Hotărârea nr. 822/2008

privind darea acordului de principiu pentru schimbarea destinaţiei unei suprafeţe de 20 mp din curtea Spitalului de Pneumoftiziologie Oradea, situat in Oradea, str. Izvorului nr.57, în vederea închirierii pentru amenajarea unui punct alimentar

ROM\NIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu pentru schimbarea destinației unei suprafețe de 20 mp din curtea Spitalului de Pneumoftiziologie Oradea, situat in Oradea, str. Izvorului nr.57, în vederea închirierii pentru amenajarea unui punct alimentar

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6733/24.09.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune darea acordului de principiu pentru schimbarea destinației a unei suprafețe de 20 mp din curtea Spitalului de Pneumoftiziologie Oradea, situat in Oradea, str. Izvorului nr.57, în vederea închirierii pentru amenajarea unui punct alimentar,

Văzând clauzele Contractului de administrare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2008, unde conform art.5.3., administratorul are obligația de a nu schimba destinația bunurilor primite în administrare fără acordul Consiliului Local al Municipiului Oradea,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Guvern nr.70/2002, privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

In conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c, art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul Consiliului Local al municipiului Oradea, în calitate de proprietar, pentru schimbarea destinației unei suprafețe de 20 mp din curtea Spitalului de Pneumoftiziologie Oradea, situate în Oradea, str. Izvorului, nr. 57, identificată conform schiței anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă organizarea de către Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea, a unei licitații publice, în vederea închirierii suprafeței de 20 mp pentru amenajarea unui punct alimentar.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008

Nr. 822


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”.