Hotărârea nr. 802/2008

privind acceptarea donaţiei d-lui Romancsak Daniel, a d-nei Romancsak Roza, a d-nei Faur Estera şi a d-lui Romancsak Victor, reprezentând suprafaţa de 68 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18818, înscris în C.F. 92284 Oradea, situat în

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Romancsak Daniel, a d-nei Romancsak Roza, a d-nei Faur Estera și a d-lui Romancsak Victor, reprezentând suprafața de 68 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18818, înscris în C.F. 92284 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.66.911 din 18 septembrie 2008 prin care


Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 68 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18818, înscris în C.F. 92284 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinația de “drum public”.

Prin P.U.D.-ul aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 669/28.08.2008, se propune

modernizarea str. Adevărului, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6 m. din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1089/06.08.2008, dl. Romancsak

Daniel, d-na Romancsak Roza, d-na Faur Estera și dl. Romancsak Victor, donează Municipiului Oradea suprafața de 68 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18818, înscris în C.F. 92284 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.a, pct. 13 art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă donația d-lui Romancsak Daniel, a d-nei Romancsak Roza, a d-nei Faur

Estera și a d-lui Romancsak Victor, reprezentând suprafața de 68 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18818, înscris în C.F. 92284 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară

Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

D-na Faur Estera prin grija Administrației Imobiliare Oradea

D-na Romancsak Roza prin grija Administrației Imobiliare Oradea Dl. Romancsak Daniel prin grija Administrației Imobiliare Oradea Dl. Romancsak Victor prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.802.

Ionel Vila