Hotărârea nr. 816/2008

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului înscris in CF NDF 7112 Oradea cu nr. cadastral 2623, in suprafaţă de 2600 mp situat in Oradea, str. Peţa nr.2, in favoarea S.C. Eurosan Exim S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului înscris in CF NDF 11776 Oradea cu nr. cadastral 12897, in suprafață de 38 mp situat in

Oradea, str. Transilvaniei nr.4, in favoarea S.C. Nives Impex S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 66.379 din 10.09.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 12897 înscris in CF ndf 11776 Oradea, în suprafață de 38 mp, situat în Oradea, str. Transilvaniei nr. 4 în favoarea S.C.Nives Impex S.R.L..

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 758/2005 si Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 448/2007,

În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 3 si art. 123 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă 9.999,70 euro fără TVA pentru întreaga suprafață (respectiv de 263,15 euro/mp, fara T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 66.228 din 08.09.2008, pentru terenul situat în Oradea, str. Transilvaniei nr. 4, având nr. cadastral 12897 înscris in CF ndf 11776 Oradea, în suprafață de 38 mp, în favoarea S.C. NIVES IMPEX S.R.L.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciilor abilitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Imobiliara Oradea;

  • - Serviciul Terenuri;

  • - Compartiment Achiziții Publice - Valorificări Active;

  • - S.C. NIVES IMPEX S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.817.

Ionel Vila