Hotărârea nr. 803/2008

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 292 mp provenită din nr topo 8481/2 înscris în CF 6045 Oradea şi darea acordului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri situate în

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 292 mp provenită din nr topo 8481/2 înscris în CF 6045 Oradea și darea acordului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri situate în Oradea, str. Ogorului - zona drumului de centură, între Consiliul Local al Municipiului Oradea și dl Bran Dimitrie

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.66.912 din 18.09.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 292 mp provenită din nr topo 8481/2 înscris în CF 6045 Oradea și emiterea acordului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri situate în Oradea, zona drumului de centură între Consiliul Local al Municipiului Oradea și dl Bran Dimitrie.

Prin Convenția nr.13 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr.107.690 din data de 05.04.2001, dl. Bran Dimitrie, proprietar al terenului identificat cu nr.topo 8475/1 înscris în CF nr.13824 Oradea, este de acord să cedeze municipiului Oradea cota de 292/1798 mp afectată de zona de protecție și traseul drumului de centură a municipiului Oradea și să primească prin compensație o suprafața de 292 mp teren ce provine din nr. topo 8481/2 înscris în CF 6045 Oradea.

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (1) și art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 republicată privind Fondul Funciar,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.,,d”, alin.( 5) lit.,,a”, alin.(6) lit.a, pct. 13 art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă trecerea terenului identificat cu nr. topo 8481/2 înscris în CF nr. 6045 Oradea, in

proprietatea privată a Municipiului Oradea .

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral cu suprafața de 292 mp, astfel:

CF în care este înscris nr. topo

Nr.topo din care se constituie nr.cadastral

Suprafata din CF a nr.topo.

-mp-

Suprafata ce se dezlipeste din nr. topo.si se constituie în nr.cadastral

-mp-

Suprafața ce rămâne înscrisă în CF

- mp -

6.045 Oradea

8481/2

6.516

292

6.224

Art.3. Se dă acordul de principiu pentru efectuarea schimbului de terenuri după cum urmează:

a) Terenul oferit la schimb dedl. Bran Dimitrie, reprezintă cota de 292/1798 mp, din nr.topo8475/1 înscris

în CF 13825 Oradea, afectată de zona de protecție și traseul drumului de centură al municipiului Oradea;

b). Terenul propus la schimb de Consiliul Local Oradea în suprafață de 292 mp, identificat cu nr. cadastral nou format constituit din nr topo 8481/2 înscris în CF 6045 Oradea.

Art.4. Schimbul de terenuri se va efectua în echivalent valoric, în baza unui raport de evaluare și a documentației tehnice, după obținerea aprobării Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Art.5. Cheltuielile ocazionate de schimbul de proprietăți vor fi suportate de la bugetul local.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   dl. Bran Dimitrie, prin grija Administrația Patrimoniului Imobiliar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.803.

Ionel Vila