Hotărârea nr. 79/2008

privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 151 mp teren identificat cu nr. cadastral 10974 înscris în CF 11686, situat în Oradea, str. Ciucaºului, în favoarea d-lui Pãcurar Gheorghe ºi soþia Pãcurar Olga

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 151 mp teren identificat cu nr. cadastral 10974 înscris în CF 11686, situat în Oradea, str. Ciucașului, în favoarea d-lui Păcurar Gheorghe și soția Păcurar Olga

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.9.882 din data de 07.12.2007 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr.cadastral 10974 înscris în CF 11686 Oradea, în suprafață de 151 mp, situat în Oradea, str. Ciucasului, în favoarea d-lui Păcurar Gheorghe și soția Păcurar Olga,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.758/2005,

În baza art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit.b), art.45 alin.3) și art. 121 alin.2, art. 123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 3.020 Euro fără TVA pentru întreaga suprafață, respectiv de 20 euro/mp, fără T.V.A, în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr.9.766 din data de 07.12.2007, pentru terenul situat în Oradea, Ciucașului, având nr.cadastral 10974 înscris în CF 11686 Oradea, în suprafață de 151 mp, în favoarea d-lui Păcurar Gheorghe și soția Păcurar Olga.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciilor Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Imobiliară Oradea;

  • - Serviciul Patrimoniu;

  • - Serviciul Achiziții - Valorificări Active;

  • - D-l Păcurar Gheorghe și soția Păcurar Olga, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.79


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila