Hotărârea nr. 790/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere în intravilan şi parcelare teren pentru amplasare locuinţe, Etapa II, străzii Piersicilor, nr. cad. 18223, 17206, 17207, 17208, 17209, 17210, 17211 si 17212 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Introducere în intravilan și parcelare teren pentru amplasare locuințe, Etapa II, străzii Piersicilor, nr. cad. 18223, 17206, 17207, 17208, 17209, 17210, 17211 si 17212 -Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.153100 din data de 08.09.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Introducere în intravilan și parcelare teren pentru amplasare locuințe, Etapa II, străzii Piersicilor, nr. cad. 18223, 17206, 17207, 17208, 17209, 17210, 17211 si 17212 - Oradea elaborat la inițiativa beneficiarilor Vusca Sebastian si Vusca Ramona, Jakob Endre, Arany Irina în baza certificatului de urbanism nr.2261/13.06.2007 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei zone rezidențiale, prin extinderea intravilanului municipiului Oradea, în zona străzii Piersicilor și reglementarea acceselor la terenul cu nr. cad. 18223, 17206, 17207, 17208, 17209, 17210, 17211 si 17212 în scopul parcelării terenului din extravilan pentru loturi de casă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu are o suprafață de 5921mp și este cuprins în extravilan, în partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Oradea.

Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile și se învecinează cu o zonă recent introdusă în intravilan pentru funcțiunea de locuire.

Terenul din zonă studiată s-a identificat prin nr. cad. 18223 înscris în CF nr. 90538 - Oradea în favoarea lui Vusca Sebastian si Vusca Ramona, nr. cad. 17206 înscris în CF nr. 89270 - Oradea, nr. cad. 17207 înscris în CF nr. 89271 - Oradea, nr. cad. 17208 înscris în CF nr. 89272 - Oradea, nr. cad. 17209 înscris în CF nr. 89273 - Oradea, nr. cad. 17210 înscris în CF nr. 89274 - Oradea, nr. cad. 17211 înscris în CF nr. 89275 - Oradea și nr. cad. 17212 înscris în CF nr. 89276 - Oradea în favoarea lui Jakab Endre și Arany Irina.

Legătura zonei cu municipiul se realizează din str. Piersicilor pe drumul de exploatare agricolă nr. topo. 5755 conform adresei OCPI Bihor terenul este înscris în registrul parcelări reprezentând drum, lărgit la profil de 12,0m (6,0mk din ax pe partea beneficiarilor) conform extraselor CF nr. 89269 - Oradea aferent nr. cad. 17205, CF nr. 89266 - Oradea aferent nr. cad. 17202 și CF nr. 89268 - Oradea aferent nr. cad. 17204, proprietar municipiul Oradea cu destinația drum public.

Echiparea edilitară a terenului: în prezent alimentarea cu apă se realizează prin puțuri forate; în zonă nu există rețele de canalizare, alimentarea cu energie electrică se face de la posturile de transformare din zonă.

Principalele disfunctionalități ale zonei constau în:

 • -   Rețeaua stradală existentă este necorespunzătoare în ceea ce privește stratul de uzură, respectiv profilul stradal comparativ cu nivelul de trafic.

 • -   In prezent nu există echipare edilitară în zonă ;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Introducere în intravilan și parcelare teren pentru amplasare locuințe, Etapa II, străzii Piersicilor, nr. cad. 18223, 17206, 17207, 17208, 17209, 17210, 17211 si 17212 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Suprafața propusă pentru a fi cuprinsă în intravilan este de cca.S = 5921mp care include și suprafața drumurilor; Zonificarea funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Principala funcțiune propusă în zonă este cea de locuire. Destinația terenurilor va fi pentru parcele mobilate cu clădiri de locuit de tip izolat, conform planșei 3/U - Reglementări:

 • -  Suprafața minimă lot propus - 450 mp

 • -  Front la stradă minim - 20 m

 • -  POT maxim -35%;

 • -  CUT maxim - 1;

 • -   Limita de implantare gard: 6,0m din ax drum public nr. topo 5755, respectiv 3,50m din ax drum privat nr. cad. 17206;

 • -   Limita de implantare va fi la 6m de la limita trotuarului străzilor create;

 • -   Retrageri laterale - cu respectare Cod civil;

 • -   Retragere spate - cu respectare Cod civil;

 • -  Regim maxim de înălțime S(D)+P+1;

 • -   Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -   Gard transparent spre stradă;

Condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 20% din suprafața lotului;

Organizarea circulației

Pornind de la reglementările PUG municipiul Oradea, proiectantul a luat în studiu organizarea rețelei stradale în vederea asigurării accesibilității la viitoarele loturi destinate locuirii:

 • -   lărgirea drumului de exploatare situat lateral de str. Piersicilor pe direcția nord - est și transformarea în stradă de categoria III;

 • -   realizarea unei străzi interioare private în conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, care să reglementeze accesul la viitoarele loturi de casă și introducerea în intravilan a terenului studiat.

 • -   In vederea organizării circulației beneficiarii au cedat domeniului public terenurile aferente amenajării străzilor publice.

In perspectivă se preconizează extinderea în zonă a rețelelor urbane de alimentare cu apă și canalizare, alimentarea cu energie electrică.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • •   Beneficiarul Planului Urbanistic de Vusca Sebastian si Vusca Ramona, Jakob Endre, Arany Irina , prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.790


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila