Hotărârea nr. 835/2008

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d/lui COSMA ROMULUS PAVEL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d/lui COSMA ROMULUS PAVEL

Analizând Referatul nr.290 din data de 15.10.2008, întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Elaborare și Monitorizare Acte ale Consiliului Local, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui COSMA ROMULUS PAVEL,

Având în vedere demisia d-lui Cosma Romulus Pavel din funcția de consilier local al municipiului Oradea, înregistrată la Consiliul local al municipiului Oradea cu nr. 288/14.10.2008,

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 832/2008 prin care dl. Cosma Romulus Pavel a fost numit în funcția de membru - președinte al Consiliului de administrație și director general al Regiei autonome de piețe, agrement și salubritate Oradea,

Luând în considerare adresa nr. 289/15.10.2008 prin care Partidul Național Liberal, Filiala Bihor, ca urmare a demisiei d-lui Cosma Romulus Pavel, confirmă apartenența politică a d-lui Zbucea Rareș Florin la Partidul Național Liberal - Filiala Bihor, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea, desfășurate în data de 01.06.2008, în vederea validării acestuia în funcția de consilier local,

Ținând seama de prevederile art. 205 alin.(1) lit. a, alin. (3), art. 208 si art. 209 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 754/2008,

In baza art. 9 alin.(2) lit a), alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 393/2004, actualizată, privind Statutul aleșilor locali,

În temeiul art.33, art.36 alin.(9) și art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se constată încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui COSMA ROMULUS PAVEL.

Art.2. Se declară vacant locul consilierului local COSMA ROMULUS PAVEL.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • - Dl. COSMA ROMULUS PAVEL

  • -  Partidul Național Liberal - Filiala Bihor

  • -    Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 16 octombrie 2008                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 835                                                        SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” .