Hotărârea nr. 88/2008

Privind respingerea acordãrii indemnizaþiei de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de baza aferent perioadei 2004, 2005, 2006 ºi în continuare, solicitat de “Sindicatul Civica” din cadrul Primãriei Municipiului Oradea, pentru personalul contractual

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind respingerea acordării indemnizației de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de baza aferent perioadei 2004, 2005, 2006 și în continuare, solicitat de “Sindicatul Civica” din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru personalul contractual - membrii de sindicat din Creșa Oradea, Casa de Cultură a Municipiului Oradea, Centru de Îngrijire de Zi, Centrul de Asistență Socială și Clubul Sportiv Municipal Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.103890/14.01.2008 prin care Direcția Juridică solicită respingerea acordării indemnizației de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de baza aferent perioadei 2004, 2005, 2006 și în continuare, solicitat de “Sindicatul Civica” din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru personalul contractual - membrii de sindicat din Creșa Oradea, Casa de Cultură a Municipiului Oradea, Centru de Îngrijire de Zi, Centrul de Asistență Socială și Clubul Sportiv Municipal Oradea,

Având în vedere Adresa nr.328/ 09.11.2007 înregistrată de către Sindicatul „CIVICA”- Comitetul Executiv, la Primăria Municipiului Oradea sub numărul 165229/09.11.2007, prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea acordarea indemnizației de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de baza aferent perioadei 2004, 2005, 2006 și în continuare, solicitat de “Sindicatul Civica” din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru personalul contractual - membrii de sindicat din Creșa Oradea, Casa de Cultură a Municipiului Oradea, Centru de Îngrijire de Zi, Centrul de Asistență Socială și Clubul Sportiv Municipal Oradea

În conformitate cu prevederile art.28 alin.1 și alin.2 din Legea nr.54/2003 privind sindicatele,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.b, alin. 4) lit.a), precum și art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge acordarea indemnizației de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de baza, aferent perioadei 2004, 2005 si 2006 și în continuare, solicitat de “Sindicatul Civica” din cadrul Primăriei municipiului Oradea pentru personalul contractual - membri de sindicat din Creșa Oradea, Casa de Cultură a Municipiului Oradea, Centru de Îngrijire de Zi, Centrul de Asistență Socială și Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.2. Se aprobă angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Consiliului Local al municipiului Oradea, în cazul în care prezenta hotărâre va fi atacată în instanță.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Juridică;

  • -  Direcția Economică;

  • -  Sindicatul Civica;

  • -  Creșa Oradea,

  • -  Casa de Cultură a Municipiului Oradea,

  • -  Centru de Îngrijire de Zi,

  • -  Centrul de Asistență Socială,

  • -  Clubul Sportiv Municipal Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.88

Ionel Vila