Hotărârea nr. 836/2008

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui ZBUCEA RAREŞ FLORIN din partea Partidul Naţional Liberal

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui

ZBUCEA RAREȘ FLORIN din partea Partidul Național Liberal

Analizând Procesul - Verbal nr. 291 din data de 16.10.2008, întocmit de către Comisia de validare, aleasă în ședința de constituire a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 18.06.2008, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui ZBUCEA RAREȘ FLORIN,

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui Cosma Romulus Pavel, prin demisia sa, depusă ca urmare a numirii sale în funcția de membru -președinte al Consiliului de administrație și director general al Regiei autonome de piețe, agrement și salubritate Oradea și înregistrată la Consiliul local al municipiului Oradea cu nr. 288/14.10.2008,

Văzând adresa nr. 289/15.10.2008 prin care Partidul Național Liberal - Filiala Bihor, ca urmare a demisiei d-lui Cosma Romulus Pavel, confirmă apartenența politică a d-lui Zbucea Rareș Florin la Partidul Național Liberal - Bihor, pe a cărui lista a candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea, desfășurate în data de 01.06.2008, în vederea validării acestuia în funcția de consilier local,

Luând în considerare demisia d-lui Zbucea Rareș Florin din funcția de membru în Consiliul de administrație al asocierii Consiliului Local al municipiului Oradea cu SC Drumuri Orășenești SA, înregistrată cu nr. 294/16.10.2008,

În baza art.6 alin.2 și alin.3 din Legea nr.393/2004, actualizată, privind Statutul aleșilor locali,

Ținând seama de prevederile art.21, art.22, art.23, din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.754/2008,

În temeiul art.31, art.31A1, art.32, art.36 alin.(9) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, a d-lui ZBUCEA RAREȘ FLORIN, din partea Partidului Național Liberal, pe listele căruia a participat ca și candidat la alegerile locale din data de 1 iunie 2008.

Art.2. Dl. ZBUCEA RAREȘ FLORIN se repartizează ca membru în Comisia juridică, pentru administrație publică, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, relații cu alte comisii locale sau organisme similare.

Art.3. Persoanele interesate pot ataca în justiție prezenta hotărâre, în condițiile Contenciosului administrativ.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - dl. ZBUCEA RAREȘ FLORIN,

  • -  Partidului Național Liberal, Filiala Bihor

  • -  SC Drumuri Orășenești SA

  • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 16 octombrie 2008                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 836                                                       SECRETAR

Ionel Vila