Hotărârea nr. 882/2008

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 16 octombrie 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al

municipiului Oradea din data de 16 octombrie 2008

Având în vedere prevederile art.42 alin.(3), alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al ședinței anterioare și supunerii acestuia aprobării consiliului local,

În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 16 octombrie 2008.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 30 octombrie 2008

Nr. 882

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă