Hotărârea nr. 798/2008

pentru aprobarea modificării nr. cadastral atribuit suprafeţei de 36 mp prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/31.01.2007, teren situat în Oradea, Str. Nojoridului nr. 2/A concesionat în favoarea d-lui Pereţ Mircea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E pentru aprobarea modificării nr. cadastral atribuit suprafeței de 36 mp prin Hotărârea

Consiliului Local nr. 15/31.01.2007, teren situat în Oradea, Str. Nojoridului nr. 2/A concesionat în favoarea d-lui Pereț Mircea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.66.812 din 17 septembrie 2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune modificarea nr. cadastral atribuit suprafeței de 36 mp prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/31.01.2007.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2007 s-a aprobat Planul cadastral de amplasament și delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 2053 Oradea cu suprafață de 36 mp., in vederea extinderii construcției existente cu respectarea condițiilor impuse prin P.U.D.-ul aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 939/2006.

Prin Încheierea nr. 35631/2008, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor a respins cererea de intabulare a Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 15/2007, motivat de faptul că prin documentația cadastrală vizată de O.C.P.I. Bihor, suprafeței de 36 mp. i s-a atribuit nr. cad. 18878.

În vederea corelării Art. 2 + Art. 5 din H.C.L. nr. 15/31.01.2007 cu documentația cadastrală avizată cu nr. 3563 din 30.06.2008 și înscrierea proprietății municipiului Oradea în evidențele de publicitate imobiliară,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂSTE

Art.1. Se modifică nr. cadastral atribuit suprafeței de 36 mp prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 31.01.2007, din 2053 Oradea în 18878 Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • -  Serviciul Terenuri

  • -  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • -  d-l Pereț Mircea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.798.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


Ionel Vila


\\Aiodb\Patrimoniu225\Rapoarte\2008\09.2008\modificare cad 18878-Peret M Nojoridului.rtf