Hotărârea nr. 873/2008

Privind aprobarea unor masuri în vederea întocmirii listei de priorităţi pentru locuinţele ANL, destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, din

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂ R E

Privind aprobarea unor masuri în vederea întocmirii listei de priorități pentru locuințele ANL, destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, din fondul special construit conform prevederilor legale în vigoare.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.68.748 din data de 15 octombrie 2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea listelor finale de repartizare a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L.,

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

Ținând cont de Legea 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului cu modificările ulterioare, precum si de Legea !0/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 20 decembrie 1989, republicata cu modificările si completările ulterioare, Ordonanța de Urgenta a Guvernului 94 / 2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România republicata,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.68/2006 privind masuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național si O.U.G.nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate vechilor proprietari, precum si HCL nr.597/2008,

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c), lit.d); alin.5 lit.a) - lit.b), alin.6 lit.a) pct.5, pct.17; alin.6 lit.e) și ale art.45 alin.3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă măsurile în vederea întocmirii listei de priorități pentru locuințele ANL, destinate repartizării familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, din fondul special construit conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2006, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2007 si Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.597/2008 după cum urmează:

 • - criteriile de punctare sunt prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 • - actele necesare întocmirii dosarelor prevăzute în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 • - perioada de depunere a dosarelor 22.10.2008 pana la data de 12.11.2008

Art.2. Se aprobă constituirea Comisiei de verificare, punctare si repartizare a locuințelor din fondul de locuințe constituit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 597/ 2008, în următoarea componență:

Biro Rozalia - președinte comisie,

Marcel Dragos - membru comisie

Marioara Rosan - membru comisie

Beltechi Cristian - membru comisie

Brad Rodica - membru comisie

Motica Roberta - membru comisie

Lucaciu Georgeta - membru comisie

Art.3. Comisia astfel constituita se va întruni și va întocmi procese verbale de ședință ori de câte ori este nevoie.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor;

 • •   Primarul municipiului Oradea;

 • •   Administrația Imobiliara Oradea;

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 16 octombrie 2008

Nr. 873

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”

Criterii de punctare pentru familiile provenite din imobile restituite

Nr. crt.

CRITERII

PUNCTAJ

1.

Sentința definitiva si irevocabila de evacuare

50

2.

Expirarea celor 5 ani de la data Dispoziției de Restituire

35

3.

Numărul copiilor :

- 1 copil

10

- 2 copii

20

- 3 copii

30

4.

Vârsta solicitantului:

- intre 55 de ani si 65 de ani

10

- peste 65 de ani

30

5.

Starea de sănătate a familiei:

- handicap Grad I

40

- handicap Grad II

25

- handicap Grad III

10

6.

Familie monoparentala

10

7.

Venitul/mebru familie:

- până la salariul mediu net/economie/membru de familie

10

- pana la salariul minim net/economie/membru de familie

20

8.

Vechimea cererii:

- sub un an

5

- intre un an si 2 ani

7

- peste 2 ani

10

9.

Nivelul de pregătire al solicitantului:

- Scoli profesionale/Liceu/Postliceale

10

- Studii superioare/Studii de scurta durata (colegii)

20

Oradea, 16 octombrie 2008.

Anexa 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.873 din 16 octombrie 2008.

Actele necesare in vederea depunerii dosarelor sunt :

- Xerocopie buletine ale membrilor familiei

 • - Certificate de naștere ale membrilor familiei

 • - Certificate căsătorie

 • - Declarație notarială cu următorul conținut:

 • •  Nu dețin in proprietate o alta locuință, inclusiv casa de vacanta;

 • •  Nu au înstrăinat o locuința după data de 1 ianuarie 1990

 • •  Nu au beneficiat si / sau nu beneficiază de sprijinul statului in credite si execuție pentru realizarea unei locuințe

 • •  Nu dețin, in calitate de chiriaș, o alta locuința din fondul locativ de stat

 • - Adeverințe de venit cu salariul net, cupon de pensie sau cupoane alocație, după caz

 • - Certificate sau diplome de studii (se va lua in calcul doar solicitantul)

 • - Contractul de închiriere încheiat cu Statul Roman

 • - Dispoziția de restituire a locuinței către fostul proprietar

 • - Sentința de evacuare sau notificare de la executor judecătoresc după caz

 • - Certificate de încadrare intr-un grad de handicap

 • - Certificat de deces

Oradea, 16 octombrie 2008.

Criterii de punctare pentru familiile provenite din imobile restituite

Nr. crt.

CRITERII

PUNCTAJ

1.

Sentința definitiva si irevocabila de evacuare

50

2.

Expirarea celor 5 ani de la data Dispoziției de Restituire

35

3.

Numărul copiilor :

- 1 copil

10

- 2 copii

20

- 3 copii

30

4.

Vârsta solicitantului:

- intre 55 de ani si 65 de ani

10

- peste 65 de ani

30

5.

Starea de sănătate a familiei:

- handicap Grad I

40

- handicap Grad II

25

- handicap Grad III

10

6.

Familie monoparentala

10

7.

Venitul/mebru familie:

- până la salariul mediu net/economie/membru de familie

10

- pana la salariul minim net/economie/membru de familie

20

8.

Vechimea cererii:

- sub un an

5

- intre un an si 2 ani

7

- peste 2 ani

10

9.

Nivelul de pregătire al solicitantului:

- Scoli profesionale/Liceu/Postliceale

10

- Studii superioare/Studii de scurta durata (colegii)

20

Oradea, 16 octombrie 2008.

Actele necesare in vederea depunerii dosarelor sunt :

- Xerocopie buletine ale membrilor familiei

 • - Certificate de naștere ale membrilor familiei

 • - Certificate căsătorie

 • - Declarație notarială cu următorul conținut:

5                                                                                                  5

 • •  Nu dețin in proprietate o alta locuință, inclusiv casa de vacanta;

 • •  Nu au înstrăinat o locuința după data de 1 ianuarie 1990

 • •  Nu au beneficiat si / sau nu beneficiază de sprijinul statului in credite si execuție pentru realizarea unei locuințe

 • •  Nu dețin, in calitate de chiriaș, o alta locuința din fondul locativ de stat

 • - Adeverințe de venit cu salariul net, cupon de pensie sau cupoane alocație, după caz

 • - Certificate sau diplome de studii (se va lua in calcul doar solicitantul)

 • - Contractul de închiriere încheiat cu Statul Roman

 • - Dispoziția de restituire a locuinței către fostul proprietar

 • - Sentința de evacuare sau notificare de la executor judecătoresc după caz

 • - Certificate de încadrare intr-un grad de handicap

 • - Certificat de deces

Oradea, 16 octombrie 2008.