Hotărârea nr. 801/2008

privind aporbarea Planului de amplasament şi delimitare a suprafetei de 8.644 mp. constituită din nr. topo 1486/40 înscris în CF 10143 Sântandrei şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a terenului situat in Oradea,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aporbarea Planului de amplasament și delimitare a suprafeței de 8.644 mp. constituită din nr. topo 1486/40 înscris în CF 10143 Sântandrei și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a terenului situat in Oradea, Calea Aradului cu destinația de ”drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.66.756 din 16 septembrie 2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament si delimitare a suprafetei de 8.644 mp. si trecerea in proprietatea publică a municipiului Oradea a terenului situat in Oradea, Calea Aradului cu destinația de ”drum public”.

Nr. cadastral cu suprafata de 8.644 mp, se constituie din nr. topo 1486/40 înscris în CF 10143 Sântandrei conform art. 1 din prezenta Hotarîre, din teren rezervat de către Comisia de aplicare a Legii 18/1991, ca acces la imobilele restituituite persoanelor îndreptățite în baza legilor fondului funciar.

Conform prevederilor din P.U.D.-ul. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 748/27.09.2007, se propune extinderea rețelei stradale, prin creerea unei strazi conform planului Reglementari urbanistice din Calea Aradului - DN 79 zona Aeroport.

Ținând cont de prevederile art. 36 (1) din Legea nr 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar

Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.,,d”, alin.( 5) lit.,,a”, alin.(6) lit.a, pct. 13 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 8.644 mp astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadstral

Nr. C.F. în care este înscris nr. topo.

Suprafata de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo si se constituie în noul nr.cadastral

-mp-

8.644

1486/40

10143 Sintandrei

115.023

8.644

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 8.644 mp teren, constituit conform art.1 din prezenta hotărâre, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cheltuielile ocazionate de efectuarea publicității imobiliare vor fi suportate de către S.C. MLS PROIECT S.R.L.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Terenuri,

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară,

  • - S.C. MLS PROIECT S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.801.

Hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi „pentru” și 1 vot „contra”

Ionel Vila

Z:\CONSILIU\HOTARARI\proiecte\PROIECTE\2008\30 septembrie 2008\h801_08.doc