Hotărârea nr. 868/2008

privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 605 și a rețelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO și Str. D. Cantemir, municipiul Oradea până la intrarea în punctele termice pe care le deservește

Ținând cont de raportul de specialitate nr.185.366 din 15 octombrie 2008 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO și Str. D. Cantemir, municipiul Oradea, până la intrarea în punctele termice pe care le deservește

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 3 - "Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea țintelor de eficiență energetică în zonele prioritare identificate",

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 actualizată;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

În baza art.36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.d, alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.2 lit.a și lit.d din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă executarea lucrărilor de modernizare a magistralei M2 pe traseul principal al acesteia și până la intrarea în următoarele puncte termice:      _________________________

Nr. PT

Denumirea Punctului Termic

Adresa Punctului Termic

42

LUNGU

HOREA 42

123

SOVATA

202

PIATA CREANGA

500

501

SC STIMIN

TUBEROZELOR 26

502

503

SC STIMIN-HALA GREA

TUBEROZELOR 26

504

506

BRANCOVEANU

507

ONESTILOR C9

508

509

P-TA DEVEI

510

CAZABAN

511

ONESTILOR

516

M.I.ANTONESCU

521

ROSIORILOR

522

XENOPOL

523

ISPIRESCU

601

MENUMORUT

602

MENUMORUT

603

CENTRUL DE INCLUZIE SENZORIALA

MENUMORUT 41

604

DECEBAL

605

POIENITEI

606

DECEBAL 2

607

SPLAIUL CRISANEI

610

SOVATA

615

700

701

PASAJ VULTURUL

702

AVRAM IANCU

703

PRIMARIEI

704

IULIU MANIU

705

PRIMARIEI

709

SIMION BARNUTIU

710

SULYOK ISTVAN

711

PRIMARIEI

712

POLICLINICA DE COPII

T.VLADIMIRESCU 8

715

ORBAN

JEAN CALVIN 4

717

BISERICA REFORMATA

JEAN CALVIN

718

JEAN CALVIN

719

BISERICA SF.LADISLAU

P-TA UNIRII 4

720

T.VLADIMIRESCU

800

INDEPENDENTEI

801

P-TA 1 DECEMBRIE

802

P-TA 1 DECEMBRIE

803

CASA DE CULTURA

P-TA 1 DECEMBRIE 1

804

P-TA 1 DECEMBRIE

805

P-TA 1 DECEMBRIE

806

CICERO

807

P-TA CETATII

808

SUCEVEI

809

KOGALNICEANU

810

CICERO

811

812

INDEPENDENTEI

814

817

DOBROGEANU GHE.

818

AVERESCU

819

GRIVITEI 30

821

KOGALNICEANU

822

A.I.SC.GEN.2 ALEX ROMAN

CLUJULUI

823

824

UNIRII

825

DOROBANTILOR

826

VAPORULUI

827

828

829

D. CANTEMIR

830

CLUJULUI

831

BEIUSULUI

832

GRADINARILOR

833

SELEUSULUI

835

838

SC ROVEX SA

GRIVITEI

841

GRADINARILOR

842

BORSECULUI

846

DR.LAZAR

TRIUMFULUI

851

CRET

SUCEVEI

852

SC ROMANO-EXPORT

VLAHUTA

854

SEXTIL PUSCARIU

855

MIHAI VITEAZUL

856

ORADEA EST

860

CRESA ORADEA SECTIA II

GRADINARILOR 8

862

GRIGORE URECHE

882

ELCO

C-TIN TANASE

887

CENTRUL CIVIC

890

RAZBOIENI

900

U.M.01326

ARMATEI ROMANE

901

902

SUCEVEI

903

910

PADISULUI

911

ABATORULUI

913

H.IBSEN

915

ONESTILOR

921

922

RAZBOIENI

Tabelul nr.1 - Puncte termice racordate la Magistrala M2 pentru delimitarea rețelei primare de alimentare cu energie termică

Art.2. Se aprobă cuprinderea modernizării rețelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO și Str. D. Cantemir, municipiul Oradea, până la intrarea în punctele termice pe care le deservește în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 3 - "Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea țintelor de eficiență energetică în zonele prioritare identificate"

Art.3 Se aprobă elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții cu denumirea: “Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO și Str. D. Cantemir, municipiul Oradea, până la intrarea în punctele termice pe care le deservește" și a contractării acestui studiu de fezabilitate conform O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată, conform temei de proiectare cuprinsă în anexă la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă suportarea din bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Electrocentrale S.A. a cheltuielilor privind elaborarea studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO și Str. D. Cantemir, municipiul Oradea, până la intrarea în punctele termice pe care le deservește"

Art.5. Se împuternicește directorul general al S.C. Electrocentrale S.A. Oradea pentru a întreprinde toate măsurile legale care sunt necesare în vederea contractării studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO și Str. D. Cantemir, municipiul Oradea, până la intrarea în punctele termice pe care le deservește"

Art.6. Constituie anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre tema de proiectare pentru “Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO și Str. D. Cantemir, municipiul Oradea, până la intrarea în punctele termice pe care le deservește".

Art.7. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe și S.C. Electrocentrale S.A. Oradea

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe;

 • -  S.C. Electrocentrale S.A. Oradea;

 • -  Direcția Tehnică;

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 16 octombrie 2008

Nr.868.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”

Ionel Vila


TEMA DE PROIECTARE. CERINȚE. SPECIFICAȚII. CONDIȚIONĂRI pentru modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO si str. D. Cantemir, municipiul Oradea

Date generale:

1.   Denumirea obiectivului de investiții: Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între caminul C2 de la FZO si str. D. Cantemir, municipiul Oradea

 • 2.    Faza supusă contractării: documentații pentru obținerea de avize și acorduri, studiu de fezabilitate;

 • 3.   Amplasamentul: județul Bihor, localitatea Oradea, zona de sud, sud-vest a municipiului Oradea, traseul principal între caminul C2 de la FZO si str. D. Cantemir;

 • 4.   Titularul investiției: Municipiul Oradea

 • 5.   Beneficiarul investiției: Consiliul Local al Municipiului Oradea și administratorul S.C. Electrocentrale S.A. Oradea

Informații generale privind proiectul

Magistrala nr. 2 alimentează cu energie termică partea de sud, sud-vest și zona centrală a municipiului Oradea, fiind construită în 1970, asigurând prin intermediul conductelor cu DN 800 mm / Dn 200 mm un debit nominal de 4000 mc/h. Magistrala nr. 2 se ramifică din magistrala de termoficare a CET-ului în zona industrială, respectiv la căminul C2 și parcurge un traseu aerian de 920 m, după care în subteran în canale termice din beton aceasta mai parcurge 5,3 km. Lungimea totală a magistralei ce urmează să fie reabilitată este de ~ 14.090 3m. La aceasta sunt racordate un număr total de 97 puncte termice care deservesc un număr de aproximativ 50.000 de locuitori din zonele de blocuri arondate acestora, precum și alte categorii de consumatori (agenți economici, instituții publice, etc.). Magistrala nu a beneficiat de reparații capitale de la data punerii sale în folosință.

La probele de presiune anuale premergătoare sezonului de alimentare cu energie termică, dar și pe durata funcționării sale în cadrul sezonului rece a fiecărui an, magistrala a prezentat și prezintă un risc major de întrerupere a alimentării cu energie termică a consumatorilor arondați la magistrală.

Până la intrarea în punctul termic întreaga rețea primară de alimentare cu energie termică prezintă același stadiu de uzură tehnică determinat atât de trecerea timpului, cât și datorită uzurii care apare în procesul de exploatare. Actuala stare tehnică a rețelei determină o pierdere cumulată de agent termic de aproximativ 30-40% pe rețeaua secundară și primară.

Modernizarea magistralei de termoficare până la intrarea în punctul termic presupune înlocuirea actualei conducte din țeavă de oțel pozată în cămin de beton având diametrul nominal între 800 mm și 200 mm, cu conductă din țeavă preizolată adaptată la cerințele impuse de normele tehnice în vigoare și conforme cu viziunea europeană de protecție a mediului și conservare energetică, urmărindu-se mărirea duratei de funcționare și reducerea pierderilor de energie termică ce se înregistrează în prezent prin izolația termică și prin scurgerile de fluid din rețea.

Magistrala nr.2 de termoficare este amplasată pe traseul: Caminul C2 de linga FZO, barajul CET, malul sting a riului Crisul Repede - traseu aerian - str. Onestilor, str. Tudor Vladimirescu, P-ta Unirii, str. V.Alecsandri, P-ta 1 Decembrie, respectiv din caminul CV5 str. T. Vladimirescu se continua reteaua pe traseul str. Decebal, str. Sucevei, str. Horea, str. Triumfului, str. D. Cantemir - traseu subteran.

Pe traseul magistralei nr. 2 mai este racordul spre str. Mihai Viteazul, respectiv racordul spre podul Decebal, catre magistrala nr.1 de termoficare.

Situația existentă:

Magistrala nr. 2 de termoficare alimenteaza cu energie termica partea de sud, sud-vest si zona centrala a municipiului Oradea si a fost construita in 1970. Magistrala cu DN 800 mm / Dn 200 mm asigura un debit nominal de 4000 mc/h. Magistrala nr. 2 se ramifica din magistrala de termoficare a CET - ului in zona industriala, respectiv la caminul C2 si parcurge un traseu aerian de 920 m, dupa care in subteran in canale termice din beton magistrala mai parcurge 5,3 km.

Magistrala nr.2 de termoficare are următoarele caracteristici tehnice:

 • -       Diametrul nominal:Dn 800 mm, Dn 700mm, Dn 500 mm; Dn 400mm, Dn 300mm, Dn 250 mm, Dn 200 mm.

 • -        Adâncimea de pozare (axul conductei) între -2,0m și -3,0m;

 • -        Lungimea magistralei ce urmează să fie reabilitată ~ 14.090 m;

 • -         Debitul nominal vehiculat, în perioada de iarnă: 4000 m3/h;

 • -         Presiunea de lucru: 9bar;

 • -        Temperatura de lucru: 125/700C.

Pe traseul rețelei sunt prevăzute următoarele elemente constructive:

 • -         cămine de racord și de golire;

 • -         cămine pentru preluarea dilatațiilor;

 • -         puncte fixe și compensatori de dilatație cu presetupă;

 • -        racordurile la punctele termice din zonă sunt prevăzute cu vane de secționare.

Conductele de termoficare sunt corodate datorită duratei mari de exploatare, având izolația deteriorată pe porțiuni mari. De asemenea, există infiltrații de apă în canalul termic, pe zone extinse.

Fundamentarea necesității și oportunității investiției

Reabilitarea magistralei nr.2 de termoficare din Oradea este necesară pentru asigurarea continuității în alimentarea cu energie termică a consumatorilor din zonă, în condiții de siguranță și la parametrii tehnici proiectați.

Reabilitarea rețelei se face utilizând soluții moderne cu conducte preizolate, urmărindu-se mărirea duratei de funcționare și reducerea pierderilor de energie termică ce se înregistrează în prezent prin izolația termică și prin scurgerile de fluid din rețea.

Obiectivele urmărite și conținutul lucrării

 • 1.        Obiectivele urmărite

Documentația de proiectare ce va fi elaborată va trebui să asigure posibilitatea accesării surselor de finanțare prin promovarea studiului de fezabilitate.

Studiul urmareste asigurarea urmatoarelor obiective:

 • -         asigurarea parametrilor tehnici de funcționare;

 • -         costuri de investiție cât mai reduse;

 • -         asigurarea siguranței în funcționare;

 • -         întreruperea furnizării energiei termice către clienți pe o durată cât mică pe perioada realizării lucrărilor și a punerii în funcțiune.

 • 2.         Conținutul lucrării

Documentația de proiectare va conține reabilitarea următoarelor obiective:

 • a.Magistrala nr.2 de termoficare între caminul C2 FZO si caminul CV 14 str. D. Cantemir, cu toate ramificatiile si racordurile la punctele termice are o lungime de ~ 14.090 m. Rețeaua va fi realizată subteran, cu conductă preizolată, îngropată în pământ. Pe traseul rețelei vor fi prevăzute cămine de golire și de racord. Compensarea dilatațiilor va fi realizată cu compensatoare axiale cu presetupă sau lenticulare.

 • b.Realizarea rețelelor de racord de la magistrală la punctele termice, după cum urmeaza: Dn 800/600 m (aerian) + Dn 700/320 m (aerian) + Dn 700/715 m + Dn 500/ 3.620 m = 5.255 m

 • -        racord la PT 510 - Dn 200/40m +Dn 150/80m - str. Cazaban

 • -        racord la PT 511 - Dn 150/150m - str. Onestilor

 • -        racord la PT 507 - Dn 125/ 90m - str. Onestilor C9

 • -       racord la PT 508 - Dn 100/60m - EXMOB

 • -        racord la PT 502 - Dn150/50m - Drumuri locale

 • -        racord la PT 504 - Dn 80/ 80m - Zenit

 • -        racord la PT 500 - Dn 300/50m + Dn 250/50 m - Infratirea

 • -        racord la PT 501 - Dn 125/150m - STIMIN

 • -        racord la PT 521 - Dn 150/125m - str. Rosoirilor

 • -        racord la PT 522 - Dn 250/180m + Dn 150/60m - str. Xenopol

 • -        racord la PT 523 - Dn200/435m - str. Ispirescu

 • -        racord la PT 901 - Dn 100/500m - Politia de frontira

 • -        racord la PT 921* - Dn 100/100 m - Societatea misionara

 • -         racord la PT 903* - desfiintat -

 • -        racord la PT 902 - Dn 150/140m - Scoala sportiva

 • -       racord la PT 900 - Dn 150/345m - UM 01326

 • -        racord la PT 851 - Dn 50/50m - CRET - Sucevei

 • -        racord la PT 825 - Dn 150/90m - str. Dorobantilor

 • -        racord la PT 42* - Dn 150/100 m - Lungu-Horia 42

 • -        racord la PT 862 - Dn 150/175 + Dn 80/50m - str. Gr. Ureche

 • -        racord la PT 826 - Dn 150/ 235m - str. Vaporului

 • -        racord la PT 854* - Dn 150/100 m - str. Sextil Puscariu

 • -         racord la PT 846 - Dn 50/40m- Dr. Lazar- str. Triumfului

 • c. Ramura racord str. W Sakespeare - str. Menumorut - Dn 500/150 m + Dn 400/395 m + Dn 250/355 m + Dn 300/75 m = 975 m

 • -        racord la PT 506 - Dn 100/170m - str. Brincoveanu

 • -        racord la PT 604 - Dn 150/70m - str. Decebal

 • -        racord la PT 605 -Dn 150/160m + Dn 100/75m + Dn 100/75m - Lic. Infratirea

 • -        racord la PT 606 - Dn 150/25m - Decebal 2

 • -        racord la PT 607 - Dn 100/30m - Splai C4

 • -        racord la PT 123 - Dn 150/450m - str. Sovata

 • -        racord la PT 610 - Dn 250/130m + Dn 200/63mm - str. Sovata

 • -        racord la PT 615 - Dn 200/15m - Metalica

 • -        racord la PT 601 - Dn 150/15m + Dn200/30 m - Lic. Constructii

 • -        racord la PT 602 - Dn 100/285m - Liceul Economic

 • -        racord la PT 603 - Dn 100/50m - Gradinita -str. Menumorut

 • -        racord la PT 202 - Dn 150/50m - Piata Creanga

 • d. Ramura racord Str. Onestilor - Calea Aradului - Dn 500/370 m + Dn 400/710 m + Dn 200/295 m = 1.375 m

 • -        racord la PT 503 - Dn 250/110 m - STIMIN

 • -        racord la PT 509 - Dn 150/530 m - Piata Devei

 • -        racord la PT 915 - Dn 150/90 m - FRE Onestilor

 • -        racord la PT 516 - Dn 150/90 m - Poligrafia - Antonescu

 • -        racord la PT 910 - Dn 150/110 m - str. Padis

 • -         racord la PT 911 - Dn 150/10 m - str. Aviatorilor

 • -        racord la PT 913 - Dn 150/850 m - str. Ibsen

 • e. Ramura racord str. Tudor Vladimirescu - Dn 400/1.107 m + Dn 300/550 m + Dn 250/2.280 m + Dn 250/820 m + Dn 200/750 m + Dn 150/978 m = 6.485 m

 • -        racord la PT 709 - Dn 150/150 m - OLIMPIA S.A.

 • -       racord la PT 710 - Dn 200/85 m + Dn 125/25 m - MOBILA Vrancea

 • -        racord la PT 711 - Dn 200/200m + Dn 100/75m-Episcopia reformata-Primarie

 • -        racord la PT 717 - Dn 100/75 m - Biserica reformata - str. Primariei

 • -        racord la PT 718 - Dn 100/90 m - str. Craiovei

 • -        racord la PT 720* - Dn 100/150 m- bloc Stea - str. T Vladimirescu

 • -        racord la PT 712* - Dn 100/100 m- Policlinica - str. T Vladimirescu nr.8

 • -        racord la PT 703 - Dn 100/90 m - Lic. Sanitar

 • -        racord la PT 705 - Dn 100/35 m - PRIMARIA

 • -        racord la PT 719* - Dn 100/100 m- Biserica Sf. Ladislau

 • -        racord la PT 704 - Dn 100/90 m - Lic. Pedagogic

 • -       racord la PT 800 - Dn 100/80 m - ORADINUM

 • -        racord la PT 701 - Dn 100/15 m - Pasaj Vulturul

 • -         racord la PT 700* - Dn 100/15 m - desfiintat

 • -        racord la PT 801 - Dn 100/30 m - OTELUL - P-ta 1 Decembrie

 • -        racord la PT 802 - Dn 100/30 m - Universitate - P-ta 1 Decembrie

e.1.Ramura str. Maresal Averescu

 • - racord la PT 818 - Dn 100/150 m - M. Averescu

 • - racord la PT 822 - Dn 80/160 m - Scoala general nr.2

 • - racord la PT 860 - Dn 80/100 m - Cresa saptaminala

 • - racord la PT 832 - Dn 150/100 m - str. Gradinarilor

 • - racord la PT 833 - Dn 150/100 m - str. Seleusului

 • - racord la PT 842 - Dn 100/360 m - str. Borsecului

 • - racord la PT 841 - Dn 150/80 m - str. Gradinarilor

 • - racord la PT 922* -Dn 100/100m Lemnul - str. Razboieni nr. 83

 • - racord la PT 830 - Dn 125/100 m - MATERNITATE

 • - racord la PT 890 - Dn 150/ 430 m - str. Razboieni nr. 2

 • - racord la PT 835 - Dn 100/100 m - ICRA

 • - racord la PT 856 - Dn 125/135 m - Gara Velenta

e.2 Ramura P-ta Cetatii

 • -        racord la PT 803 - Dn 80/140 m - Casa de cultura

 • - racord la PT 804 - Dn 125/ 75 m - P-ta 1 Decembrie

 • - racord la PT 821 - Dn 80/150 m - Stomatologie

 • - racord la PT 808 - Dn 125/120 m - Scoala gen nr.8

 • - racord la PT 823* - Dn 100/100 m - Coop Munca

 • - racord la PT 824 - Dn 100/125 m - P-ta Unirii

 • - racord la PT 882 - Dn 50/140 m - ELCO str. Minski Lajos

 • - racord la PT 805 - Dn 100/110 m - P-ta 1 Decembrie

 • - racord la PT 807 - Dn 80/50 m - P-ta Cetatii

 • - racord la PT 811 - Dn 80/140 m - MECORD

 • - racord la PT 806 - Dn 150/50 m - Cicero

 • - racord la PT 810 - Dn 150/30 m - Cicero

 • - racord la PT 812 - Dn 100/80 m - Electrica

 • - racord la PT 828 - Dn 80/100 m - Mic Mobilier

 • - racord la PT 819 - Dn 50/100 m - str. Grivitei

 • - racord la PT 838 - Dn 100/ 20 m - ROVEX

 • - racord la PT 817 - Dn 80/ 275 m - Baia Cosari

 • - racord la PT 814 - Dn 100/15 m - AURA

 • - racord la PT 852 - Dn 150/ 175 m + Dn 80/50 m

 • - racord la PT 831 - Dn 200/240 m - D. Cantemir

 • - racord la PT 829 - Dn 40/ 20 m - str. Beiusului

 • f. Racord str. Mihai Viteazul

-racord la PT 855* - Dn 100/100 m - str. M. Viteazul

 • - racord la PT 809 - Dn 100/140 m - Tricotextil

 • - racord la PT 827 - Dn 80/30 m - ICOMCOOP

Reabilitarea acestor racorduri se va face după caz, ținând cont de datele funcționale și constructive și de decizia beneficiarului.

Mențiuni suplimentare:

Documentația va fi verificată, semnată și ștampilată conform prevederilor legale în vigoare.

Executantul va preciza documentele normative în vigoare aplicabile, astfel cum sunt acestea definite în standardul SR 10000-1:1994 „PRINCIPIILE ȘI METODOLOGIA STANDARDIZĂRII. Termeni generali și definițiile lor privind standardizarea și activitățile conexe”.

Executantul se va angaja că va îndeplini prevederile documentelor normative aplicabile în vigoare, inclusiv acelea referitoare la protecția vieții, protecția sănătății, securitatea muncii și protecția mediului înconjurător.

Executantul se va angaja ca la predarea studiului de fezabilitate către achizitor să transmită o declarație de conformitate a acestuia cu documentele normative de referință, emisă de el cu îndeplinirea criteriilor specificate în standardul SR EN 45014:2000 ,,CRITERII GENERALE PENTRU DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A FURNIZORULUI”.

Proiectantul va avea implementat un sistem de asigurare a calității în conformitate cu SR EN ISO 9001/2001, certificat de un organism național sau internațional de certificare.

Documentația trebuie să fie clară și completă, furnizând toate datele și condițiile tehnice de execuție, inspecțiile și încercările necesare pentru realizarea investiției.

Elaboratorul va colabora cu beneficiarul la întocmirea studiului de fezabilitate și va informa beneficiarul, la cerere, asupra mersului lucrării.

La încheierea lucrării, elaboratorul va returna beneficiarului toate documentațiile puse la dispoziție de acesta.

De asemenea, datele și informațiile obținute nu se vor utiliza în alte scopuri și nu vor fi divulgate unor terțe persoane fără acordul scris al S.C. Electrocentrale Oradea.

Recepția studiului de fezabilitate avizate de elaborator, se va face în urma avizării acestora în CTA S.C. Electrocentrale Oradea, avizare la care va participa și executantul.

Acesta va efectua completările sau, după caz, modificările necesare în studiu, reieșite în urma observațiilor beneficiarului.

Magistrala M2 deservește următoarele puncte termice, care trebuie modernizate (conform tabelului de mai jos):

Nr.

Crt


1.


Denumi -rea Punctu-l ui Termic PT 42


Adresa Puncte-lor

Termice


HOREA


Blocurile de locatari/consumatorii pe care îi deservește/strada


LUNGU


HOREA 42

2.


PT 501


3.


PT 503


4.


PT 506


TUBERO

ZELOR

TUBERO

ZELOR

BRANCO-

VEANU


SC STIMIN


SC STMIN-HALA GREA


TUBEROZELOR 26


TUBEROZELOR 26


A.I.GENERALA 10 DECEBAL

W.SHAKESPEARE

22

A.I.GR.SC.TRAIAN VUIA

C-TIN BRANCOVEANU

12/A

A.I.GR.SC.SAGUNA ATEL.

ADREI SAGUNA

1

A.I.GR.SC.SAG.CANTINA

ADREI SAGUNA

1

A.I.GR.SC.TR.VUIA-INTER

C-TIN BRANCOVEANU

12/A

CRESA9

POIENITEI

10

SC RER ECOLOGIC SERVICE

TUDOR VLADIMIRESCU

79

DIR.PT.SPORT A JUD.BIHOR

POIENITEI

2/A

CAPUSIOAN

C-TIN BRANCOVEANU

6

FARAGO IRINA

C-TIN BRANCOVEANU

8

MARCHIS MARIA

C-TIN BRANCOVEANU

10

DUMEA G.DAN

C-TIN BRANCOVEANU

13

MALAIN PETRU

C-TIN BRANCOVEANU

15

VERES IOSIF

C-TIN BRANCOVEANU

17

OROS VICTOR

C-TIN BRANCOVEANU

2

DAMIAN ANDI SEBASTIAN

C-TIN BRANCOVEANU

21

BORSI SIGISMUND

C-TIN BRANCOVEANU

19

CIUCIU FLORIAN

POIENITEI

5

IENCI VOICU DANIEL

POIENITEI

13

GHIB ANA

POIENITEI

2

TORJOC ALEXANDRU

POIENITEI

24

BERCZELI ALEXANDRU

POIENITEI

20

PUSCASIOAN

POIENITEI

15

SANDOR ILEANA

POIENITEI

4


5. PT 507


ONESTI-L


OR C9


MOTOCIOAN

POIENITEI

6

COSTE DUMITRU

POIENITEI

22

NUTIU TEODOR

POIENITEI

1

SUCIU DUMITRU

POIENITEI

3

CRISTEA IOAN

POIENITEI

8

BUTUTOIU EUGEN

POIENITEI

7

SAS GHEORGHE

POIENITEI

11

BALOGH ARPAD

POIENITEI

9

RAT DORIN CALIN

POIENITEI

10

OROS LUCIA MARIANA

POIENITEI

12

BOGDAN OCTAVIAN STEFAN

POIENITEI

14

BL.C10

SPLAIUL CRISANEI 18

20

BL.C11

SPLAIUL CRISANEI 19

20

BL.C12

SPLAIUL CRISANEI 20

20

BL.C2

POIENITEI 27

95

BL.C6

SPLAIUL CRISANEI 14

20

BL.C7

SPLAIUL CRISANEI 15

20

BL.C8

SPLAIUL CRISANEI 16

20

BL.C9

SPLAIUL CRISANEI 17

20

POIENITEI 27

POIENITEI 27

50


6. PT 509


P-TA

DEVEI


BL.Q2 SC.A

PITESTILOR 41

8

BL.R5 SC.B

PITESTILOR 41

12

BISERICA ROMANO-CATOLICA

GHEORGHE POP DE BASESTI

1

SC DINARVIO IMPEX SRL

PITESTILOR

41

FUNDATIA GRIJE DE BUNICI

HATEGULUI

32

SC MONTECH BIHOR SRL

DEVEI

1

A.I.GRADINITA NR.55

HATEGULUI

32

A.I.GENERALA 12 A.IANCU

GHEORGHE POP DE BASESTI

9

STATIE HIDROFOR-PT 509

PITESTILOR

FUNDATIA GRIJE DE BUNICI

HATEGULUI

32

A.I.GRADINITA NR.55-ACM

HATEGULUI

32

C.M.I.DR.TARCE MEDICAL

DEVEI

1

C.M.I.DR.NEGULESCU VOICHI

DEVEI

1

C.M.I.DR.TOBOSARU DORINA

DEVEI

1

C.M.I.DR.CSATI GAVRILA

DEVEI

1

C.M.I.DR.ROSU RODICA

DEVEI

1

C.M.I.DR.PET CORINA

DEVEI

1

C.M.I.DR.CSEH GABRIELA

DEVEI

1

C.M.I.DR.SZEKELI MOISESIU

DEVEI

1

C.M.I.DR.MURESAN IULIUS

DEVEI

1

C.M.I.DR.SCHMAK MARIA

DEVEI

1

C.M.I.DR.VASS ETELCA

DEVEI

1

C.M.I.DR.ARDELEAN FLORIAN

DEVEI

1

C.M.I.DR.BITA GR.MIRCEA

DEVEI

1

CAB.LIB.PR.ARTDENT ELITA

DEVEI

1

CENTRUL MED.ASKLEPIOS

DEVEI

1

CASA PASAREA MAIASTRA

GHEORGHE POP DE BASESTI

14/A

SC PALERMO IMP.-EXP.SRL

PITESTILOR

41

GAVRILUT DORINA-SP.COMERCIAL

PITESTILOR, BL.R5

41

DRONCA VASILE

DEVEI

1

COSMA AUREL

DEVEI

5

IOVAN GHEORGHE

FURNICII

9

PERTE SORINA IOANA

FURNICII

7

/A

ANDRAS ADRIAN

FURNICII

3

POPA PETRU

FURNICII

11

NICHITA ELENA

FURNICII

12

/A


GASPARIOAN

FURNICII

13

POPA TEODOR

FURNICII

15

UIVAROSAN GHEORGHE

FURNICII

7

MIHES IOAN

FURNICII

10

MUDURATEODOR

FURNICII

4

SAV CRACIUN

FURNICII

17

FILIP IOAN

FURNICII

1

BONDARIOAN

FURNICII

10

POPOVICI IULIANA

GHEORGHE POP DE BASESTI

4

/A

BLAGA GHEORGHE

GHEORGHE POP DE BASESTI

26

PAROHIA ROMANO-CATOLICA

GHEORGHE POP DE BASESTI

1

SIM IOAN

GHEORGHE POP DE BASESTI

14

SIM LIVIU

GHEORGHE POP DE BASESTI

14

POPOVICI FLOARE

GHEORGHE POP DE BASESTI

6

CRISTEA AURICA

GHEORGHE POP DE BASESTI

6

BALAJ GHEORGHE

GHEORGHE POP DE BASESTI

4

POPOVICIU IOAN

GHEORGHE POP DE BASESTI

2

/A

DURGHEU PETRU

HATEGULUI

30

/B

HODISAN VASILE

HATEGULUI

30

/A

TOCUTIU RADU

HATEGULUI

30

NEGRUT FLORICA

HATEGULUI

30

/D

BARA VASILE

HATEGULUI

30

/C

FILIP FLORIAN

HATEGULUI

30

/E

BUTUC IRINA AMALIA

HATEGULUI

30

SAV IOAN

HATEGULUI

61

MIKLOS SANDOR

HATEGULUI

57

MUDURAIOAN

HATEGULUI

55

FILIP FLORIAN

HATEGULUI

30

/F

DOBAI DUMITRU

IACOBINILOR

56

MOGA MARIA

IACOBINILOR

50

NEGRUT PAVEL

IACOBINILOR

54

ZETOCHAIOAN

IACOBINILOR

52

PANTI GAVRIL

IACOBINILOR

48

BUCUREANU MIRELA

IACOBINILOR

58

MARC ROZALIA

INFRATIRII

38

/A

POP VASILE

OASULUI

3

BONDOR DUMITRU

OASULUI

19

PRECUPIOAN

OASULUI

3

/A

TODUTA IOAN SIMEON

OASULUI

19

PANTI LIANA

OASULUI

2

/B

TODUTA RODICA

OASULUI

2

/A

AVRAM BUJOR

OASULUI

21

SALAJAN MIRCEA

OASULUI

11

BABA GHEORGHE

OASULUI

17

/A

SILAGHI PETRU

OASULUI

13

/A

SELEGEAN GAVRILA

OASULUI

9

DERBAN TEODOR

OASULUI

13

/B

BEJAN DAN

OASULUI

14

SIMON IULIU

OASULUI

4

/A

BERDIE DUMITRU

PITESTILOR

38

SAVA GHEORGHE

PITESTILOR

29

CERMIAN FLOARE

PITESTILOR

31

CHIS NICOLAE

PITESTILOR

39

TONCATEODOR

PITESTILOR

33

VASADI LUCRETIA

PITESTILOR

35

MIHUTA TEODOR

PITESTILOR

37

BONDAR IOAN I.

PITESTILOR

27

/A

HORA IOANA CARMEN

PITESTILOR

40

BODEA DOINA

PITEȘTILOR

36

BODEA GHEORGHE

PITEȘTILOR

36

7. PT 510


CAZABAN


BL.AN48

CAZABAN 15

16

BL.AN49

CAZABAN 17

16

BL.P42

CAZABAN 5

10

BL.P43

CAZABAN 5A

10

BL.P44

CAZABAN 7

19

BL.P45

CAZABAN 9

19

BL.P46

CAZABAN 11

19

BL.P50

ONESTILOR 104

19

BL.P51

ONESTILOR 102

19

BL.P53

ONESTILOR 96

19

BL.P55

ONESTILOR 94

19

BL.P56

ONESTILOR 92

19

BL.P57

ONESTILOR 90

19

BL.P58

ONESTILOR 88

19

BL.P59

ONESTILOR 86

19

BL.P60

ONESTILOR 84

19

BL.P62

CAZABAN 1

19

BL.P63

CAZABAN 3

10

BL.P64

CAZABAN 3A

10

BL.P67

ONESTILOR 90

10

BL.P68

ONESTILOR 90

10

BL.P69

CAZABAN 17A

10

BL.P70

CAZABAN 17B

10

BL.P71

ONESTILOR 95

19

BL.P72

ONESTILOR 96

19

BL.R47

CAZABAN 13

16

BL.R52

ONESTILOR 98

20

BL.R61

ONESTILOR 82

20

BL.Z10

CAZABAN 45

4

BL.Z11

CAZABAN 41

11

BL.Z3

CAZABAN 23

11

BL.Z4

CAZABAN 21

4

BL.Z5

CAZABAN 19

11

BL.Z6

CAZABAN 35

4

BL.Z7

CAZABAN 31

11

BL.Z8

CAZABAN 37

4

BL.Z9

CAZABAN 39

11

S.C.M.MUNCA INVALIZILOR

CAZABAN

31

A.I.GRADINITA NR.50

CAZABAN

35

SC COMLEX SRL BIROURI

CAZABAN

13

SC COMPLEX A.B.C.

CAZABAN

13

SC GSMT TRADE SRL

CAZABAN

13

SC D.G.P.PREST SRL

CAZABAN

13

SC COMPLEX SRL TAPITERIE

CAZABAN

13

SC GRANDHILL EXIM SRL

CAZABAN

45

S.C.M.MUNCA INVALIZILOR

CAZABAN

31

SC HERLITZ ROMANIA SA

CAZABAN

35

SC ILDO SERV SRL

CAZABAN

21

SC ADAMIR PREST SRL

CAZABAN

98

SC CRISTAL-APEX CAFE BAR

CAZABAN

17

STATIE HIDROFOR-PT 510

CAZABAN

SC HERLITZ ROMANIA SA

CAZABAN

35

SC RODNANI SRL

CAZABAN

19

SC DINGO COMIMPEX SRL

CAZABAN

11

SC NATALEX SRL

CAZABAN

17

SC EXACT CRISTAL SRL

CAZABAN

37

YANG RONG SRL

CAZABAN

13

SC ASTRA BETTINGS SRL

CAZABAN

13

SC BIOINVEST SRL

CAZABAN

15

SC PESCAR FISH STAR SRL

CAZABAN

15

8.

PT 511

ONESTI-L

OR

BL.AN34

EROFTE GRIGORE 3

16

BL.AN35

EROFTE GRIGORE 5

16

BL.AN36

EROFTE GRIGORE 7

16

BL.AN7

ONESTILOR 80

17

BL.P20

CAZABAN 12A

19

BL.P21

CAZABAN 12

10

BL.P22

CAZABAN 12

10

BL.P3

CAZABAN 8

19

BL.P38

CAZABAN 22

19

BL.P39

CAZABAN 20

19

BL.P4

CAZABAN 6

20

BL.P5

CAZABAN 4

20

BL.P6

CAZABAN 2

11

BL.PB10

LAPUSULUI 7A

19

BL.PB12

LAPUSULUI 7

19

BL.PB16

CAZABAN 16A

19

BL.PB17

CAZABAN 16

19

BL.PB18

CAZABAN 14A

19

BL.PB19

CAZABAN 14

19

BL.PB26

LAPUSULUI 11

19

BL.PB27

LAPUSULUI 13

19

BL.PB28

LAPUSULUI 15

19

BL.PB9

LAPUSULUI 3

20

BL.PB9A

LAPUSULUI 5

20

BL.PC11

LAPUSULUI 7

10

BL.PC13

LAPUSULUI 9

10

BL.R8

LAPUSULUI 1

16

BL.S60

EROFTE GRIGORE 1

59

BL.X13

CAZABAN 20A

20

BL.X14

CAZABAN 20A

20

BL.P+11

LAPUSULUI 5

122

SC STOMARIS SRL

GRIGORIE IROFTE

1

SC ALIMENTARA 434 SA

LAPUSULUI

1

CAB.MED.IND.EVELYN DENTAL

CAZABAN

14

SC HOMMERSON SRL

GRIGORIE IROFTE

5

SC ATOMIC EXIM SRL

GRIGORIE IROFTE

5

SC ARCAFIN SRL

GRIGORIE IROFTE

5

C.M.I.DR.BORA DELIA

CAZABAN

14

STATIE HIDROFOR-PT 511

ONESTILOR

SC LEOMIR SRL

LAPUSULUI

1

SC CELTIC COM SRL

GRIGORIE IROFTE

7

SC LEOMIR SRL

LAPUSULUI

5

SC VALOZ SRL

LAPUSULUI

1

ARON RADU-SP.COM.I/B

CAZABAN

20

SC NANCY TRADE SRL

GRIGORIE IROFTE

3

BIROU NOTARIAL MOS ANCA

ONESTILOR

80

ARON LETITIA-SP.COM.I/A

CAZABAN

20

SC VULTURUL NEGRU SA

GRIGORIE IROFTE

3

DECO INTERIOR SRL

ONESTILOR

80

9.

PT 516

M . I . ANTO-NE SCU

BL.A1

M.I.ANTONESCU 105A

28

BL.A2

M.I.ANTONESCU 105B

45

BL.A3

ONESTILOR 1

45

BL.A4

ONESTILOR 3

32

BL.A5

ONESTILOR 4

32

LOTO PRONO 5-8

M.I.ANTONESCU

105

SUC.IMPRIMERIA DE VEST

M.I.ANTONESCU

105

SC ROXITES SRL

M.I.ANTONESCU

105

SC GINA COMERT SERV.SRL

M.I.ANTONESCU

105

PF DUNCA LAURA CLAUDIA

M.I.ANTONESCU

105

SC GOSPODARUL IMPEX SRL

M.I.ANTONESCU

105

SC SINDACO INTERNATIONAL

M.I.ANTONESCU

105

SC GEOCIP SRL

ONESTILOR

1

SC INSTAL CASA SRL

ONESTILOR

2

B.TRANSILVANIA-AG.IOSIA

B-DUL DACIA

1

SC PHARMAREX SRL

ONESTILOR

1

BRD-AG.M.I.ANTONESCU

M.I.ANTONESCU

105

ING BANK-AGENTIA IOSIA

ONESTILOR

1

BL.C20

S.BARNUTIU 27

19

BL.C21

B-DUL DECEBAL 52

24

BL.C22

B-DUL DECEBAL 50

19

BL.C23

B-DUL DECEBAL 48

19

BL.C24

B-DUL DECEBAL 46

24

BL.C25

B-DUL DECEBAL 44

21

BL.C26

B-DUL DECEBAL 42

28

BL.C6

B-DUL DECEBAL 56

19

BL.C7

B-DUL DECEBAL 54

24

BL.C8

S.BARNUTIU 30

19

BL.D1

TUBEROZELOR 19

19

BL.D2

B-DUL DECEBAL 64

15

BL.D3

B-DUL DECEBAL 62

19

BL.D4

B-DUL DECEBAL 60

19

BL.D5

B-DUL DECEBAL 58

19

BL.PB10

S.BARNUTIU 28

19

BL.PB11

S.BARNUTIU 26

19

BL.PB12

S.BARNUTIU 24

19

BL.PB14

ROSIORILOR 18

19

BL.PB16

ROSIORILOR 16

19

BL.PB18

ROSIORILOR 19

19

BL.PB19

ROSIORILOR 20

19

BL.PB29

S.BARNUTIU 23B

19

BL.PB30

S.BARNUTIU 23D

19

BL.PB32

S.BARNUTIU 23

19

BL.PB34

S.BARNUTIU 21A

19

BL.PB35

S.BARNUTIU 21B

19

BL.PB39

ROSIORILOR 12

19

BL.PB9

S.BARNUTIU 30

19

BL.PC13

ROSIORILOR 20

10

BL.PC17

ROSIORILOR 17

10

BL.PC28

S.BARNUTIU 23C

10

BL.PC31

S.BARNUTIU 23A

10

BL.PC33

S.BARNUTIU 23

10

IGIENA S.C.M.UNIT.10

DECEBAL

56

SOC.DE PROD.SCALA SRL

DECEBAL

48

ASOC.DEFIC.LOCOMOTORI

SIMION BARNUTIU

32

P.F.LEUCA IOAN

TUBEROZELOR

17

SC CAPUCINO EXIM SRL

DECEBAL

66

A.I.GENERALA 10 DECEBAL

DECEBAL

60

SC ATU IMPORT EXPORT SRL

DECEBAL

54

SC CRIANO EXIM SRL

SIMION BARNUTIU

27

SOC.DE PROD.SCALA SRL

DECEBAL

48

STATIE HIDROFOR-PT 521

ROSIORILOR

SC MARCOMLEX SRL

DECEBAL

0

SC NOVAMBIENT SRL

DECEBAL

52

SC HEJS ROMANIA COM SRL

DECEBAL

52

SC ORSILA COM SRL

SIMION BARNUTIU

22

SC ATAS LIGHT SRL

DECEBAL

42

SC BIG PERLA SRL

DECEBAL

52

SC LAGUNA SERV SRL

DECEBAL

24

SC MOBILE DISTRIBUTION

SIMION BARNUTIU

19

SC MANOPRINTING SYSTEM

SIMION BARNUTIU

19

SC NEXIA CONSULTING SRL

SIMION BARNUTIU

30

SC ZECENUT SRL

DECEBAL

54

SC MARLEXAN SRL

DECEBAL

68

LAZAR DAN

SIMION BARNUTIU

21

SFARLE CORNEL PETRU

SIMION BARNUTIU

19

LAZAR CORNELIA

SIMION BARNUTIU

21

PASKUJ ANDOR

TUBEROZELOR

17

LEUCAIOAN

TUBEROZELOR

17

BL.M.I.ANTONESCU 97

M.I.ANTONESCU 97

11

BL.P59

M.I.ANTONESCU 101

37

BL.P60

M.I.ANTONESCU 99

36

BL.P61

CALEA ARADULUI 27

30

BL.P63

M.I.ANTONESCU 93

39

BL.P64

M.I.ANTONESCU 91

39

BL.P65

M.I.ANTONESCU 89

30

BL.P68

M.I.ANTONESCU 85

30

BL.P71

M.I.ANTONESCU 83

39

BL.P72

M.I.ANTONESCU

30

BL.PB10

XENOPOL 22

19

BL.PB12

XENOPOL 24

19

BL.PB13

XENOPOL 26

19

BL.PB14

XENOPOL 28

19

BL.PB16

D.POMPEI 5

19

BL.PB18

H.COANDA 21

19

BL.PB19

H.COANDA 19

19

BL.PB2

XENOPOL10

19

BL.PB20

H.COANDA 17

19

BL.PB22

H.COANDA 15

19

BL.PB24

R.WAGNER 2

19

BL.PB26

H.COANDA 9

19

BL.PB27

H.COANDA 7

18

BL.PB28

H.COANDA 5

19

BL.PB29

H.COANDA 3

19

BL.PB30

H.COANDA 1

19

BL.PB31

XENOPOL 4

19

BL.PB32

XENOPOL 6

19

BL.PB4

XENOPOL12

19

BL.PB45

H.COANDA 2

19

BL.PB46

H.COANDA 4

19

BL.PB49

XENOPOL 8

19

BL.PB5

XENOPOL14

19

BL.PB50

H.COANDA 10

19

BL.PB53

H.COANDA 16

20

BL.PB54

H.COANDA 18

19

BL.PB57

H.COANDA 24

19

BL.PB6

XENOPOL16

19

BL.PB8

R.WAGNER 1

19

BL.PC1

XENOPOL 8

10

BL.PC15

D.POMPEI 7

10

BL.PC17

D.POMPEI 3

10

BL.PC23

H.COANDA 13

10

BL.PC25

H.COANDA 11

10

BL.PC47

H.COANDA 6

10

BL.PC48

H.COANDA 26

10

BL.PC51

H.COANDA 12

10

BL.PC52

H.COANDA 14

10

BL.PC55

H.COANDA 20

10

BL.PC56

H.COANDA 22

10

BL.PC7

XENOPOL18

10

BL.PC9

XENOPOL 20

10

CASA PART

H.COANDA 1A

1

CLĂDIRE ALCATEL1

ARADULUI

11

SC APEX CRISTAL SRL

M.I.ANTONESCU

0

SC ROMCOLOR SA

M.I.ANTONESCU

0

POLITIA MUN.ORADEA

M.I.ANTONESCU

78

SC EUROCASSA SA

M.I.ANTONESCU

99

SC ROPET IMPEX SRL

M.I.ANTONESCU

0

SC APEX CRISTAL SRL

M.I.ANTONESCU

63

SC IONUTIRIS SRL AP.3

M.I.ANTONESCU

7

SC IONUTIRIS SRL AP.2

M.I.ANTONESCU

7

SC IONUTIRIS PRODEXIM SRL

M.I.ANTONESCU

18

STATIE HIDROFOR-PT 522

XENOPOL

SC MOTO MAGISTER

ARADULUI

27

SC ELECTRO IOHAN SRL

H.COANDA

1

ROSU ALIN DORIN

M.I.ANTONESCU

95

BISERICA SF.MUC.SEBASTIAN

ARADULUI

0

SC EURODAMAST SRL

ARADULUI

0

TOCAI IOAN GHEORGHE

LEBEDEI

43

BL.D73

M.I.ANTONESCU 14

15

BL.D74

M.I.ANTONESCU 18

14

BL.D75

ISPIRESCU 5

60

BL.D76

ISPIRESCU 3

80

BL.PB33

XENOPOL 5

19

BL.PB34

XENOPOL 9

19

BL.PB36

ISPIRESCU

19

BL.PB37

ISPIRESCU

19

BL.PB38

ISPIRESCU 6

19

BL.PB39

ISPIRESCU 10

19

BL.PB40

ISPIRESCU 8

19

BL.PB41

ISPIRESCU 12

19

BL.PB42

ISPIRESCU

19

BL.PB43

ISPIRESCU 14

19

BL.PB44

ISPIRESCU 16

19

CASA PARTICULARA

PASARILOR 1

1

BIS.CREST.BAPT.EMANUEL

DECEBAL

45

A.I.GRADINITA NR.31

DECEBAL

43

A.I.LIC.TEOL.BAPTIST EM

DECEBAL

45

SC PERTZA PRO CO SRL

ISPIRESCU

1

SC CRISTIAJA EXIM SRL

XENOPOL

9

A.I.SC.GEN.CU CL.I-IX.

DECEBAL

45

ATELIER MECANIC XENOPOL

XENOPOL

0

STATIE HIDROFOR-PT 523

ISPIRESCU

0

10 PT 521


ROSIORI-


11 PT 522


XENO-PO


12 PT 523


ISPIRES-


13


PT 601


MENUMO

-RUT


GRADINITA EMANUEL                  DECEBAL


45


BL.PB118

MENUMORUT 16

19

BL.PB122

DOINA 21

19

BL.PC117

MENUMORUT14

20

BL.PC119

MENUMORUT18

10

BL.PC120

DOINA 25

10

BL.PC121

DOINA 23

10

BL.PC123

V.CONTA 9

10

BL.PC124

V.CONTA 7

10

SC LASER COMPUTER SRL

DOINA

23

SC CRONEX SRL

PARTENIE COSMA

11

SC MONMED IMPEX SRL

APOSTOL ANDREI

43

SC GUSMANIA SRL

DOINA

21

SC RITA IMPEX SRL

LEAGANULUI

13

SC FAVONIUS COM SRL

PARTENIE COSMA

11

A.I.GR.SC.IND.C.BRANCUSI

MENUMORUT

33

A.I.GR.SC.EC.PARTENIE C

PARTENIE COSMA

5

C.S.E.INCLUZIVA 1 CORP A

EPISCOP ROMAN CIOROGARIU

48

FUNDAT.SPERANTA FAMILIEI

PARTENIE COSMA

17

SC DIDA SRL

DECEBAL

0

SC LUPAROM COM SRL

MENUMORUT

13

CASA CURCUBEU

PARTENIE COSMA

2

SC MINIM SERVICE SRL

LEAGANULUI

6

C.S.E.INCLUZIVA 1 CORP B

EPISCOP ROMAN CIOROGARIU

48

C.S.E.INCLUZIVA 1 CORP C

EPISCOP ROMAN CIOROGARIU

48

C.S.E.INCLUZIVA 1 CORP D

EPISCOP ROMAN CIOROGARIU

48

SC SALVE CLUB BROKER

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

28

GALEA-CUC LIVIU

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

22

CAVASDANIOLANDA

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

22

CUC GHEORGHE

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

22

BUT CORNEL

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

6

VANCEA CORNELIA

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

8

SZATMARI ECATERINA

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

24

DEAK LEONORA

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

26

/A

POPOVICIU SORIN DOREL

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

26

NAGY CSABA

DUMBRAVEI

1

/A

ISTVAN TIBERIU

EPISCOP ROMAN CIOROGARIU

52

TARCAU VIORICA

LEAGANULUI

14

BUBOI MARIA

LEAGANULUI

7

KOVACS MAGDALENA-IOLANDA

LEAGANULUI

9

SAVESCU GAVRIL

LEAGANULUI

10

NAGY COLOMAN

LEAGANULUI

1

DRAGUS RUGAN VIORICA

LEAGANULUI

5

BENDE SANDOR JOSZEF

LEAGANULUI

18

CIONCA MARIA

LEAGANULUI

12


NAGY LADISLAU

LEAGANULUI

3

SAVESCU ADRIAN

LEAGANULUI

16

VICAS CORNEL

LEAGANULUI

11

BAN LIVIU

LEAGANULUI

13

CLEJAN CORNEL MIRCEA

LEAGANULUI

14

MEZEI IOSIF RUDOLF

LEAGANULUI

8

VINCZE ALEXANDRU

LEAGANULUI

12

BOROS GHEORGHE

LEAGANULUI

18

AGAFICIOAIE CATALINA

LEAGANULUI

12

SZILAGYI ILEANA

MENUMORUT

7

OROS SAMUILA

MENUMORUT

15

/A

POTROVITA IANCU

MENUMORUT

19

MARIS MAGDALENA

MENUMORUT

17

VIDA GHEORGHE IOAN

MENUMORUT

21

LOCSE IZABELLA

MENUMORUT

27

SZABO ALEXANDRU

MENUMORUT

29

BOIERIU MARIA RODICA

MENUMORUT

13

POP LEONIDA

MENUMORUT

9

BUSTEA SABIN

MENUMORUT

15

LUPIOAN

MENUMORUT

13

RUS ANGELA

MENUMORUT

25

MOT GHEORGHE

MENUMORUT

23

SZOTYORI FRANCISC

PARTENIE COSMA

15

CATANA MARIA

PARTENIE COSMA

11

MONTSERRAT FRANCISCO

PARTENIE COSMA

13

IUHAS CRISTIAN IOAN

PARTENIE COSMA

13

HUDEA MARIA

SF.APOSTOL ANDREI

43

MATEI LUDOVICA

TARCAULUI

20

MATEI DANIELA-ADRIANA

TARCAULUI

20

IACOB FLORICA DOINA

TARCAULUI

11

/A

LUNG VASILE

TARCAULUI

9

MOLNAR ELISABETA

TARCAULUI

10

PATCAS VODITA

TARCAULUI

2

RATIU ANCA

TARCAULUI

18

DUCA PAUL

TARCAULUI

22

NAGY ANDRAS

TARCAULUI

17

ZSIROS ANA

TARCAULUI

4

BALAJ IONEL

TARCAULUI

5

SANDOR IULIANA LUCIA

TARCAULUI

22

BISZTRAN IOAN

TARCAULUI

5

/A

ZEFER LASZLO

TARCAULUI

3

DURGAU CORNELIU

TARCAULUI

20

CIOROGARIU

C.S.E.INCLUZIVA 1-CORP D

EPISCOP ROMAN

CIOROGARIU

48

SC SALVE CLUB BROKER

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

28

GALEA-CUC LIVIU

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

22

CAVASDANIOLANDA

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

22

CUC GHEORGHE

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

22

BUT CORNEL

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

6

VANCEA CORNELIA

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

8

SZATMARI ECATERINA

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

24

DEAK LEONORA

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

26

/A

POPOVICIU SORIN DOREL

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

26

NAGY CSABA

DUMBRAVEI

1

/A

ISTVAN TIBERIU

EPISCOP ROMAN

CIOROGARIU

52

NAGY COLOMAN

LEAGANULUI

1

NAGY LADISLAU

LEAGANULUI

3

DRAGUS RUGAN VIORICA

LEAGANULUI

5

BUBOI MARIA

LEAGANULUI

7

KOVACS MAGDALENA-IOLANDA

LEAGANULUI

9

SAVESCU GAVRIL

LEAGANULUI

10

VICAS CORNEL

LEAGANULUI

11

CIONCA MARIA

LEAGANULUI

12

BAN LIVIU

LEAGANULUI

13

TARCAU VIORICA

LEAGANULUI

14

BENDE SANDOR JOSZEF

LEAGANULUI

18

SAVESCU ADRIAN

LEAGANULUI

16

VINCZE ALEXANDRU

LEAGANULUI

12

MEZEI IOSIF RUDOLF

LEAGANULUI

8

BOROS GHEORGHE

LEAGANULUI

18

AGAFICIOAIE CATALINA

LEAGANULUI

12

SZILAGYI ILEANA

MENUMORUT

7

BOIERIU MARIA RODICA

MENUMORUT

13

LUPIOAN

MENUMORUT

13

BUSTEA SABIN

MENUMORUT

15

OROS SAMUILA

MENUMORUT

15

MARIS MAGDALENA

MENUMORUT

17

POTROVITA IANCU

MENUMORUT

19

LOCSE IZABELLA

MENUMORUT

27

SZABO ALEXANDRU

MENUMORUT

29

VIDA GHEORGHE IOAN

MENUMORUT

21

POP LEONIDA

MENUMORUT

9

MOT GHEORGHE

MENUMORUT

23

CATANA MARIA

PARTENIE COSMA

11

SZOTYORI FRANCISC

PARTENIE COSMA

15

MONTSERRAT FRANCISCO

PARTENIE COSMA

13

IUHAS CRISTIAN IOAN

PARTENIE COSMA

13

HUDEA MARIA

SF.APOSTOL ANDREI

43

LUNG VASILE

TARCAULUI

9

MOLNAR ELISABETA

TARCAULUI

10

RATIU ANCA

TARCAULUI

18

MATEI DANIELA-ADRIANA

TARCAULUI

20

MATEI LUDOVICA

TARCAULUI

20

SANDOR IULIANA LUCIA

TARCAULUI

22

DUCA PAUL

TARCAULUI

22

ZSIROS ANA

TARCAULUI

4

IACOB FLORICA DOINA

TARCAULUI

11

/A

PATCAS VODITA

TARCAULUI

2

BISZTRAN IOAN

TARCAULUI

5

/A

ZEFER LASZLO

TARCAULUI

3

DURGAU CORNELIU

TARCAULUI

20

BL.29 A

DECEBAL 29

10

BL.29 B

DECEBAL 29

10

BL.CB5

BRANCOVEANU 5

10

BL.D2

DECEBAL 26

40

BL.D27 SC.A+B

DECEBAL 27

26

BL.D27 SC.C

DECEBAL 27

40

BL.D2A

DECEBAL 24

30

BL.D4

DECEBAL 28

40

BL.DEC.40-A

DECEBAL 40

27

BL.DEC.40-B

DECEBAL 40

27

BL.DECEBAL 23

DECEBAL 23

25

BL.SHAKESP.27

SHAKESPEARE 27

4

BL.STR.DECEBAL 3

DECEBAL 3

50

BL.TCL

CONSTRUCTORILOR 18

20

BLOC 12

CAZARMII 12

8

SHAKESPEARE 27A

SHAKESPEARE 27A

20

SHAKESPEARE 27B

SHAKESPEARE 27B

20

SHAKESPEARE 29

SHAKESPEARE 29

20

SHAKESPEARE 31A

SHAKESPEARE 31A

20

SHAKESPEARE 31B

SHAKESPEARE31B

20

SHAKESPEARE 31C

SHAKESPEARE31C

20

SHAKESPEARE 33

SHAKESPEARE 33

20

R.N.P ROMSILVA O.S ORADEA

CONSTRUCTORILOR

1

SC ALBINA COMIMPEX SRL

DECEBAL

2

SC PATI-BRAS LIDO SRL

CRISULUI

1

I.T.M. SA

CAZARMII

17

SC ZETA SRL

CALARASILOR

27

SC RETEX PROD COM SRL

SATELITULUI

1

SC LODENFREY ROMSERV SRL

CRISULUI

10

SC UNISAB IMPEX SRL

CAZARMII

17

A.I.GENERALA 10 DECEBAL

CAZARMII

7

OPTINUS GINECOBSTETRICAL

DECEBAL

23

CAB.STOM.DR.TODOR LIANA

DECEBAL

23

CMI DR.PORDEA ZENO TRAIAN

DECEBAL

26

CAB.MED.IND.VIORDENT

DECEBAL

1

SC COMFRUCT SA DECEBAL 1A

DECEBAL

1

SC TIGRIFLOR COM SRL

DECEBAL

23

SC HOBLE CABINET MEDICAL

CALARASILOR

39

STATIE HIDROFOR-PT 604

DECEBAL

SC HUNREM SRL

CONSTRUCTORILOR

4

SC PICOIL INFO CONSULT SR

DECEBAL

40

SC SITPAN SRL

CAZARMII

17

SC SITPAN SRL

CAZARMII

17

SC MEDETIL SRL

DECEBAL

27

SC BIARMONIC SRL

DECEBAL

40

SC SITPAN SRL-BIROURI

CAZARMII

17

SC IMPACT DEVELOPER&CONTR

CRISULUI

10

SC SITPAN SRL-ATELIER

CAZARMII

17

SC PAULCOS SRL

DECEBAL

26

SC CRISTINVEST SA

DECEBAL

23

SC CRISTINVEST SA

DECEBAL

23

BETEA GHEORGHE

CALARASILOR

10

TORPE ANNA

CALARASILOR

26

VIDU GEORGETA

CALARASILOR

28

BOROS ALEXANDRU

CALARASILOR

44

MANG GERDA ERIKA

CALARASILOR

21

BERINDE DUMITRU

CALARASILOR

17

CAVASDAN CORNEL

CALARASILOR

18

BALINT DOINA

CALARASILOR

20

TAUTU GHEORGHE

CALARASILOR

22

BUDA CONSTANTIN

CALARASILOR

23

COVACI CORNEL

CALARASILOR

29

/A

SIMION LIVIA

CALARASILOR

29

PUSKAS FRANCISC IOSIF

CALARASILOR

30

SAID IULIA MARIA

CALARASILOR

32

PANTEA MARIA

CALARASILOR

35

FODORIOAN

CALARASILOR

40

TOTOREAN OCTAVIAN

CALARASILOR

42

SILAGHI LIVIA

CALARASILOR

46

VICASIU VALERIU

CALARASILOR

16

VICASIU GABRIEL

CALARASILOR

16

ITTU MONICA

CALARASILOR

42

PUSKAS ILEANA-AP.1

CALARASILOR

38

BARA TEODORA

CALARASILOR

7

CHISIU GRATIAN

CALARASILOR

10

MEZEI STEFAN

CALARASILOR

5

RAGENOVICI EUGEN

CALARASILOR

13

BARNA ANDREI

CALARASILOR

36

PUSKAS CAROL-AP.2

CALARASILOR

38

RADU MONA VICTORIA

CALARASILOR

14

VIDICAN IOAN

CALARASILOR

19

HANGYAL IOAN

CALARASILOR

10

/E

FLORUTIU FLOARE

CALARASILOR

48

TEGLAS JOZSEF ATTILA

CAZARMII

11

NASTE VIORICA

CONSTRUCTORILOR

2

HNATIUC DORIN

CONSTRUCTORILOR

12

SILAGHI TEODOR

CONSTRUCTORILOR

16

BRUDERIOAN

CONSTRUCTORILOR

6

DIENES ALEXANDRU

CONSTRUCTORILOR

7

BONCZIDAI IRINA

CONSTRUCTORILOR

8

LUCACIU IOAN

CONSTRUCTORILOR

10

VICAS MARIE

CONSTRUCTORILOR

13

VARGA IOSIF

CONSTRUCTORILOR

14

SZILAGYI STEFAN

CONSTRUCTORILOR

17

NAGY VALENTIN

CONSTRUCTORILOR

20

TENT TEODOR

CONSTRUCTORILOR

21

POPA RODICA ELENA

CONSTRUCTORILOR

25

INDRIE VIORICA

CONSTRUCTORILOR

9

HANGA ROMAN

CONSTRUCTORILOR

16

/B

SZALLAI EMERIC

CONSTRUCTORILOR

16

LAZA NICOLAE

CONSTRUCTORILOR

11

POJOCAIOAN

CONSTRUCTORILOR

23

BANDEAIOAN

CONSTRUCTORILOR

15

RATIU ANA

CRISULUI

3

BIRO ROBERT

CRISULUI

1

MAXIM GHEORGHE

CRISULUI

2

PASCU IONEL

CRISULUI

5

DURNE DORINA

CRISULUI

18

SZEKELY EVA

CRISULUI

14

LIMBAN IOAN

CRISULUI

12

SUCIU ELISABETA

CRISULUI

13

ACIU IOAN

CRISULUI

7

PADUREAN DACIAN

CRISULUI

4

/A

LAZAIOAN

C-TIN BRANCOVEANU

1

SZONDI GYORGY JOZSEF

DECEBAL

28

/A

METEA OCTAVIAN

PRINCIPATELOR UNITE

58

LAZA GHEORGHE

PRINCIPATELOR UNITE

54

RESTANTIA DOINA

PRINCIPATELOR UNITE

54

NAGY IRINA

PRINCIPATELOR UNITE

60

KOTLACSIK IRINA

PRINCIPATELOR UNITE

62

PINTEA IREN

PRINCIPATELOR UNITE

64

BUDURA TEODOR

PRINCIPATELOR UNITE

66

FOLDESI PAUL

PRINCIPATELOR UNITE

68

BORZ ELENA LOREDANA

PRINCIPATELOR UNITE

70

CRISAN PETRU

PRINCIPATELOR UNITE

56

COSTEAIOAN

PRINCIPATELOR UNITE

50

BOTOS ROMUL

PRINCIPATELOR UNITE

54

/C

DOBOVAN ALEXANDRU

PRINCIPATELOR UNITE

52

CHERECHES FLORICA

RETEZATULUI

2

VARDAI IOSIF

RETEZATULUI

1

BLAGA GHEORGHE

RETEZATULUI

3

BALAZS EUGEN

RETEZATULUI

5

SILAGYI MARIA

RETEZATULUI

2

BULZAN DUMITRU

SATELITULUI

17

RADO STEFAN

SATELITULUI

3

VALCEANU IULIANA

SATELITULUI

5

BUTA PETRU

SATELITULUI

9

CRET VICTORIA

SATELITULUI

11

SUCIU MIHAI

SATELITULUI

13

POP VALER IULIU

SATELITULUI

14

MALITA AUREL

SATELITULUI

14

SIMU STELIANA MARIA

SATELITULUI

15

TRIPA CECILIA

SATELITULUI

16

PATROC FLORICA

SATELITULUI

21

PERNES FLORICA

SATELITULUI

19

PERETAUREL

SATELITULUI

6

MOT IOAN

SATELITULUI

4

TOCAI CONTANTIN

SATELITULUI

8

ILEA FLORICA

SATELITULUI

8

MOT EMILIA

SATELITULUI

4

ZMARANDA FLORIN

SATELITULUI

4

OLAH CARMEN

SATELITULUI

1

BUTARU OCTAVIAN CORIOLAN

SATELITULUI

23

SIMO ILEANA

SIMION STEFAN

13

BL.A1

SP.CRISANEI 3

40

BL.A2

SP.CRISANEI 6

40

BL.A3

SP.CRISANEI 9

40

BL.B1 SC.A

SP.CRISANEI 1

20

BL.B1 SC.B

SP.CRISANEI 1

20

BL.B2 SC.A

SP.CRISANEI 4

20

BL.B2 SC.B

SP.CRISANEI 4

20

BL.B3 SC.A

SP.CRISANEI 7

20

BL.B3 SC.B

SP.CRISANEI 7

20

BL.C1 SC.A

SP.CRISANEI 2

10

BL.C2 SC.A

SP.CRISANEI 5

10

BL.C2 SC.B

SP.CRISANEI 5

10

BL.C3 SC.A

SP.CRISANEI 8

10

BL.C3 SC.B

SP.CRISANEI 8

10

BL.C1 SC.B

SPLAIUL CRISANEI 2

10

SC MOLMOT COMPREST SRL

NECULUTATH.

2

SC FRUTIS SRL

SPLAIUL CRISANEI

3

MOLNAR GYULA

NECULUTATH.

2

VANT VIOREL

POIENITEI

19

ANUTEI ELENA

POIENITEI

21

/A

IOAN MIHAI

POIENITEI

17

BL.C104A

DECEBAL 20

28

BL.C104B

DECEBAL 22

35

BL.C85

PROGRESULUI 69

20

BL.C85/A

B-DUL DECEBAL 21

28

BL.C86

B-DUL DECEBAL 19

27

BL.C86/A

B-DUL DECEBAL 17

27

BL.C87

B-DUL DECEBAL 15

31

BL.D105

MENUMORUT2

35

BL.D105A

MENUMORUT4

21

BL.D105B

MENUMORUT6

20

BL.D13

PROGRESULUI 50

15

BL.D15

PROGRESULUI 46

30

BL.D16

PROGRESULUI 46

30

BL.D19-20 SC.D

PROGRESULUI 40

60

BL.D24

SOVATA 7/A

14

BL.D34

BRANCUSI 1

16

BL.D47

N.BALCESCU 9

60

BL.D48

N.BALCESCU 11

60

BL.D7

DOBRESTILOR 10

60

BL.P17-18

PROGRESULUI 44

54

BL.PB11

DOBRESTILOR 2

19

BL.PB12

PROGRESULUI 52

19

BL.PB127

V.CONTA 4A

19

BL.PB14

PROGRESULUI 48

20

BL.PB21

PROGRESULUI 38

19

BL.PB23

SOVATA7

19

BL.PB25

SOVATA3

19

BL.PB26

SOVATA3

19

BL.PB27

SOVATA5

19

BL.PB3

DOBRESTILOR 3

19

BL.PB32

C.BRANCUSI 5

19

BL.PB33

C.BRANCUSI 3

19

BL.PB35

PROGRESULUI 99

19

BL.PB36

PROGRESULUI 97

20

BL.PB37

PROGRESULUI 95

20

BL.PB38

PROGRESULUI 93

19

BL.PB39

PROGRESULUI 91

20

BL.PB41

PROGRESULUI 87

20

BL.PB43

PROGRESULUI 83

20

BL.PB45

DOINA 2

19

BL.PB46

DOINA 4

18

BL.PB5

SOVATA 15/B

20

BL.PB5/A

SOVATA 15/C

20

BL.PB50

N.BALCESCU 7

19

BL.PB51

N.BALCESCU 5

19

BL.PB8/A

DOBRESTILOR 8/A

20

BL.PB81

DOINA 1

19

BL.PB83

PROGRESULUI 79

19

BL.PB84

PROGRESULUI 75

18

BL.PB91

DOINA 5B

19

BL.PB92

DOINA 3B

19

BL.PB93

PROGRESULUI 77

19

BL.PB94

PROGRESULUI 75

19

BL.PC1/A

SOVATA 11/A

10

BL.PC10

DOBRESTILOR 4

10

BL.PC12

PROGRESULUI 54

10

BL.PC125

V.CONTA 2

10

BL.PC126

V.CONTA 4

10

BL.PC2

SOVATA 13

10

BL.PC22

PROGRESULUI 36

10

BL.PC26

SOVATA 3/A

10

BL.PC28

PROGRESULUI 34

10

BL.PC29

PROGRESULUI 32

10

BL.PC3/A

SOVATA 13/A

10

BL.PC30

N.BALCESCU 3

10

BL.PC31

N.BALCESCU 1

10

BL.PC4

SOVATA 15

10

BL.PC40

PROGRESULUI 89

10

BL.PC42

PROGRESULUI 85

10

BL.PC44

PROGRESULUI 81

10

BL.PC6

SOVATA 15/A

10

BL.PC8

DOBRESTILOR 8

10

BL.PC82

PROGRESULUI 79

10

BL.PC9

DOBRESTILOR 9

10

AG.CEC-DECEBAL 5

DECEBAL

21

SC FARMACIA BONITAS SRL

DECEBAL

22

COMPANIA 4 M TARTA

DECEBAL

15

SC IMPEX CARMEN SRL

DECEBAL

87

SC UNICAT COM SRL

DECEBAL

0

CABINET MEDICAL MIHEDENT

SF.APOSTOL ANDREI

28

S.C.LATA VIT SRL

SF.APOSTOL ANDREI

85

SC AMIR IMPEX SRL

DECEBAL

22

SC BANCPOST SA

MENUMORUT

105

14 PT 602


MENUMO

-RUT


C.S.E.INCLUZIVA 1-CORP A

EPISCOP ROMAN

CIOROGARIU

48

SC CRONEX SRL

PARTENIE COSMA

11

SC MONMED IMPEX SRL

APOSTOL ANDREI

43

SC RITA IMPEX SRL

LEAGANULUI

13

SC FAVONIUS COM SRL

PARTENIE COSMA

11

A.I.GR.SC.EC.PARTENIE C

PARTENIE COSMA

5

FUNDAT.SPERANTA FAMILIEI

PARTENIE COSMA

17

A.I.GR.SC.EC.SALA SPORT

PARTENIE COSMA

5

SC LUPAROM COM SRL

MENUMORUT

13

CASA CURCUBEU

PARTENIE COSMA

2

SC MINIM SERVICE SRL

LEAGANULUI

6

C.S.E.INCLUZIVA 1-CORP B

EPISCOP ROMAN

CIOROGARIU

48

C.S.E.INCLUZIVA 1-CORP C

EPISCOP ROMAN

48


15 PT 603


16 PT 604


MENUMO

-RUT

DECEBAL


CENTRUL DE INCLUZIE SENZORIALA


MENUMORUT 41


PT 605


POIENI-T


CAMINE STUDENTESTI

POIENITEI

25

A.I.GR.SC.MIHAI VITEAZUL

POIENITEI

25

STEGEREAN DANIELA

C-TIN BRANCOVEANU

47

DERSIDAN MARINEL MIRCEA

C-TIN BRANCOVEANU

49


18 PT 606


DECE-BA


PT 607


SPLAIUL

CRISANEI


19


BL.B4

SPLAIUL CRISANEI 10

20

BL.B5

SPLAIUL CRISANEI 13

20

BL.C4 SC A

SPLAIUL CRISANEI 11

10

BL.C4 SC B

SPLAIUL CRISANEI 11

10

BL.C4 SC D

SPLAIUL CRISANEI 11

10

BL.C4 SC E

SPLAIUL CRISANEI 11

10

BL.C4 SC.C

SPLAIUL CRISANEI 11

10

BL.C5 SC A

SPLAIUL CRISANEI 17

10

BL.C5 SC C

SPLAIUL CRISANEI 17

10

BL.C5 SC.B

SPLAIUL CRISANEI 17

10


20 PT 610


SOVATA


SC ALIMENTARA 11 SA

SF.APOSTOL ANDREI

83

SC SILVERVAL SRL

MENUMORUT

105

P.F.TINCAU DELIA COAFOR D

SF.APOSTOL ANDREI

69

BIBL.JUD.GHE.SINCAI FIL.6

DECEBAL

17

BURTIC AUREL

DECEBAL

20

SC LUCIANUS AGROCOM SRL

SF.APOSTOL ANDREI

69

SCLEGUMEXSRL

MENUMORUT

2

SC MARNIC SRL

MENUMORUT

2

C.V.C.A NR.3

MENUMORUT

2

SC WS TELESHOP SRL

MENUMORUT

4

NICOARA MONICA-SP.COM.

DECEBAL

15

BIROU NOTARIAL POPA IOAN

DECEBAL

19

SC VERLANG EXIM SRL

SOVATA

15

SC PAMIL SRL

SOVATA

5

SC ROMCOM COMUNIC.SERVICE

DECEBAL

17

SC LEXI PREST SRL

SF.APOSTOL ANDREI

36

SC IANC&IANC IMPEX SRL

SF.APOSTOL ANDREI

89

SC LORANT EXCHANGE-HAINE

DECEBAL

15

SC LORANT EXCHANGE-VALUTA

DECEBAL

15

SC EXPRES ARIES SRL

DECEBAL

17

STATIE HIDROFOR-PT 610

SOVATA

0

SC ILEX TRADING SRL

DECEBAL

0

SC CIDOR SERV SRL

SF.APOSTOL ANDREI

50

CHIS VIORICA-PERS.FIZICA

DOINA

3

SZEKELY ANA MARIA P.F.

DOBRESTILOR

10

SC COMALIMENT-ABC NR.83

DOINA

4

FARMA FONTANA IMPEX SRL

DECEBAL

0

SC SAEDO SRL

DECEBAL

17

BCR-AGENTIA DECEBAL

DECEBAL

20

U.J.C.C.COFETARIE-INC.

C-TIN BRANCUSI

1

BANCA COM CARPATICA

DECEBAL

22

SC JOYA TRAVEL AGENCY SRL

SF.APOSTOL ANDREI

30

SC VERLANG EXIM SRL

SOVATA

15

SC AUSTRIAN INVEST SRL

DECEBAL

20

SC COMPUSERVE SRL

SOVATA

8

SC VARADINUM GRUP SRL

SOVATA

8

TAKACS ENDRE

MENUMORUT

18

SIMUT DOREL DUMITRU

SF.APOSTOL ANDREI

28

HAVRILCSAK MIKLOS

VASILE CONTA

12

21

PT 701

PASAJ VULTU-R UL

SCM INCALTAMINTEA ORADEA

VASILE ALECSANDRI

13

SC TRANSGEX SA

VASILE ALECSANDRI

2

SC PORTELAN SRL

P-TA UNIRII

2

SC MARGARITAR SRL

P-TA UNIRII

2

SC BALINT SRL

P-TA UNIRII

2

TEATRUL DE STAT ARCADIA

VASILE ALECSANDRI

8

SC CRISTIANA SRL

P-TA UNIRII

6

SC VERONICA SRL

P-TA UNIRII

2

AERO CLUB CRISANA

P-TA UNIRII

2

SC TEHNODENT SRL

VASILE ALECSANDRI

10

ATCOM-MAG.13 ADOLESCENT

AVRAM IANCU

2

SC BITEXTOSC COM SRL

VASILE ALECSANDRI

17

SC ROMAGIMPEX SRL

P-TA UNIRII

2

SC NOVITA TRADE SRL

VASILE ALECSANDRI

6

SC FORADEX SA

VASILE ALECSANDRI

2

SC UNITERRA COM SRL

P-TA UNIRII

2

SC CAMINA IMPORT EXPORT

VASILE ALECSANDRI

10

RAPAS SECT.2 WC PUBLIC

P-TA CETATII

0

SC UNIVERSAL BICHETA SRL

VASILE ALECSANDRI

6

LOTO PRONO AG.SPEC.5-23

VASILE ALECSANDRI

6

SC TONSOR PROD SRL

VASILE ALECSANDRI

17

PRESTAREA BIJUTERIE

INDEPENDENTEI

3

SC POLENA EXIM SRL

INDEPENDENTEI

3

SC RND AUTO SA

VASILE ALECSANDRI

8

SC CLUB BRAVO SRL

P-TA UNIRII

4

COMUNITATEA EVREILOR

VASILE ALECSANDRI

2

SC MAHTI IMPEX SRL

P-TA UNIRII

2

FEDERATIA PATRONILOR

P-TA UNIRII

2

SC EAST TECHNOLOGIES SRL

P-TA UNIRII

2

UDMR BIHOR

P-TA UNIRII

2

ING SERVICES ROMANIA SRL

VASILE ALECSANDRI

4

SC DARMYRA CONF SRL

INDEPENDENTEI

1

SC VLAD PATER PROD SRL

VASILE ALECSANDRI

8

SC EPKER SRL

P-TA UNIRII

2

SC MARCADRIANO SRL

P-TA UNIRII

2

BANCA ITALO-ROMENA

P-TA UNIRII

2

SC CONSTRUCTII SA

VASILE ALECSANDRI

2

SC ALEGROS TOURS SRL

VASILE ALECSANDRI

2

SC ZAGARA SRL

P-TA UNIRII

2

SC EUROTEXTIL SRL

VASILE ALECSANDRI

10

SC OTIRAM CLUB SRL

P-TA UNIRII

2

SC LISOR EXIM SRL

P-TA UNIRII

2

SENATOR VERGINIA VEDINAS

P-TA UNIRII

2

CIORBA DUMITRU-SP.COM.

P-TA UNIRII

4

CENT.ROM.PT.PROMOV. COMERT

P-TA UNIRII

2

SC AUSTRIAN INVEST SRL

P-TA UNIRII

2

SC SACRILAN SRL

VASILE ALECSANDRI

11

SUC.BCR ASIG.SA BIHOR

VASILE ALECSANDRI

6

SC EUROCIV CONS.SRL

VASILE ALECSANDRI

9

ANA-CPECA BIHOR

P-TA UNIRII

2

SC AUTO CLASS SA

VASILE ALECSANDRI

8

SC NIK PRODUCT SRL

INDEPENDENTEI

1

CLUBUL FOTOGRAFIC NUFARUL

P-TA UNIRII

2

SC TEKAPA SRL

P-TA UNIRII

2

SC BRUSCHETTA MIA SRL

VASILE ALECSANDRI

11

SC VESTIL LOGISTIC SRL

INDEPENDENTEI

3

BANCA EXP.IMP.EXIMBANK SA

VASILE ALECSANDRI

19

CAB.PARL.GHEORGHE SARB

P-TA UNIRII

2

CAB. PARL. POP CLAUDIU

P-TA UNIRII

2

SC AHA SERVICE SRL

VASILE ALECSANDRI

10

SC BIOMAGIC LINE SRL

VASILE ALECSANDRI

10

SC ELECTROWAVES SRL

INDEPENDENTEI

1

SC DA CACAI SRL

P-TA UNIRII

2

FILIMON VIOREL

INDEPENDENTEI

3

HODISAN DACIANA

INDEPENDENTEI

3

ZSOLNAI MAGDALENA

INDEPENDENTEI

3

STANAIOAN

P-TA UNIRII

4

NEGREAN NISTOR

VASILE ALECSANDRI

6

BEZI GEORGE DORIN

VASILE ALECSANDRI

9

BOLOJAN MARIANA

VASILE ALECSANDRI

10

CONDOR GHEORGHE

VASILE ALECSANDRI

10

TURCUS VASILE

VASILE ALECSANDRI

10

DUMITRAS LENUTA

VASILE ALECSANDRI

9

ROMAN MARTA

VASILE ALECSANDRI

6

JOZSA MAGDALENA

VASILE ALECSANDRI

6

BOSKA STEFAN

VASILE ALECSANDRI

6

KULCSAR IMRE

VASILE ALECSANDRI

6

GERO JOLAN

VASILE ALECSANDRI

6

MOTICA ELISABETA

VASILE ALECSANDRI

6

SIPOS ANA

VASILE ALECSANDRI

6

NAGY EMILIA

VASILE ALECSANDRI

10

HERCZEG ARPAD

VASILE ALECSANDRI

6

CORBU VETURIA FELICIA

VASILE ALECSANDRI

6

MINTAS HORIA OCTAVIAN

VASILE ALECSANDRI

6

ACS TIBOR BARNABAS

VASILE ALECSANDRI

6

LUNCANIOAN

VASILE ALECSANDRI

9

SABAU ELENA

VASILE ALECSANDRI

2

EPURE MIHAI

VASILE ALECSANDRI

6

POPA LAURA MARGARETA

VASILE ALECSANDRI

9

FECHETE MIRELA

VASILE ALECSANDRI

6

CORNEA CORNEL

VASILE ALECSANDRI

6

CRET ALEXANDRU

VASILE ALECSANDRI

8

ORBAI VIOREL

VASILE ALECSANDRI

11

CSIKI AGNETA LUCIA

VASILE ALECSANDRI

6

PALLO MIHAIL

VASILE ALECSANDRI

6

CIORDAS IOAN

VASILE ALECSANDRI

8

ATCOM-TRANS POP

AVRAM IANCU

4

ATCOM-CROITORIE

AVRAM IANCU

4

ATCOM-PAJERO

AVRAM IANCU

4

ATCOM-DRAGON STAR

AVRAM IANCU

4

SC MUCZI COM SRL

IULIU MANIU

21

SC IULATEK COM SRL

AVRAM IANCU

6

SC AUTO DORINA SRL

IULIU MANIU

17

SC MC ROY & CO IMPEX SRL

AVRAM IANCU

6

ATCOM-OLIMPAURA

AVRAM IANCU

4

ADM.IMOB.-P-TA UNIRII

P-TA UNIRII

1

SC CAPITOLIUM TOURS SRL

AVRAM IANCU

8

SC IMO SERV SRL

AVRAM IANCU

6

SC INVESTMOND SA

AVRAM IANCU

2

BANCA C.D.ROMEXTERRA SA

VASILE ALECSANDRI

5

SC NEW START SRL

CUZA VODA

18

SC ACTIV IMOB SERV SRL

IULIU MANIU

19

ADM.IMOB.-V.ALECSANDRI 3

P-TA UNIRII

3

SP.COM.-BOGOSEL IOAN

P-TA UNIRII

12

SC VOGUE CENTER SRL

IULIU MANIU

2

OTP BANK-ROMANIA

AVRAM IANCU

2

RAT GHEORGHINA-SP.COM.

AVRAM IANCU

14

SC WORLDNET SRL

AVRAM IANCU

6

TRIPON VASILE

AVRAM IANCU

2

SFERLE MIRON

AVRAM IANCU

11

/A

ENACHE NICOLAE

AVRAM IANCU

13

MINEATA CLAUDITA

AVRAM IANCU

14

ALBU TEODOR

AVRAM IANCU

14

CORDOS MIRCEA

AVRAM IANCU

16

ARDELEAN HOREA

AVRAM IANCU

16

POPA DUMITRU

AVRAM IANCU

17

ONITA GHEORGHE

AVRAM IANCU

17

MONECI GAVRIL DOREL

AVRAM IANCU

2

ENACHE MIRCEA

AVRAM IANCU

13

GAVRUTA FLOAREA

AVRAM IANCU

2

NANU LAVINIA

AVRAM IANCU

2

CHELU IULIANA

CUZA VODA

24

MOLDOVAN EMIL

CUZA VODA

20

FREUND LAZAR

CUZA VODA

14

ABRUDAN OCTAVIAN

CUZA VODA

13

CRETU MARIUS

CUZA VODA

19

BELBA ADRIANA

CUZA VODA

19

VESI IOAN

CUZA VODA

22

VASGYURA ECATERINA

DEMETRIU TEIUSANU

3

KOCSIS ILONA

DEMETRIU TEIUSANU

4

TODORAN EVA

DEMETRIU TEIUSANU

5

ERDEI RODICA MARIA

DEMETRIU TEIUSANU

6

CRAINIC CORNELIUS

DEMETRIU TEIUSANU

8

PURJE EUGENIA GABRIELA

DEMETRIU TEIUSANU

8

BONCHIS NICOLAE

DEMETRIU TEIUSANU

8

/B

KOSA LAJOS

DEMETRIU TEIUSANU

10

MARCUS VASILE

DEMETRIU TEIUSANU

12

POP LIVIA

GEN.T.MOSOIU

1

BRIE MIHAI GAVRIL

GEN.T.MOSOIU

1

POPOVICI RODICA

GEN.T.MOSOIU

2

CODOREAN IOAN

GEN.T.MOSOIU

2

DEM FLORIN

GEN.T.MOSOIU

2

POPOVICI DUMITRU

GEN.T.MOSOIU

2

IENCIU PETRU

GEN.T.MOSOIU

2

COROBAN IOAN

GEN.T.MOSOIU

2

POP OVIDIU MIRON

IULIU MANIU

4

ILE FLORIAN+2 LOC.

IULIU MANIU

32

BAKOS LASZLO

IULIU MANIU

18

ABRUDAN GH.VIOREL

IULIU MANIU

28

DOBOS PERSIDA

IULIU MANIU

21

DEMETER GHEORGHE

IULIU MANIU

24

SANDOR PETRU

IULIU MANIU

26

/A

KOVACS ADALBERT

IULIU MANIU

16

BALLA STEFAN

IULIU MANIU

13

FUNIE DANUT

IULIU MANIU

4

VUSCAN HOREA TUDOR

IULIU MANIU

7

POPOVICI DUMITRU MARIUS

IULIU MANIU

4

TENTIS MITRUT

IULIU MANIU

2

BOTOS FLOARE

IULIU MANIU

19

LUCIAN IOAN

IULIU MANIU

4

SANDOR ERZSEBET

IULIU MANIU

13

DAN AMALIA MIRABELA

IULIU MANIU

11

LOVAS IULIANA

IULIU MANIU

11

TOCAI MAHAELA CODRUTA

IULIU MANIU

6

ANDO IUDITH

IULIU MANIU

13

GERGELY DEZSO

IULIU MANIU

14

SZABOIOAN

IULIU MANIU

10

GAZDOWICZ MARIA EMILIA

IULIU MANIU

9

JUCAN ANA

IULIU MANIU

9

BOTA NICHITA

IULIU MANIU

14

ARDELEAN GAVRIL

IULIU MANIU

6

ANDRAS ELENA

IULIU MANIU

12

POPA LIGIA

IULIU MANIU

25

SUTA IULIANA

IULIU MANIU

25

BAICEA ELENA

IULIU MANIU

25

CSOMAY ARPAD-SIGHISMUND

IULIU MANIU

25

BOCSA MIHAI

IULIU MANIU

25

MILITARU MARIANA GETA

IULIU MANIU

4

PUSCAS MARIUS CRISTIAN

IULIU MANIU

4

PUSCAS AUREL

IULIU MANIU

4

LUCA FLORIAN

IULIU MANIU

17

/A

NAGY ANDRAS

IULIU MANIU

16

MEZEI EMILIA

IULIU MANIU

6

BADINICI ALEXANDRU

IULIU MANIU

12

IACOBESCU GEORGE IUSTIN

IULIU MANIU

30

BLEJAN DANUT

IULIU MANIU

19

MARUSCA STANCA IOANA

IULIU MANIU

6

CRET GEORGETA-LEONETA

IULIU MANIU

6

BABALAI GHEORGHE

IULIU MANIU

23

BERES ALEXANDRU

IULIU MANIU

18

FAUR FLORINA

IULIU MANIU

4

FAUR FLORINA

IULIU MANIU

4

TIMAR SIMION

IULIU MANIU

8

CIOCAN GHEORGHE

IULIU MANIU

8

CURPAS FLORIAN

IULIU MANIU

8

BECERIU IULIANA MONICA

IULIU MANIU

28

PAPP MIKLOS ISTVAN

IULIU MANIU

28

TARCE AUREL

IULIU MANIU

12

NAGY PRATA ZOLTAN

KOGALNICEANU

46

TURCUS MARIA

KOGALNICEANU

46

VIRAG DOINA

KOGALNICEANU

46

POPA NICOLAE

KOGALNICEANU

46

TRUFASU PIERETA VALENTINA

KOGALNICEANU

29

VIDA IULIU

KOGALNICEANU

29

IORDACHE CONSTANTIN

KOGALNICEANU

29

BORUZS VIORICA FLOAREA

KOGALNICEANU

35

VARGA IULIANA

KOGALNICEANU

35

GULYAS IOAN IULIU

KOGALNICEANU

39

BONYHAI EMILIA VICTORIA

KOGALNICEANU

43

COSARCA MIRCEA

KOGALNICEANU

43

CHISIU VOICU DOREL

KOGALNICEANU

43

ZAHA SILVIU

KOGALNICEANU

43

HERCHI IOSIF

KOGALNICEANU

45

TUS SERGIU

KOGALNICEANU

47

NEGRAU MARIUS

KOGALNICEANU

54

KECZELI MIHAI

KOGALNICEANU

58

MAGDAS ATTILA ISTVAN

KOGALNICEANU

62

BARNA IRMA

KOGALNICEANU

46

FOTA MARGARETA

KOGALNICEANU

31

ARDELEAN MARIA

KOGALNICEANU

46

MOSINCAT ANA

KOGALNICEANU

35

MATIAS STELIAN MIRCEA

KOGALNICEANU

43

MANGRA NICULINA

KOGALNICEANU

33

MANCZIOAN

KOGALNICEANU

33

BABA IOAN VASILE

KOGALNICEANU

37

BARUI ADRIAN

KOGALNICEANU

41

PENTEA DUMITRU

KOGALNICEANU

46

VIDICAN DUMITRU

P-TA UNIRII

8

IVAN NICOLAE

P-TA UNIRII

8

MACREA LIVIU VALERIA

P-TA UNIRII

7

JIBOTEANU GHEORGHE

P-TA UNIRII

7

VATCA FLOAREA

P-TA UNIRII

7

CUCEU ANCA CODRUTA

P-TA UNIRII

12

PITIG EMIL

RACHETEI

1

MADUTA CORNELIA

SAMUIL MICU-KLEIN

1

/A

MORTAN TRAIAN

SAMUIL MICU-KLEIN

1

IMOBIL V.ALECSANDRI 1

VASILE ALECSANDRI

1

ROTL REDRESOR ZAMFIRESCU

DUILIU ZAMFIRESCU

1

SC INCMARCOM CAFE LORD

M.I.ANTONESCU

14

SC DELIANA COM SRL

TUDOR VLADIMIRESCU

20

SC INCMARCOM MAROCHINARIE

M.I.ANTONESCU

0

OFICIUL PAROHIAL-LOCUINTE

M.I.ANTONESCU

9

A.I.GR.SC.SANIT.V.VOIC

M.I.ANTONESCU

13

A.I.GR.SC.SANIT.INTERNAT

M.I.ANTONESCU

13

SC BIBIS COMIMPEX SRL

M.I.ANTONESCU

24

COMPANIA DE APA-SEDIU

DUILIU ZAMFIRESCU

3

PF GYORGY-CSAKI SANDOR

M.I.ANTONESCU

9

SC PUBLIMEDIA INT.SA

M.I.ANTONESCU

9

SC LAVANDA FARM SRL

M.I.ANTONESCU

20

C.M.I.MAGHIAR FLORIAN

PRIMARIEI

12

SC DECITEX RO SRL

M.I.ANTONESCU

9

SC MIRAGE ASIG.SRL

PRIMARIEI

18

LOTO-PRONO 5-2

PRIMARIEI

18

SC GLOBAL PROIECT SRL

PRIMARIEI

18

BARUTA OLGA

M.I.ANTONESCU

22

SIMA SIRBAN RODICA

M.I.ANTONESCU

22

TOTH EVA

M.I.ANTONESCU

15

CORBUT DAN MIHAI

M.I.ANTONESCU

24

PARVU IOSIF

M.I.ANTONESCU

24

FILIP PAVEL

M.I.ANTONESCU

12

ROMAN MIRCEA

M.I.ANTONESCU

12

LAZEA ELENA

M.I.ANTONESCU

18

KUBIK I.+ SZALAI FR.

M.I.ANTONESCU

11

MOGA VICTOR MIRCEA

M.I.ANTONESCU

16

BOZINTAN CARMEN CAMELIA

M.I.ANTONESCU

18

SZUCS ADRIANA

M.I.ANTONESCU

16

SABAU MARIUS

M.I.ANTONESCU

16

SZABO ECATERINA

PRIMARIEI

12

ASZALOS IRMA

PRIMARIEI

12

BOKA IOSIF

PRIMARIEI

14

PETO IULIANA

PRIMARIEI

14

KOVACS IULIANA

PRIMARIEI

22

VOLSITZ PAUL

PRIMARIEI

12

BERECZKI LUDOVIC

PRIMARIEI

15

FAZEKAS ROZALIA

PRIMARIEI

9

BARCAN MARIUS

TUDOR VLADIMIRESCU

12

EP.GR.CAT.-LIB.SF.TEREZA

EPISCOP MIHAI PAVEL

6

FACULT.SULYOK ISTVAN

JEAN CALVIN

10

SC MESALIM SRL

P-TA UNIRII

5

SC FARMEXIM SA

IULIU MANIU

7

A.I.LIC.TEOT.GRECO CATO

IULIU MANIU

5

PAP ANDREA -SALON COAFURA

EPISCOP MIHAI PAVEL

10

PAROHIA GR.CATOLICA I.

IULIU MANIU

1

P.S.D.MUNICIPIUL ORADEA

P-TA UNIRII

5

SC GUTENBERG SRL

EPISCOP MIHAI PAVEL

4

SC BRUKEN SA

EPISCOP MIHAI PAVEL

7

LUCA LIVIU

EPISCOP MIHAI PAVEL

25

CRACIUN VICTORIA VOICHITA

EPISCOP MIHAI PAVEL

12

SLIEDER MIHAI

EPISCOP MIHAI PAVEL

12

EMODI TAMAS+4 LOCATARI

EPISCOP MIHAI PAVEL

13

LIEBERMANN LIPOT

EPISCOP MIHAI PAVEL

18

SZATMARI ELEMER

EPISCOP MIHAI PAVEL

14

CHIRIIAC MARIUS

EPISCOP MIHAI PAVEL

14

KISS CSABA

EPISCOP MIHAI PAVEL

12

PUSCAU CRACIUN

EPISCOP MIHAI PAVEL

18

CHIRIIAC FLORICA

EPISCOP MIHAI PAVEL

14

KALMANIOAN

EPISCOP MIHAI PAVEL

7

A

ANCA OCTAVIAN

MIHAI PAVEL 13 AP.1

ANTAL VASILE

MIHAI PAVEL 16

BARTOK CAROL

MIHAI PAVEL 9

BICESCU IOAN

MIHAI PAVEL 16

BOGDAN GHEORGHE

MIHAI PAVEL 19

BRASSO IRINA

I.MANIU 7

BRUGUS ALEXANDRU

MIHAI PAVEL 8

BUSCIANU NICOLAE

I.MANIU 7

CARP GRATIANA

MIHAI PAVEL 12

CIMPEANU ALEXANDRU

I.MANIU 17A

CORNEA SERGIU

MIHAI PAVEL 22

COVACI ANGELA

MIHAI PAVEL 20

COVACI MARIA

MIHAI PAVEL 20

DAN SILVIA

MIHAI PAVEL 12

DRAGOMIR ANTONIA

MIHAI PAVEL 23

DUSESCU MIHAI

MIHAI PAVEL 16

EPURE MIHAI

MIHAI PAVEL 17

FARKAS FRANCISC

MIHAI PAVEL 8

FUREDI MARGARETA

MIHAI PAVEL 10

GERGELY IOSIF

MIHAI PAVEL 16

GUI CONSTANTIN

MIHAI PAVEL 20

HANCHIEVICI MARIA

MIHAI PAVEL 16

HERCZEG STEFAN

MIHAI PAVEL 8

HITTER ALEXANDRU

MIHAI PAVEL 8

JAKABFFY ZOLTAN

MIHAI PAVEL 16

JURCA AUGUSTIN

MIHAI PAVEL 13

KLEIN DEZIDERIU

MIHAI PAVEL 7

LASZLO MIKLOS

MIHAI PAVEL 13 AP.2

MEDRA EDUARD

MIHAI PAVEL 8

MENESI TIBERIU

MIHAI PAVEL 22

MISAROS MARIN

MIHAI PAVEL 18

NAGY MARGARETA

MIHAI PAVEL 10

NEMES ALEXANDRU

MIHAI PAVEL 12

NEMETI LADISLAU

MIHAI PAVEL 16

NITA CONSTANTIN

MIHAI PAVEL 8

ONICA PETRU

MIHAI PAVEL 17

OTTENBERGER ADALBERT

MIHAI PAVEL 8

PAPP DEZIDERIU

MIHAI PAVEL 16

PAVEL AUGUSTIN

MIHAI PAVEL 8

PIPERNEA GHEORGHE

MIHAI PAVEL 18

POINAR MARIA

MIHAI PAVEL 16

POP ELENA

I.MANIU 17

POP VASILE

MIHAI PAVEL 8

POPOVICI LIVIU

MIHAI PAVEL 16

PORUMB ELISABETA

MIHAI PAVEL 12

PRICHICI TEODOR

MIHAI PAVEL 16

PUIA STEFAN

MIHAI PAVEL 25

RATIU DOREL

MIHAI PAVEL 16

RIDZYK ILEANA

MIHAI PAVEL 8

ROTTER ATTILA

MIHAI PAVEL

SANDOR ROZALIA

MIHAI PAVEL 9

SCHWARTZ VALERIA

MIHAI PAVEL 16

STARK VASILE

MIHAI PAVEL 19

SUVEG ALEXANDRU

MIHAI PAVEL 20

SZAKACS ALEXANDRU

MIHAI PAVEL 24

SZATMARI ECATERINA

MIHAI PAVEL 23

SZEDLACSEK ILEANA

MIHAI PAVEL 14

SZEKELY ALEXANDRU

I.MANIU 15

SZIGHETI ANIKO

MIHAI PAVEL 21

SZILAGYI PETER

MIHAI PAVEL 13 AP.5

SZILAGYI PETRE

MIHAI PAVEL 13 AP.3

TABARA CORNELIA

MIHAI PAVEL 16

THURZO KAROLY

MIHAI PAVEL 10

TORDAI BERTA

I.MANIU 7

VAIDA FLORIAN

MIHAI PAVEL 16

VARADI ATTILA

MIHAI PAVEL 16

VASS EMERIC

MIHAI PAVEL 14

VERES ZOLTAN

MIHAI PAVEL 10

WEISZ VERA

MIHAI PAVEL 17

ZSURKA ELISABETA

MIHAI PAVEL 10

PARTIDUL UMANIST ROMANIA

M.I.ANTONESCU

2

AUTOR.DE sanatate PUBLICA

M.I.ANTONESCU

2

A.I.-D.ZAMFIRESCU-BIROU

DUILIU ZAMFIRESCU

0

EP.ROM.UN.CU ROMA-APARTAM

EPISCOP MIHAI PAVEL

3

SERVICIUL CONTR.COM.AUT.

P-TA UNIRII

2

BANCA TRANSILVANIA

M.I.ANTONESCU

2

SC EUROSKY MARKETING SRL

M.I.ANTONESCU

7

OFICIUL PAROHIAL-LOCUINTE

M.I.ANTONESCU

4

SC FARMACIA ELIXIR SRL

TUDOR VLADIMIRESCU

4

DEPUTAT GHEORGHE SARB

PRIMĂRIEI

2

DEPUTAT CLAUDIU POP

PRIMĂRIEI

2

CAB.PARL.EDUARD HELLVIG

PRIMĂRIEI

2

CREDIT EUROPE BANK SA

PRIMĂRIEI

2

SC STEFICORN SRL

M.I.ANTONESCU

6

U.J.C.C.

PRIMĂRIEI

4

SC INTERCONSULT SRL

DUILIU ZAMFIRESCU

4

C.L.I.M.M.ORADEA

PRIMĂRIEI

2

ATHANASIU ALEXANDRU

PRIMĂRIEI

2

SC GABWIL SRL

TUDOR VLADIMIRESCU

4

SC GALATEA TURISM SERV.

PRIMĂRIEI

4

SC ARARAT COMIMPEX SRL

M.I.ANTONESCU

10

B.MILLENIUM-PRIMARIEI

PRIMĂRIEI

2

ADM.IMOB.-M.I.ANTONESCU 3

M.I.ANTONESCU

3

MARUSCA TRAIAN

DUILIU ZAMFIRESCU

10

GERE FRANCISC

DUILIU ZAMFIRESCU

10

POP AUREL

DUILIU ZAMFIRESCU

4

/A

LUPUIOAN

DUILIU ZAMFIRESCU

2

CIGHER HODISAN ANCA

DUILIU ZAMFIRESCU

10

GYORGY CSAKI ERNEST

EPISCOP MIHAI PAVEL

3

DINU POP AURICA

M.I.ANTONESCU

5

OLAH STEFAN

M.I.ANTONESCU

5

LUCACIU IOAN

M.I.ANTONESCU

5

HERCZEG ARPAD

M.I.ANTONESCU

5

OLAH IOLANDA

M.I.ANTONESCU

5

KLEIN LUDOVIC

M.I.ANTONESCU

5

PUICAR CLAUDIA MARTA

M.I.ANTONESCU

5

COFAR FELICIA GEORGETA

M.I.ANTONESCU

8

GOLVASKHINA LARISA

M.I.ANTONESCU

5

FARTAIS DANA

M.I.ANTONESCU

5

COZARI GHEORGHE PAVEL

M.I.ANTONESCU

5

VARGA ZSUZSANNA

M.I.ANTONESCU

10

FAZAKAS ATTILA MIHALY

M.I.ANTONESCU

10

FURUIAS FLORIAN

PRIMĂRIEI

8

DAANGELO ZOITA

PRIMĂRIEI

5

BARCAN SABIN

TUDOR VLADIMIRESCU

12

NECHITA ALEXANDRU

TUDOR VLADIMIRESCU

12

NICA VICTORIA

TUDOR VLADIMIRESCU

10

CSAKI ISTVAN

TUDOR VLADIMIRESCU

10

IANO DORINA

TUDOR VLADIMIRESCU

10

HULEA TRAIAN

TUDOR VLADIMIRESCU

10

MIRISAN VALENTIN

TUDOR VLADIMIRESCU

10

DUMITRAS ADRIAN

TUDOR VLADIMIRESCU

10

22 PT 702


AVRAM

IANCU


ATCOM-SEDIU

AVRAM IANCU

4

LOTO PRONO 5-1

GEN.T.MOSOIU

1

IGIENA S.C.M.SEDIU

AVRAM IANCU

4

A.N.R. BIHOR-SALAJ

P-TA UNIRII

7

POMPIERI-DETASAMENTUL

AVRAM IANCU

9

SC PRESTCOM SRL

P-TA UNIRII

7

SC MIMOZA SRL

VASILE ALECSANDRI

7

MB SERVICE SRL

P-TA UNIRII

8

SC PANSELUTA SRL

VASILE ALECSANDRI

3

SC EMA IMP.EXP.SRL

CUZA VODA

28

SC MINI-BISTRO SRL

AVRAM IANCU

2

SC IEFTIN SRL

VASILE ALECSANDRI

7

SC OMNIA COMEXIM SRL

VASILE ALECSANDRI

1

COOP.PRESTAREA -SEDIU

GEN.T.MOSOIU

3

SC RONETIC SRL

AVRAM IANCU

2

SC MULTISPORT SRL

AVRAM IANCU

6

C.M.I.DR.SANDOR SUSANA

IULIU MANIU

25

BISERICA CU LUNA

GEN.T.MOSOIU

2

FRCCF ORADEA

AVRAM IANCU

17

SC VILIA TRADE SRL

IULIU MANIU

4

SC EXPORATOR SRL

KOGALNICEANU

25

SC LIVING EXPORT SRL

DEMETRIU TEIUSANU

14

SC REBI&ENZO COMIMPEX SRL

IULIU MANIU

16

SC TOPOL IMPEX SRL ORADEA

P-TA UNIRII

12

A.I.LIC.TEORET. A.LAZAR

P-TA UNIRII

10

A.I.LIC.A.LAZAR INTERNAT

P-TA UNIRII

10

SC TOTEM COM SRL

VASILE ALECSANDRI

1

A.I.LIC.A.LAZAR CANTINA

P-TA UNIRII

10

SC IMPLADENT SRL

VASILE ALECSANDRI

5

SC RND AUTO-SALON RENAULT

VASILE ALECSANDRI

1

BIR.NOT.PUBLIC MATEI M.

AVRAM IANCU

2

SC NISTORESCU IMPEX SRL

P-TA UNIRII

7

CABINET AVOCAT BUTUC ALEX

AVRAM IANCU

7

SC LUCON TOUR SRL

GEN.T.MOSOIU

1

NEGRUTIU ELISABETA

CUZA VODA

16

ATCOM-MAG.UNISTIL

AVRAM IANCU

4

ATCOM-PRODEENF

AVRAM IANCU

4


23 PT 703


PRIMARI-


24 PT 704


IULIU


25 PT 705


PRIMARI-

EI


BL.M.I.ANTONESCU 4

M.I.ANTONESCU 4

PRIMARIA MUN.ORADEA

P-TA UNIRII

1

SC.CAFE BAR BULEVARD SRL

M.I.ANTONESCU

6

CENTRUL DE ASIST.SOCIALA

PRIMARIEI

3

CAB.DE EXPERTIZA CONTABIL

DUILIU ZAMFIRESCU

4


PT 709


SIMION

BARNU-TI

U


SC OLIMPIA SA

SIMION BARNUTIU

15

SC STAR INTERNATIONAL SRL

SIMION BARNUTIU

15

NAGY GAVRIL

TUDOR VLADIMIRESCU

56

RIDI KATALIN

TUDOR VLADIMIRESCU

60


27 PT 710


SULYOK


28


PT 711


29 PT 712


30 PT 715


31 PT 717


32 PT 718


ISTVAN


PRIMARI-

EI


SC CRISMOBEL SA

SULYOK ISTVAN

9

KARAJOS GABRIELA

SULYOK ISTVAN

5

SPATACEANU LIGIA

SULYOK ISTVAN

5

BONDICI ALEXANDRU

SULYOK ISTVAN

6

CSUKA ALEXANDRU

SULYOK ISTVAN

7

SCHECEK STEFAN

SULYOK ISTVAN

3

NAGY ATTILA

SULYOK ISTVAN

5

BOCIOC IONEL

SULYOK ISTVAN

4

POPA IULIANA

SULYOK ISTVAN

5

STOLCZ MARGARETA

SULYOK ISTVAN

1

GARAI IOSIF

SULYOK ISTVAN

7

ERDEI MIRON IOAN

SULYOK ISTVAN

11

JOLDOS ZOE MARIANA

TUDOR VLADIMIRESCU

44

LENGYEL ATTILA REMUS

TUDOR VLADIMIRESCU

40

BIS.ORT.BUNA VESTIRE

RAHOVEI

2

EPARHIA REFORMATA

JEAN CALVIN

27

A.I.LIC.PED.I.VULCAN

RAHOVEI

1


T.VLADI-

MIRESCU


JEAN

CALVIN


JEAN

CALVIN


JEAN

CALVIN


POLICLINICA DE COPII


T.VLADIMIRESCU 8


ORBAN


JEAN CALVIN 4


BISERICA REFORMATA


JEAN CALVIN


SC CIAC SA SEDIU

JEAN CALVIN

5

INTERNAT-CANTINA REFORMAT

ARANYIANOS

4

CONSILIUL DE DIRIGENTI

JEAN CALVIN

1

SC EXEGET DRINKS SRL

IULIU MANIU

41

SC DISTINCT COMIMPEX SRL

ARANYIANOS

16

SC DINASTY TRADE SRL

ARANYIANOS

6

A.I.LIC.PEDAG.I.VULCAN

IULIU MANIU

46

A.I.LIC.PEDAGOGIC I.VUL.

JEAN CALVIN

5

A.I.LIC.PEDAG.INTERNAT

JEAN CALVIN

5

A.I.LIC.PEDAG.CANTINA

JEAN CALVIN

5

ADM.SOCIALA COMUNITARA

M.I.ANTONESCU

42

TERMOFICARE

JEAN CALVIN

5

FUNDATIA PRO UNIV. PARTIUM

EPISCOP MIHAI PAVEL

10

SC CECCONI TRANSPORT SRL

ARANYIANOS

19

EP.REF.LOCUINTE

JEAN CALVIN

6

LOCUINTA-ZSIGMOND IOSIF

JEAN CALVIN

1

LOCUINTA-SANDOR LUDOVIC

JEAN CALVIN

1

PAR.REF.ORASUL NOU

JEAN CALVIN

1

EP.ROM.UN.CU ROMA GRECO-C

EPISCOP MIHAI PAVEL

40

SC PROD IMPEX BIG SRL

ARANYIANOS

1

ADM.SOC.COMUNITARA-CORP 2

M.I.ANTONESCU

42

S.S.I.F.ORIZONT VEST SA

C.A. ROSETTI

1

SC PROMOTION MEDIA SRL

IULIU MANIU

50

FARAGO MELINDA TUNDE

ARANYIANOS

14

/A

CEPLEU AURELIA

ARANYIANOS

14

TOCAI IONEL

ARANYIANOS

2

BRADEA STEFAN-GHEORGHE

ARANYIANOS

2

MIHALCEA DORINA

ARANYIANOS

2

ALMASI EVA-ESTERA

ARANYIANOS

3

MARGINEAN EMIL

ARANYIANOS

5

LUKACS PAUL

ARANYIANOS

6

BOTOS DOINA-GABRIELA

ARANYIANOS

7

LAZARLENUTA

ARANYIANOS

8


TUDUCA OSCAR-CORNELIU

ARANYIANOS

8

KEMENES MIHAELA

ARANYIANOS

9

SZABO ILONA

ARANYIANOS

12

TARAU TATIANA-PAULA

ARANYIANOS

12

PANEA MONICA

ARANYIANOS

13

BALASKO SANDA-MARIA

ARANYIANOS

17

GROSZ ILONA

ARANYIANOS

11

SOICAN GHEORGHE

ARANYIANOS

11

BALASKO ILDIKO

ARANYIANOS

11

BARABASIOAN

ARANYIANOS

13

BLEJAN IULIANA

ARANYIANOS

3

TINCUT AURORA-MARIOARA

ARANYIANOS

6

TANC MARIA

ARANYIANOS

2

FLONTA FLOARE

ARANYIANOS

3

ISOC CALIN

ARANYIANOS

3

BABA IOAN VASILE

ARANYIANOS

1

TARAU GHEORGHE

ARANYIANOS

12

FREUND EVA

ARANYIANOS

12

FLONTA AURELANDRAS

ARANYIANOS

3

TRIPA MAGDALENA

ARANYIANOS

14

GIURAU AURICA

ION LUCA CARAGIALE

10

RAD GHEORGHE

ION LUCA CARAGIALE

10

GIURAU GHEORGHE

ION LUCA CARAGIALE

10

NEGRAU TEODOR

ION LUCA CARAGIALE

7

NEGRAU DOREL

ION LUCA CARAGIALE

7

OPREA IOAN MIRCEA

ION LUCA CARAGIALE

2

BILA MARIOARA

ION LUCA CARAGIALE

9

/A

LUCA XENIA FELICIA

ION LUCA CARAGIALE

16

BOCHIS MIRCEA CORNELIU

ION LUCA CARAGIALE

5

PAPP IOSIF LUDOVIC

ION LUCA CARAGIALE

6

TOTH OLGA

ION LUCA CARAGIALE

16

SAJGO BEZGEDI GABRIELLA

ION LUCA CARAGIALE

8

PAL EMERIC

ION LUCA CARAGIALE

8

TEAHA MARGARETA

ION LUCA CARAGIALE

14

BEKE MARIA-MAGDALENA

ION LUCA CARAGIALE

18

SZALAYISTVAN

ION LUCA CARAGIALE

9

FARKAS FRANCISC

ION LUCA CARAGIALE

11

MIERLUT TRAIAN

ION LUCA CARAGIALE

16

DAN RADU VASILE

ION LUCA CARAGIALE

3

DIOSZEGI LUDOVIC

ION LUCA CARAGIALE

14

ADORJAN TIBERIU

ION LUCA CARAGIALE

16

SANDOR IOSIF

ION LUCA CARAGIALE

12

LUPU MARIA LUCIA

IULIU MANIU

29

NEGRUT GHEORGHE

IULIU MANIU

44

MUNKACSI ELISABETA

IULIU MANIU

38

MORTAN LIVIU VASILE

IULIU MANIU

36

SZOCS ATTILA

IULIU MANIU

36

MATIUTA POMPILIA

IULIU MANIU

38

SZOLLOSI ERZSEBET

IULIU MANIU

38

CHIS IONEL

IULIU MANIU

38

NEGRAUIOAN

IULIU MANIU

38

ANGHEL DINU

IULIU MANIU

36

LAZAR CORINA IOANA

IULIU MANIU

36

MOLDOVAN CORINA

IULIU MANIU

49

CUC SILVIU

IULIU MANIU

51

TOMESCU ELENA

IULIU MANIU

38

MOISI PETRE

IULIU MANIU

31

MIHES MIHAI

IULIU MANIU

42

POPOVICI DUMITRU

IULIU MANIU

36

TIUTIN FLOARE

IULIU MANIU

58

/A

MAGHIAR AURELIA

IULIU MANIU

47

DUMA MARIA

IULIU MANIU

43

MARIAN ALEXANDRU

IULIU MANIU

45

POPA MARIA

IULIU MANIU

43

NAGY IBOLYA IULIANA

IULIU MANIU

43

POPA CORNELIA

IULIU MANIU

29

LAZURAN SORIN

IULIU MANIU

42

GHERAN ADRIAN

IULIU MANIU

45

RIDZYK GYORGY

IULIU MANIU

37

MICULITA MIHAI

IULIU MANIU

39

CHICAN ANA

IULIU MANIU

37

/A

BALOGH GYULA

IULIU MANIU

29

FICUT VASILE

IULIU MANIU

44

KOSZTIN IULIU

IULIU MANIU

44

ILE ALEXANDRU

IULIU MANIU

44

CRACIUN OANA

IULIU MANIU

44

STEFAN DOINA

IULIU MANIU

44

MATEASIOAN

IULIU MANIU

52

TECSI FRANCISC

JEAN CALVIN

7

TAVALUG LIVIU

JEAN CALVIN

7

TECSI ELISABETA

JEAN CALVIN

7

HUVE MAGDALENA

M.I.ANTONESCU

46

P.S.D.BIHOR

1 DECEMBRIE

6

ASOC.COLUMBOFILA

1 DECEMBRIE

4

SC EXACTO PRESCOM SRL

ALEEA E.GOJDU

2

PART.CONV.ECOLOGISTA

1 DECEMBRIE

4

SOC.ROM.DE RADIODIFUZIUNE

1 DECEMBRIE

4

SC RONDON COMEX SRL

1 DECEMBRIE

2

SC GAVRIL PREST SRL

1 DECEMBRIE

2

SC SUPERNOVA DISIGN SRL

1 DECEMBRIE

4

SC LERU COM SRL

1 DECEMBRIE

1

SC INFORM MEDIA SRL

1 DECEMBRIE

6

FUNDAȚIA ACADEMIA CIVICA

1 DECEMBRIE

4

SC DISTRIGAZ VEST SA

1 DECEMBRIE

4

AS.INVEST.ITALIENI-BIHOR

1 DECEMBRIE

6

CABINET.MED.QUAI STEFAN

INDEPENDENTEI

24

A.I.-SERV.PARCARI

P-TA UNIRII

11

ASOC.PRO POLIS

1 DECEMBRIE

4

SC POLISERVICE SRL

1 DECEMBRIE

2

SC SAPICO CHIM INTERN.SA

1 DECEMBRIE

6

CENTRUL PT.ARII PROTEJATE

1 DECEMBRIE

4

SOC.ROMANA DE TELEVIZIUNE

1 DECEMBRIE

4

AS.JUD.DE FOTBAL BIHOR

1 DECEMBRIE

4

SC MIRZON INTERMEDIAR SRL

P-TA UNIRII

2

SC GEPI IMEX SRL

1 DECEMBRIE

3

AIG LIFE ASIG.ROMANIA SA

INDEPENDENTEI

11

SC MIRZON PROPRIETATI SRL

P-TA UNIRII

1

SC EUROPHARM SA BRASOV

1 DECEMBRIE

2

SC RUBINKING 2000 SA

INDEPENDENTEI

24

SC LIBRIS ANTICA SRL

1 DECEMBRIE

8

POPOVICI VASILE

1 DECEMBRIE

3

POP MORARIU MIOARA

1 DECEMBRIE

6

MEHES ADELA

1 DECEMBRIE

6

HOTOPAN MARIA

1 DECEMBRIE

3

STEUER LADISLAU

1 DECEMBRIE

3

PENTIE RADU

1 DECEMBRIE

2

ROBA CECILIA-DELIA

1 DECEMBRIE

1

TOCOIAN IOSIF

1 DECEMBRIE

3

BORZA SORIN

1 DECEMBRIE

6

CRISAN ROZALIA

1 DECEMBRIE

6

MESZAROS ARPAD

ALEEA E.GOJDU

2

MASTAN CLARA

ALEEA E.GOJDU

2

KISS GABOR

ALEEA E.GOJDU

2

PAPP RUDOLF

ALEEA E.GOJDU

2

MARINESCU RADU

ALEEA E.GOJDU

2

BUDUR ANDREA

ALEEA E.GOJDU

2

JAKAB MIHALY

ALEEA E.GOJDU

2

ARDELEAN MIHAI

ALEEA E.GOJDU

2

MARTON LILLA

ALEEA E.GOJDU

2

BANFI VICTOR-NICOLAE

ALEEA E.GOJDU

2

PODASCA ROZALIA

ALEEA E.GOJDU

2

PODASCA NICOLAE

ALEEA E.GOJDU

2

LEVAI FRANCISC

ALEEA E.GOJDU

2

DUDAS MARIA

ALEEA E.GOJDU

2

PAP MONICA

ALEEA E.GOJDU

2

LAKATOS ERZSEBET

ALEEA E.GOJDU

2

FERICIAN ANCA CRISTINA

ALEEA E.GOJDU

2

BUIBAS I.CALIN

ALEEA E.GOJDU

2

LUDESCHER CSABA IANOS

INDEPENDENTEI

24

DANICSKA IOAN

INDEPENDENTEI

24

33 PT 719


P-TA


UNIRII


34


35


PT 720


PT 800


36 PT 801


T.VLADI-

MIRES-C

U


INDEPEN

DENTEI


P-TA 1

DECEM-B

RIE


BISERICA SF. LADISLAU

P-TA UNIRII 4

BLOC STEA

T.VLADIMIRESCU 1

SC BANCPOST SA

TUDOR VLADIMIRESCU

1

DIR.GEN.A FINANT.PUBLICE

TUDOR VLADIMIRESCU

1

SC RESOLUTION SRL

TUDOR VLADIMIRESCU

10

VERIGOI VASILE

TUDOR VLADIMIRESCU

15

SUCIU GHEORGHE

TUDOR VLADIMIRESCU

15

PERTE TIBERIU

TUDOR VLADIMIRESCU

15

SC ORADINUM SA

INDEPENDENTEI

7

ELECTROPOLAR

1 DECEMBRIE

1

MORAR VASILE

1 DECEMBRIE

3

BL.2/B

P-TA 1 DECEMBR.NR.2B

32

BL.A

1 DEC.2

10

SC DIODA D SRL

INDEPENDENTEI

11

SC ART DECO SRL

ALEEA E.GOJDU

2

SC DANNA SRL

ALEEA E.GOJDU

2

SC RAVENA BENDIX SRL

1 DECEMBRIE

6

SC EVELINA PREST SRL

ALEEA E.GOJDU

2

SC SABIN IMPORT EXPORT

1 DECEMBRIE

2

SC ADONIA SRL

1 DECEMBRIE

8

SC FAT FRUMOS SRL

1 DECEMBRIE

13

SC PRACTIC SRL

1 DECEMBRIE

2

SC DODO SERVICE SRL

1 DECEMBRIE

1

SC GENERAL FIF CONSTR.SRL

1 DECEMBRIE

4

SC EMAIL SERVCOM SRL

1 DECEMBRIE

2

SC ELECTROSTAR SRL

1 DECEMBRIE

4

FUNDATIA LUMEA LIBERALA

1 DECEMBRIE

4

SC BELINO IMPEX SRL

INDEPENDENTEI

24

ASOC.FAM.DANICSKA IOAN

1 DECEMBRIE

2

APAHCOR ORADEA

1 DECEMBRIE

4


37

PT 802

P-TA 1 DECEM-B RIE

SC GIM SRL

ALEEA E.GOJDU

3

S.C.C.T.I.

1 DECEMBRIE

12

FACULTATEA DE MEDICINA

1 DECEMBRIE

10

SC CENTR.MED.BETHESDA SRL

ALEEA E.GOJDU

5

SC ANOTIMP CASA DE PRESA

ALEEA E.GOJDU

3

BIBLIOTECA JUD.GHE.SINCAI

1 DECEMBRIE

12

COMUNITATEA BAPTISTA

ALEEA E.GOJDU

5

SC WEST COMM SRL

1 DECEMBRIE

14

BANCA COM. CARPATICA

1 DECEMBRIE

18

CABINET MATEIAS

ALEEA E.GOJDU

5

CABINET DR.PARDI

ALEEA E.GOJDU

5

UNIVERSITATE DIN ORADEA

1 DECEMBRIE

3

CONS.JUD.BIHOR-REV.VAR.

1 DECEMBRIE

12

CONS.JUD.BIHOR-REV.FAM.

1 DECEMBRIE

12

CONS.JUD.BIHOR-CONS.CULT.

1 DECEMBRIE

12

SZILAGYI MAGDALENA

1 DECEMBRIE

14

SZEKELYIOAN

1 DECEMBRIE

14

DELEANU ANA ELENA

1 DECEMBRIE

14

SZEKELY ZOLTAN

1 DECEMBRIE

14

RADU GHEORGHE

ALEEA E.GOJDU

7

38

PT 803

P-TA 1 DECEM-B RIE

CASA DE CULTURA

P-TA 1 DECEMBRIE 1

39

PT 804

P-TA 1 DECEM-B RIE

BL.CRINULUI 13

CRINULUI 13

15

BL.KOG.1A-SC.I

KOGALNICEANU 1A

20

BL.KOG.1A-SC.II

KOGALNICEANU 1A

20

BL.KOG.1B-SC.I

KOGALNICEANU 1B

30

BL.KOG.1B-SC.II.

KOGALNICEANU 1B

30

BL.P-TA 1 DEC.15

P-TA 1 DECEMBRIE 15

20

BL.P-TA 1 DEC.15A

P-TA 1 DECEMBRIE 15A

30

BL.P-TA 1 DEC.17

P-TA 1 DECEMBRIE 17

20

BL.P-TA 1 DEC.17A

P-TA 1 DECEMBRIE 17A

30

BL.P-TA 1 DEC.19

P-TA 1 DEC.19

20

BL.P-TA 1 DEC.19A

P-TA 1 DECEMBRIE 19A

30

BL.P-TA 1 DEC.21

P-TA 1 DECEMBRIE 21

20

BL.P-TA 1 DEC.23

P-TA 1 DECEMBRIE 23

20

STATIA PECO 4

KOGALNICEANU

4

SC SCHLEIFER SERV SRL

1 DECEMBRIE

11

SC ALIMENTARA 15 SA

1 DECEMBRIE

9

SC ARBICOM SRL

1 DECEMBRIE

9

D.H.L.INTERNATIONAL

1 DECEMBRIE

11

SC KERIGMA SRL

1 DECEMBRIE

11

GRIZ IDA

1 DECEMBRIE

9

BORZ CORNELIA MIHAELA

1 DECEMBRIE

9

MADUTA IULIANA

1 DECEMBRIE

9

MASOROS MONICA EVA

1 DECEMBRIE

9

MARINESCU IOAN

1 DECEMBRIE

11

BENTA OCTAVIAN OVIDIU

1 DECEMBRIE

9

40

PT 805

P-TA 1 DECEM-B RIE

BL.1 SC.A, SC.B

M.KOGALNICEANU 1

30

BL.25 A,B

P-TA 1 DECEMBRIE 25

30

BL.25 D,C

P-TA 1 DECEMBRIE 25

30

BL.27

P-TA 1 DECEMBRIE 27

32

BL.27A SC.A

P-TA 1 DECEMBRIE 27A

15

BL.27A SC.B

P-TA 1 DECEMBRIE 27

15

41

PT 806

CICERO


BL.27B SC.A, SC.B

P-TA 1 DECEMBRIE 27B

30

BL.27C SC.A, SC.B

P-TA 1 DECEMBRIE 27C

24

SC VICTOR SRL

1 DECEMBRIE

16

SC FLORAS SRL

1 DECEMBRIE

2

FRUCTINO SRL

1 DECEMBRIE

0

SC TORRA SRL

1 DECEMBRIE

0

SC COM SPERANȚA SRL

1 DECEMBRIE

0

SC GINA COM SRL CONSIGN.

1 DECEMBRIE

27

SC LARISA SRL

1 DECEMBRIE

2

SC SEBASTIAN PROD COM SRL

1 DECEMBRIE

27

SC NOVIA EXIM SRL

1 DECEMBRIE

27

ASOC."DOWN"ORADEA

1 DECEMBRIE

1

SC NOVIA EXIM SRL

1 DECEMBRIE

27

SC NATURALFIT SRL

1 DECEMBRIE

27

CRESA ORADEA SECTIA I

1 DECEMBRIE

0

P.F.IZSAK TIBERIU

1 DECEMBRIE

25

SC GLOBAL ELECTRONIC SRL

1 DECEMBRIE

27

SC ALAVERDI SRL

1 DECEMBRIE

25

GEDEON RICHTER FARM.SA

1 DECEMBRIE

27


BL.C10

COSTAFORU

20

BL.C11

COSTAFORU

32

BL.C12

COSTAFORU

20

BL.C9

COSTAFORU

20

RAPAS 1 ORADEA

P-TA CETATII

4

LOTO PRONO SEDIU

GHEORGHE COSTA-FORU

2

SC VIDA CRIS SRL

GHEORGHE COSTA-FORU

2

DIR.GEN.A FINANT.PUBLICE

DIMITRIE CANTEMIR

2

BCR -SUC.ORADEA

P-TA CETATII

2

SC BELLADONA FARM SRL

P-TA CETATII

4

SC ANDANTINO TRADE SRL

P-TA CETATII

4

SC FLASEAC FARM.SRL

P-TA CETATII

4

SC BOSS COM SRL

ANATOLE FRANCE

3

SC POD SERV COM SRL

P-TA CETATII

4

SC DALIA COM SRL

P-TA CETATII

2

SC FARMZOOVET SRL

P-TA CETATII

4

SC BIRHEN COMPEX SRL

P-TA CETATII

4

ALLIANZ TIRIAC ASIG.S.A.

GHEORGHE COSTA-FORU

2

SC TRIDENT MEDICAL COMPA.

GHEORGHE COSTA-FORU

8

SC UPC ROMANIA SRL

GHEORGHE COSTA-FORU

2

CASA FRANZ MAX

VLAHUTA

79

SC CONTIMEX SA ORADEA

ARIESULUI

10

CSUKA FRANCISC

ALEXANDRU VLAHUTA

68

HERING A.TIBERIU

ALEXANDRU VLAHUTA

85

KAIZER NICOLAE

ALEXANDRU VLAHUTA

77

FAZEKAS ELISABETA

ALEXANDRU VLAHUTA

72

VESA IOAN CALIN

ALEXANDRU VLAHUTA

58

MATTA AGNETA

ALEXANDRU VLAHUTA

62

CABA ANA

ALEXANDRU VLAHUTA

87

TOTH ELENA

ALEXANDRU VLAHUTA

64

ILIES LIDIA

ALEXANDRU VLAHUTA

60

MORAR SILVIA

ANATOLE FRANCE

4

MOLDA ANNA

ANATOLE FRANCE

4

NASTEA EVA

ANATOLE FRANCE

4

HADADE DUMITRU

ANATOLE FRANCE

2

SIPOS MARIE

ANATOLE FRANCE

4

LEDEZEU FLORIAN

ANATOLE FRANCE

4

VATCAIOAN

ANATOLE FRANCE

5


ANDRICA LAURA GEORGETA

ANATOLE FRANCE

3

OPRIS PAVEL

ARIESULUI

3

BOGDAN DOINA

ARIESULUI

3

ELEK VERA

ARIESULUI

1

PAPP ILONA

ARIESULUI

8

TENTIOAN

BEIUSULUI

1

MIHAILA IOAN

BEIUSULUI

3

ICOMCOOP ORADEA

SUCEVEI

32

DRUMURI NATIONALE ORADEA

SUCEVEI

30

AUTOBAZA SANITARA

SUCEVEI

24

SC ROMPUF IMPEX SRL

SUCEVEI

32

SC ROBERNA EXIM SRL

SUCEVEI

19

A.I.GEN.8 N.BALCESCU

MARIUS COSMA

8

SC TISOTI EXIM SRL

SUCEVEI

22

SC LINKAGE CEE SRL

ALEXANDRU VLAHUTA

3

RUS VID DORIN

ALEXANDRU VLAHUTA

6

MIHELE CORNELIA

ALEXANDRU VLAHUTA

13

MARTON KATALIN

ALEXANDRU VLAHUTA

1

BERE MIRCEA

ALEXANDRU VLAHUTA

21

A

SALLAY VALERIU

ALEXANDRU VLAHUTA

25

SIME BARDAS OVIDIU

ALEXANDRU VLAHUTA

17

SIME BARDAS OVIDIU

ALEXANDRU VLAHUTA

15

SFARLEA EVA

ALEXANDRU VLAHUTA

19

RAROK ENDRE

ALEXANDRU VLAHUTA

9

/A

DOBRONDI IOSIF

ALEXANDRU VLAHUTA

9

HURGOIU DUMITRU

ALEXANDRU VLAHUTA

7

OLAR FLORIAN

ALEXANDRU VLAHUTA

11

ROSTAS AGNES

ALEXANDRU VLAHUTA

13

NAGY ERNEST

NICOLAE OLAHUS

12

SZEKELY GABOR

NICOLAE OLAHUS

6

SZABO STEFAN

SUCEVEI

19

BALACIU VASILE

SUCEVEI

20

VANCEA IULIU

VIORELELOR

3

BIRAU NICOLAE

VIORELELOR

9

JAMBOR ELISABETA

VIORELELOR

9

CRĂCIUN MIHAELA IULIA

VIORELELOR

2

/A

HORVATH LADISLAU

VIORELELOR

7

LUNCAN PAUL

VIORELELOR

5

OBREJA LUCIA

VIORELELOR

8

BLAU IOSIF

VIORELELOR

1

NISTOR SILVIA

VIORELELOR

1

VILA SORIN

VIORELELOR

6

MICUT CORNEL

VIORELELOR

4

MICUT IOAN

VIORELELOR

10

MICUT IRINA

VIORELELOR

10

TRICOTEXTIL SEDIU CENTRAL

KOGALNICEANU

36

CONSTRUCTORUL

MIHAI VITEAZU

12

ATCOM-PERINO

MIHAI VITEAZU

6

SC SANODENT SRL

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN U

1

A.I.GRADINITA-CRESA 30

P-TA UNIRII

6

SC RIDENTA DR.RIF MARIA

SUCEVEI

47

ATCOM-TONER

MIHAI VITEAZU

6

ATCOM -SC ZIFE

MIHAI VITEAZU

6

SC VOLTENS PROTECT SRL

SUCEVEI

47

SC SUPERTEX SRL

KOGALNICEANU

9

SC TIGER TEAM PROD COM

MIHAI VITEAZU

6

SC INDUO INVEST SRL

SUCEVEI

43

SECURITAS SECURITY SERV.

GAROAFEI

4

EZRI AUGUSTIN

AVRAM IANCU

18

JARCA HORIA AUGUSTIN

CEZAR BOLLIAC

16

SZAKACS KLARA

CEZAR BOLLIAC

4

LEACIOAN

CEZAR BOLLIAC

3

BONDAR ANA

CEZAR BOLLIAC

8

SZABO KATALIN IULIANA

CEZAR BOLLIAC

6

PANTIS MARIUS IOAN

CEZAR BOLLIAC

10

SIMON ADALBERT

CEZAR BOLLIAC

7

IVAN VIRGIL OVIDIU

CEZAR BOLLIAC

9

GYULAI LUDOVIC

CEZAR BOLLIAC

5

MINARCSIK MARIA

CEZAR BOLLIAC

14

NAGY ILONA

CEZAR BOLLIAC

1

NAGY GABRIELA

CEZAR BOLLIAC

3

/A

NEGRUTIU ANA

GAROAFEI

4

MOTOC VASILE

GAROAFEI

9

SABIN TIBERIU

GAROAFEI

3

COSTA GHEORGHE

GAROAFEI

1

COITA MARIA

GAROAFEI

7

NYAGULY MIHAIL

GAROAFEI

5

LOVAS ANDREI

GAROAFEI

8

MIKO IOSIF

GAROAFEI

11

MART MIHAI

GAROAFEI

12

ORMOS ADRIENNE

GAROAFEI

3

FLOREA SORIN REMUS

GAROAFEI

9

/A

GHERMAN OVIDIU

GAROAFEI

6

LUCACIU IOAN

HORVATH IMRE

4

POP LUCIAN MARIUS

HORVATH IMRE

10

RIF MARIA-VIORICA

HORVATH IMRE

2

SADDLER ANDREW

HORVATH IMRE

1

KISS ANICO

HORVATH IMRE

3

/A

KOVECSI MARTON

HORVATH IMRE

6

FRANK ROBERT

HORVATH IMRE

5

TURCUS VASILE RADU

HORVATH IMRE

3

PLATONA GHEORGHE

KOGALNICEANU

11

PLATONA DANIEL ROMEO

KOGALNICEANU

11

JAMBOR CATALINA

KOGALNICEANU

30

JILIERU LUCIAN

KOGALNICEANU

34

NISTOR IOAN

KOGALNICEANU

32

FECHETEA MIHAIU

KOGALNICEANU

32

FUSTOS GRETA

KOGALNICEANU

34

SZUCS EUGEN

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

33

CIOFLAN IOAN

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

8

VAIDA EVA

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

31

VAIDA FRANCISC

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

31

TRIPA RODICA DOINA

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

7

VASS LUDOVIC

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

33

BIRO ANA MARIA

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

17

FABIK PIROSKA

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

15

DURGHEU MARIA

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

11

TRIF MARIUS

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

25

ROMAN GHEORGHE

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

14

SCHINTEIE VERONICA

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

1

MOLDOVAN LIVIU

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

5

CABA DORIN

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

27

MIERUT GAVRIL

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

1

VOICU FLOARE

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

4

STAMATE ADINA MARIA

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

24

GOGA DANIELA

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

3

CHIS GHEORGHE

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

10

NISTOR DANIELA GEORGETA

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

6

CSOMA VASILIU

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

21

TOTH ROZALIA

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

23

TENT FLORICA

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

12

OLAU MARIA

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

20

VULTURARIOAN

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

29

NAGY GERTRUD

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

16

U

CORBA IOAN

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

24

/A

OPRE DORIAN ISTVAN

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

13

SCHVARCZ GERZON

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

9

PETRE ZOITA CONSTANTIN

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

9

ABRUDAN PETRU

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

22

MAGO PETRU

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

22

PUSCAS ANA

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

22

RADULESCU ADINA

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

22

VAIDA IONEL

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

24

/B

JERMENDY GABRIEL

LOCOTENENT-COL.I.BUZOIAN

U

19

NISTOR ALEXANDRINA

MIHAI VITEAZU

7

PLATON CONSTANTIN

MIHAI VITEAZU

9

SEREGHIERZSEBET

MIHAI VITEAZU

9

IOVU IULIANA

MIHAI VITEAZU

9

ZABOS ALEXANDRU

MIHAI VITEAZU

11

SZEMES ROZALIA

MIHAI VITEAZU

11

BOT ILEANA

MIHAI VITEAZU

13

POP LUDOVICA

MIHAI VITEAZU

10

TRIFAN MARI0ARA

MIHAI VITEAZU

14

KOMENDAT IOAN

MIHAI VITEAZU

11

VARVAIOAN

MIHAI VITEAZU

15

SZABO ECATERINA

MIHAI VITEAZU

13

MOLNAR ALIZA

MIHAI VITEAZU

17

PADUREAN ADRIAN

MUSCATEI

2

TIFOR GEORGETA ADRIANA

MUSCATEI

4

FILIP PETRU

MUSCATEI

1

PARCALAB MELANIA

MUSCATEI

13

ONCIU IOANA SIMINA

MUSCATEI

10

ILEA DORIN MARCEL

MUSCATEI

11

KATONA ALEXANDRU

MUSCATEI

5

BORBIRO ETELCA

MUSCATEI

7

TATAR CRISTIAN

MUSCATEI

6

VIGU IOAN

SUCEVEI

45

BREZOVSKY HUBA LASZLO

SUCEVEI

43

/A

SZILAGYI LUDOVIC

TITU MAIORESCU

22

BLAGA PETRU

TITU MAIORESCU

16

SON VIORICA CORNELIA

TITU MAIORESCU

4

BOIT OLIMPIA

TITU MAIORESCU

15

CURT IOAN

TITU MAIORESCU

17

CHIS CORNELIU

TITU MAIORESCU

12

CRET MONICA

TITU MAIORESCU

20

TOROS VIG IOAN

TITU MAIORESCU

11

UNGUREANU MIHAI

TITU MAIORESCU

13

VILAN GHEORGHE

TITU MAIORESCU

18

SERES RADU

TITU MAIORESCU

14

KUPAN ARPAD

TITU MAIORESCU

19

MEDRA CAROL GHEORGHE

ULMULUI

1

CACUCI ELISABETA

ULMULUI

4

PT 807


P-TA


42


BL.CETATII 28

CETATII 28

72

BL.SUCEVEI 5/A SC.A

SUCEVEI 5/A

16

BL.SUCEVEI 5/A SC.B

SUCEVEI 5/A

15

BL.SUCEVEI 5/A SC.C

SUCEVEI 5/A

15

SC COMCEREAL SA

SUCEVEI

4

OF.JUD.PROTECTIA CONSUM.

SUCEVEI

4

POP TRAIAN NICOLAE

P-TA CETATII

28

SC TESS COMPANY COM SRL

P-TA CETATII

28

BRML DRML SJML BIHOR

SUCEVEI

4

C.N.I.E.P. LAREX

SUCEVEI

4

SC UTANIKO IMPEX SRL

P-TA CETATII

28

SC ITALIMEX SRL

P-TA CETATII

28

STATIE HIDROFOR-PT 807

P-TA CETATII

SC COMMIXT COSTICA SRL

P-TA CETATII

28

POP TRAIAN

NICOLAE-SP.COMERCIAL

P-TA CETATII

28

SC ERIGONA SRL

P-TA CETATII

28

SC ALIMENTARA 110 SRL

P-TA CETATII

28

ASOC.LOC.C-TIN TANASE 2A

C-TIN TANASE

2

KRAUSZ ANDREI

C-TIN TANASE

4

SATMARI MARIOARA

C-TIN TANASE

4

CARAMANIOAN

C-TIN TANASE

3

/A

CHIRILA LUCIA

KOGALNICEANU

4

MICLEA MARIOARA

KOGALNICEANU

4


43 PT 808


SUCEVEI


44 PT 809


KOGALNI-


PT 810


CICERO


45


PT 812


INDEPEN-


DENTEI


46


PT 817

47


DOBRO-G

EANU GH.


48 PT 818


AVERES-

CU


ABRUDAN GHEORGHE

ULMULUI

6

SOANE ANDREA CORNELIA

ULMULUI

8

ENTERSZ FRANCISC

ULMULUI

8


BL.A1

D.CANTEMIR 2

40

BL.A2

D.CANTEMIR 8

40

BL.A3

D.CANTEMIR 8

40

BL.A4

D.CANTEMIR 8

28

BL.A5

D.CANTEMIR 8

28

BL.A6

D.CANTEMIR 8

28

BL.A7

D.CANTEMIR 8

28

COOTEX-UNIT.18

DIMITRIE CANTEMIR

2

COOP.PREST.BIJUTERIE 3

DIMITRIE CANTEMIR

6

IGIENA S.C.M.UNIT.11

DIMITRIE CANTEMIR

0

S.C.M.MUNCA INVALIZILOR

DIMITRIE CANTEMIR

2

SC ANY SRL

DIMITRIE CANTEMIR

4

SC ASTROMELIA SRL

DIMITRIE CANTEMIR

1

SC AGREMENT TEDDY SRL

DIMITRIE CANTEMIR

2

ROTL REDRESOR CICERO

DIMITRIE CANTEMIR

4

SC TIGER MERCUR SRL

DIMITRIE CANTEMIR

8

SC FENCO SRL

DIMITRIE CANTEMIR

14

SC UNISEM SA

DIMITRIE CANTEMIR

4

SC COM LUCI EXIM SRL

DIMITRIE CANTEMIR

4

SC KOLIMA PROD IMPEX SRL

DIMITRIE CANTEMIR

8

SC PENTA LUX COMEXIM SRL

DIMITRIE CANTEMIR

8

TELEPRECIZIA 6

DIMITRIE CANTEMIR

8

SC FABIUS SERVICE SRL

DIMITRIE CANTEMIR

10

ASIG.REASIG. AGI ROMANIA

DIMITRIE CANTEMIR

10

LOTO PRONO 5-3

DIMITRIE CANTEMIR

4

SC ESCORD SRL

DIMITRIE CANTEMIR

12

SC GAUDY SEPU SRL

DIMITRIE CANTEMIR

10

SC HUBI IMPEX SRL

DIMITRIE CANTEMIR

6

SC ROSELYN SRL

DIMITRIE CANTEMIR

4

IGIENA S.C.M.UNIT.11/A

DIMITRIE CANTEMIR

12

SC ROMPRIM IMPEX SRL

DIMITRIE CANTEMIR

12

BRD-AGENTIA CICERO

DIMITRIE CANTEMIR

2

PANIF.BEDE-CANTEMIR 2

DIMITRIE CANTEMIR

2


SC GEPI IMEX SRL

1 DECEMBRIE

3

POPOVICI VASILE

1 DECEMBRIE

3

MORAR VASILE

1 DECEMBRIE

3

STEUER LADISLAU

1 DECEMBRIE

3

HOTOPAN MARIA

1 DECEMBRIE

3

TOCOIAN IOSIF

1 DECEMBRIE

3


SALA DE BOX

DOBROGEANU GHE.

1

URSOI IOAN

DOBROGEANU GHE.

1


BL.11

ALEX.AVERESCU

20

BL.13 SC.A

ALEX.AVERESCU

15

BL.13 SC.B

ALEX.AVERESCU

15

BL.15

ALEX.AVERESCU 15

20

BL.3

ALEX.AVERESCU 9

20

BL.5 SC.A

ALEX.AVERESCU

15

BL.5 SC.B

ALEX AVERESCU

15

BL.5/A

CALEA 1 MAI 5/A

5

BL.7

ALEX.AVERESCU

20


BL.9 SC.A

ALEX.AVERESCU

15

BL.9 SC.B

ALEX.AVERESCU

15

ADM.SOCIALA COMUNITARA

ALEX.AVERESCU

7

BANDULA MIRCEA-SP.COM.

ALEX.AVERESCU

7

PASCU VASILE

CLUJULUI

22

HULEA FLORICA

CLUJULUI

24

OPREA NICOLAE

CLUJULUI

22

LAZAR GHEORGHE

CLUJULUI

22

GROF DIANA ERZSEBET

MAR.ALEXANDRU

AVERESCU

7

/B

COAFURA FORRAI

NICOLAE OLAHUS

74

SC ADPET PRODCOM SRL

ALEXANDRU VLAHUTA

45

FUNDATIA CRESTINA CASA

C-TIN TANASE

44

SC PROENERG ORADEA SRL

EROU MARIUS COSMA

11

EDOUARD LINE CORPORATION

EROU MARIUS COSMA

11

SARBU TRAIAN

ALBACULUI

8

BUCIUMAN FLOARE

ALBACULUI

18

COSE CALIN DACIAN

ALBACULUI

4

PRISECARU IOANA

ALBACULUI

20

BOTTA ADI DUMITRU

ALEXANDRU VLAHUTA

45

/A

VARGA TIBERIU

ALEXANDRU VLAHUTA

33

RACZ EMERIC IOAN

ALEXANDRU VLAHUTA

45

FILIP MARIUS

ALEXANDRU VLAHUTA

39

PAPALIA ANTONIO

ALEXANDRU VLAHUTA

43

BONE ERZSEBET ERIKA

ALEXANDRU VLAHUTA

41

BLAGA FLORIAN

C-TIN TANASE

37

ROB ROBERT

C-TIN TANASE

36

POPA MARIA

C-TIN TANASE

46

OSAN ANDA MARIA

C-TIN TANASE

38

SZABO STEFAN

C-TIN TANASE

34

KALLOS LORAND-ALBERT

C-TIN TANASE

27

CSONGVAY LORANT

C-TIN TANASE

42

URDEA FLORIAN

C-TIN TANASE

31

BUCEVSCHI DORIN

C-TIN TANASE

40

BLASKO NAGY MIOARA

EROU MARIUS COSMA

5

ALBERT ENIKO

EROU MARIUS COSMA

2

BIRO PARASCHIVA

EROU MARIUS COSMA

9

NOGHITA CORNEL MIHAI

EROU MARIUS COSMA

4

/A

CURT SORIN CRISTIAN

EROU MARIUS COSMA

1

SANDRAIOAN

NICOLAE OLAHUS

17

ROXIN MIRCEA ANDREI

NICOLAE OLAHUS

10

/A

SANDU GEORGETA

NICOLAE OLAHUS

13

BAKOS MARIA MAGDALENA

NICOLAE OLAHUS

24

PINTA VASILE STELIAN

NICOLAE OLAHUS

32

BUNGAU MARIA

NICOLAE OLAHUS

27

POP IOAN

NICOLAE OLAHUS

40

POP VASILE

NICOLAE OLAHUS

11

GHERLEA ROMA AURELIA

NICOLAE OLAHUS

3

/A

BRADEA NICOLAE

NICOLAE OLAHUS

26

POPA MARIOARA

NICOLAE OLAHUS

70

MASZARIK DORIN

NICOLAE OLAHUS

17

SZABO ZOLTAN

NICOLAE OLAHUS

33

ROGIA PAUL MIHAI

NICOLAE OLAHUS

30

BACIU AUGUSTIN

NICOLAE OLAHUS

47

DEMIAN IOAN DUMITRU

NICOLAE OLAHUS

57

HERMAN GHEORGHE

NICOLAE OLAHUS

19

KOVAGO ELENA

NICOLAE OLAHUS

29

BALLA PETRU

NICOLAE OLAHUS

55

FILIP IOAN

NICOLAE OLAHUS

7

THIRTHEU CORNELIA

NICOLAE OLAHUS

66

BLAGA ECATERINA

NICOLAE OLAHUS

38

SABAU MARIA

NICOLAE OLAHUS

21

DUMA TEODOR

NICOLAE OLAHUS

4

KOVACS CSILLA

NICOLAE OLAHUS

16

DOCI SORIN

NICOLAE OLAHUS

15

KRISTO GHEORGHE

NICOLAE OLAHUS

52

COTE REMUS

NICOLAE OLAHUS

23

BRANDAS MARIA

NICOLAE OLAHUS

50

ZOMBOR MARGARETA

NICOLAE OLAHUS

48

TENT GHEORGHE

NICOLAE OLAHUS

43

JERMENDI LADISLAU

NICOLAE OLAHUS

74

BEJAN ELENA

NICOLAE OLAHUS

25

VASS IRINA

NICOLAE OLAHUS

10

/B

SUCIU CONSTANTIN

NICOLAE OLAHUS

62

MIKAS TIBERIU

NICOLAE OLAHUS

54

BODEAIOAN

NICOLAE OLAHUS

22

BACUS FLORENTINA

NICOLAE OLAHUS

14

MESTER MARIA

NICOLAE OLAHUS

60

ANDOR MAGDALENA

NICOLAE OLAHUS

64

SZUCS IOSIF

NICOLAE OLAHUS

19

GOGA IRINA NICOLETA

NICOLAE OLAHUS

36

NICULAE ELISAVETA

NICOLAE OLAHUS

21

SIMOC CORNEL

NICOLAE OLAHUS

56

PETERFI REGINA

NICOLAE OLAHUS

20

PETYAR IOSIF

NICOLAE OLAHUS

46

WACHTERANA

NICOLAE OLAHUS

21

DOMOCOS CORINA

NICOLAE OLAHUS

28

STANCIU BOGDAN

NICOLAE OLAHUS

58

WODINSZKI SANDOR

NICOLAE OLAHUS

31

ROMAN MARIANA DORINA

NICOLAE OLAHUS

2

BARDAS MARIA

NICOLAE OLAHUS

64

/A

BALAJTI IOSIF ALEXANDRU

NICOLAE OLAHUS

59

TOTH ILEANA

NICOLAE OLAHUS

59

TRIFAN LEONTIN NICOLAE

NICOLAE OLAHUS

72

HURGOIU DUMITRU

NICOLAE OLAHUS

8

BARBOLOVICI VASILE

NICOLAE OLAHUS

49

FILIP MARIAN

NICOLAE OLAHUS

7

COMUNITATEA PENTICOSTALA

HOREA

12

SC TOP HAIR SERV SRL

ARMATEI ROMANE

8

CAB.MED.IND.DR.SANDU G.

HOREA

16

CAB.MED.IND.DR.PANTOR E.

HOREA

16

SC SESAM SERV-DR.PINTA V.

HOREA

16

CAB.MED.IND.DR.DAMIAN E.

HOREA

16

DR.HOBLE CAB.MED.IND.

HOREA

16

DR.CHEREJI CAB.MED.IND.

HOREA

16

CAB.MED.IND.DR.MATIUTA P.

HOREA

16

CMI DR.UITZ GYONGYI-ENIKO

HOREA

16

FUNDATIA UMANITARA ITM

ALBACULUI

12

FUNDATIA UMANITARA ITM

ALBACULUI

12

AS.ROM.-GERM.CASA HAMBURG

SUCEVEI

42

SC INTERNATIONAL PLATING

HOREA

10

SC ALINE DISTRIBUTION GR.

HOREA

31

SC OSVADENT SRL

SUCEVEI

54

SC TAGUREANU SRL

HOREA

16

SC KOREKT PONT SRL

HOREA

32

UNICERT INTERN.GROUP SRL

MIMOZEI

10

SC NEOMED SRL

HOREA

1

FOGHIS SERBAN

MIMOZEI

8

FORTE BUSINESS SERV SRL

ION VIDU

12

POP MIRCEA-IULIANA

ALBACULUI

10

BOJAN AUREL

ALBACULUI

2

MOS TRAIAN

ALBACULUI

14

VAD LADISLAU

ALBACULUI

3

GAGEANU RODICA IULIA

ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD

8

TANCA IULIU

ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD

4

KONRAD SANDOR

ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD

12

/A

BELE EUGENIA

ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD

16

CORNUTIU GAVRIL

ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD

2

SOTOC PAVEL

ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD

1

SANDOR VALERIA

ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD

3

LUKACS OLIMPIA

ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD

14

HORVATH LASZLO

ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD

12

DOMUTA GABRIELA

ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD

1

CUPARENCU BARBU

ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD

5

NICOLAESCU LUCIA FLOARE

ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD

10

KOVACS HUBER CRISTINA

ARMATEI ROMANE

8

HULEA FLORICA

ARMATEI ROMANE

8

MOLDOVAN CONSTANTIN

CLOSCA

14

MARZ GHIZELA MARIA

CLOSCA

13

BARA GHEORGHE

CLOSCA

20

IOVA BUJOR

CLOSCA

5

/A

IOVA CORNEL

CLOSCA

22

/A

FLORA GAVRIL

CLOSCA

22

DUMBRAVEANU AUREL

CLOSCA

25

KOZAK ALEXANDRU

CLOSCA

32

PASCARU FLORICA

CLOSCA

26

NEGRUT VASILE

CLOSCA

12

SABAU MONICA

CLOSCA

14

IOVA BUJOR

CLOSCA

19

KISS PETRU

CLOSCA

14

B

KALLAI GYULA

CLOSCA

10

DAN RADU VASILE

CLOSCA

12

/A

SMIT GHEORGHE

CLOSCA

27

BUSTEAN IOAN CORNEL

CLOSCA

31

AVRAM AURORA

CLOSCA

5

GALANTAI FANICA

CLOSCA

11

PATCAS CATALINA

CLOSCA

16

IOVA BUJOR

CLOSCA

7

PALL EUGEN

CLOSCA

2

STOICA DANIELA

CLOSCA

14

/D

STOICA DELIA MARIA

CLOSCA

4

-6

KASZIBA IOAN

CLOSCA

21

VARGA EVA

CLOSCA

8

/A

CONERU DORINA

CLOSCA

10

/A

PRECUP MARIA

CLOSCA

28

NYEKI MARTA

CLOSCA

23

CREIVEAN MANUELA

CLOSCA

14

COSTAN ILEANA

CLOSCA

9

/A

FASIE DOREL

CLOSCA

8

GORON TEODOR

CLOSCA

29

9

CIUCIU LIVIA

CLOSCA

3

BARA SILVIA ECATERINA

CLOSCA

18

MINCIC MARIA

CLOSCA

11

/A

POPAAUREL

CLOSCA

17

PARNAVELAS APOSTOLUS

CLOSCA

17

POP-DILA IOAN

CLOSCA

17

VOINA GHEORGHE

COZIEI

17

POP ANGELA AURELIA

COZIEI

4

MARGOCSY LADISLAU

COZIEI

5

JURCA ALEXANDRU

COZIEI

32

PAP JANOS

COZIEI

1

POSPAI VIOREL

COZIEI

19

OROS TRAIAN

COZIEI

7

LA PIETRA RAFFAELE

COZIEI

22

BARTOS LIVIA

COZIEI

11

TAUT CORNEL

COZIEI

23

CIOBANU AUREL

COZIEI

38

MITRUTI GAVRIL

COZIEI

34

TRAISTARU MIHAI

COZIEI

24

BENTE FLOARE

COZIEI

13

MAKLARI IULIU

COZIEI

12

TARAU CORNELIU

COZIEI

27

TRIFA AURORA

COZIEI

28

CRET CORNELIA

COZIEI

36

JAMBOR ERZSEBET ZSUZSANNA

COZIEI

14

NAGY LADISLAU

COZIEI

8

MINZAT MAGDALENA

COZIEI

15

CARAIMAN MARTINA

COZIEI

26

TANDLER JANOS

COZIEI

25

TAMAS ECATERINA MARIA

COZIEI

21

VAJAI GHEORGHE

COZIEI

18

/2

POP EMILIA

COZIEI

18

FAUR MARIA SI CORNEL

COZIEI

16

ONACA FLORICA

COZIEI

10

LUKACS IULIANA

COZIEI

6

TOTH ILEANA

COZIEI

6

BORBELY KOVACS EVA

COZIEI

1

GHERLAN ARIANA MARIA

COZIEI

3

BORTOS LIVIA

COZIEI

3

SZABO LASZLO CSABA

COZIEI

20

LAKOMSCHIK FRANZ JULIUS

COZIEI

20

LAKOMCSIK MARGARETA

COZIEI

20

VENTE DOINA

COZIEI

9

MALITA NICOLAE

COZIEI

30

DOMIAN IOSIF

CRISAN

5

HERMAN ALEXANDRU

CRISAN

18

RIMER ROMULUS

CRISAN

6

POPA ANNA

CRISAN

19

STEF ADRIAN

CRISAN

15

SANDOR MARIA

CRISAN

4

CIMPEAN ADRIAN

CRISAN

1

STOICA IOAN CONSTANTIN

CRISAN

16

PERNES MARIOARA

CRISAN

12

LUNGU NICOLAE

CRISAN

14

POPTAMASIOAN MIRCEA

CRISAN

2

PENTILESCU CORNELIU

CRISAN

7

ROMOCEA DAN

CRISAN

13

KISS IOZEFINA

CRISAN

17

KERESZTURI CSILLA

CRISAN

5

/A

BONATIU MARIANA

CRISAN

10

COSTEA VLADIMIR

CRISAN

9

COSTEA MARIA

CRISAN

9

BODEA EVA

CRISAN

11

SARAY STEFAN ALFRED

C-TIN TANASE

51

CIUCAS IOAN

C-TIN TANASE

56

FERNBACH MAGDA

C-TIN TANASE

57

MASCAS PAVEL

C-TIN TANASE

49

SZEMAK MELINDA ERIKA

C-TIN TANASE

63

FAFF STEFAN

C-TIN TANASE

62

A

SZABO ANA MARIA

C-TIN TANASE

54

SMIT ILDICO

C-TIN TANASE

60

MOTOSAN TEODOR

C-TIN TANASE

58

BODEA SILVIA

C-TIN TANASE

55

CIURSAS CRACIUN

C-TIN TANASE

59

MARTIN GRETI

C-TIN TANASE

62

POPA IONEL

C-TIN TANASE

47

TOKAI GIZELA

C-TIN TANASE

54

/A

SZATMARY BUJOR ZOLTAN

C-TIN TANASE

61

PATAKI FERENC

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

4

VAN DEN BOSSCHE IULIANA

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

8

CSUZI ISTVAN

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

6

PRATA ST.GHEORGHE

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

12

ARKOSI JANOS PETER

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

3

GALE ANA

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

2

FAUR AUREL

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

8

/A

PORDEA ZENO TRAIAN

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

10

IFTIMIE VIOREL

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

12

HARAGOS LEONTINA

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

10

BRADEANU EMIL

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

10

POSTOLACHE GHEORGHE

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

10

CHINDEA IOAN

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

10

FECHETE PETRU

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

10

CSEKO LASZLO

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

10

CHIRODEA VIOREL

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

7

BOROS FRANCISC

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

12

SANDRA VICTOR MIHAI

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

5

SZABO RAMONA

GEN.LEONARD MOCIULSCHI

12

CIOCAN MIRCEA

GEORGE TOPARCEANU

4

GYORGY ENIKO

GEORGE TOPARCEANU

27

LORINCZ EMERIC

GEORGE TOPARCEANU

16

PARCALAB GHEORGHE

GEORGE TOPARCEANU

21

POP IULIANA

GEORGE TOPARCEANU

12

TAGUREANU LILIANA

GEORGE TOPARCEANU

25

BRADEA DANUT

GEORGE TOPARCEANU

20

ANDOR GEORGE

GEORGE TOPARCEANU

11

POPOVICIU LILIANA OLGA

GEORGE TOPARCEANU

6

BOLONI TIBERIU

GEORGE TOPARCEANU

2

CURPASIOAN

GEORGE TOPARCEANU

19

ANDRASY LASZLO

GEORGE TOPARCEANU

14

MESESAN MARIA

GEORGE TOPARCEANU

18

UJHELYI OSCAR ADALBERT

GEORGE TOPARCEANU

1

LUKACS ELISABETA

GEORGE TOPARCEANU

8

POP IOAN

GEORGE TOPARCEANU

23

CSIBI ELENA

GEORGE TOPARCEANU

10

VARGA ILDIKO

GEORGE TOPARCEANU

26

SASU FLORICA

GEORGE TOPARCEANU

29

KOLOJI ARPAD STEFAN

GEORGE TOPARCEANU

3

IOVA MIHAI CORNEL

GEORGE TOPARCEANU

12

HILGERT MARIANA

GEORGE TOPARCEANU

5

VALCEA LIVIA

GEORGE TOPARCEANU

13

NEGRAU TITUS

GEORGE TOPARCEANU

15

LOVAZS EDITA CLARA

GEORGE TOPARCEANU

17

FOGHIS MARIA

GEORGE TOPARCEANU

17

MOGYOROS MIHAI

GEORGE TOPARCEANU

24

ALBUTIU ELENA

GEORGE TOPARCEANU

7

MORARU CARMEN

HOREA

19

BARA TRAIAN

HOREA

27

ARDELEAN VALERIU + PATCAS

HOREA

11

ARKOSI JANOS PETER

HOREA

36

MATICA FLORIAN

HOREA

29

MIHELE LIVIU

HOREA

39

BOGDAN GHEORGHE

HOREA

37

JURCUTIOAN

HOREA

4

DANGEANU ADRIAN

HOREA

14

DRIMBA FLOARE

HOREA

41

MESTER PAVEL MIRCEA

HOREA

25

CRISAN GHEORGHE

HOREA

23

BOIER MIRCEA IOAN

HOREA

23

ISTOC DRAGOMIR

HOREA

17

JURCA ALEXANDRU

HOREA

43

DOMOCOS IOAN

HOREA

17

BERECZKI ALEXANDRU

HOREA

35

LIBER MARIA

HOREA

28

BADULESCU ALINA

HOREA

38

DEMEAN LAURA CORINA

HOREA

25

TOTH LAJOS

HOREA

26

VALEANU MARIOARA

HOREA

22

PINTEA GHEORGHE

HOREA

38

/A

BERECZKI STEFAN ARPAD

HOREA

35

CIUCAS NICOLAE

HOREA

30

BOARIU VALERIU

HOREA

33

DOMUTA DORIN VALERIU

HOREA

11

PUSCAS MARIA

HOREA

2

PARDI BENJAMIN

HOREA

7

IACOBESCU GIANINA

HOREA

17

BOLOGAN DANIELA

HOREA

7

GURGUI AURORA

HOREA

20

MESTER IRINA

HOREA

25

/A

ROSCA MIOARA

HOREA

39

/A

BRADEA MARIE

HOREA

40

RENCSIK ISTVAN

HOREA

18

NEGRAU IULIANA

HOREA

40

/A

SABAU GHEORGHE

HOREA

24

BLAGA FELICIAN

HOREA

21

VINCZE ZOLTAN

HOREA

19

TARCEA AUREL

HOREA

13

COSMA SORIN

HOREA

9

POP ANCA CRISTINA

HOREA

9

TAGUREANU ADRIAN

ION VIDU

9

BLAGA FLORIAN

ION VIDU

19

RADU DUMITRU

ION VIDU

20

SCHUL OLIVER-THOMAS

ION VIDU

18

TEORAN ALEXANDRU

ION VIDU

25

UJJ EMERIC

ION VIDU

27

TEPELEA LUCIA

ION VIDU

21

SASU CARMEN

ION VIDU

16

POP DILA IOAN

ION VIDU

8

MATE IOSIF STEFAN

ION VIDU

4

GOGUCZ TIBERIU

ION VIDU

14

ROZSA IREN

ION VIDU

23

FUGARU DORINA MARIA

ION VIDU

10

/A

SELEGEAN ANDREI VIOREL

ION VIDU

29

IVASCA FLORICA

ION VIDU

3

VERIGOI VALENTIN MARIUS

ION VIDU

10

SZINTE FRANCISC

ION VIDU

6

SZOLLOSI ALEXANDRU

ION VIDU

7

LUPAU PETRU

ION VIDU

11

ZSAK ERIKA

ION VIDU

2

BALINT IOSIF

ION VIDU

15

FATUSAN PAUL GHEORGHE

ION VIDU

25

/A

POPESCU EMIL

ION VIDU

13

POPA FLOARE

MARASTI

8

CAPALB DORINA

MARASTI

26

HOMONNAI MARIA

MARASTI

24

CHIRILA TEODOR

MARASTI

14

KONDAS EVA

MARASTI

4

LUTAI IOAN

MARASTI

16

CHIRILA VOICHITA

MARASTI

2

PERES DAN

MARASTI

2

SPINEANU RADU

MARASTI

12

BOLOS VASILE

MARASTI

28

TIT VICTOR

MARASTI

18

DREVE MARIA VIORICA

MARASTI

6

CIOCAN HORIA

MARASTI

11

CSAKI MARIA

MARASTI

29

HAIDUSCA ALEXANDRA

MARASTI

22

DEJEU FLORIAN

MARASTI

23

KORMANSZKI FLORICA

MARASTI

15

STIRBU VIORICA

MARASTI

21

MAGHERU MARIA DOINA

MARASTI

13

OKOS AGNETA

MARASTI

17

POPOVICI VICTOR

MARASTI

25

SOTOCIOAN

MARASTI

20

HANDREA KLARA MARIA

MARASTI

11

MUNTEANU VICTORIA

MARASTI

10

AGOSTON PALKO

MARASTI

10

FLORUTIU ELISABETA

MARASTI

10

CHIONCEL LIVIU

MARASTI

10

KRISAR HERTA

MARASTI

10

CRISAN GHEORGHE

MARASTI

10

MERCA GHEORGHE

MARASTI

10

HARCA FLORIAN

MIMOZEI

21

POPOVICI MIRCEA

MIMOZEI

22

CHEREGI FLORIAN

MIMOZEI

2

FAUR AUREL

MIMOZEI

2

PRADA MARIA

MIMOZEI

25

KOZMAN MARTA

MIMOZEI

28

MAGYAR ROZALIA

MIMOZEI

7

CHIS ANGELA ANISOARA

MIMOZEI

23

BOGDAN PETRU

MIMOZEI

8

MAGYARI IMRE GYOZO

MIMOZEI

11

PAKO LUDOVIC

MIMOZEI

29

BARTH ADALBERT

MIMOZEI

14

HORGOS AURELIA RAMONA

MIMOZEI

26

DRAGAN SILVIA

MIMOZEI

2

NAGY ANDREI

MIMOZEI

18

BERINDE GEORGINA

MIMOZEI

19

PASCA CIPRIAN

MIMOZEI

6

VIGH IUDITA

MIMOZEI

17

BOLOGA CONSTANTIN

MIMOZEI

9

HULEA FLORICA

MIMOZEI

3

MESZAROS GYONGYI

MIMOZEI

8

KOVACS GHEDEON ADALBERT

MIMOZEI

8

BOTA ANUTA

MIMOZEI

5

BARBU EDINA

MIMOZEI

6

FODOR SOFIA

MIMOZEI

11

BEJAN FLOARE

MIMOZEI

15

TAMAS AGNETA

MIMOZEI

12

TEPELEA DACIANA

MIMOZEI

16

BASA ZORICA

MIMOZEI

7

PUSCAS NICAIOAN

MIMOZEI

6

DUDAS ANA

MIMOZEI

27

MORARIU DORINA

MIMOZEI

24

SUVEG GRATIANA CRISTINA

MIMOZEI

13

BALOGH JOZSEF

MIMOZEI

20

/A

BALOGH EVA

MIMOZEI

20

BAYER CORNELIA LILLA

MIMOZEI

7

FUGULEAN ANTONIA

MIMOZEI

7

PRECUP MARIA

MIMOZEI

9

DORHOI CORNELIA

MIMOZEI

6

TAMAS AGNETA

NICOLAE OLAHUS

5

PUSCAS FELICIA MARIA

NICOLAE OLAHUS

1

STROIA AUXILIAN

SUCEVEI

60

CERMIAN PETRU

SUCEVEI

60

PINTA DAN LUCIAN

SUCEVEI

56

LAZAR CORINA IOANA

SUCEVEI

38

/B

SOMOGYI N.+BOHACS I.

SUCEVEI

46

POPA MARIA

SUCEVEI

52

VAIDA GEORGE

SUCEVEI

62

OSVAT DIANA-SIMONA

SUCEVEI

54

CRET ROZALIA

SUCEVEI

40

VIDICAN MARIUS

SUCEVEI

44

MARKOVICS SANDOR

SUCEVEI

50

FERENCZI JOZSEF

SUCEVEI

38

BL.FELDIOAREI 14

FELDIOAREI 14

50

BL.FELDIOAREI 2

FELDIOAREI 2

43

BL.FELDIOAREI 4

FELDIOAREI 4

43

BL.FELDIOAREI 6

FELDIOAREI 6

43

BL.GR.URECEHE 17A

GRIGORE URECHE 17A

60

BL.GR.URECHE 15C

GR.URECHE 15C

60

BL.GR.URECHE 19A

GRIGORE URECHE 19A

60

BL.V15 SC.A,B

VAPORULUI 15

124

BL.V17 SC.A,B,C

VAPORULUI 17

59

BL.V19

VAPORULUI

60

BL.V21 SC.A,B,C

VAPORULUI 21

59

FELDIOAREI 15A

FELDIOAREI 15A

20

FELDIOAREI 15C

FELDIOAREI 15C

20

GR.URECHE 15B

GR.URECHE 15B

20

GR.URECHE 17B

GR.URECHE 17B

20

GR.URECHE 17C

GR.URECHE 17C

20

GR.URECHE 19B

GR.URECHE 19B

20

GR.URECHE 19C

GR.URECHE 19C

20

GRIGORE URECHE 15A

GRIGORE URECHE 15A

20

GRIGORE URECHE 15B

GRIGORE URECHE 15B

20

VILA PETRU

GRIGORE URECHE 8A

0

SC ELEGANCE SRL

VAPORULUI

17

A.I.GRADINITA NR.46

FELDIOAREI

17

STATIE HIDROFOR-PT 826

VAPORULUI

0

SC RONEL PROD SRL

VAPORULUI

15

CP2;DIR;CPC

FELDIOAREI

13

CP2;DIR;CPC

FELDIOAREI

17

SC BRAUNSTAIN SRL

GRIGORE URECHE

11

CP2;DIR;CPC

FELDIOAREI

17

SC ANATOLIA PROD COM SRL

GRIGORE URECHE

3

LUGOSAN ELENA

CRISAN

46

BUDUREANU FLORIAN

FELDIOAREI

12

PANEA DUMITRU

FELDIOAREI

10

/A

OROS EUGENIA

FELDIOAREI

10

MOS TRAIAN

GRIGORE URECHE

3

FLOREA ANA

GRIGORE URECHE

6

CUC PETRU

GRIGORE URECHE

8

NASAUDEAN MARICICA

GRIGORE URECHE

7

/A

NEGRUT FLOARE

GRIGORE URECHE

7

MOLNAR GABRIELLA EVA

GRIGORE URECHE

14

PT 819


GRIVITEI


30


49


SC MER CO SRL

GRIVITEI

30

INSP.SOC.REG.MARAMURES

GRIVITEI

30

CIMPAN IOSIF

12 OCTOMBRIE

1

SEBESTIEN MIHAI

GRIVITEI

28

PORUMB CORNELIA VICTORIA

GRIVITEI

28

MATEESCU DUMITRU

GRIVITEI

28

KRUPKA MARIA ANA

GRIVITEI

28

SOCACIU VASILE

GRIVITEI

28

LEZEU CORNEL IOAN

GRIVITEI

28

SZABO SANDOR

GRIVITEI

28

BUBELA IOSIF -AP.10

GRIVITEI

30

POP ILEANA

GRIVITEI

30

SINZA CORNELIA

GRIVITEI

30

BUBELA IOSIF -AP.9

GRIVITEI

30

CANDEA MIRCEA

GRIVITEI

30

ILLE AUGUSTIN MIRCEA

GRIVITEI

30

NAGY ELENA

GRIVITEI

30


PT 821


KOGALNI-


CEANU


50


LEMNUL-SOC.COOP.MESTESUG.

KOGALNICEANU

14

SC MARTEX SRL

KOGALNICEANU

3

COMPLEX STOM.KOGALNICEANU

KOGALNICEANU

16

SC ORAMONT IMPEX SRL

KOGALNICEANU

1

SC SCODEF SERVCOM SRL

KOGALNICEANU

18

SC CONALIS COM SERV

KOGALNICEANU

3

SC VINALCOOL SA

KOGALNICEANU

3

SC ROW POWER SRL

KOGALNICEANU

3

GUI ALEXANDRU

CRINULUI

4

CERNAU MIRCEA NICOLAE

CRINULUI

4

/A

SZABADHEGYI MIHAI OTTO

CRINULUI

4

BRADEA VIORICA

CRINULUI

8

HASAS ELENA

CRINULUI

8

MESTERIOAN

KOGALNICEANU

18


51 PT 822


52 PT 824


CLUJU-L

UI

UNIRII


A.I.SC.GEN.2 ALEX ROMAN                CLUJULUI                               66


53 PT 825


DORO-BA


54 PT 826


VAPORU-


PT 830


CLUJU-L


UI


55


PT 832


GRADINA


-RILOR


56


57 PT 833


SELEU-S

ULUI


SECARA MANUELA

GRIGORE URECHE

5

FILIP DUMITRU

GRIGORE URECHE

8

/A


SP.CLINIC OBS.GINECOLOGIE

CLUJULUI

50

SZABO ALEXANDRU -BIGLON

MARESALAVERESCU

35

SC DUNAV PROD SRL

MARESALAVERESCU

33

COMPANIA DE APA-MIERLEI

MIERLEI

0

SZABO ALEXANDRU

MARESALAVERESCU

31

CHESCHES MARIA

MARESALAVERESCU

29

PELEAN VIOREL

MARESALAVERESCU

31


BL.D62

SOMESULUI 13

60

BL.D64

SOMESULUI 9

15

BL.D65

SELEUSULUI 25

16

BL.D66

SELEUSULUI 23

15

BL.PB55

EFTIMIE MURGU 62

19

BL.PB57

GRADINARILOR 25

19

BL.PB58

GRADINARILOR 23

19

BL.PB60

SCOALELOR 25

18

BL.PB63

PRUTULUI 2/B

19

BL.PB67

SOMESULUI

19

BL.PB68

PRUTULUI 2/A

19

BL.PC54

EFTIMIE MURGU 62

10

BL.PC56

GRADINARILOR 27

10

BL.PC59

GRADINARILOR 23

10

BL.PC61

SCOALELOR 25

10

BL.PC69

PRUTULUI 21

10

SC CONTEX IMPEX SRL

IOAN RATIU

24

CASA PAROHIALA -PINTEA R.

ANTON BACALBASA

8

SC AUDIO BRONX SRL

SOMESULUI

15

STATIE HIDROFOR-PT 832

GRADINARILOR

0

ASOCIATIA AGNULLI DEI

GRADINARILOR

16

SC CARNIVAL CREW SRL

CLUJULUI

113

SC MARCO POLO IMP.EXP.SRL

SCOALELOR

17

CAMIN PERSOANE VARSTNICE

ANTON BACALBASA

7

BISERICA ORTODOXA VELENTA

ANTON BACALBASA

6

BUNGAUIOAN

CARDINAL IULIU HOSSU

35

NUTIU MIRCEA

GRADINARILOR

20

OLARU MIRELA CARMEN

GRADINARILOR

26

/A

DRAGOSIOAN

GRADINARILOR

17

KONAREK IULIU

GRADINARILOR

19

BODEA TEODORA MARIA

GRADINARILOR

13

SECAN MARIA

IOAN RATIU

24

SANDU DUCA MARIA

SCOALELOR

28

IAMBOR GIZELLA

SCOALELOR

24

SZABO MARTA ETELKA

SCOALELOR

22


BL.D13

PRUTULUI 6

60

BL.D28

RAZBOIENI 60

16

BL.D43

GRADINARILOR 52

15

BL.D44

GRADINARILOR 54

14

BL.D45

GRADINARILOR 52

15

BL.D46

SELEUSULUI 33

15

BL.D47

SELEUSULUI 31

15

BL.D48

SELEUSULUI 29

14

BL.D49

SELEUSULUI 27

16

BL.D50

EFTIMIE MURGU 71

15

BL.PB1

RAZBOIENI 46

19


BL.PB11

EFTIMIE MURGU 65

19

BL.PB17

BANATULUI 4

19

BL.PB18

BANATULUI 2

19

BL.PB19

GRADINARILOR 33

19

BL.PB21

GRADINARILOR 45

19

BL.PB22

RAZBOIENI 54

19

BL.PB23

RAZBOIENI 52

19

BL.PB24

GRADINARILOR 47

19

BL.PB27

RAZBOIENI 58

19

BL.PB30

GRADINARILOR 34

19

BL.PB32

SOMESULUI 2

19

BL.PB34

SOMESULUI 6

19

BL.PB35

SOMESULUI 8

19

BL.PB37

EFTIMIE MURGU 69

19

BL.PB39

GRADINARILOR 38

19

BL.PB4

BANATULUI 3

18

BL.PB42

GRADINARILOR 44

19

BL.PB5

BANATULUI 1

19

BL.PB51

SOMESULUI 1

19

BL.PB52

SOMESULUI 3

19

BL.PB53

SOMESULUI 5

19

BL.PB6

GRADINARILOR 41

18

BL.PB7

GRADINARILOR 39

19

BL.PB8

GRADINARILOR 37

19

BL.PB9

GRADINARILOR 35

19

BL.PC10

GRADINARILOR 31

10

BL.PC12

EFTIMIE MURGU 63

10

BL.PC14

RAZBOIENI 52

10

BL.PC15

RAZBOIENI 50

10

BL.PC16

BANATULUI 6

10

BL.PC2

RAZBOIENI 48

10

BL.PC20

GRADINARILOR 43

10

BL.PC25

GRADINARILOR 49

10

BL.PC26

RAZBOIENI 56

10

BL.PC29

GRADINARILOR 46

10

BL.PC3

BANATULUI 5

10

BL.PC31

GRADINARILOR 50

10

BL.PC33

SOMESULUI 4

10

BL.PC36

EFTIMIE MURGU 71

10

BL.PC38

EFTIMIE MURGU 67

10

BL.PC40

GRADINARILOR 40

10

BL.T7 SC A

SELEUSULUI 47/A

20

BL.T7 SC B

SELEUSULUI 47/A

20

BL.T8 SC.A

GRADINARILOR 61

20

BL.T8 SC.B

GRADINARILOR 61

20

BL.X10

GRADINARILOR 55

20

SC FLEISCH PROD SRL

BANATULUI

3

SC PELEAN PROD COM IMPEX

SELEUSULUI

29

FARMACIA GENTIANA

SELEUSULUI

29

LOTO PRONO 5-17

RAZBOIENI

60

SC GLOXINIA COM SRL

RAZBOIENI

60

SC LAEDA COM SRL

GRADINARILOR

41

SC DENT AS MED SRL

SELEUSULUI

29

SC DARUCA SRL

SOMESULUI

6

STATIE HIDROFOR-PT 833

SELEUSULUI

0

SC PROMOBILA SRL

SELEUSULUI

33

BANCA COM.CARPATICA

RAZBOIENI

60

BANCA TRANSIL.-AG.VELENTA

RAZBOIENI

60

ELECTROCONSTRUCT SILDAC

EFTIMIE MURGU

71

MAN NICOLAE

GRADINARILOR

50

CAPUS DUMITRU

GRADINARILOR

46

PATER IOAN VIRGIL

GRADINARILOR

46

AVRAM ALEXANDRU NICOLAE

GRADINARILOR

51

OPRIS PETRU

IOAN RATIU

19

OPRIS NISTOR

PRUTULUI

5

58

PT 838

GRIVITEI

SC ROVEX SA

GRIVITEI

11

59

PT 841

GRADI-N

ARILOR

BL.T1 SC A

SELEUSULUI 38A

20

BL.T1 SC B

SELEUSULUI 38A

20

BL.T2 SC.A

SELEUSULUI 38

20

BL.T2 SC.B

SELEUSULUI 38

20

BL.T2 SC.C

SELEUSULUI 38

20

BL.T3 SC A

RAZBOIENI 62

19

BL.T3 SC B

RAZBOIENI 62

20

BL.T3 SC C

RAZBOIENI 62

20

BL.T4 SC A

RAZBOIENI 64

20

BL.T4 SC B

RAZBOIENI 64

20

BL.T4 SC C

RAZBOIENI 64

20

BL.T5 SC A

RAZBOIENI 66

20

BL.T5 SC B

RAZBOIENI 66

20

BL.T5 SC C

RAZBOIENI 66

18

BL.T6 SC A

RAZBOIENI 66A

20

BL.T6 SC B

RAZBOIENI 66A

20

BL.X1 SC.A

GRADINARILOR 61

20

BL.X1 SC.B

GRADINARILOR 61

20

BL.X2 SC.A

GRADINARILOR 59

20

BL.X2 SC.B

GRADINARILOR 59

20

BL.X3 SC.A

GRADINARILOR 68

20

BL.X3 SC.B

GRADINARILOR

20

BL.X3 SC.C

GRADINARILOR

20

BL.X3 SC.D

GRADINARILOR

20

BL.X4 SC.A

GRADINARILOR 61

20

BL.X4 SC.B

GRADINARILOR 61

20

BL.X5 SC.A

GRADINARILOR

20

BL.X5 SC.B

GRADINARILOR 64

20

BL.X6 SC.A

GRADINARILOR

20

BL.X6 SC.B

GRADINARILOR 64

20

BL.X7 SC.A

GRADINARILOR 61

20

BL.X7 SC.B

GRADINARILOR 61

20

BL.X8 SC.A

GRADINARILOR 61

20

BL.X8 SC.B

GRADINARILOR 61

20

BL.GARSONIERE

GRADINARILOR 70

120

SC REDEXIM SRL

GRADINARILOR

0

SC FARMACIA HELPIS SRL

RAZBOIENI

66

SC ILIPREST SRL

SELEUSULUI

66

SC BEAUTY SERV.SRL

GRADINARILOR

68

SC LUMINET SRL

SELEUSULUI

38

SC MASTER SA

GRADINARILOR

48

SC SARILMA COM SRL

SELEUSULUI

40

SC VULTURUL NEGRU SA

SELEUSULUI

59

SC CALIPSO SA

SELEUSULUI

12

SC CRISANA EUROMARKET SRL

GRADINARILOR

64

SC JULADIVA SRL

GRADINARILOR

61

60

PT 842

BORSE-C

ULUI

BL.X11A                            | BORSECULUI 14             |       20 |     |

BL.X11B

BORSECULUI 14

20

BL.X15A

BORSECULUI 10

20

BL.X15B

BORSECULUI 10

20

BL.X16 SC.B

BORSECULUI 14

20

BL.X16A

BORSECULUI 16

20

BL.X17A

BORSECULUI 12

20

BL.X17B

BORSECULUI 12

20

BL.X17C

BORSECULUI 12

20

BL.X18A

BORSECULUI 18

20

BL.X18B

BORSECULUI 18

20

BL.X18C

BORSECULUI 18

20

BL.Z1A

BORSECULUI 11

20

BL.Z1B

BORSECULUI 11

20

BL.Z1C

BORSECULUI 11

20

BL.Z2A

BORSECULUI 13

20

BL.Z2B

BORSECULUI 13

20

BL.Z2C

BORSECULUI 13

20

BL.Z3A

BORSECULUI 15

20

BL.Z3B

BORSECULUI 15

20

BL.Z3C

BORSECULUI 15

20

BL.Z4A

BORSECULUI 17

20

BL.Z4B

BORSECULUI 17

20

BL.Z4C

BORSECULUI 17

20

DIR.PUBLICA DE PAZA BIHOR

MIRON POMPILIU

5

SC PETROMAND SERV SRL

BORSECULUI

9

SC REPREZENTANT IMPEX SRL

MIRON POMPILIU

9

STATIE HIDROFOR-PT 842

BORSECULUI

0

ADM.IMOB.-MIRON POMPILIU

MIRON POMPILIU

5

AUTOR.DE sanatate PUBLICA

MIRON POMPILIU

5

SZALATYAN TIBERIU

BORSECULUI

5

CIOARA MARIA

BORSECULUI

7

BOCA IRINA

BORSECULUI

6

BATARI MARGARETA

BORSECULUI

6

MESTER PETRU

BORSECULUI

9

DASCALEANUIOAN

MIRON POMPILIU

10

GABOR RUPI

MIRON POMPILIU

15

MATEI GABOR

MIRON POMPILIU

8

PETROI TRAIAN

MIRON POMPILIU

3

GABOR GABOR

MIRON POMPILIU

4

/A

GHIT GHEORGHE

MIRON POMPILIU

4

SZABO ALEXANDRINA

MIRON POMPILIU

12

NICOLAE ILDIKO

OTELARILOR

6

KOVACS ADALBERT

RAZBOIENI

34

61


PT 846


62


PT 851


TRIUM-F

ULUI

SUCEVEI


DR.LAZAR


TRIUMFULUI


CRET


SUCEVEI


PT 852


VLAHU-T

A


SC ROMANO-EXPORT


VLAHUTA


PT 854


64


SEXTIL PUSCA-RI U


ZAHAIA MIRCEA

SEXTIL PUSCARIU

16

SC VELLA EXIM SRL

SEXTIL PUSCARIU

16


PT 855


MIHAI VITEA-ZU L


65


A.I.GRADINITA NR.49

GEN.T.MOSOIU

20

A.I.GEN. 8 N.BALCESCU

MIHAI VITEAZUL

2

PAROHIA ROM.-CAT.SF.MARIA

GEN.T.MOSOIU

21

TOTH MARIA

GEN.T.MOSOIU

20


66


PT 856


ORADEA


EST

67

PT 860

GRADI-N

ARILOR 8

68

PT 862

GRIGO-R

E

URECHE


102 SC.A

RAZBOIENI 102

20

102/B

RAZBOIENI 102

20

104 SC.A

RAZBOIENI 104

10

SC ALIMENTARA 23 SA

RAZBOIENI

104

CNCF CFR SA REG.REG.CLUJ

MORENI

1

SC STAR WEST MARKET IMPEX

RAZBOIENI

85


CRESA ORADEA SECTIA II                GRĂDINARILOR                          8


BL.Q2

GRIGORE URECHE 2

16

BL.Q2A

GRIGORE URECHE 2

20

BL.Q4

GRIGORE URECHE 2A

16

BL.Q4A

GRIGORE URECHE 2A

20

BL.R10A

22 DECEMBRIE 9D

16

BL.R10C

22 DECEMBRIE 9D

8

BL.RB8

22 DECEMBRIE 9D

8

BL.RL12

22 DECEMBRIE 9D

12

SC ROSI

22 DECEMBRIE

9

SC REZON COM SRL

22 DECEMBRIE

9

COMALIMENT 130

22 DECEMBRIE

9

SC.EUROARDEAL SRL

22 DECEMBRIE

9

SC CALIPSO UNIT.67

22 DECEMBRIE

0

SC ALIMENTARA 130 SA

GRIGORE URECHE

2

SC MADOTEA SRL

22 DECEMBRIE

9

SC SAROBO SRL

FELDIOAREI

3

SC MIOSOTIS FARM SRL

22 DECEMBRIE

9

SC DENTESTET SRL

GRIGORE URECHE

4

SC ROMIAL IMPEX SRL

22 DECEMBRIE

10

SC FLORILENA PROD COM SRL

GRIGORE URECHE

4

SC ONAXA ELECTRONICS SRL

22 DECEMBRIE

9

NEGRUTIU LENUTA

CLOSCA

63

MOS TRAIAN

CLOSCA

44

CZENCZ-HERCZEG ECATERINA

CLOSCA

44

/A

BROWN HENRY ALLAN

CLOSCA

60

BOCHIS FLORIAN

CLOSCA

46

MOZAAUREL

CLOSCA

42

BODO ZSUZSANNA

CLOSCA

45

ANDORIOAN

CLOSCA

64

MIHAIL LUCIAN

CLOSCA

37

ADAMOSI CAROL

CLOSCA

65

POP IRINA

CLOSCA

58

STAN RATIU DORINA

CLOSCA

58

A

DUMITRU CONSTANTIN

CLOSCA

59

BODEAIOAN

CLOSCA

43

GUIAS CORNEL

CLOSCA

67

BABAIOAN

CLOSCA

49

MAN ROZALIA

CLOSCA

48

PAL ANA

CLOSCA

39

KELEMEN BORBALA

CLOSCA

38

APROZEANU EUGENIA

CLOSCA

54

INDRIES EMILIA

CLOSCA

50

BARAC DANA RAMONA

CLOSCA

52

HAVASI CALIN

CLOSCA

56

MAGHIAR MARINA

CLOSCA

63

/A

NEMES PAULINA

CLOSCA

47

BLAGA VASILE

CLOSCA

33

BABA MARINELA

CLOSCA

41


DANCIU FLOARE

FELDIOAREI

1

TERHES ALEXANDRU

ZLATNEI

22

BALOG BOGLARKA KATALIN

ZLATNEI

39

BIRAU GABRIELA

ZLATNEI

32

/A

PASCA FLORIAN DORIN

ZLATNEI

30

LAZAR CEZAR NICOLAE

ZLATNEI

30

BOCSA MIHAI

ZLATNEI

33

VISKI MARGARETA

ZLATNEI

37

DAN ANTIM

ZLATNEI

41

BL.A1

P-TA INDEPENDENTEI 51

19

BL.A10

P-TA INDEPENDENTEI 53

42

BL.A2

P-TA INDEPENDENTEI 49

45

BL.A3

P-TA INDEPENDENTEI 47

24

BL.A4

P-TA INDEPENDENTEI 45

19

BL.A5

P-TA INDEPENDENTEI 37

19

BL.A6

P-TA INDEPENDENTEI 35

24

BL.A7

P-TA INDEPENDENTEI 33

42

BL.A8

P-TA INDEPENDENTEI 31

17

BL.A9

P-TA INDEPENDENTEI 29

10

CALIPSO UNITATEA 157

P-TA INDEPENDENTEI

47

VULTURUL NEGRU-SEDIU

P-TA INDEPENDENTEI

33

COOTEX-SEDIUL CENTRAL

P-TA INDEPENDENTEI

36

SC COMFRUCT SEDIU

P-TA INDEPENDENTEI

31

CEC SEDIU

P-TA INDEPENDENTEI

47

A.J.V.P.S.BIHOR

P-TA INDEPENDENTEI

53

AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN

P-TA INDEPENDENTEI

31

CROITORIE MILITARA

P-TA INDEPENDENTEI

37

SC MODEX SEDIU ADMINISTR.

P-TA INDEPENDENTEI

37

MODEX SECTIA 5

P-TA INDEPENDENTEI

37

MODEX SECTIA 1

P-TA INDEPENDENTEI

37

SC MULTIMAT PRODCOM SRL

P-TA INDEPENDENTEI

37

DEPOZIT SUBSOL

P-TA INDEPENDENTEI

35

SC CALIPSO SA -SEDIU

P-TA INDEPENDENTEI

53

SC OMNIASIG SA-INC.

P-TA INDEPENDENTEI

35

CREDITUL DE VEST

P-TA INDEPENDENTEI

33

SC CALIPSO UNIT.25/A IND.

P-TA INDEPENDENTEI

0

SOC.ASIG.ROM.-GERM.UNITA

P-TA INDEPENDENTEI

49

SC TORNADA COM SRL

P-TA INDEPENDENTEI

35

POLITIA RUTIERA BIHOR

P-TA INDEPENDENTEI

51

SC VULTURUL NEGRU SA

P-TA INDEPENDENTEI

33

ATCOM-BANCA ROMANEASCA

P-TA INDEPENDENTEI

35

SC ARDAF SA SUC BIHOR

P-TA INDEPENDENTEI

49

SC MULTIMAT PRODCOM SRL

P-TA INDEPENDENTEI

49

SIF BANAT CRISANA

P-TA INDEPENDENTEI

49

SC CALIPSO SA

P-TA INDEPENDENTEI

45

MODEX SECTIA 1

P-TA INDEPENDENTEI

37

MODEX SECTIA 5

P-TA INDEPENDENTEI

37

SC TORNADA COM SRL

P-TA INDEPENDENTEI

35

ATCOM-BANCA ROMANEASCA

P-TA INDEPENDENTEI

35

COOTEX-SEDIUL CENTRAL

P-TA INDEPENDENTEI

36

CREDITUL DE VEST

P-TA INDEPENDENTEI

33

SC VULTURUL NEGRU SA

P-TA INDEPENDENTEI

33

VULTURUL NEGRU-SEDIU

P-TA INDEPENDENTEI

33

SC COMFRUCT SEDIU

P-TA INDEPENDENTEI

31

AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN

P-TA INDEPENDENTEI

31

SC MODEX SEDIU ADMINISTR.

P-TA INDEPENDENTEI

37

SC OMNIASIG SA-ACM

P-TA INDEPENDENTEI

35

POLITIA RUTIERA BIHOR

P-TA INDEPENDENTEI

51

CALIPSO UNITATEA 157

P-TA INDEPENDENTEI

47

SC ROMEUR SRL

P-TA INDEPENDENTEI

47

SIF BANAT CRISANA

P-TA INDEPENDENTEI

49

SC ARDAF SA SUC.BIHOR

P-TA INDEPENDENTEI

49

A.J.V.P.S.BIHOR-A10

P-TA INDEPENDENTEI

53

CEC ORADEA-SEDIU

P-TA INDEPENDENTEI

47

SC ROMEUR SRL

P-TA INDEPENDENTEI

47

SC ALCEDO SRL

P-TA INDEPENDENTEI

49

SC ALCEDO SRL

P-TA INDEPENDENTEI

49

URDA CORINA

P-TA INDEPENDENTEI

35

URDA CORINA

P-TA INDEPENDENTEI

35

UNIVERSAL IMPEXSEM COMP.

P-TA INDEPENDENTEI

45

FARMACIA VETERINARA

P-TA INDEPENDENTEI

47

SC DAOL COMIMPEX SRL

P-TA INDEPENDENTEI

35

SC ROMEUR SRL

P-TA INDEPENDENTEI

47

SC PRO TV SA

P-TA INDEPENDENTEI

31

SC PRO TV SA

P-TA INDEPENDENTEI

31

B.C.SAN PAOLO IMI BANK

P-TA INDEPENDENTEI

49

SC ROMAGENT CONSULTING

P-TA INDEPENDENTEI

49

CERMEU FLOARE-SP.COM.

P-TA INDEPENDENTEI

35

SC SIGNAL NETWORK SRL

P-TA INDEPENDENTEI

33

SC OPTICA FOCUS SRL

P-TA INDEPENDENTEI

29

S.S.I.F.BROKER SA

P-TA INDEPENDENTEI

29

SC BANCPOST SA

P-TA INDEPENDENTEI

47

SC RCS & RDS SA

P-TA INDEPENDENTEI

47

SC LAYON AGAT SRL

P-TA INDEPENDENTEI

36

SC WILYMPEX SRL

P-TA INDEPENDENTEI

33

SC SUSANA FASHION CONT SR

P-TA INDEPENDENTEI

35

SUC.VOLKSBANK ROMANIA SA

P-TA INDEPENDENTEI

33

SUC.VOLKSBANK ROMANIA SA

P-TA INDEPENDENTEI

33

SC FESIMEX SRL

P-TA INDEPENDENTEI

45

SC YAO QIN SRL

P-TA INDEPENDENTEI

51

CECCAR FILIALA ORADEA

P-TA INDEPENDENTEI

29

CECCAR FILIALA BIHOR-ACM

P-TA INDEPENDENTEI

29

BL.D21

SELEUSULUI

60

BL.D23

SELEUSULUI

60

BL.PB10

SELEUSULUI

19

BL.PB11

SELEUSULUI

19

BL.PB12

SELEUSULUI

19

BL.PB13

SELEUSULUI

20

BL.PB15

ANDRITOIU 17

20

BL.PB16

ALEX.ANDRITOIU 19

20

BL.PB17

ALEX.ANDRITOIU 21

19

BL.PB19

ALEX.ANDRITOIU 25

19

BL.PB20

ALEX.ANDRITOIU 27

20

BL.PB24

ALEX.ANRITOIU

19

BL.PB26

ALEX.ANDRITOIU

19

BL.PB27

ALEX.ANDRITOIU 35

20

BL.PB28

ALEX.ANDRITOIU 37

19

BL.PB30

ALEX.ANDRITOIU 41

19

BL.PB31

SELEUSULUI

19

BL.PB32

LILIACULUI

19

BL.PB33

LILIACULUI

19

BL.PB5

ALEX.ANDRITOIU 3

19

69 PT 882


C-TIN

TANASE


ELCO                                   C-TIN TANASE


70 PT 887


CEN-TRU


71 PT 890


RAZBO-IE


BL.PB6

SELEUSULUI

19

BL.PB8

SELEUSULUI

19

BL.PC14

ALEX.ANDRITOIU 15

10

BL.PC18

ALEX.ANDROTOIU 23

10

BL.PC25

ALEX.ANDRITOIU 31

10

BL.PC29

ALEX.ANDRITOIU 39

10

BL.PC7

SELEUSULUI

10

BL.PC9

ALEX.ANDRITOIU 11

10

SC DAVIDI PREST SRL

LILIACULUI

32

SC BUNEXIM SRL

ARDEALULUI

14

SC RAGHITORUL COM SRL

LILIACULUI

26

STATIE HIDROFOR-PT 890

RAZBOIENI

0

SC NINUREX COM SRL

RAZBOIENI

61

VIDICAN DAN -ASOC.FAM.

LILIACULUI

32

MORGOVAN ELENA

LILIACULUI

17

VIDICAN DAN

LILIACULUI

32

GHIT IOAN

LILIACULUI

25

BOCHIS IOAN

LILIACULUI

19

72 PT 900


ARMATEI

ROMANE | U.M.01326                              | ARMATEI ROMANE               |

73 PT 902


SUCEVEI

SC RER ECOLOGIC SERVICE

MATEI BASARAB

1

SC SERICICULTURA

RIMANOCZKI KALMAN

22

SC DIVERTIS A&K SRL

O.GOGA

1

SC PRODCHIM SRL

RIMANOCZKI KALMAN

18

RAPAS 2 GRAD.ZOOLOGICA

MATEI BASARAB

1

SC THE GIANT MARKET SRL

RIMANOCZKI KALMAN

28

A.I.LIC.SPORTIV INTERNAT

MATEI BASARAB

4

LPS-CSS BIHORUL ORADEA

MATEI BASARAB

4

A.I.LICEUL SPORTIV

MATEI BASARAB

4

LPS-CSS BIHORUL-CANTINA

MATEI BASARAB

4

SC VIA SENS SRL

SUCEVEI

97

U.M.02577-BLOC GARSONIERE

MATEI BASARAB

2

CASA FRANKFURT

RIMANOCZKI KALMAN

40

RAPAS 2 GRAD.ZOOLOGICA

MATEI BASARAB

1

AGOSTON PALKO TIMEA

KOGALNICEANU

69

HERSKOVITS GHEORGHE

KOGALNICEANU

57

DINULESCU FLOREA

KOGALNICEANU

66

AGOSTON PALKOIOAN

KOGALNICEANU

68

FETEA AUREL

KOGALNICEANU

63

HODISAN GHEORGHE

KOGALNICEANU

74

KOTELES ERIKA MAGDALENA

KOGALNICEANU

59

KOCSIS GHEORGHE

KOGALNICEANU

70

MOLNAR GAL ZITA

KOGALNICEANU

64

DEMIAN STEFAN

KOGALNICEANU

65

NICA DAN

O.GOGA

5

LASZLO MARIA

O.GOGA

3

CHISOZAN IOAN

RIMANOCZKI KALMAN

17

PAVEL CARMEN

RIMANOCZKI KALMAN

24

/A

VISKI EMILIA

RIMANOCZKI KALMAN

21

BOERIU VASILE

RIMANOCZKI KALMAN

26

FILA IOAN LEVENTE

RIMANOCZKI KALMAN

14

MORARIU ROZALIA

RIMANOCZKI KALMAN

12

MARIAN DORINA

RIMANOCZKI KALMAN

17

OROSZ PAUL

RIMANOCZKI KALMAN

28

VERES LUCIA EUGENIA

RIMANOCZKI KALMAN

27

POP MARIA

RIMANOCZKI KALMAN

30

SZILAGYI IREN

RIMANOCZKI KALMAN

26

/A

MORTAN LIVIU

RIMANOCZKI KALMAN

31

PUTYER SIMONA

RIMANOCZKI KALMAN

27

TRIP NYISTOR

RIMANOCZKI KALMAN

30

STEF TRAIAN

RIMANOCZKI KALMAN

16

POP CORNEL

RIMANOCZKI KALMAN

15

SZEKELY ALEXANDRU

RIMANOCZKI KALMAN

15

SANDOR AFRODITA OTILIA

RIMANOCZKI KALMAN

15

MIHAILA EDUARD GABRIEL

RIMANOCZKI KALMAN

13

FLOREA FLORIAN

SUCEVEI

83

DOMUTA LYGIA

SUCEVEI

81

MOTOC AURELIA

SUCEVEI

79

POJOCA VIRGIL

SUCEVEI

95

REPKO PAUL CAROL

SUCEVEI

91

RIDZYK GHEORGHE

SUCEVEI

101

SUBA FLOARE

SUCEVEI

103

NOGHITA CORNEL+VANCEA C.

SUCEVEI

107

MAXIM CIPRIAN REMUS

SUCEVEI

89

LUP FLOARE SI AUGUSTIN

SUCEVEI

93

VERES ALEXANDRU

SUCEVEI

77

HUVE MAGDALENA

SUCEVEI

87

POJOCA VIRGIL SORIN

SUCEVEI

105

LUTAS PAUL

SUCEVEI

99

74 PT 910


PADISU-L

UI


BL.D1

O.GOGA 75

12

BL.D13

FAGURELUI 9

60

BL.D15

VLADEASA 29

15

BL.D16

M.I.ANTONESCU 104

16

BL.D17

M.I.ANTONESCU 102

18

BL.D18

M.I.ANTONESCU 100

19

BL.D19

M.I.ANTONESCU 98

19

BL.D2

M.I.ANTONESCU 114

20

BL.D20

M.I.ANTONESCU 96

19

BL.D21

M.I.ANTONESCU 94

60

BL.D22

M.I.ANTONESCU 92

19

BL.D23

M.I.ANTONESCU 90

14

BL.D24

M.I.ANTONESCU 88

20

BL.D26

O.GOGA 73

20

BL.D3A

M.I.ANTONESCU 110

19

BL.D3B

M.I.ANTONESCU 112

19

BL.D4

M.I.ANTONESCU 108

16

BL.D5

M.I.ANTOMESCU 106

15

BL.D6

VLADEASA 76

58

BL.D7

O.GOGA 71

60

BL.PB10

VLADEASA 74/B

19

BL.PB11

VLADEASA 74/A

20

BL.PB14

FAGURELUI 7

19

BL.PB8

O.GOGA 69

20

BL.PB9

O.GOGA 67

19

ORSER 15

M.I.ANTONESCU

108

SC MINICO SERV CO SRL

M.I.ANTONESCU

106

SC LIMIL EXIM SRL

M.I.ANTONESCU

94

SC ORSER SA

M.I.ANTONESCU

108

SC MINICO SERV CO SRL

M.I.ANTONESCU

106

SC SANELUTA IMPEX SRL

VLADEASA

76

ATELIER AMC

FAGURELUI

0

STATIE HIDROFOR-PT 910

PADISULUI

0

SC BEMINA SRL

VLADEASA

74

SC REPRO BIROTICA SRL

ARADULUI

106


SC ZUM ZUM SRL

M.I.ANTONESCU

104

POPOVICIU EUGENIA-AS.FAM.

M.I.ANTONESCU

94

SC ABACU COMIMPEX SRL

VLADEASA

76

POP ALEXANDRU-SP.COM.

VLADEASA

76

SC SANEG COM SRL

ARADULUI

44

SC DEDIDA INTERNATIONAL

FAGURELUI

9

BRIE SIMONA-PERS.FIZICA

ARADULUI

106

IOANA & LORE COM SRL

ARADULUI

40

SC BIJUTERIA TOPAZ SRL

ARADULUI

50

SC ALBION IMPEX SRL

ARADULUI

102

NACRA GHEORGHE-SP.COM.

M.I.ANTONESCU

104

BOGDAN AUREL

FAGURELUI

20

PASCUI ERNEST

FAGURELUI

16

SIMANDAN STEFAN

FAGURELUI

10

GHITAS MARIANA

FAGURELUI

15

POP ALEXANDRU

FAGURELUI

12

MARIAN TEODOR

FAGURELUI

14

GRIGORIU ECATERINA

FAGURELUI

8

GIUSCA CORNELIU

FAGURELUI

5

SZABO LADISLAU

FAGURELUI

10

OLTEAN IANOS

FAGURELUI

22

/A

CAPRIS MARIA

FAGURELUI

20

MUDURA ROMULUS

FAGURELUI

18

SABAUIOAN

O.GOGA

65

SIMOCA ALEXANDRU

PADISULUI

4

FODOR MIRCEA

PADISULUI

15

RUS MARIA

PADISULUI

11

KEREKES ALEXANDRINA

PADISULUI

6

KULCZYCKI KALMAN

PADISULUI

10

CHISE MARINEL

PADISULUI

14

/A

PELLE MARIA

PADISULUI

2

TURCUT NICOLAE

PADISULUI

14

BUDA MIRCEA

PADISULUI

12

CHISE DAN

PADISULUI

14

/A

RUS EMANOIL

PADISULUI

11

/A

POP GHEORGHE

VLADEASA

25

ROMANIUC NICOLAE

VLADEASA

27

STATIE HIDROFOR-PT 911

ABATORULUI

0

SC IEFTIN SRL

AVIATORILOR

4

SC MARLEXAN SRL

ARADULUI

45

SC FLORISIM COMEX SRL

NICOLAE BOLCAS

6

SC ISS FACILITY SERICES

NICOLAE BOLCAS

22

SC DIACORA SRL

ONESTILOR

8

SC DOMIDANA PROD SRL

CARASULUI

22

LEMNUL SOC.COOP.MESTESUG.

ONESTILOR

10

SELEJAN NICOLAE

AVIATORILOR

1

TENT RODICA

AVIATORILOR

6

VIKTOR IOSIF

AVIATORILOR

8

POPOVICI TEODOR

AVIATORILOR

4

DOBOS TEODOR

BUZAULUI

11

GAIA GLIGOR

BUZAULUI

10

BERAR SILVIU

BUZAULUI

5

LUCACI GHEORGHE

BUZAULUI

9

PASULA ELENA

BUZAULUI

8

DEMIAN MARCEL

BUZAULUI

11

VERE CRISTINA

BUZAULUI

1

/B

VIDICAN GHEORGHE

BUZAULUI

1

/C

STROIE NICOLAE

BUZAULUI

2

MATIS ROMULUS

BUZAULUI

1

/A

LAZAR NICOLAE MARCEL

BUZAULUI

2

/A

MIHES IOAN

CORNITELULUI

1

POP NICOLAE

CORNITELULUI

2

/A

INDRIES MARIA

CORNITELULUI

3

MARISCAS MARIA

CORNITELULUI

5

COPIL PETRU

CORNITELULUI

11

BACIU FAUST VIOREL

CORNITELULUI

9

/A

VLAD SIMONA NICOLETA

CORNITELULUI

9

RADU GHEORGHE

CORNITELULUI

5

/A

SAVU MARIA

GHIOCEILOR

16

ROATIS FLOARE

INFRATIRII

6

BOC NICOLAE

INFRATIRII

6

TAMBA CORNEL

LALELELOR

1

DAMSE LIVIU

LALELELOR

2

SILAGHI TEODORA-CLAUDIA

LALELELOR

6

VERES JUDIT MARIA

LALELELOR

5

TULEU STEFAN

LALELELOR

3

BERINDAN TEODOR

LALELELOR

4

BACIU ELENA GABRIELA

LALELELOR

7

POPOVICI DUMITRU

NICOLAE BOLCAS

3

LUNCAN AUREL

NICOLAE BOLCAS

1

CASA PAROHIALA

NICOLAE BOLCAS

30

GIULAI VLADIMIR

NICOLAE BOLCAS

37

POPOVICI IONEL

NICOLAE BOLCAS

39

ARDELEAN FLORICA

NICOLAE BOLCAS

20

/A

VIDICAN FLORIAN

NICOLAE BOLCAS

35

DRUTAS FLORIAN

NICOLAE BOLCAS

33

LUCUTA SORIN

NICOLAE BOLCAS

18

TURCANU ALEXANDRU

NICOLAE BOLCAS

5

/A

BUDAI GHEORGHE

NICOLAE BOLCAS

22

POP DUMITRU

NICOLAE BOLCAS

28

GUI ELISABETA

NICOLAE BOLCAS

24

POPOVICIU TEODOR

NICOLAE BOLCAS

26

BIRTA MARIA

NICOLAE BOLCAS

25

MOISA AUGUSTIN

NICOLAE BOLCAS

10

POPOVICIU MIHAI

NICOLAE BOLCAS

26

GAVRUTAIOAN

NICOLAE BOLCAS

20

CRAINIC GABRIELA

NICOLAE BOLCAS

23

CACIORA PETRU

NICOLAE BOLCAS

22

/A

DRIMBA DOINA

NICOLAE BOLCAS

16

PERTICAS GHEORGHE

NICOLAE BOLCAS

29

ABRUDAN IOAN NICOLAE

NICOLAE BOLCAS

27

PACURAR GAVRIL

NICOLAE BOLCAS

14

SOLYOM EMA

NICOLAE BOLCAS

8

PENTEK ADRIAN EMERIC

NICOLAE BOLCAS

12

76 PT 913 H. IBSEN

BL.AN1

H.IBSEN

20

BL.AN2

H.IBSEN

20

BL.AN3

H.IBSEN

19

BL.M1

M.I.ANTONESCU 129

28

BL.Q1A

CALINULUI

10

BL.Q1B

CALINULUI

10

BL.Q2A

CALINULUI

10

BL.Q2B

CALINULUI

10

BL.Q3/A

CALINULUI

12

BL.Q3A

CALINULUI

16

BL.Q3B

CALINULUI

16

BL.Q4A

CALINULUI

20

BL.Q4B

CALINULUI

10

BL.Q5A

CALINULUI

10

BL.Q5B

CALINULUI

20

BL.Q6A

CALINULUI

10

BL.Q6B

CALINULUI

20

BL.Q6C

CALINULUI

10

BL.Q6D

CALINULUI

20

BL.Q7

ALEEA CALINULUI 7

10

BL.X10

ALEEA CALINULUI 17

20

BL.X11

ALEEA CALINULUI 19

20

BL.X12

ALEEA CALINULUI 19

20

BL.X13

ALEEA CALINULUI 19

20

BL.X14

ALEEA CALINULUI 23

20

BL.X15

ALEEA CALINULUI 23

20

BL.X16

ALEEA CALINULUI 22

20

BL.X17

ALEEA CALINULUI 23

20

BL.X18

ALEEA CALINULUI 16

20

BL.X1A

CALINULUI

20

BL.X1B

CALINULUI

20

BL.X1C

CALINULUI

20

BL.X2A

CALINULUI

20

BL.X2B

CALINULUI

20

BL.X2C

CALINULUI

20

BL.X3A

CALINULUI

20

BL.X3B

CALINULUI

20

BL.X3C

CALINULUI

20

BL.X4 SC.A

ALEEA CALINULUI 11

20

BL.X4 SC.C

ALEEA CALINULUI 11

20

BL.X4-SC.B

ALEEA CALINULUI 11

20

BL.X5 SC A

ALEEA CALINULUI 13

20

BL.X5 SC B

ALEEA CALINULUI 13

20

BL.X5 SC C

ALEEA CALINULUI 13

20

BL.X6 SC A

ALEEA CALINULUI 15

20

BL.X6 SC B

ALEEA CALINULUI 15

20

BL.X6 SC C

ALEEA CALINULUI 15

20

BL.X7 SC A

ALEEA CALINULUI 12

20

75 PT 911


ABATO-R

ULUI


BL.D28

ONESTILOR 12

20

BL.D29

ONESTILOR 10

16

BL.D30

ONESTILOR 8

16

BL.D31

ONESTILOR 6

19

BL.D32

ONESTILOR 4

19

BL.D33

ONESTILOR

19

BL.D36

M.I.ANTONESCU 115

20

BL.D37A

M.I.ANTONESCU 119

19

BL.D37B

M.I.ANTONESCU 117

19

BL.D38

M.I.ANTONESCU 121

19

BL.D39A

M.I.ANTONESCU 125

18

BL.D39B

M.I.ANTONESCU 123

19

BL.D40

M.I.ANTONESCU 127

20

BIS.ORTODOXA IOSIA

NICOLAE BOLCAS

30

SC TOTAL DENT SRL

NICOLAE BOLCAS

5

A.I.GRADINITA NR.44

AVIATORILOR

2

SC QUADRAL COM SRV SRL

NICOLAE BOLCAS

10

TELEPRECIZIA 11

ONESTILOR

8

SC AURODOINA COM SRL

M.I.ANTONESCU

125

SC MIHNEA PREST SRL

M.I.ANTONESCU

121


PT 915


77


ONESTI-L

OR


PT 922


78


RAZBO-IE

NI


PT 123 SOVATA


79


80 PT 202


PIATA

CREAN-G

A


BL.X7 SC B

ALEEA CALINULUI 12

20

BL.X7 SC C

ALEEA CALINULUI 12

20

BL.X8 SC B

ALEEA CALINULUI 10

20

BL.X8 SC C

ALEEA CALINULUI 10

20

BL.X8 SC.A

ALEEA CALINULUI 10

20

BL.X9

ALEEA CALINULUI 17

20

SC MAIA-DUC SRL

M.I.ANTONESCU

129

SC OTELUL MARE SRL

H.IBSEN

2

SC MOCANITA PROD SRL

CALINULUI

5

SC AURION SERV SRL

M.I.ANTONESCU

129

SC DEVIAL COMEX SRL

CALINULUI

7

SC INTERPROIECT SRL

CALINULUI

4

ASOC.FAM.HERDEAN ALEX.

CALINULUI

4

SC DEVIAL COMEX SRL

CALINULUI

7

SC SENTRON SRL

HENRIK IBSEN

1

SC MALIDIN SRL

CALINULUI

8

STATIE HIDROFOR-PT 913

H.IBSEN

0

SC AUTOCONTROL SRL

M.I.ANTONESCU

129

SC LING YONG SRL

CALINULUI

2

| ELECTRICA DISTR.TN-SDEE

ONESTILOR

1 1

| SECTIA PRODUCȚIE

RAZBOIENI

83 |


BL.C10

SOVATA 38

BL.C14

SOVATA 36

BL.C15

SOVATA 34

BL.C16

SOVATA 32

BL.C17

SOVATA 30

BL.C18

SOVATA 28

BL.C19

SOVATA 24

BL.C20

SOVATA 22

BL.C21

SOVATA 26

BL.C8

SOVATA 44

BL.C9

SOVATA 42

BL.Q1/I

SOVATA 48

BL.Q1/II

SOVATA 48

BL.Q2/I

SOVATA 48

BL.Q2/II

SOVATA 48

BL.Q2/III

SOVATA 48

BL.Q3

SOVATA 46

BL.Q4/I

SOVATA 40

BL.Q4/II

SOVATA 40

BL.Q5/I

SOVATA 40

BL.Q5/II

SOVATA 40

BL.Q6

SOVATA 40

SC CORAL COMEXIM SRL

SOVATA

SC GELTIG SRL

SOVATA

SC VANDANA COM SRL

SOVATA

AS.SALVATORILOR MONT.BH

SOVATA

SZEGEDI ERIKA-PERS.FIZICA

SOVATA


BL.30 AP.

B-DUL DACIA 24/A

BL.A1

ODOBESCU 22

BL.A2

B-DUL DACIA 4

BL.A3

B-DUL DACIA 6


BL.A4

B-DUL DACIA 8

BL.A5

B-DUL DACIA 10

BL.C62

B-DUL DACIA 14

BL.C63

B-DUL DACIA 12

BL.C80

P-TA CREANGA 6

BL.C81

P-TA CREANGA

BL.C82

P-TA CREANGA 15

BL.D75

DOINA 32

BL.D76

DOINA 34

BL.D77

DOINA 36

BL.D78

MENUMORUT 20

BL.D79

MENUMORUT 22

BL.MINERI

B-DUL DACIA 24

BL.PB74

DOINA 30

BL.PB84

ODOBESCU 22

BL.PC83

ODOBESCU 20

BL.PC85

ODOBESCU 24

SC SPECTRUM SA

B-DUL DACIA

UNIVERSITATEA - CREANGA

P-TA CREANGA

SC SANIFARM-FARM.72

B-DUL DACIA

SC CASA DE EDIT.SI PRESA

B-DUL DACIA

SC PROMETALIC SRL

B-DUL DACIA

SC ROM PARC

B-DUL DACIA

SC STANDER IMPEX SRL

B-DUL DACIA

SC CAMAS IMPEX SRL

B-DUL DACIA

COAFURA VASCA MONICA

DOINA

IGIENA S.C.M.UNIT.12

P-TA CREANGA

COOTEX-UNIT.10

P-TA CREANGA

SC DUNEDIN TRADE SRL

P-TA CREANGA

SC BIGEST IMPEX SRL

B-DUL DACIA

STATIE HIDROFOR-PT 202

B-DUL DACIA

SERV.ASISTENTA AUTO SRL

B-DUL DACIA

IIRUC SERVICE -SUC.BANAT

B-DUL DACIA

SC GILDOS SRL

B-DUL DACIA

SC OPTIC LENS SRL

PIATA ION CREANGA

SC TOP GASTRO SRL

PIATA ION CREANGA

SC TOP GASTRO SRL

PIATA ION CREANGA

SC ALIMENTARA 65 SA

B-DUL DACIA

SC VITACRIS SRL

B-DUL DACIA

SC ROMCOM -B-DUL DACIA 12

B-DUL DACIA

81 PT 829


MURESAN GHEORGHE           BEIUSULUI

82 PT 831


DIMITRIE

CANTE-M

IR


AGUD SFERLE CATALINA

A.FRANCE 65A

ARDAISTEFAN

A.FRANCE 20

BL.C19

D.CANTEMIR 19

BL.C29

D.CANTEMIR 29

BL.C39

D.CANTEMIR 39

BL.C41

D.CANTEMIR 41

BL.C43

D.CANTEMIR 43

BL.D13

D.CANTEMIR 13

BL.D15

D.CANTEMIR 15

BL.D17

D.CANTEMIR 17

BL.D21

D.CANTEMIR 21

BL.D23

D.CANTEMIR 23

BL.D31

D.CANTEMIR 31

BL.D33

D.CANTEMIR 33

BL.D49

D.CANTEMIR 49


BL.D51

D.CANTEMIR 51

BL.D58

JEANJAUREZ3

BL.D60

JEANJAUREZ6

BL.PB3

LOGOJULUI 9

BL.PB5

LOGOJULUI 11

BL.U25

D.CANTEMIR 25

BL.U27

D.CANTEMIR 27

BL.U35

D.CANTEMIR 35

BL.U37

D.CANTEMIR 37

BL.U45

D.CANTEMIR 45

BL.U47

D.CANTEMIR 47

BOGDANDI M.ERNEST

A.FRANCE 22

IANC FRANCISC

A.FRANCE 30

KOROSISANDOR

A.FRANCE 24

KOTROCZOIULIANA

A.FRANCE 26

KOVACS GUSTAV

A.FRANCE 19

MADA MARIA

A.FRANCE 21

NISTOR FLORIAN

A.FRANCE 67

ROSENZVEIG ANDREI

A.FRANCE 28

SEDIU COMALIMENT

DIMITRIE CANTEMIR

DEPOZIT LOZ

DIMITRIE CANTEMIR

SC CIMEX SRL

ANATOLE FRANCE

SC PROXI DENTA SRL

DIMITRIE CANTEMIR

CAB.IND.DR.SABAU RADU L.

DIMITRIE CANTEMIR

COMALIMENT SA-SEDIU-ACM

DIMITRIE CANTEMIR

SC DAPCO IMPEX SRL

DIMITRIE CANTEMIR

CEC-CANTEMIR

DIMITRIE CANTEMIR

BANCA TRANSILVANIA

DIMITRIE CANTEMIR

SC ROSU SI NEGRU SNC

DIMITRIE CANTEMIR

MAG.PREZENTARE CANTEMIR

DIMITRIE CANTEMIR

A.I.GRADINITA NR.18

ANATOLE FRANCE

SC MONAFLOR SRL

DIMITRIE CANTEMIR

SC NOVAEURO GRUP SRL

GHEORGHE COSTA-FORU

SC ABSINTIA SRL

DIMITRIE CANTEMIR

SC ADINA COM SRL

DIMITRIE CANTEMIR

MICORICIU VALENTIN SP.COM

DIMITRIE CANTEMIR

CRACIUN ALEXANDRU

ANATOLE FRANCE

MARTON IOSIF

ANATOLE FRANCE

PETER ADRIANA

ANATOLE FRANCE

DRAGOMIRESCU ANA

ANATOLE FRANCE

TICA CRACIUN

ANATOLE FRANCE

TUR ILEANA ANA

ANATOLE FRANCE

GUDEAIOAN

ANATOLE FRANCE

BUSUIOC IOAN

DIMITRIE CANTEMIR

83 PT 500


84


PT 502


85 PT 504


86 PT 508


87 PT 615


88 PT 700


89


PT 811


90 PT 814


91

PT 823

92

PT 827

93

PT 828

94

PT 835

95

PT 901

96

PT 903

97

PT 921

Tabelul nr.l-Puncte termice racordate la Magistrala M2 pentru delimitarea rețelei primare de alimentare cu energie termică

Municipalitatea dorește să fructifice posibilitatile de finanțare oferite de Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 3 - "Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea țintelor de eficiență energetică în zonele prioritare identificate”, în această etapă intervențiile fiind necesare pentru modernizarea rețelei de alimentare cu energie termică.

Cadrul legal: Ghidul Solicitantului din cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3 -"Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea țintelor de eficiență energetică în zonele prioritare identificate"

Atenție!!!

 • •   HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții este abrogată și înlocuită de HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • •   Orice modificări ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfășurării contractului privind elaborarea studiului de fezabilitate atrage după sine implementarea obligatorie a acestora de către contractant fără alte pretenții financiare.

 • •   La solicitarea de completări de către avizatori, respectiv Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile sau alte instituții competente și îndreptățite, inclusiv comisia de recepție a autorității contractante a studiului de fezabilitate, se va trece la realizarea acestora, fără alte pretenții financiare din partea elaboratorului.

 • •   PAC, PT, CS, DDE se vor întocmi numai după aprobarea finanțării investiției.

 • •   Cheltuielile eligibile finanțate în cadrul acestui program se regăsesc în Hotărârea de Guvern 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007, și Ordinul comun al MMDD și MEF nr. 1453/1309/2007 pentru aprobarea listei cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013

 • •   Analiza cost-beneficiu se va realiza obligatoriu (dacă nu este inclusă în SF/ documentația tehnică de avizare)

 • •   Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale:

 • -   fonduri structurale: maxim 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;

 • -   fonduri de la bugetul de stat și bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 20% din costurile eligibile, la care se vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.

 • -   Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt: T.V.A., dobândă și alte comisioane, etc.

TEMA DE PROIECTARE

Etapele și documentațiile solicitate a fi realizate:

 • 1.   documentația pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare

 • 2.   studiul de fezabilitate

Prin studiul de fezabilitate se va urmări în principal realizarea următoarelor lucrări:

- trecerea de pe rețele de energie termică din țeavă de oțel izolată clasic cu vată de sticlă pozată în canale de beton pe țeavă preizolată conformă cu normele de mediu și cele referitoare la conservarea energetică, pentru toate punctele termice racordate la magistrala de energie termică M2;

 • -   stabilirea dimensiunilor rețelelor de alimentare cu energie termică primare până la intrarea în punctul termic astfel încât dimensiunea acestora să corespundă cu cerințele de presiune și confort necesare consumatorilor care beneficiază de serviciile magistralei;

 • -   stabilirea traseului magistralei modernizate astfel încât să urmeze, în principiu, traseul vechii magistrale de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la magistrală;

 • -   executarea lucrărilor de asfaltare și a lucrărilor de remediere de orice altă natură care sunt necesare ulterior modernizării magistralei și trecerii acesteia pe țeavă preizolată;

Termene si condiții de elaborare și predare :

Documentațiile se vor realiza distinct după cum urmează :

 • -   documentații pentru obținerea de avize și acorduri (conform cerințelor pentru fiecare avizator în parte - uzual 2 exemplare din fiecare documentație)

 • -   studiul de fezabilitate : 7 exemplare

 • -   documentația se va preda într-un exemplar și pe suport electronic (CD sau DVD)

Termene de elaborare.Grafic de eșalonare.

Nr. crt.

Documentații/

Termene

60 zile calendaristice de la semnarea contractului și primirea planurilor topo și certificatului de urbanism

Ziua 60 calendaris-tică de la semnarea contractului

Conf.

Prevede-rilo r contrac-tual e

După recepția documenta-țiilor, conform prevederilor contractuale

1

Documentații pentru obținerea de avize și acorduri

2

Studiul de fezabilitate

3

Recepția studiului de fezabilitate de către contractant

4

Plata contravalorii fazelor 1,2,

Condiționări:

 • - Studiul de fezabilitate se va elabora conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta temă de proiectare;

 • - ridicarea topografică, planul de situație și schița cadastrală va fi pusă la dispoziția executantului prin grija Consiliul Local al Municipiului Oradea care este și proprietarul magistralei de alimentare cu energie termică;

 • - documentația pentru avize și acorduri va fi întocmită pe baza comenzii lansate de beneficiarul lucrării S.C. Electrocentrale S.A. Oradea.

Condiții de eligibilitate a participanților:

Situația economico-financiară:

 • •    Certificate fiscale privind datoriile pentru impozite și taxe locale;

 • •   Bilanț contabil la 31.12.2007, vizat de organele competente.

Capacitate tehnico-profesională:

 • •   Documente privind certificarea cf. SR EN ISO 9001 (calitate) și SR EN 14001 (Mediu);

 • •   Experiență similară - cerință minimă - îndeplinirea și finalizarea în ultimii 3 ani a cel puțin două contracte privind servicii de proiectare la nivel de SF sau PT având ca obiect construcția, modernizarea instalațiilor de producere și distribuție a energiei termice la orașe cu minim 100.000 de locuitori în valoare de cel puțin 250.000 . Dovada experienței similare se va face pe baza contractelor prezentate în copie xerox sau a altor documente doveditoare și a recomandărilor primite de la beneficiari.

 • •   Declarație - informații privind asigurarea cu personal de specialitate, numărul și pregătirea cadrelor de conducere, precum și a persoanelor responsabile direct de îndeplinirea contractului: cerință minimă - cel puțin 5 specialiști în sisteme de producere și distribuție a energiei termice, care să dețină diplomă universitară cu specializare în domeniul termoenergetic și energetic, din care cel puțin 3 să aibă peste 5 ani de experiență în domeniu. Dovada deținerii de personal specializat se va face numai pe bază de contract individual de muncă sau alte documente încheiate în acest sens și copie xerox după diploma de studii superioare cu specializarea menționată.

Declarație privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului: cerință obligatorie - programe editare electronică piese scrise și desenate, programe de calcul specifice rețelelor de termoficare (cu licență). Dovada deținerii se va face prin prezentarea de copii după licența de utilizare.

ANEXA I pentru elaborare - Studiu de fezabilitate

PARTEA I

Studiul de fezabilitate

Acest model este obligatoriu, conform HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții, publicată în MO nr. 48/22.01.2008

A. PIESE SCRISE

Date generale

 • 1.   Denumirea obiectivului de investiții

 • 2.   Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

 • 3.   Titularul investiției

 • 4.   Beneficiarul investiției

 • 5.   Elaboratorul studiului

Informații generale privind proiectul

 • 1.   Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

 • 2.   Descrierea investiției

 • a.   Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat

 • b.   Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

 • I.     Scenarii propuse (minim două)

 • II.     Scenariul recomandat de către elaborator

 • III.    Avantajele scenariului recomandat

 • IV.    Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz

 • 3.   Date tehnice ale investiției

 • a.  Zona și amplasamentul

 • b.   Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

 • c.   Situația ocupărilor definitive de teren: suprafață totală, reprezentând terenuri din intravilan/ extravilan;

 • d.   Studii de teren:

 • I.        studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

 • II.        studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

 • III.        alte studii de specialitate necesare, după caz.

 • e.   Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate și variantele constructive de realizare a investiției cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

 • f.

Situația existentă a utilităților și analiza de consum

 • i.  Necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării

 • ii. Soluții tehnice de asigurare cu utilități

 • g.   Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 • 4. Durata de realizare și etapele principale; Graficul de realizare a investiției

Costurile estimative ale investiției

 • 1.   Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

 • 2.   Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Analiza cost-beneficiu

 • 1.   Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

 • 2.   Analiza opțiunilor

 • 3.   Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 4.   Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 5.   Analiza de senzitivitate

 • 6.   Analiza de risc

Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1.   Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

 • 2.   Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1.   Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1Euro = „ .lei)

din care:

 • h.   Construcții montaj (C+M)

 • 2.   Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I

Anul II

 • 3.   Durata de realizare (luni)

 • 4.   Capacități (în unități fizice și valorice)

 • 5.   Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz

Avize și acorduri de principiu

 • 1.   Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției

 • 2.   Certificatul de urbanism

 • 3.   Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații, etc.)

 • 4.  Acordul de mediu

 • 5.   Alte avize și acorduri de principiu specifice

B. PIESE DESENATE

 • 1.   Plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000)

 • 2.   Plan general (1:2000 - 1:500)

 • 3.   Planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului

 • 4.   Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.