Hotărârea nr. 837/2008

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

9

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008

Analizând Raportul de Specialitate nr. 184058 din 14.10.2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2008 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2008,

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), alin.(4) lit.a) și art.45 alin. 2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local, după cum urmează:

mii lei

COD

PREVEDERI AN

PROPUS RECTIFICARE

DIFERENTE

VENITURI

Amenzi, penalități si confiscări

35.02

5.700,00

5.740,00

+ 40,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate cf. legii

35.02.01

5.700, 00

5.740,00

+ 40,00

CHELTUIELI

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

91,94

163,94

+ 40,00

a) Fonduri de garantare

Cap. 54.02.07

260,00

300,00

+ 40,00

- alte transferuri curente interne

55.01.18

260,00

300,00

+ 40,00

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 16 octombrie 2008

Nr. 837


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila