Hotărârea nr. 819/2008

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 446 din 29 iunie 2005 privind aprobarea unor schimburi de imobile care prezintă o stare de degradare tehnică avansată în care locuiesc persoane defavorizate social, precum şi luare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 446 din 29 iunie 2005 privind aprobarea unor schimburi de imobile care prezintă o stare de degradare tehnică avansată în care locuiesc persoane defavorizate social, precum și luarea unor măsuri pentru demolarea imobilului situat in Oradea, str.

Mihail Kogalniceanu nr.10

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 67259 din 23.09.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune demolarea imobilului situat in Oradea, str. Mihail Kogalniceanu nr.10, clădire înregistrată în evidența contabila a Administrației Imobiliare Oradea,

Ținând seama de prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in construcții,

Văzând prevederile art.28 din Legea Locuinței nr.114/1996, republicată,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c) și ale art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 446 din 29 iunie 2005 privind aprobarea unor schimburi de imobile care prezintă o stare tehnica avansata de degradare, in care locuiesc persoane defavorizate social.

Art.2. Se aprobă, scoaterea din funcțiune a clădirilor amplasate în ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr.10, în vederea demolării.

Art.3. Se aprobă demolarea construcțiilor amplasate în ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr.10, în condițiile legii.

Art.4. Se aproba repartizarea unor locuințe fond de stat sau fond municipal pentru locatarii din imobilul prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre, respectiv fam. Neyki Cornelia și fam. Mezei Rozalia, care au contracte de închiriere în vigoare.

Art.5. Se aprobă realizarea demersurilor în vederea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea municipiului Oradea, a terenului liber de construcții, situat la adresa menționată la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea:

  • -  Serviciul Proiectare Planificare Investiții

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Compartiment Locuințe

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Imobiliara Oradea

  • -  Serviciul Proiectare Planificare Investiții

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Compartiment Locuințe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008

Nr. 819


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.