Hotărârea nr. 804/2008

privind aprobarea Studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 97 mp teren situat în Oradea, B-dul Decebal nr. 62 - 66 destinat realizării obiectivului – parca

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării prin licitație publică deschisă a suprafeței de 97 mp teren situat în Oradea, B-dul Decebal nr. 62 - 66 destinat realizării obiectivului - parcare auto.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.67.068 din 22 septembrie 2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local aprobarea Studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării prin licitație publică deschisă a suprafeței de 97 mp teren situat în Oradea, B-dul Decebal nr. 62 - 66 destinat realizării obiectivului - parcare auto.

Terenul solicitat este destinat amenajării unui număr de 7 locuri de parcare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 29.06.2006 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu -Complex comercial b-dul Decebal nr. 62 - 66 Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementarile specifice.

Prin Avizul CMUAT nr. 979 din 01.07.2008 s-a avizat favorabil repoziționarea clădirii și reorganizare parcaje conform planșei A01 din proiect nr. 211/2006 intocmit de către arh. Ovidiu Benta. În conformitate cu dispozițiile art. 10 și art. 12 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.,,d”, alin.( 5) lit.,,a”, alin.(6) lit.a, pct. 13 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 97 mp, teren aparținând domuniului public al municipiului Oradea, situat în Oradea, B-dul Decebal nr. 62 - 66 în vederea realizării obiectivului - parcare auto, conform anexei cafe face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Administrația Imobiliară Oradea,

- Serviciul Terenuri.

Oradea, 30 septembrie 2008

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.804.

SECRETAR

Ionel


Vila


2

Patrim1\ 2001/01_/VinzareBorsului/


Studiu de oportunitate

privind concesionarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 97 mp, teren din domeniul public al municipiului Oradea, situat în Oradea, B-dul Decebal nr. 62 - 66 destinat realizării obiectivului - parcare auto

Cap.I. OBIECTUL CONCESIUNII

Terenul care urmează a fi concesionat se află situat în intravilanul municipiului Oradea, B-dul Decebal nr. 62-66.

.1. Terenul care face obiectul concesionării aparține domeniului public al municipiului Oradea avand suprafață de 97 mp.

.2. Pe terenul concesionat, concesionarul va realiza obiectivul - parcare auto, pe care concesionarul îl va exploata pe riscul și răspunderea sa, în schimbul redevenței prevăzută la cap. IV.

 • 1.4. Realizarea obiectivului se va face în conformitate cu prevederile documentației de urbanism, pe cheltuiala concesionarului.

Cap. II. MOTIVAȚIA CONCESIONARII

 • 2.1. Motivele de ordin legislativ, economic, financiar și social care impun concesionarea unor bunuri, sunt următoarele:

 • - prevederile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 care precizează că terenurile proprietate publică a unității administrativ teritoriale pot face obiectul unei concesiuni;

 • - prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

 • - prevederile art. 36 alin (2) din Legea nr. 215/2001 republicată privind administrația publică locală

 • - administrarea eficientă a domeniului public și privat al municipiului Oradea pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

 • - insuficiența parcărilor din municipiul Oradea.

- prevederile documentației de urbanism aprobate (CU, Aviz C.M.A.T., P.U.D.)

Cap. III. PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 3.1. Procedura utilizată pentru atribuirea concesiunii este licitația publică deschisă.

 • 3.2. Pentru concesionarea terenului se vor parcurge etapele prevazute de O.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și Normele metodologice de aplicare.

Cap. IV. ELEMENTE DE PREȚ

 • 4.1. Prețul de pornire la licitație al concesiunii este de 56,00 lei/mp/an. Prețul de pornire la licitație se va actualiza cu indicii de inflație înaintea desfășurării ședinței de licitație.

 • 4.2. Redevența adjudecată în urma licitației va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

 • 4.3. Redevența se va achita trimestrial, până în data de 15 a ultimei din trimestru pentru trimestrul în curs.

 • 4.4. Neplata în termen a 2 trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterala a contractului de concesiune și încetarea concesiunii cu pierderea garanției definitive.

 • 4.5. Pentru neplata la termen a redevenței se datorează majorări de întârziere conform dispozițiilor legale. Majorarile intarziere se determină conform creantelor bugetare.

 • 4.6. La incheierea contractului de concesiune, concesionarul are obligatia constituirii unei garantii de buna plata la contract, egala cu 50% din redeventa datorata pentru un an de zile.

 • 4.7. Garanția de participare la licitație depusă de ofertantul câștigător se reține de concedent cu title de garanției de bună execuție a contractului.

Cap.V. DURATA CONCESIUNII

Terenul supus licitației publice se concesionează pe 10 ani, cu posibilitatea de prelungire in condițiile stabilite de concedent.

Cap. VI. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 5.1. Investiția se va realiza în conformitate cu proiectul întocmit și aprobat prin autorizația de construire ce va fi eliberată conform legii, precum și cu prevederile Planului Urbanistic de Detaliu întocmit și aprobat prin H.C.L. nr. 31/29.06.2006.

 • 5.2. Termenul de obținere a autorizației de construcție si incepere a lucrărilor de construcție este de cel mult un an de la data obținerii contrctului de concesiune, sub sancțiunea reziliere unilaterale a contractului de concesiune si predarea terenului liber de sarcini.

 • 5.3. Termenul de finalizare a lucrărilor de construcție este cel prevăzut în Autorizația de construcție.

 • 5.4. Concesionarul va obține toate avizele si acordurile necesare desfășurării activității.

 • 5.5. Taxele comunale și toate celelalte utilități consumate sunt în sarcina concesionarului, neintrând în prețul concesiunii.

Oradea, 30 septembrie 2008.