Hotărârea nr. 830/2008

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de proprietarii Asociaţiei de Proprietari ,,PROPLOC” situată în Oradea str. Peneş Curcanul nr. 8, bl. R14, ca urmare a lucrărilor de construcţii realiza

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de proprietarii Asociației de Proprietari ,,PROPLOC” situată în Oradea str. Peneș Curcanul nr. 8, bl. R14, ca urmare a lucrărilor de construcții realizate la acoperișul imobilului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 175731 din 09.09.2008 prin care Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de proprietarii Asociației de Proprietari ,,PROPLOC” situată în Oradea str. Peneș Curcanul nr. 8, bl. R14, ca urmare a lucrărilor de construcții realizate la acoperișul imobilului amintit,

Văzând cererea petenților depusă la registratura Primăriei municipiului Oradea de către Asociația de Proprietari ,, PROPLOC” , sub nr. de înregistrare 162142 din data de 09.07.2008 , prin care solicită scutirea de plata impozitului pe clădiri a proprietarilor din blocul R14, pe motiv că aceștia au construit un acoperiș tip șarpantă,

Ținând cont de prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și ale Hotărârii de Guvern nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2007 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice pe anul 2007,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, c și ale art. 45 alin. 2 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri, începând cu anul fiscal 2009, pe o perioadă de 4 ani, dar nu mai mult de 60 % din valoarea lucrării, cu condiția achitării integrale a impozitelor datorate până la data acordării scutirii, a următorilor proprietari ai apartamentelor din imobilul situat în Oradea str. Peneș Curcanul nr. 8, bl. R14:

Nr.crt

Nume/prenume

Nr.ap.

Rol fiscal

Suma RON

1

BADEA FLOARE

1

14-010118

120

2

SCHMIT FERENCZ

2

11-008000

151

3

NEGRUT PAVEL

3

11-004223

102

4

CSADI IOAN

4

11-004224

130

5

TOLNAI GAVRIL

5

15-00808

117

6

LIPAI TEODOR

6

11-004203

108

7

DUMITRESCU GRIGORE

7

14-008847

132

8

DURGHEU IULIANA

8

11-004228

41

9

SILAGHI RADU

9

11-006351

136

10

AVRAM CORINA

10

14-009124

115

11

POKORNYI ALEX

11

11-004206

108

12

KATONA CRISTIAN

12

9-9117191

130

13

TIRPE FLORIAN

13

11-004208

119

14

TOCAI MIRCEA

14

11-004230

130

15

BONDOR CORNEL

15

11-004210

110

16

GAVRIS TEODOR

16

14-009262

109

17

TIGAN ION DOREL

17

14-009571

136

18

KALMAN SANDOR

18

11-004213

107

19

STEF ILEANA

19

11-004214

136

20

VINCZE ALEXANDRU

20

11-007030

108

21

SZEKRENYES MIHAI

21

11-004218

108

22

D E H E L A N SEBASTIAN

22

11-006137

137

23

DEHELAN GHE.

23

11-004220

107

24

MAGHIAR PETRU

24

11-004221

136

25

LISZKAI IRINA

25

11-007152

SCUTITA

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Economică.

  • - proprietarii Asociației de Proprietari ‘ 'PROPLOC,, situată în Oradea str. Peneș Curcanul nr. 8, bl. R14, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.830


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila