Hotărârea nr. 796/2008

privind acceptarea donaţiei d-lui Farago Attila Karoly şi soţia Farago Eniko, reprezentând suprafaţa de 76 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18.454 înscris în C.F. ndf 90.607 Oradea, situat în Oradea zona str. Piatra Craiului, cu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind acceptarea donației d-lui Farago Attila Karoly și soția Farago Eniko, reprezentând suprafața de 76 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18.454 înscris în C.F. ndf 90.607 Oradea, situat în Oradea zona str.

Piatra Craiului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.66.908 din 18 septembrie 2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 76 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18.454 înscris in C.F. ndf 90.607 Oradea, situat în Oradea zona str. Piatra Craiului, cu destinația de “drum public”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 459/22.05.2008, se solicită reglementarea profilului străzii Piatra Craiului în dreptul parcelei studiate, prin lărgirea străzii la un prospect de 12 m lățime, 6,0 m din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul cu destinația de ”drum” să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 575 din 17.02.2008, dl. Farago Attila Karoly și soția Farago Eniko donează Municipiului Oradea suprafața de 76 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18.454, înscris în C.F. ndf 90.607 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c) și alin (5) lit.b), a art.45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Farago Attila Karoly și soția Farago Eniko, reprezentând suprafața de 76 mp, teren identificat cu nr. cadastral 18.454, înscris în C.F. ndf nr.90.607 Oradea, situat in Oradea zona str. Piatra Craiului, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Farago Attila Karoly cu soția Farago Eniko.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Patrimoniu

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   dl. Farago Attila Karoly și soția Farago Eniko

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.796.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

SECRETAR

Ionel Vila