Hotărârea nr. 810/2008

privind aprobarea Planului de amplasare şi delimitare a imobilului în suprafaţă de 6.994 mp constituit din nr. topo 7619/7 înscris în CF 80548 Oradea şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitaţie publică

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasare și delimitare a imobilului în suprafață de 6.994 mp constituit din nr. topo 7619/7 înscris în CF 80548 Oradea și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitație publică a suprafeței de 6.994 mp teren situat în Oradea zona - Calea Clujului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.67.445 din 25 septembrie 2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasare și delimitare a imobilului în suprafață de 6.994 mp. și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitație publică a suprafeței de 6.994 mp.

Terenul luat în studiu este situat în Oradea, Calea Clujului, in vecinătatea Stadionului ”Motorul”.

Conform Cf nr. 80549 Oradea, terenul identificat cu nr. topografic 7619/7 este înscris în proprietatea municipiului Oradea.

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c) și alin (5) lit.b), a art.45 alin.(3) și art. 123 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă s t e:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral nou, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit -mp-

Nr.topo din care se constituie nr. cadastral

CF în care este înscris nr.topo

Suprafața de teren a numărului topo -mp.-

6.994

7619/7

80.548 Oradea

81.385


Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si de imitare a imo

bilului, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit -mp-

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

Proprietar

6.994

Cc- intravilan

LOT 1

Municipiul Oradea, domeniul privat

Art.3. Se dă acordul de principiu pen

tru vânzarea prin licitație publică a suprafeței   de


6.994 mp. identificat conform art. 1 și art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă întocmirea Raportului de evaluare și a documentației tehnice și de urbanism pentru vânzarea terenului identificat la art. 3 din prezenta hotărâre

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunica cu :

Administrația Imobiliara Oradea

Serviciul Terenuri

Biroul Cadastru

O.C.P.I. Bihor

Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.810.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” și 5 voturi „contra”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila