Hotărârea nr. 84/2008

privind aprobarea închirierii spaþiului situat în Oradea, str. Traian Moºoiu, nr. 16, în favoarea medicilor de familie, pentru desfãºurarea activitãþii Cabinetelor Medicale Individuale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea închirierii spațiului situat în Oradea, str. Traian Moșoiu, nr. 16, în favoarea medicilor de familie, pentru desfășurarea activității Cabinetelor Medicale Individuale

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.51473 din data de 29.01.2008 prin care

Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea închirierii spațiului situat în Oradea, str.Traian Moșoiu, nr.16, în favoarea medicilor de familie, pentru desfășurarea activității Cabinetelor Medicale Individuale,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), lit.d) alin.5 lit.c), alin.6 lit.a) pct.3, art.45 alin.3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă închirierea spațiului situat în Oradea, str.Traian Moșoiu, nr.16, în favoarea medicilor de familie, pentru desfășurarea activității Cabinetelor Medicale Individuale, în baza unui contract de închiriere încheiat pe o durată de 15 ani, în favoarea:

  • - dr. Popa Ana Dorina,

  • - dr. Ciordaș Mihaela,

  • - dr. Kovacs Erzsebet,

Art.2. Se dă acordul de principiu pentru achiziționarea unei suprafețe de minim 10 mp, din imobilul situat în Oradea, str.Gen. Traian Moșoiu, nr.16, cu destinația “Sala de tratament pentru Medici de Familie ”, în următoarele condiții:

Art.3. Se aprobă numirea unei Comisii de negociere pentru suprafața de imobil care urmează a fi achiziționată, prin dispoziție a primarului municipiului Oradea;

Art.4. Se aprobă întocmirea unui Raport de evaluare pentru suprafața de minim 10 mp care urmează a fi achiziționată, în condițiile legii;

Art.5. Prețul de achiziționare a suprafeței de imobil situat în Oradea, str. Traian Moșoiu, nr. 16, în favoarea medicilor de familie, pentru desfășurarea activității Cabinetelor Medicale Individual, se va aproba de către Consiliului local al municipiului Oradea.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - d-na Popa Ana Dorina, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - d-na Ciordaș Mihaela, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - d-na Kovacs Erzsebet, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.84


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila