Hotărârea nr. 795/2008

privind acceptarea donaţiei d-lui Morar Cristian şi d-lui Lupu Gheorghe Mircea Marius, reprezentând suprafaţa de 21 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18731, înscris în C.F. 90891 Oradea, situat în Oradea str. Popasului, cu destinaţ

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Morar Cristian și d-lui Lupu Gheorghe Mircea Marius, reprezentând suprafața de 21 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18731, înscris în C.F. 90891 Oradea, situat în Oradea str. Popasului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.66.912 din 18 septembrie 2008 prin care

Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 21 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18731, înscris în C.F. 90891 Oradea, situat în Oradea str. Popasului, cu destinația de “drum public”,

Prin P.U.D.-ul aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 552/14.07.2008, se propune modernizarea str. Popasului, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6 m. din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public,

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 192/18.06.2008, dl. Morar Cristian și dl. Lupu Gheorghe Mircea Marius, donează Municipiului Oradea suprafața de 21 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18731, înscris în C.F. 90891 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.,,d”, alin.( 5) lit.,,a”, alin.(6) lit.a, pct. 13 art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația reprezentând teren, cu destinația de ”drum public”, situat în Oradea str. Popasului, astfel:

  • a. ) Dl. Morar Cristian donează cota de 1/2 din suprafața de 21 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18731 înscris în C.F. 90891 Oradea;

  • b. ) Dl. Lupu Gheorghe Mircea Marius donează cota de 1/2 din suprafața de 21 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18731 înscris în C.F. 90891 Oradea.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Se acceptă donația condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului identificat la art. 1, de către dl. Morar Cristian și dl. Lupu Gheorghe Mircea Marius.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea,

  • •   Instituția Arhitectului Șef,

  • •   Serviciul Terenuri,

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara,

  • •  S.C. Compania de Apă S.A. Oradea

  • •   Dl. Morar Cristian prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • •   Dl. Lupu Gheorghe Mircea Marius prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 30 septembrie 2008

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


Nr.795.

SECRETAR


Ionel Vila