcțiilor publice , aprobat de către primar , și ulterior pe baza avizului obținut de întocmirea raportului de specialitate în vederea adoptării prin hotărâre a Consiliului Local a acestora.

 • -  Răspunde de actualizarea , indexarea , reducerea drepturilor salariale, a sporului de vechime, a diferențelor de salarii, regularizărilor acestora, conform legii. Calculează prima de vacanță la care au dreptul funcționarii publici, în condițiile legii.

 • -   Întocmește documentația privind acordarea salariilor de merit, a premiilor și a stimulentelor pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, pe baza propunerilor directorilor de direcții și a compartimentelor de specialitate, aprobate de către primar, conform legislației in vigoare, și a unor regulamente sau reglementări cu caracter intern.

 • -  Colaborează la fundamentarea necesarului de cheltuielil de personal prevăzute în buget cu conducerea Direcției Economice și Serviciul Buget,Salarizare;

 • -   Asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă ale salariaților, în baza cererilor apobate ale acestora; Răspunde de întocmirea situației privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către primar și umărește respectarea ei;

 • -   Răspunde de evidența tuturor tipurilor de concedii: concediilor de odihnă, de boală, de studii cu sau fără plată și nevoi personale aprobate conform prevederilor legale;

 • -  Ține evidența orelor suplimentare efectuate de personalul din aparatul de specialitate, pe baza pontajelor cu asigurarea încadrării în plafonul legal, precum și avizează referatele de punere în plată; Răspunde de evidența orelor suplimentare efectuate, plătite sau recuperate;

 • -    Întocmește, verifică și avizează foile de prezență colectivă (pontajul centralizator) lunar. Răspunde de prezența la serviciu a angajaților și de pontajele întocmite lunar în această bază;

 • -  Eliberează , vizează legitimații de serviciu și urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților;

 • -  Eliberează, la cerere, adeverințe privind calitatea de salariat, privind vechimea în muncă, privind drepturile salariale brute (salarii de încadrare, sporuri de conducere, salar de merit, spor de vechime etc.);

 • -   Asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de varsta sau invaliditate, pentru personalul din aparatul de specialitate. Eliberează angajatului aparatului de specialitate, la îndeplinirea condițiilor legale, actele necesare depunerii documentației de pensionare la Casa Județeană de Pensii Bihor;

- Solicita personalului din aparatul de specialitate completarea si/sau actualizarea declaratiilor de avere, a declaratiilor de interese, a declaratiilor personale si asigura gestiunea acestor documente, conform legislației in vigoare. Răspunde de preluarea și păstrarea declarațiilor de avere și a celor de interese ale angajaților aparatului de specialitate precum și de publicarea acestora pe pagina de internet a instituției confom legii și trimiterea acestora către Agenția Națională de Integritate:

 • -  Elaborează și propune primarului Regulamentul de ordine interioară; Răspunde de aplicarea prevederilor din acesta;

 • - Participă la elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate alături de Direcția Juridică, pe care îl supune aprobării primarului și adoptării Consiliului Local.

 • - Intocmeste si actualizeaza Registrul de evidenta a salariatilor si Registrul de evidenta a functionarilor publici, conform legislatiei in vigoare;

 • -  Solicită și centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcționarilor publici și fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual, întocmite în cadrul direcțiilor de către personalul de conducere din acestea și de către serviciile subordonate direct primarului, în condițiile legii.

 • -   Răspunde de întocmirea Planului de formare profesională al angajaților pe care îl supune aprobării primarului; Răspunde de planificarea și evidența participării angajaților la diverse forme de perfecționare profesională;

 • -    Asigură întocmirea formalităților necesare obținerii de către salariați a Licenței Europene de Operare pe Calculator, conform legislației în domeniu; Răspunde de certificarea ECDL pentru toți angajații care în vederea realizării atribuțiilor de serviciu utilizează calculatorul;

 • -    Asigură întocmirea formalităților pentru efectuarea practicii pofesionale de către studenții care solicită acest lucru și eliberează adeverințe în acest sens;

 • -   Întocmește referate și dispoziții ale primarului privind sancționarea disciplinară a personalului din aparatul de specialitate, pe baza raportului Comisiei de disciplină cu sancțiunea dispusă de primar și/sau a referatului șefilor ierarhici ai angajaților în ceea ce priveste mustrarea sau avertizarea cu respectarea prevederilor legale;

 • -    La solicitarea justificata a directorilor aprobată de către primar și cu avizul ANFP intocmeste documentatia necesara supunerii spre aprobare a Consiliului Local a transfomarii unor posturi vacante, prevazute in statul de functii;

 • -    Asigură legătura Instituției cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici București de către care este coordonat metodologic.

 • -        Asigură formalitățile necesare depunerii jurământului de credință în fața conducătorului instituției, al funcționarilor publici definitivi și numirea lor în funcția publică de execuție sau conducere;

 • -   Propune primarului membrii în comisiile de concurs , de contestații, precum și membrii din partea conducerii în comisiile de disciplină și comisia paritară; Întocmește referatele și dispozițiile care stau la baza constituirii acestor comisii;

 • -  Centralizează la cererea primarului date statistice referitoare la peronalul din cadrul Instituțiilor subordonate Consiliului Local în vederea elaborării strategiei de personal de către acesta

 • -   Participă la negocierea Acordului și Contractului colectiv de muncă, alătui de reprezentanții executivului și sindicat.

 • -  Răspunde de acordarea și /sau reținerea unor drepturi, documente, ale angajaților în condițiile legii la încetarea raporturilor de serviciu sau a contractului de muncă

 • -  Implementează standadul de calitate ISO în cadrul Biroului.

 • -  Răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces , în afara celor cu caracter public

 • -  Răspunde de publicitatea, implementarea, monitorizarea Codului de conduită al funcționarilor publici L 7/2004 și a Codului de conduită al personalului contractual din instituții publice L 477/2004 în cadrul aparatului de specialitate

 • -   Răspunde de imaginea personalului Primăriei municipiului Oradea;

Relații interne

J

PRIMAR

 • -  transmite dispoziții cu caracter obligatoriu sub rezerva legalității în ceea ce privește problemele de personal ale instituției;

 • -  primește la semnat pentru aprobare : statul de personal, documentele privind demararea procedurilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din statul de funcții, Regulamentul Intern al instituției elaborat de către birou, Planul de ocupare al funcțiilor publice, Planul de perfecționare profesională al angajaților,

 • -  emite dispoziții cu privire la raporturile de serviciu și la raporturile de muncă ale angajaților ;

 • -  repartizează și transmite corespondența către BRU;

 • -  aprobă toate documentele rezultate din activitatea biroului;

SERVICIUL BUGET SALARIZARE :

 • -  transmite un exemplar din statele de personal aprobate de către primar;

 • -  transmite lunar centralizatorul de pontaj, care conține zilele lucrate, zilele de CO, CB, CM, suspendări cu sau fără plată;

 • -  transmite un exemplar din referatele de aprobare a orelor suplimentare avizat la sfârșitul lunii aferente în care s-au efectuat -pentru funcționari publici, și în luna următoare efectuării, pentru personalul contractual;

 • -  note interne privind rețineri, diferențe salariale, prime de vacanță, premii și stimulente,

 • -  referate de plată aprobate privitoare la comisii de concurs, contestații, disciplină și paritară;

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL

 • -     transmite corespondența repartizată de către primar biroului

 • -     transmite note interne cu privire la Legea 544/2001 - transparența în vederea întocmirii răspunsurilor

 • -     primește din partea biroului documente spre arhivare

 • -     înregistrarea actelor redactate în cadrul serviciului

ANGAJAȚI:

 • -  eliberează la cererea scrisă și înregistrată adeverințe privitoare la drepturi salariale brute, vechimea în muncă, calitatea de salariat al instituției, etc.

 • -  eliberează cartea de muncă în vederea xeroxării și certifică aceasta cu originalul;

 • -  eliberează legitimații pentru angajați, pe care le și vizează pe anul în curs;

 • -  eliberează carduri prin care se face pontajul zilnic electronic - ecusonul;

 • -  asigură accesul la dosarul profesional personal, la drepturile salariale , ale angajatului

 • -  înmânează dispozițiile privitoare la drepturi salariale, comisii de concurs, comisii de lucru, numiri sau încetări ale raporturilor de serviciu, etc.

 • -  orice alte informații neconfidențiale;

CETĂȚENI:

 • - preia documentația de înscriere la concurs a candidaților;

Relații externe:

J

Agenția Națională a Funcționarilor Publici: Centrul Național și Centrele Regionale de formare continuă a funcționarilor publici ale Institutului Național de Administrație;; Ministerul Internelor și Reformei Administrative; Ministerul Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse; Ministerul Economiei si Finanțelor;

Instituții publice locale: Prefectura județului Bihor , Consiliul Județean Bihor; Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor , Direcția de Muncă , Solidalitate Sociala Bihor;; Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor; Casa Județeană de Pensii Bihor; Agenția Județeană de Formare și Ocupare Profesională Bihor;;

Instituțiile publice subordonate Consiliului Local: Administrația Social Comunitară Oradea, Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea, Clubul Sportiv municipal Oradea; Casa de Cultură a municipiului Oradea; pentru îndrumare în probleme de personal - salarizare;

 • -  Colaborare în cadrul compartimentelor

Personalul angajat răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate, conform cu politica de management resurse umane stabilită de către primar.

Art. 65. Compartimentul Relații Internaționale are urmatoarele atributii :

 • - Inițiază și promovează relații de colaborare cu instituții și organizații naționale și internaționale, precum și înfrățirea cu alte autorități ale administrației publice locale naționale sau internaționale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 590/2003, privind tratatele si ale Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata in anul 2007;

 • - Întocmeste documentatia necesara înfratirii între Municipalitatea Oradea si alte orase din lume, precum si protocolul propriu-zis

 • - Solicită direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului Internelor si Reformei Administrative avizarea proiectelor de text pentru Acordurile de parteneriat și Protocoalele de înfrățire;

 • - Întocmește raportul de specialitate pentru aprobarea parteneriatului de către Consiliul Local al municipiului Oradea

 • - Organizează ședințele festive ocazionate de semnarea Acordurilor de Cooperare sau a Protocoalelor de Infratire

 • - Menține legătura cu partenerii externi (telefonic, email, fax) pentru a-i informa asupra procesului de avizare și pentru a stabili un calendar de acțiuni comune, întocmește fișa de activități pentru fiecare colaborare în parte

 • - Propune conducerii Primăriei municipiului Oradea un calendar de acțiuni comune cu partenerul extern, după analizarea și investigarea posibililor participanți locali

 • -  Colaboreaza pe plan local cu institutii de stat, agenti economici, institutii neguvernamentale, organizatii si asociatii, persoane fizice,etc în scopul realizarii actiunilor comune si parteneriate cu institutii similare din orasele infratite sau in curs de infratire

 • - Solicită, analizeaza si sintetizeaza materiale de studiu si documentare privind organizarea si functionarea administratiei publice locale din statele membre ale Uniunii Europene, cu precadere din orasele care au incheiat acorduri de cooperare ori protocoale de înfratire cu autoritatile publice din Oradea;

 • - Colaborează cu structurile de specialitate ale Direcției de Dezvoltare Durabilă și Finanțări externe în vederea desfasurării operatiunilor necesare atragerii investitorilor străini în vederea realizarii obiectivelor prioritare în diverse domenii de interes local

 • - Promovează imaginea municipiului Oradea pe plan extern prin diverse activitati si programe care se desfasoara în țară și în străinătate;

 • - Traduce în limba engleză si actualizează pagina web a Primariei în colaborare cu Direcția Informatică și Biroul de presă al primăriei

 • - Întocmește, redactează, traduce și trimite scrisorile oficiale ale primarului, viceprimarilor, directorilor de direcții din cadrul Primăriei municipiului Oradea si asigura corespondenta externa a institutiei (conducere și direcții) în limba engleză / franceză.

 • - Organizează, în colaborare cu Serviciul Administrativ, vizitele oficiale ale unor delegatii si personalități din strainatate în Oradea

 • - Asigură logistica necesară deplasărilor oficiale ale reprezentanților Primariei Mun. Oradea în străinătate, la nivel de primar, reprezentanti ai Consiliului Local si personal cu functii de conducere si de executie din cadrul Primariei Mun. Oradea;

 • - Întocmește referatele si rapoartele de specialitate și asigură, în colaborare cu Serviciile de specialitate din cadrul Directiei Economice, logistica necesara acestor evenimente si actiuni, în conformitate cu dispozitiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale si Ordonanța Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobata prin Legea nr. 247/2002, modificata de Hotărârea Guvernului nr. 1241/2004;

 • - Întocmeste fise de contact cu partenerii externi si asigură relatii permanente la nivel interinstitutional, pe calea corespondentei postale si prin schimburi informationale pe cale electronica, folosind forme moderne de comunicare;

 • -  Primeste si centralizează rapoartele de activitate ale delegatiilor externe la întoarcerea în țară.

 • - Asigura documentarea si informarea compartimentelor de specialitate si institutiilor din subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea, cu privire la evenimentele si actiunile cu caracter de extraneitate, incidente domeniului de competenta al acestora;

 • - Pastreaza si arhiveaza corespunzator documentele intrate, iesite sau întocmite pentru uzul intern al compartimentului, în conformitate cu prevederile legii, inclusiv corespondenta curenta, precum si cea generata de organizarea evenimentelor speciale.

Relații interne:

PRIMAR

-primește: referate, rapoarte de specialitate, informări, rapoarte privind activitatea, fișe de activități, calendar de acțiuni, fișe de eveniment specifice Compartimentului Relații internaționale

-transmite: corespondența și sarcini în legătură cu specificul activității

-avizează: corespondența cu caracter oficial în limba română/engleză/franceză

VICEPRIMARI

-primește: informări, rapoarte privind activitatea, fișe de activități, calendar de acțiuni, fișe de eveniment, specifice Compartimentului Relații internaționale

-transmite: corespondența și sarcini în legătură cu specificul activității

-avizează: corespondența cu caracter oficial în limba română/engleză/franceză

SECRETAR

-primește: informări, rapoarte privind activitatea, fișe de activități, calendar de acțiuni, fișe de eveniment, specifice Compartimentului Relații internaționale

-transmite: corespondența și sarcini în legătură cu specificul activității

-avizează: corespondența cu caracter oficial în limba română/engleză/franceză CONSILIUL LOCAL

Primește-rapoarte de specialitate

Transmite: hotărâri

DIRECȚIA JURIDICĂ

-primește: traducerea din limba engleză/franceză a unor solicitări de informații

-transmite: răspunsuri la solicitări de informații pentru traducere în limba engleză/franceză DIRECȚIA TEHNICĂ

-primește: traducerea din limba engleză/franceză a unor scrisori/documentatii

-transmite: scrisori/documentații pentru traducere în limba engleză/franceză

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILA , FINANȚĂRI EXTERNE

Primește: informări, fișe de eveniment, documentatii traduse in/din limba engleza/romana Transmite: documente pentru traducere în limba engleză

DIRECȚIA ECONOMICĂ

-primește: referate de achiziționare, de necesitate, justificative.

-transmite: documente pentru traducere în limba engleză.

-avizează: referate de achiziționare, de necesitate, justificative.

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL

-înregistrează și expediază corespondența compartimentului

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

-primește: traducerea din limba engleză/franceză a unor solicitări de informații

-transmite: răspunsuri la solicitări de informații pentru traducere în limba engleză/franceză

Relații externe

CETĂȚENI

-primește: sesizări, solicitări de informații

-transmite: răspunsuri

RELAȚII CU ALTE INSTITUȚII

Prefectura Judetului Bihor

Consiliul Judetean Bihor

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Locuințelor

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Asociatia Municipiilor din Romania

Ambasade ale țărilor străine în România

Companii private

Organizații non-guvernamentale

Instituții de cultură

Instituții de învățământ

Art. 66. Compartimentul Protecție Civilă, P.S.I.,Pr, SSM , are urmatoarele atributii :

 • -  - Să planifice și să conducă activitățile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare și de aplicare a documentelor operative ( planul de protecție civilă, planul de evacuare, planul de analiză și acoperire a riscurilor,plan de apărare împotriva inundațiilor, planurile de protecție N.B.C.,plan de apărare împotriva incendiilor,plan de pregătire a personalului instituției și a celor din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență);

 • -  Întocmește și propune spre aprobare organizarea activității de apărare împotriva situațiilor de urgență la nivelul localității.

 • -  Întocmește planurile anuale și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane,materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.

 • -  Propune înființarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență,întocmește regulamentul de organizare și funcționare a acestora.

 • -  Să asigure, să verifice și să mențină în mod permanent starea de funcționare a punctelor de comandă, de protecție civilă și să le doteze cu materiale și documente;

 • -  Să asigure măsurile organizatorice, materialele și documentele necesare privind înștiințarea personalului de conducere la sediul instituției în caz de situații de urgență sau la ordin;

 • -  Să conducă lunar pregătirea personalului serviciilor voluntarea pentru situații de urgență și să le verifice prin exerciții practice;

 • -  Să organizeze și să conducă prin celulele de urgență de la agenții economici, acțiunile formațiilor de intervenție pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre sau atacuri aeriene;

 • -  Să conducă prin șefii celulei de urgență, pregătirea acesteia, a comandaților, formațiunilor și salariaților; să țină lunar evidența pregătirii acestora și să raporteze datele despre acestea la Inspectoratul județean;

 • -  Să conducă instructajele metodice cu comandanții de formațiuni și exercițiile tactice planificate, potrivit documentelor întocmite în acest scop;

 • -  Să asigure colaborarea cu formațiunile de pază, pompieri și de Cruce Roșie pentru realizarea măsurilor de protecție cuprinse în documentele operative;

 • -  Să întocmească situația cu mijloacele, aparatura, utilajele și instalațiile din unitățile din municipiu care pot fi folosite în caz de dezastre și situații speciale și să o actualizeze permanent;

 • -  Să urmărească organizarea și înzestrarea comisiilor și formațiunilor de protecție civilă din municipiu și să actualize permanent situația acestora;

 • -  Să asigure pregătirea, mijloacele și aparatura necesară pentru funcționarea posturilor de observare și a grupelor de cercetare;

 • -  Să răspundă de stare de întreținere a adăposturilor de protecție civilă, de evidență și respectarea normelor privind întrebuințarea acestora;

 • -  Să urmărească asigurarea formațiunilor și salariaților de la agenții economici cu măști contra gazelor și a evidenței acestora, să realizeze mijloacele de decontaminare prevăzute în planurile de protecție civile și în caz de dezastre;

 • -  Să urmărească asigurarea condițiilor de depozitare, conservare, întreținere și folosire corectă a tehnicii, aparaturii și materialelor de înzestrare realizarea măsurilor de protecție civilă și a pregătirii și alte probleme specifice;

 • -  Să execute nemijlocit la agenții economici din municipiu controlul pregătirii formațiunilor, subunităților de serviciu și a documentelor operative de protecție civilă;

 • -  Să participe obligatoriu la toate convocările, bilanțurile, analizele și la alte activități conduse de eșaloanele superioare;

 • -  Să prevadă în planul de mobilizare a economiei naționale, materialele necesare completării și înzestrării formațiunilor de protecție civilă;

 • -  Să prezinte propruneri pentru introducerea în bugetul de venituri și cheltuieli a fondurilor necesare pentru înzestrarea formațiunilor și realizarea măsurilor de protecție civilă,prevenirea și stingerea incendiilor și protecția muncii. Să întocmească documentațiile tehnice de amenajare a spațiilor de adăpostire și să coordoneze activitatea de întocmire a planurilor privind stabilitatea capacităților de producție;

 • -  Să asigure și să vegheze permanent respectarea regulilor de păstrare, mânuire și evidență a documentelor secrete și a hărților de protecție civilă;

 • -  Să asigure desfășurarea lunară a ședințelor de analiză privind activitățile de protecție civilă;

 • -  Să efectueze lunar studiul ordonat prin programul difuzat de inspectoratul județean;

 • -  Să execute atribuțiile prevăzute în regulamentele și instrucțiunile pe linia situațiilor de urgență.

 • -  Să asigure evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă.

 • -  Să asigure auditarea securității și sănătății în muncă la nivelul instituției,ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă.

 • -  Să controleze ,pe baza programului de activitate,toate locurile de muncă,în scopul prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale

 • -  Să participe și să-și de avizul la angajarea personalului ,respectiv la modul în care acesta corespunde cerințelor de securitate.

 • -  Să elaboreze lista cu dotarea personalului cu echipamente de protecție și de lucru.

 • -  Să participe la cercetarea accidentelor de muncă și să țină evidența acestora.

 • -  Să colaboreze cu serviciul medical în fundamentarea programului de măsuri de asigurare condiților privind securitatea și sănătatea în muncă.

 • -  Să colaboreze cu reprezentanții cu atribuții pentru securitatea și sănătatea în muncă și cu reprezentanții sindicatului.

 • -  Să participe la elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului ;

 • -  Controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

 • -  Îndrumă și controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor și analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgență voluntare ;

 • -  Acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate centrelor operative pentru situații de urgență în îndeplinirea atribuțiilor.

Relatii interne

PRIMAR

 • -  primeste informari privind activitatea de protectie civila , P.S.I și SSM din municipiul Oradea;

 • -  primeste la semnat toate lucrarile rezultate din activitatea Compartimentului de Protectie Civila, P.S.I.,SSM

 • -  transmite dispozitii, corespondenta, sesizari.

SECRETAR

 • -  primeste informari privind activitatea compartimentului;

 • -  primeste la semnat lucrarile rezultate din activitatea compartimentului;

 • -  transmite corespondenta si sarcini.

COMPARTIMENTELE DIN CADRUL PRIMARIEI

 • -  Compartimentul de Protectie Civila, P.S.I.,SSM colaboreaza cu celelalte compartimente si directii din cadrul primariei în vederea respectarii legislatiei în vigoare cu privire la protectia populatiei, a valorilor culturale si imobiliare ale municipiului.

 • -  prin serviciul Relatii cu Publicul transmite raspunsuri la scrisori, reclamatii si sesizari ale cetatenilor si persoanelor juridice si expediaza corespondenta transmisa altor institutii sau autoritati, potrivit competentelor legale.

Relatii externe:

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ “Crișana” AL JUDEȚULUI BIHOR

 • -  transmite dispozitii si instructiuni specifice activitatii de situații de urgență;

 • -  avizeaza documentele de specialitate întocmite la nivelul municipiului;

 • -  controleaza activitatea de prevenire a situațiilor de urgență în municipiu.

 • -  informeaza cu modalitatile de aplicare a instructiunilor si normativelor specifice activitatii de P.S.I.;

 • -  verifica, aproba si emite avize si autorizatii privind functionarea, din punct de vedere al P.S.I., a obiectivelor din municipiu;

 • -  controlează activitatea privind respectarea masurilor P.S.I. în zona de jurisdicție a consiliului local municipal.

SERVICIUL DE MOBILIZARE A ECONOMIEI SI PREGATIREA TERITORIULUI PENTRU APARARE

 • -  trimite dispozitii privind pregatirea personalului agentilor economici, institutiilor pentru mobilizarea la locul de munca;

 • -  avizeaza planurile privind mobilizarea la locul de munca a personalului institutiilor.

CENTRUL MILITAR ZONAL JUDETUL BIHOR

 • -  aproba planurile privind mobilizarea la locul de munca a personalului institutiilor din cadrul Consiliului Local Municipal.

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEȚULUI BIHOR

 • -  Informează despre modalitățile de aplicare a instrucțiunilor și normativelor specifice activități de protecție a muncii.

 • -  Verifică,aprobă și emit avize și autorizații privind funcționarea,d.p.d.v.. a protecției securității și sănătății in muncă,a obiectivelor din municipiu.

 • -  Controlează activitatea privind respectarea măsurilor de protecție a securității și sănătății în muncă în zona de jurisdicție a consiliului local municipal.

Art. 67. SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL este în subordinea directă a primarului și exercită următoarele atribuții:

 • -  oferă informații cetățenilor cu privire la activitatea primăriei și consiliului local ;

 • -  oferă informații cetățenilor privind modalitatea de a obține documente (certficate, autorizații, avize, adeverințe), care intră în sfera de competență a consiliului local și primăriei;

 • -  în limitele create de relațiile stabilite cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale, oferă informații ce vizează comunitatea;

 • -  desfășoară activități de primire, evidențiere și urmărire a rezolvării petițiilor:

 • -      efectuează servicii de preluare, verificare și înregistrare electronică a cererilor și documentațiilor anexate necesare rezolvării unor probleme ce intră în sfera de competență a consiliului local și primăriei în conformitate cu normele metodologice stabilite și legislația în vigoare ,sosite prin poștă, telefonul cetățeanului sau direct din partea cetățenilor;

 • -      preia și înregistrează electronic răspunsurile la solicitările cetățenilor, conform opisurilor de predare-preluare de la direcțiile și compartimentele de specialitate și borderourilor de expediere prin poștă;

 • -      urmărește și raportează respectarea termenelor legale pentru acordarea răspunsurilor la solicitările cetățenilor, conform scadențarelor;

 • -      eliberează răspunsurile cetățenilor prin ghișeu și înregistrează electronic eliberarea acestora conform opisurilor de eliberare;

 • -      întocmește anual registrul de intrare-ieșire a corespondenței ;

 • -  expediază corespondența prin poștă

 • -  gestionează și ține evidența timbrelor poștale,conform borderourilor de expediere;

 • -  coordonează activitatea din domeniul audiențelor la conducerea primăriei (înscriere în audiență, participare la audiență și consemnare în registru de audiente, emitere notă de audiență cu soluția propusă de conducător, înregistrare răspuns,urmărire acordare răspuns în termenul legal);

 • -  colaborează cu direcțiile și compartimentele de specialitate ale instituției la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conține informațiile ce se oferă cetățenilor;

 • -  concepe, redactează și editează și distribuie gratuit fluturași informativi cetățenilor;

 • -  asigură circuitul documentelor în instituție până la nivel de direcție de specialitate, realizând evidența acestuia pe baza opisurilor de predare-primire;

 • -  înregistrează documentele legate de activitatea internă a primăriei;

 • -  urmărește modificările legislației în domeniul de activitate, adaptând programele și metodele de lucru;

 • -  asigură accesul la informațiile de interes public,conform Legii 544/2001;

 • -  oferă verbal informații de interes public;

 • -  pune la dispoziția celor interesați ,gratuit,formulare-tip;

 • -  preia și înregistrează solicitările de informații de interes public;

 • -  preia și înregistrează reclamațiile administrative;

 • -  emite note interne structurilor competente,în vederea culegerii informațiilor solicitate;

 • -  redactează și trimite răspunsul solicitanților;

 • -  comunică din oficiu informațiile de interes public;

 • -  publică anual un buletin informativ ce cuprinde informațiile de interes public;

 • -  întocmește anual un raport privind accesul la informațiile de interes public;

 • -  întocmește registrul pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public;

 • -  redirecționează conform prevederilor legale corespondența ce nu intră în sfera de competență a instituției;

 • -  realizează arhivarea documentelor la nivel de instituție, conform Legii 16/1996 a Arhivelor Naționale;

 • -  respectă normele PSI și de protecție a muncii.

Relații interne:

f

PRIMAR:

 • -  primește: corespondența înregistrată la nivelul serviciului,lista cu persoanele înscrise în audiență,mapele serviciului cu documente ce necesită semnătura primarului,rapoarte solicitate;

 • -  transmite: dispoziții; corespondența cu rezoluția primarului ce urmeaza a fi distribuită direcțiilor și compartimentelor de specialitate, mapele serviciului cu documentele semnate,anual dispozițiile primarului pentru arhivare;

VICEPRIMARI:

 • - primește: corespondența înregistrată la nivelul serviciului ce intră în sfera de competență a acestora;lista cu persoanele înscrise în audiență, mapele serviciului cu documente ce necesită semnătura viceprimarilor,rapoarte solicitate;

 • - transmite: corespondenta cu rezoluția viceprimarilor ce urmeaza a fi distribuită pe direcții;mapele cu actele semnate ce urmeaza a fi eliberate;

SECRETAR:

 • -  primește:corespondența înregistrată la nivelul serviciului ce intră în sfera de competență a acestuia;

 • -  transmite : corespondență destinată expedierii prin poștă, note interne destinate direcțiilor și compartimentelor de specialitate ale instituției;

DIRECȚIA JURIDICĂ:

 • -  primește: pe baza de opisuri zilnice, corespondența înregistrată; note de audiență; note interne; scadențare săptamânale; numere de înregistrare pentru actele ce privesc activitatea internă a primăriei cât și pentru adrese externe;

 • -  transmite: răspunsuri, adrese ce se expediază prin poștă; adeverințe de teren agricol ce urmeaza a fi eliberate prin ghișeu cetățenilor; copia răspunsurilor la notele de audiență; adrese spre rezolvare; note interne; scadențare săptamânale; caiete de sarcini pentru licitatii,anual documente destinate arhivării;

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF:

 • -  primește: pe baza de opisuri zilnice corespondența înregistrată, note de audiență; note interne, scadențare săptămânale; numere de înregistrare pentru actele ce privesc activitatea internă a primăriei, cât și pentru adrese externe;

 • -  transmite:răspunsuri,adrese ce urmează a fi expediate prin poștă, copia răspunsurilor la notele de audiență ,note interne, certificate de urbanism, autorizatii de constructie, avize, autorizatii de luare in folosinta, adeverinte, certificate de nomenclatura stradală,acorduri unice; caiete de sarcini pentru licitatii, scadențare săptămânale, anual documente destinate arhivării;

DIRECȚIA TEHNICĂ:

 • -  primește:pe bază de opisuri zilnice corespondența înregistrată, note de audiență; note interne, scadențare săptămânale; numere de înregistrare pentru actele ce privesc activitatea internă a primăriei, cât și pentru adrese externe;

 • -  transmite răspunsuri,adrese ce urmează a fi expediate prin poștă, copia răspunsurilor la notele de audiență, note interne, certificate de urbanism, autorizatii de constructie, caiete de sarcini pentru licitații, scadențare săptămânale, anual documente destinate arhivării;.

DIRECȚIA ECONOMICĂ:

 • -  transmite:pe bază de opisuri zilnice corespondența înregistrată, note de audiență; note interne, scadențare săptămânale; numere de înregistrare pentru actele ce privesc activitatea internă a primăriei, cât și pentru adrese externe;

 • -  primește:răspunsuri,adrese ce urmează a fi expediate prin poștă, scadențare săptămânale;copia răspunsurilor la notele de audiență; note interne, anual documente destinate arhivării.

DIRECȚIA INFORMATICĂ:

 • -  primește: pe bază de opisuri zilnice corespondența înregistrată, note de audiență; note interne, scadențare săptămânale; numere de înregistrare pentru actele ce privesc activitatea internă a primăriei, cât și pentru adrese externe;

 • -  transmite::răspunsuri,adrese ce urmează a fi expediate prin poștă, scadențare săptămânale;copia răspunsurilor la notele de audiență; note interne, anual documente destinate arhivării.

SERVICII AFLATE ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A PRIMARULUI:

 • -  primește: pe bază de opisuri zilnice corespondența înregistrată, note de audiență; note interne, scadențare săptămânale; numere de înregistrare pentru actele ce privesc activitatea internă a primăriei, cât și pentru adrese externe;

 • -  transmite;răspunsuri,adrese ce urmează a fi expediate prin poștă, scadențare săptămânale;copia răspunsurilor la notele de audiență; note interne, anual documente destinate arhivării,autorizații de persoană fizică.

Relații externe:

CETĂȚENII:

 • -  transmite:informatii privind procedura ce trebuie urmată pentru soluționarea cererilor ce intră în competența primăriei și a consiliului local; fluturași informativi privind actele necesare a fi anexate cererilor în vederea obținerii de autorizații; certificate, adeverințe, autorizații, avize,acorduri unice, răspunsuri prin ghișeu; răspunsuri, adrese expediate prin poștă.

 • -  primește: petiții și solicitări de informații de interes public.

PRIMĂRIILE DIN ȚARĂ:

ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE:

REGII, FIRME , INSTITUTII:

ARHIVELE NAȚIONALE

CAPITOLUL XI

DISPOZIȚII FINALE

f

Art.68. Directorii, șefii de servicii și birouri - pe baza atribuțiilor cuprinse în prezentul regulament - vor stabili sau completa, după caz, prin fișa postului, în termen de........de

zile de la aprobarea acestuia, sarcinile de serviciu pentru fiecare post în parte, urmărind o încărcare judicioasă a acestora, conform pregătirii profesionale și funcției detinute

Art.69. Directorii, șefii de servicii și birouri vor studia, analiza și propune măsuri pentru îmbunătățirea permanentă a activității, simplificarea evidenței, reducerea timpului de circulație a documentelor, urmărirea creșterii operativității în obținerea informațiilor necesare, fundamentării dispozițiilor emise de primar.

Art.70. Directorii, șefii de servicii și birouri vor propune măsuri de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților din subordine, întocmind totodată și evaluarile anuale

( evaluarea performanțelor) pentru persoanele din structura coordonată.

Art.71. Prezentul regulament se completeaza cu orice alte prevederi cuprinse in legislatie, care privesc probleme de organizare, sarcini si atributii noi pentru functionarii aparatului de specialitate al Primarului .

Art.72.Prezentul regulament cuprinde atributiile principale ale fiecarul compartiment functional.

Art.73. Acest regulament poate fi modificat ori de cite ori se impune prin HCL.

Art .74.Personalul de conducere este obligat sa asigure cunosterea si respectarea de catre intregul personal din subordine a regulamentului de fata iar acesta este obligat sa-l cunoasca si sa-l respecte .