Hotărârea nr. 85/2008

privind aprobarea unor mãsuri administrative pentru spaþiile situate în imobilul din Oradea, P-þa Unirii, nr. 2 - 4 aflate în administrarea Administraþiei Imobiliare Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea unor măsuri administrative pentru spațiile situate în imobilul din Oradea, P-ța Unirii, nr. 2 - 4 aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.51598 din data de 31.01.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea unor măsuri administrative pentru spațiile situate în imobilul din Oradea, P-ța Unirii, nr.2-4 aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea,

Având în vedere solicitările înaintate în vederea atribuirii unor noi locații pentru fundații, asociații,

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), lit.d), alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) pct.4, art.45 alin.3, art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă schimbarea destinației spațiului în suprafață totală de 27,04 mp; situat în imobilul din Oradea, P-ța Unirii, nr. 2 - 4 pasajul Vulturul negru, etaj I - palier partea stângă; din spațiu locativ în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință.

Art.2. Se aprobă repartizarea spațiilor situate la etajul I al imobilului din P-ța Unirii, nr. 2-4, palier partea stângă în suprafață de 27,04 mp cu grupul sanitar aferent în suprafață de 7,53 mp și palier partea dreaptă în suprafață de 5,75 mp în favoarea:

  • - Uniunea Pensionarilor din județul Bihor,

  • - Uniunea Femeilor din Bihor,

  • - Asociația Pensionarilor Maghiari din Partium.

Art.3. Spațiile care vor fi repartizate în imobilul din Oradea, P-ța Unirii, nr. 2 - 4 pasajul Vulturul negru, etaj I - palier partea stângă, își vor schimba destinația actuală de locuințe în spații cu altă destinație și vor fi transferate din evidențele patrimoniale ale Compartimentului Locuințe în evidențele patrimoniale ale Compartimentului Spații cu altă destinație.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: :

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Uniunea Pensionarilor din județul Bihor, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - Uniunea Femeilor din Bihor, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - Asociația Pensionarilor Maghiari din Partium, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Nr.85

Ionel Vila