Hotărârea nr. 793/2008

privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul Extindere construcţie imobil P-ţa Unirii nr. 1 - Sediul primăriei municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul Extindere construcție imobil P-ța Unirii nr. 1

- Sediul primăriei municipiului Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.181244 din data de 29.09.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul Extindere construcție imobil P-ța Unirii nr. 1 - Sediul primăriei municipiului Oradea.

Clădirea Primăriei Municipiului Oradea este un imobil situat în intravilanul municipiului Oradea, în centrul orașului, la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu, Primăriei și Piața Unirii. Imobilul este alcătuit din mai multe corpuri de clădire dispuse în jurul a două curți interioare.

Regimul juridic

Imobilul este în proprietatea municipiului Oradea având o suprafață totală de 5508mp, înscris în CF nr.9927 nr. cadastral 10860.

Clădirea Primăriei este o clădire monument istoric datând din anii 1902-1903 care se regăsește în Lista monumentelor istorice 2004 la poziția 243 ( județul Bihor ) Cod LMI 2004 BH- II - m - A - 01085. Clasa de importanță II. - sediu instituție administrativă - construcții de importanță deosebită care adăpostesc aglomerații de persoane.

Categoria de importanță C. - construcții de importanță normală Zona seismică de calcul E după normativul P100/92 Coeficientul de calcul seismic Ks = 0,12; perioada de colt Tc = 0,7 sec. Incărcări la vânt: - presiunea de bază = 0,30 KN/mp- zona A ( STAS 10101/20/90) Incărcări la zăpadă:- presiunea de baza = 0,90 KN/mp- zona A ( STAS 10101/21/92) Descrierea clădirii

Clădirea primăriei este un edificiu reprezentativ, construit în perioada 26 februarie 1902- octombrie 1903. Clădirea se întinde pe o suprafață de 4900 mp ( aria construită cu curți interioare) având trei fațade spre Piața Unirii, str. T.Vladimirescu și str.Mareșal I.Antonescu și trei curți interioare. Clădirea are un subsol înalt, parter , două etaje, turn .

Fațadele sunt tratate unitar. Subsolul este placat cu plăci mari din marmură roșie. Parterul este tratat cu bosaje realizate din tencuială, ferestre dreptunghiulare simple fără ancadramente. Etajul 1 are ferestre identice cu cele ale parterului , dar cu ancadramente bogat decorate ( în special în zona lintoului) și diferite în funcție de zone și de travei. Etajul 2 are ferestre terminate cu arc în plin centru, în anumite zone ferestre duble ( gemene) .

Fațadele curților interioare sunt tratate mai simplu. La nivelul soclului lipsește placajul de piatră naturală . La curțile interioare ferestrele de la parter sunt terminate cu arce în plin centru iar cele de la etaje în arce bombate și au ancadramente cu profilatură simplă. Parterul este împărțit în asize și este despărțit de etaje printr-un briu. Acoperișul are streașina (spre deosebire de fațadele principale) ieșită în fața planului fațadei. La curtea interioară din spatele scării de onoare ferestrele sunt mai late și la nivelul etajelor fațada este subâmpărțită cu pilastrii realizați din tencuială.

Soluția propusă și lucrări prevăzute a se executa

Conform temei de proiectare enunțate de beneficiar Consiliul Local al Municipiului Oradea se solicită analizarea posibilităților de amenajare în incinta clădirii primăriei a unui spațiu care să adăpostească un hol de relații cu publicul. Soluția propusă în această fază este de acoperire a primei curți interioare a clădirii primăriei.

Se propune realizarea unui hol mare de primire a publicului prin realizarea unui planșeu la nivelul pardoselii parterului actual , planșeu structură metalică peste parter prevăzută cu un luminator de sticlă și păstrarea a două curți de lumină. La nivelul subsolului se propune escavarea pământului din curtea interioară până la nivelul subsolului și extinderea acestuia și sub holul realizat la nivelul parterului. In acest sens la subsol se va realiza un bufet de incintă , anexe, grupuri sanitare.

Accesul publicului în holul ghișeelor se va realiza de pe cele două laturi ale coridorului situat la parter de o parte și alta a scării de la intrarea principală, prin patru uși create prin desfacerea parapeților ferestrelor existente. Accesul salariaților la sala de ghișee se va realiza din coridorul situat între cele două curți interioare ale clădirii primăriei , prin două uși create deasemenea prin desfacerea parapeților ferestrelor existente. Lungimea tejghelei va

asigura concomitent 40 de posturi de relații cu publicul și încă circa 50 de locuri de așteptare. Se va extinde planșeul parterului și în zona de legătură dintre cele două curți interioare existente, asigurându-se o continuitate a coridorului în jurul sălii ghișeelor nou create.

Prin folosirea accesului actual la subsol se va realiza accesul la bufetul de incintă care va avea o capacitate de 72 locuri, anexe pentru preparare și depozitare, anexe sociale public, ( grup sanitar femei = 4 wc și bărbați 4 wc + 4 pișoare , 9 chiuvete), cameră curățenie.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Studiul de prefezabilitate pentru obiectivul Extindere construcție imobil P-ța Unirii nr 1 -Sediul primăriei municipiului Oradea, cu următorii indicatori: Suprafețe propuse pentru realizarea noilor funcțiuni:

Parter

 • -   Suprafața curții interioare existente parter = 505,00 mp

 • -   Aria construită hol relații cu publicul = 450,00 mp

 • -  Aria construită curți de lumină = 55,00 mp

 • -   Aria utilă hol relații cu publicul = 445,00 mp

 • -  Aria utilă zona de extindere = 22,00 mp

Subsol

 • -   Suprafața curții interioare existente parter = 505,00 mp

 • -  Aria construită bufet de incintă = 450,00 mp

 • -  Aria construită curți de lumină = 55,00 mp

 • -  Aria utilă hol acces = 22,00 mp

 • -   Aria utilă bufet de incintă = 227,00 mp

 • -  Aria utilă depozite = 58,00 mp

 • -   Aria utilă grupuri sanitare = 66,00 mp

 • -  Aria utilă zona de depozitare în extinderea subsolului = 66,00 mp

 • -  Aria utilă zona de acces aprovizionare = 22,00 mp

Costul estimat al investiției

Valoarea totală: 1821890 lei ( 494703 ( euro).

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • •  Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr.793                                                              SECRETAR

Ionel Vila