Hotărârea nr. 828/2008

privind modificarea actului constitutiv al SC Compania de Apă Oradea S.A. în sensul acceptării de noi acţionari prin majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind modificarea actului constitutiv al SC Compania de Apă Oradea S.A. în sensul acceptării de noi acționari prin majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni

Analizând raportul de specialitate nr.179989/24.09.2008, întocmit de Direcția Economică -Biroul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, modificarea actului constitutiv al SC Compania de Apă Oradea SA în sensul acceptării de noi acționari în societate și majorarea capitalului social,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 301/2008 privind aprobarea Actul Adițional nr.1 la Actul Constitutiv al SC Compania de Apă Oradea SA,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2006 privind reorganizarea R.A. APĂ CANAL ORADEA, prin care s-a aprobat Actului Constitutiv al SC Compania de Apă Oradea SA

Văzând prevederile art.113 lit. f, art. 115 alin 2 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale,

În temeiul art. 36 alin.2, lit.a, alin.3 lit.b, lit. c, art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SC Compania de Apă Oradea SA în sensul:

  • •  acceptării ca acționari a comunelor Borș, Cetariu, Sântandrei;

  • •  majorării capitalului social cu 400 lei, prin aport in numerar, fiecare nou acționar subscriind câte 10 acțiuni la 10 lei valoare nominală/acțiune

Art.2. Valabilitatea prezentei hotărâri este condiționată de existența hotărârilor Consiliilor Locale ale unităților administrativ-teritoriale nominalizate la art. 1 prin care acestea să aprobe subscrierea de acțiuni în vederea dobândirii calității de acționar la SC Compania de Apă Oradea SA.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apă Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Economică

  • •  SC Compania de Apă Oradea SA

  • •  Primăria Comunei Borș

  • •  Primăria Comunei Cetariu

  • •  Primăria Comunei Sântandrei

  • •  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr.828.                                                    SECRETAR

Ionel Vila