Hotărârea nr. 876/2008

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate pentru suprafaţa de 4.476 mp teren constituit din nr. topo 1199 Sântion şi darea acordului pentru vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu s

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O TÂ R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 4.476 mp teren constituit din nr. topo 1199 Sântion și darea acordului pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului în suprafață de 4.476 mp

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 68689/14.10.2008, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 4.476 mp teren constituit din nr. topo 1199 Sântion și darea acordului pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului în suprafață de 4.476 mp.

Nr. cadastral cu suprafața de 4.476 mp, se constituie din terenul aflat în proprietatea privată a Municipiul Oradea, identificat cu nr. topo 1199 înscris în CF 8 Sântion.

Conform Regulamentului zonării funcționale a municipiului Oradea terenul sus menționat se încadrează în zona funcțională C8 - funcțiuni comerciale grele, vânzări, prezentări mașini, depozite.

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3)și art.123 alin.(2)din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 4.476 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.

cadastral

Nr. C.F. în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie în noul nr. cadastral

-mp.-

4.476

1199

8 Sântion

8.625

4.476

Art.2. Să dă acordul pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, a imobilului în suprafață de 4.476 mp identificat conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă prețul de pornire a licitației în sumă de30 Euro/ mp fără T.V.A.

Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului identificat la art. 1, în suprafață de 4.476 mp, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •     Administrația Imobiliară Oradea

 • •      Serviciul Terenuri

 • •      Serviciul Financiar Contabil

 • •     OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 16 octombrie 2008

Nr. 876


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 876/2008

C A I E T D E S A R C I N I

privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a suprafeței de 4.476 mp, teren identificat conform planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate anexat, constituit din nr. topo 1199 înscris C.F. 8 Sântion

1. OBIECTUL VÂNZĂRII

 • 1.1. Se supune licitației publice deschisă cu strigare în vederea vânzării suprafața de 4.476 mp, teren identificat conform planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate anexat din nr. topo 1199 înscris C.F. 8 Sântion.

 • 1.2. Condițiile de eligibilitate ale ofertanților și elementele tehnice vor fi stabilite și detaliate de Administrația Imobiliară Oradea prin Instrucțiunile de organizare și desfășurare a licitației publice deschise organizată pentru vânzarea terenului identificat conform punctului 1.1 din prezentul Caiet de sarcini.

 • 1.3. Terenul aparține domeniului privat al municipiului Oradea.

 • 1.4. Terenul propus pentru vânzare este situat în extravilanul Municipiul Oradea.

2 . ELEMENTE DE PREȚ

 • 2.1. (1) Prețul de pornire al licitației pentru vânzarea terenului situat în Oradea, menționat la pct.1.1, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 876 din 16.10.2008, este 30 Euro/mp.

 • (2) Prețul final de vânzare urmează a fi stabilit în urma licitației publice deschise.

 • (3) TVA nu este inclusă în preț și se calculează ca și cotă procentuală conform prevederilor legale în vigoare, la data facturării.

 • 2.2. Plata prețului terenului adjudecat se va face în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

 • 2.3. Neplata prețului în termenul și în condițiile stabilite duce la anularea licitației respectiv la rezilierea unilaterală a contractului prin denunțare și fără intervenția instanței de judecată și pierderea garanției de participare la licitație.

3. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 3.1. Investiția se va realiza în conformitate cu proiectul întocmit și aprobat prin autorizația de construire ce va fi eliberată conform legii, precum și cu prevederile Planului Urbanistic de Detaliu întocmit și aprobat prin hotărâre a Consiliului Local.

 • 3.2. Termenul de obținere a autorizației de construcție și începere a lucrărilor de construcție este de cel mult doi ani de la data obținerii contractului de vânzare-cumpărare, sub sancțiunea rezoluțiunii contractului de vânzare-cumpărare și predarea terenului liber de sarcini.

 • 3.3. Termenul de finalizare a lucrărilor de construcție este cel prevăzut în Autorizația de construcție.

 • 3.4. Cumpărătorul va obține toate avizele și acordurile necesare desfășurării activității.

 • 4. DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile Vânzătorului

 • 4.1. Vânzătorul va solicita constituirea unei garanții de participare la licitație.

 • 4.2. În cazul adjudecării licitației, pentru ofertantul desemnat câștigător, garanția de participare la licitație se constituie în garanție de bună execuție a contractului. Garanția de bună execuție a contractului reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini și contractul de vânzare-cumpărare. Această garanție se va restitui, după caz, în momentul îndeplinirii de către cumpărător a tuturor obligațiilor asumate prin contractul de vânzare-cumpărare.

 • 4.3. Condițiile menținerii, restituirii sau pierderii garanției de participare la licitație se vor stabili prin instrucțiunile de participare la licitație și prin contractul de vânzare-cumpărare.

 • 4.4. Vânzătorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul în cazul în care cumpărătorul nu respectă clauzele contractuale, cu suportarea de către cumpărător a consecințelor prevăzute în caietul de sarcini și contractul de vânzare cumpărare.

Drepturile cumpărătorului

 • 4.5. Cumpărătorul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul care face obiectul contractului de vânzare - cumpărare.

 • 4.6. Cumpărătorul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunului care face obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de părți.

 • 5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile cumpărătorului

 • 5.1. Cumpărătorul are obligația să semneze contractul de vânzare - cumpărare în maxim 15 (cicisprezece) zile calendaristice de la data adjudecării terenului. În caz contrar, vânzătorul va organiza o nouă licitație.

 • 5.2. Cumpărătorul are obligația de a achita prețul terenului stabilit prin contractul de vânzare - cumpărare și la termenul menționat prin contract.

 • 5.3. Cumpărătorul are obligația să obțină toate avizele și acordurile solicitate conform legislației în vigoare, pentru realizarea unei construcții pe teren.

 • 5.4. Cumpărătorul își asuma riscul existenței pe teren a unor rețele edilitare și va suporta pe cheltuială proprie toate lucrările de deviere a rețelelor edilitare care afectează terenul.

 • 5.5. Cumpărătorul are obligația de a realiza construcția în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism și Autorizației de construcție.

Obligațiile Vânzătorului

 • 5.6. Vânzătorul are obligația să nu îl tulbure pe cumpărător în exercițiul drepturilor rezultate din contract.

 • 5.7. Toate taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare - cumpărare la notar vor fi suportate de către cumpărător.

6. CONTROLUL

 • 6.1. Dreptul de control asupra terenului vândut din domeniul privat al Municipiul Oradea revine vânzătorului și organelor financiare.

7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 7.1. Eventualele solicitări de modificare a clauzelor contractului de vânzare - cumpărare se vor soluționa pe cale amiabilă și se vor notifica prin acte adiționale la contract.

 • 7.2. La rezilierea contractului, în condițiile art. 2.3. din Caietul de sarcini, municipiul Oradea devine proprietar asupra terenului fără ca, cumpărătorul să poată emite vreo pretenție sub formă bănească sau sub orice altă formă de la vânzător în legătură cu plățile efectuate anterior de către acesta.

 • 7.3. Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de vânzare - cumpărare se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

8. DISPOZITII FINALE

 • 8.1. În caz de renunțare, după adjudecarea licitației, cumpărătorul pierde garanția de participare la licitație.

 • 8.2. Drepturile și îndatoririle părților stabilite prin contract sunt imperative.

 • 8.3. Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de vânzare - cumpărare.

Oradea, 16 octombrie 2008