Hotărârea nr. 827/2008

privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind modificarea listei cu obiectivele de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2008

Analizând Raportul de specialitate nr.179670/23.09.2008, întocmit de Direcția Economică - Biroul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea listei cu obiectivele de investiții pe anul 2008 la SC Electrocentrale Oradea SA,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 186/2008 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 la SC Electrocentrale Oradea SA, a fost aprobată forma inițială a listei cu obiectivele de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA,

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 581/31.07.2008 privind modificarea listei cu obiectivele de investiții pe anul 2008 la SC Electrocentrale Oradea SA s-a aprobat o nouă listă cu obiectivele de investiții pentru anul 2008 la SC Electrocentrale Oradea SA, datorită redistribuirii fondurilor de investiții pe anul 2008 ca urmare a includerii pe lista obiectivelor de investiții a unor lucrări noi.

Conform adresei nr. 8240/19.09.2008 prin care SC Electrocentrale Oradea solicită modificarea listei obiectivelor de investiții aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 581/2008,

În temeiul art. 36 alin.2 lit.b), d), alin.4 lit.a), alin.6 lit.a) pct 14 și art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se modifică lista cu obiectivele de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Economică

  • •  Direcția Tehnică

  • •  SC Electrocentrale Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.827


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 827/2008

SC ELECTROCENTRALE SA ORADEA

Lista obiectivelor de investiții propuse pe anul 2008

Mii lei

Denumirea obiectivului

Prevederi 2008

Finanțare

Surse proprii

Alte surse

V

2.

3.

4.

Total general,din care:

5.040

5.040

Cap.81.02 Combustibili si energie

A. Lucrări in continuare-total, din care:

515

515

-

1.Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termica in mun. Oradea—

PT.610,612,112,308, 109.

70

70

-

2. Reabilitare rețea primara de pe str. Muzeuiuipina la PT 217 pe str. Izvorului

15

15

-

3. Extindere PT 316 si realizare rețele de termoficare pt. ansamblu) de locuințe ANL si casele situate in zona str. Branului din mun. Oradea

400

400

4. Reabilitarea magistralei nr.lde termoficare din municipiul Oradea pe B-dul Dacia intre str. Podului si str. Transilvaniei - continuat cont. HCL 581/31.07.2008

30

30

-

B. Lucrări noi -total, din care

3.140

3,140

1. Refacerea siguranței in exploatare a depozitului de zgura si cenușa Santaul Mic in urma expertizei din 2004

1.445

1.445

-

2. Modernizarea arzătoarelor ta cazanul nr. 1 prin montarea de arzatoare cu NO. redus

1.525

1.525

*

3. Racord bloc M15 pe str.

50

50

wiagneru            _——~ -

60

60

-

4.Extindere rețea primara ds termcficare, realizarea unei statii de repompare in zona PT 216 renunțat cont - HCL co/i mu n~T OAfiP

581/«31 -Uf -ZUUO       —_----.

60

60

-

5. Racordare blocuri anL de pe Bulevardul Decebal la rețea de termoficare

C. Alte cheltuieli de Investiți Utotal din care;

1.385

1.385

-

1 .Dotări independente -analizor de gaze pentru monitorizarea emisiilor de la colții de fum nr. 1

300

300

-

9 Proiecte

985

985

3. Dotări independente -Contoare de energie termica

100

100

_

Oradea, 30 septembrie 2008