Hotărârea nr. 82/2008

privind stabilirea unor mãsuri cu caracter financiar pentru Episcopia Ortodoxã a Oradiei ºi declararea anului 2008 ca anul al II-lea pentru Catedrala Ortodoxã a Oradiei cu hramul „Învierea Domnului”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind stabilirea unor măsuri cu caracter financiar pentru Episcopia Ortodoxă a Oradiei și declararea anului 2008 ca anul al II-lea pentru Catedrala Ortodoxă a Oradiei

cu hramul „Învierea Domnului”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.51381 din data de 29.01.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea stabilirea unor măsuri cu caracter financiar pentru Episcopia Ortodoxă a Oradiei și declararea anului 2008 ca anul al II-lea pentru Catedrala Ortodoxă a Oradiei cu hramul „Învierea Domnului”,

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), lit.d); alin.4 lit.a), lit.d); alin.6 lit.c); art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă declararea anului 2008 ca al doilea an al Catedralei Ortodoxe a Oradiei cu hramul ”Învierea Domnului” și se aprobă contribuția Municipiului Oradea prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2008 cu suma de 1.000.000 lei RON.

Art.2. (1) Suma de 1.000.000 lei RON va fi prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al muncipiului Oradea la capitolul 67 ”Cultură, Religie și Agrement” și va fi alocată sub formă de programe de finanțare nerambursabilă, beneficiar Episcopia Ortodoxă a Oradiei, pentru finanțarea proiectului cu denumirea: ”Continuare Construcție Catedrală cu hramul Învierea Domnului”

(2) Suma de 1.000.000 lei RON va fi alocată în două tranșe egale, aferente semestrului I și respectiv II al anului 2008.

Art.3. (1) Se aprobă participarea municipiului Oradea cu suma de 500.000 lei RON pentru continuarea construcției bisericii cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului”, care va fi prevăzută la capitolul 67 ”Cultură, Religie și Agrement” și va fi alocată sub formă de programe cu finanțare nerambursabilă, conform legislației în vigoare, beneficiar Episcopia Ortodoxă a Oradiei cu denumirea: ”Continuare construcție biserică cu hramul Adormirea Maicii Domnului”.

(2) Suma de 500.000 lei RON va fi alocată în două tranșe egale, aferente semestrului I și respectiv II al anului 2008.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Administrația Imobiliară Oradea

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Administrația Imobiliară Oradea,

  • -  Episcopia Ortodoxă a Oradiei, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.82


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”