Hotărârea nr. 805/2008

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 262 mp constituită din nr. topo 3993/41 înscrisă în CF 1429 Episcopia Bihor şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a supr

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 262 mp constituită din nr. topo 3993/41 înscrisă în CF 1429 Episcopia Bihor și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 262 mp teren, cu destinația ”drum agricol”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.09.2008, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 262 mp constituită din nr. topo 3993/41 înscrisă în CF 1429 Episcopia Bihor și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 262 mp teren, cu destinația ”drum agricol”.

Terenul luat în studiu situat în zona Episcopia, face legătura la proprietățile private din zonă, constituite în baza Legii nr. 18/1991.

Nr. cadastral cu suprafața de 262 mp s-a constituit din teren aflat la dispoziția Comisiei de aplicare a Legii Fondului Funciar identificat cu nr. topo 3993/41 înscris în CF 1429 Episcopia Bihor.

Având în vedere prevederile art 36 alin (1) și 104 din Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicată, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral cu suprafața de 262 mp astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF

Suprafața de teren a numărului topo -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo. si se constituie în noul nr. cadastral -mp-

3993/41

1429 Episcopia Bihor

20.573

262

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a terenului identificat prin

Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 262 mp, reprezentând ”drum agricol”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea,

  • •   Instituția Arhitectului șef,

  • •  Serviciul Terenuri,

  • •  Compartiment Cadastru,

  • •  Compartiment Finalizări în Construcții,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.805.

Ionel Vila