Hotărârea nr. 823/2008

privind evacuarea pe cale administrativă a numitului Gabor Gabor şi a familiei acestuia, persoane care ocupă în mod abuziv, fără forme legale, locuinţa fond de stat situată în Oradea, str. Cuza Voda nr. 12.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind evacuarea pe cale administrativă a numitului Gabor Gabor și a familiei acestuia, persoane care ocupă în mod abuziv, fără forme legale, locuința fond de stat situată în Oradea, str. Cuza Voda nr. 12.

Analizând Raportul de Specialitate nr.67247 din 23.09.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea, Compartimentul Locuințe propune aprobarea evacuării pe cale administrativă a numitului Gabor Gabor și a familiei acestuia, persoane care ocupă în mod abuziv, fără forme legale, locuința fond de stat situată în Oradea, str. Cuza Voda nr. 12.,

Având în vedere:

  • -  prevederile art.21 si art. 27 din Legea locuinței nr. 114/1996 - republicată;

  • -  prevederile art.32 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 - republicată;

Văzând prevederile art. 15 alin.(3) din OUG 40/1999 privind protecția chiriașilor si stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, potrivit căruia nu se pot încheia contracte de închiriere cu persoanele care ocupă în mod abuziv o locuință fond de stat,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 697 din 28.08.2008 prin care s-a aprobat regulamentul privind evacuarea pe cale administrativă a persoanelor care folosesc în mod abuziv locuințele din fondul administrat de către Administrația Imobiliară Oradea,

În baza art. 36 alin.2 lit.c și art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă evacuarea pe cale administrativă a numitului Gabor Gabor și a familiei acestuia, din Oradea, str. Cuza Voda nr. 12, pe cheltuiala și riscul acestora.

Art. 2 (1) În termen de 5 zile de la comunicarea prezentei hotărâri, Compartimentul Locuințe va emite somații pentru persoanele nominalizate la art. 1 din prezenta hotărâre, ca în termen de 30 de zile de la primirea somației, să evacueze locuința.

(2) Nerespectarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin.1, duce de drept la evacuarea silită a persoanelor somate.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

  • -  Compartimentul Locuințe din cadrul Administrației Imobiliare Oradea

  • -  Biroului Întreținere Construcții și Instalații

  • -  persoanele interesate, prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, prin grija Compartimentului Locuințe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008

Nr. 823


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila