Hotărârea nr. 879/2008

privind aprobarea reorganizării Creşei Oradea, ca şi Centru de Îngrijire şi Educaţie Timpurie, în cadrul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, începând cu data de 1 noiembrie 2008.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea reorganizării Creșei Oradea, ca și Centru de Îngrijire și Educație Timpurie, în cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea, începând cu data de 1 noiembrie 2008.

Analizând raportul de specialitate nr. 231038 / 14.10.2008 întocmit de Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea reorganizării Creșei Oradea, ca și Centru de Îngrijire și Educație Timpurie în cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea, începând cu data de 1 noiembrie 2008;

Ținând seama de prevederile :

  • -   art. 11, alin.4 , art. 50A4 lit.f. din Ordonanța nr. 68 / 2003(actualizată) privind serviciile sociale,

  • -  art. 34, alin 1, art. 47 alin 1, art. 106 alin 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (actualizată),

  • -  art. 19 alin.1 și art. 2 alin.2 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor,

  • -  art. 65 și art. 66 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată,

  • -  art. 111 alin 1, art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,

În baza, art. 36 alin.2 lit.a și d, alin.3 lit.b, alin.6 lit.a, pct.1 și 2 și art.45, alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă reorganizarea Creșei Oradea ca și Centru de Îngrijire și Educație Timpurie, structură fără personalitate juridică în cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea, începând cu data de 1 noiembrie 2008.

Art.2. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru Centru de Îngrijire și Educație Timpurie, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Administrația Socială Comunitară Oradea, va înainta spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oradea, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • -  Creșa Oradea, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea

  • -  Agenția Națională a Funcționarilor Publici, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 16 octombrie 2008

Nr. 879


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru” .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

ANEXA NR. 1 la HCL nr. 879/2008


ORGANIGRAMA pentru CENTRUL DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE ORADEA, valabila incepand cu data de 1 NOIEMBRIE 2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Administrația Soc Orad

iala Comunitara ea

COMP.SERV. SOCIO EDUCATIONALE

-

| 2 | -

1 2

CRESA NR. 1

1

J 1 1 9

1    11

CRESA NR.2

1

1 5

1 12

| 18

CRESA NR.3

1

J 1

1 9

| 11

CRESA NR.4

1

1 1 1 6

1 8

CRESA NR.5

1

1        -       1       3

CONDUCERE

EXECUȚIE

DESERVIRE

TOTAL

9

14

69

92

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

ANEXA NR.2 la HCL nr. 879/2008


ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

COMP. RESURSE UMANE-ASISTENTI PERSONALI SI INDEMNIZATI

STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE PERSONAL pentru CENTRUL DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE ORADEA VALABILE INCEPAND CU DATA DE 1 NOIEMBRIE 2008

CRESA ORADEA -

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Medic

S

1

1

2

Asistent Social

S

1

1

TOTAL

2

0

0

0

0

2

0

CRESA NR. 1

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Sef Cresa -Asist.Pr.Gen.

PL

1

1

2

Educator spec. (psiholog)

S

1

1

3

Infirmiera

G/M

7

7

4

Ingrijitoare

G

I

1

1

5

Muncitor (bucatar)

I

1

1

TOTAL

11

1

1

9

0

0

0

CRESA NR.2

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Sef Cresa Asist.Pr.Gen.

SSD

1

1

2.

Asistent Pr.Pediatrie

PL

2

2

3.

Asistent Medical

PL

1

1

4.

Educator Specializat

S/PL/M

1

1

5.

Sora Pr. Pediatrie

M

1

1

6.

Infirmiera

G/M

7

7

7.

Ingrijitoare

G

I

2

2

8.

Spalatoreasa

G

1

1

9.

Muncitor (bucatar)

II

2

2

TOTAL

18

1

4

12

0

1

0

CRESA NR.3

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Sef Cresa -Inspector Spec.

S

IA

1

1

2.

Asistent Med.Pr.

PL

1

1

3.

Infirmiera

G/M

6

1

5

4.

Ingrijitoare

G

I

2

2

5.

Muncitor (bucatar)

I

1

1

TOTAL

11

1

1

3

0

0

6

CRESA NR.4

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Sef Cresa -Asist.Pr.Ped.

PL

1

1

2.

Educator Specializat

S/PL/M

1

1

3.

Infirmiera

G/M

6

6

TOTAL

8

1

0

6

0

1

0

CRESA NR.5

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Sef Cresa -Asist.Pr.Ped.

PL

1

1

2.

Infirmiera

G/M

3

3

TOTAL

4

1

0

3

0

0

0

CRESA NR.6

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Sef Cresa -Educator Spec.

S/PL/M

1

1

2.

Asistent Medical

PL/M

1

1

3.

Infirmiera

G/M

4

4

TOTAL

6

0

0

4

1

1

0

CRESA NR.7

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Sef Cresa -Asistent Med.Pr.

PL

1

1

2.

Educator Spec.

S/PL/M

1

1

3.

Infirmiera

G/M

6

6

TOTAL

8

1

0

6

0

1

0

CRESA NR.8

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Sef Cresa -Educator Spec.

S/PL/M

1

1

2.

Infirmiera

G/M

3

3

TOTAL

4

0

0

3

1

0

0

CRESA NR.9

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Sef Cresa -Asist.Pr.Gen.

SSD

1

1

3.

Infirmiera

G/M

6

6

4.

Ingrijitoare

G

I

1

1

5.

Muncitor (bucatar)

II

2

2

TOTAL

10

1

0

9

0

0

0

CRESA NR.10

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Asistent Medical

PL

1

1

2

Educator specializat

S/PL/M

1

1

3.

Infirmiera

G/M

6

6

4.

Ingrijitoare

G

I

2

2

TOTAL

10

0

0

0

0

2

8

CONDUCERE

EXECUTIE

DESERVIRE

TOTAL

10

14

69

92