Hotărârea nr. 807/2008

Pentru respingerea propunerii de reziliere a contractelor de comodat înregistrate cu nr. 54934/17.03.2008, 56493/09.04.2008, 56492/09.04.2008, 56494/09.04.2008 şi a propunerii de abrogare a articolelor 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 din Hotărârea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Pentru respingerea propunerii de reziliere a contractelor de comodat înregistrate cu nr. 54934/17.03.2008, 56493/09.04.2008, 56492/09.04.2008, 56494/09.04.2008 și a propunerii de abrogare a articolelor 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 din Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 31.01.2008 privind suprafața de 6.627 mp teren situat în Oradea, str. Octavian

Goga atribuit în folosință gratuită către Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Biserica Creștină Baptistă Maghiară nr. 1, Episcopia Română Unită cu Roma Greco - Catolică și Episcopia Romano Catolică Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 67255/23.09.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 61 din 31.01.2008 privind suprafața de 6.627 mp teren situat în Oradea, str. Octavian Goga atribuit în folosință gratuită către Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Biserica Creștină Baptistă Maghiară nr. 1, Episcopia Română Unită cu Roma Greco - Catolică și Episcopia Romano Catolică Oradea,

Având în vedere deficitul de locuințe familiale în municipiul Oradea, pe amplasamentul identificat cu nr. cadastrale 13051, 17705, 18292, 17707 și 17708 în suprafață totală de 15.437 mp se intenționează construirea de locuințe pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe,

În baza prevederilor pct. 5.1. lit. f). din Contractele de comodat înregistrate cu nr. 54934/ 17.03.2008 (modificat prin actul adițional nr. 58314/14.05.2008), 56492/09.04.2008, 56493/ 09.04.2008 și 56494/09.04.2008,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. (1) Se respinge propunereaa de reziliere unilaterală a contractului de comodat înregistrat cu nr. 54934/ 17.03.2008, modificat prin actul adițional nr. 58314/14.05.2008), încheiat între Consiliul Local al municipiului Oradea și Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei.

(2) Se respinge propunereaa de abrogare a art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 31.01.2008 privind atribuirea in folosință gratuită a suprafeței de 3000 mp - LOT 1, in favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.

Art.II. (1) Se respinge propunereaa de reziliere unilaterală a contractului de comodat înregistrat cu nr. 56493/ 09.04.2008 încheiat între Consiliul Local al municipiului Oradea și Episcopia Română Unită cu Roma Greco - Catolică.

(2) Se respinge propunerea de abrogare aart. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 31.01.2008 privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 800 mp - LOT 2, în favoareaEpiscopiei Române Unită cu Roma Greco - Catolică .

Art.III. (1) Se respinge propunereaa de reziliere unilaterală a contractului de comodat înregistrat cu nr. 56492/09.04.2008, încheiat între Consiliul Local al municipiului Oradea și Episcopia Romano Catolică Oradea.

(2) Se respinge propunereaa de abrogare a art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 31.01.2008 privind atribuirea suprafeței de 1327 mp - LOT 3, in folosință gratuită in favoareaEpiscopiei Romano Catolice Oradea.

Art.IV. (1) Se respinge propunereaa de reziliere unilaterală a contractului de comodat înregistrat cu nr. 56494/09.04.2008, încheiat între Consiliul Local al municipiului Oradea și Biserica Creștină Baptistă Maghiară nr. 1 Oradea.

(2) Se respinge propunereaa de abrogare a art. 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 31.01.2008 privind atribuirea suprafeței de 1500 mp - LOT 4, in folosință gratuită in favoarea Bisericii Creștine Baptiste Maghiara nr. 1 Oradea

Art.V. Se respinge propunerea de abrogare a art. 7, 8 și 9 din Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 31.01.2008 .

Art.VI. Se respinge propunerea de radiere a dreptului de folosință notat in CF 90219, 90220, 90221 și 90222 Oradea in favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei prin Parohia Ortodoxă Română "Duminica Tuturor Sfinților"- Ioșia, Bisericii Creștine Baptiste Maghiare nr. 1, Episcopiei Române Unite cu Roma Greco - Catolică, Episcopiei Romano Catolice Oradea.

Art.VII. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.VIII. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri

  • -   Instituția Arhitectului Șef

  • -  Episcopia Ortodoxă Române a Oradiei

  • -  Parohia Ortodoxă Română "Duminica Tuturor Sfinților"- loșia

  • -   Biserica Creștină Baptistă Maghiară nr. 1

  • -  Episcopia Română Unită cu Roma Greco - Catolică

  • -  Episcopia Romano Catolică Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.807.

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru” și 17 voturi „împotrivă”

Ionel Vila