Hotărârea nr. 80/2008

privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 40 mp teren identificat cu nr.cadastral 7044 înscris în CF NDF 6971 Oradea, situat în Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr.2, bl. A1, în favoarea S.C. AGREMENT TEDDY S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 40 mp teren identificat cu nr.cadastral 7044 înscris în CF NDF 6971 Oradea, situat în Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr.2, bl. A1, în favoarea S.C. AGREMENT TEDDY S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.50.237 din data de 09.01.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr.cadastral 7044 înscris în CF NDF 6971 Oradea, în suprafață de 40 mp, situat în Oradea, str.Dimitrie Cantemir nr.2, bl. A1, în favoarea S.C. AGREMENT TEDDY S.R.L.,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.758/2005,

În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit.b), art.45 alin.3), art.123 alin.3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 5.000 Euro fără TVA pentru întreaga suprafață, respectiv de 125 euro/mp, fără T.V.A, în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr.50.232 din data de 09.01.2008, pentru terenul situat în Oradea, str.Dimitrie Cantemir nr.2, bl.A1, având nr.cadastral 7044 înscris în CF NDF 6971 Oradea, în suprafață de 40 mp, în favoarea S.C. AGREMENT TEDDY S.R.L.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Serviciul Achiziții - Valorificări Active,

  • - S.C. AGREMENT TEDDY S.R.L., prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.80


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”