Hotărârea nr. 799/2008

privind acceptarea donaţiei d-lui Turjuc Iosif şi soţia Turjuc Dorina, reprezentând suprafaţa de 39 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17391, înscris in C.F. 91043 Oradea, situat în Oradea str. Făgetului, cu destinaţia de

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Turjuc losif și soția Turjuc Dorina, reprezentând suprafața de 39 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17391, înscris in C.F. 91043 Oradea, situat în Oradea str.

Făgetului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.66.758 din 16 septembrie 2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 39 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17391, înscris în C.F. 91043 Oradea, situat în Oradea str. Făgetului, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 1157/29.07.2008, se propune modernizarea str. Făgetului, prin realizarea unui profil de 11,00 m. lățime, 5,5 m. din ax în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 546/08.09.2008, dl. Turjuc losif și soția Turjuc Dorina, donează Municipiului Oradea suprafața de 39 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17391, înscris în C.F. 91043 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.,,d”, alin.( 5) lit.,,a”, alin.(6) lit.a, pct. 13 art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Turjuc Iosif și soția Turjuc Dorina, reprezentând suprafața de 39 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17391,, înscris in C.F. 91043 Oradea, situat in Oradea str. Făgetului, condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Terenuri

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  Dl. Turjuc Iosif prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.799.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila