Hotărârea nr. 787/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe individuale S+P+M - Etapa I - Reglementare accese din str. Pavilionul CFR şi str. Gurghiului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale S+P+M - Etapa I -Reglementare accese din str. Pavilionul CFR și str. Gurghiului

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.179604 din data de 25.08.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale S+P+M - Etapa I - Reglementare accese din str. Pavilionul CFR și str. Gurghiului, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 4070/26.11.2007 la inițiativa beneficiarilor Gligor Cristian și soția Alina, Matei Cristian și soția luliana, Petricas Floare și soțul loan, având ca scop integrarea ansamblului de locuințe individuale în zona preponderent de locuințe, în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarilor din str. Pavilionul CFR, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor,

Terenul luat în studiu este cuprins în intravilanul municipiului, în partea nord-vest a localității, în cartierul Episcopia Bihor. Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile. Terenul este delimitat de terenuri virane, străzile Pavilionul CFR și Gurghiului, și este traversat de linia electrică LEA 110kV.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr. 49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R2 reglementează funcțiunea de locuire destinată locuințelor unifamiliale izolate.

În prezent în zonă există alimentare cu apă și canalizare și energie electrică. Va fi necesară extinderea acestor rețele și branșarea la acestea. Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existența în zonă a căilor de comunicație precum și posibilitatea extinderii rețelelor tehnico-edilitare.

Terenul categoria arabil în suprafață totală de S= 33885,0mp s-a identificat cu nr. cad.10683 înscris în CF NDF nr. 8759 - Oradea în favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu soția Alina și Matei Cristian cu soția Iuliana, nr. cad.10684 înscris în CF NDF nr. 8760 - Oradea în favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu soția Alina și Matei Cristian cu soția Iuliana, nr. cad.13563 înscris în CF NDF nr. 11671 - Oradea în favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu soția Alina, nr. cad.10657 înscris în CF NDF nr. 8733 - Oradea în favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu soția Alina, nr. cad.10658 înscris în CF NDF nr. 8734

 • - Oradea în favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu soția Alina, nr. cad.11112 înscris în CF NDF nr. 8990 - Oradea în favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu soția Alina si Petricas Ioan cu soția Floare, nr. cad.15993 înscris în CF NDF nr. 86808

 • - Oradea în favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu soția Alina, nr. cad.10245 înscris în CF NDF nr. 8134 - Oradea în favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu soția Alina, nr. cad.10681 înscris în CF NDF nr. 8757 - Oradea în favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu soția Alina, nr. cad.13562 înscris în CF NDF nr. 11670 - Oradea în favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu soția Alina, teren ce se va dezmembra în loturile identificate cu nr. cad. 18615 -:- 18624 conform „Act de alipire, lotizare și delimitare a corpului de proprietate” autentificat nr. 2204/16.06.2008 și încheierii ANCPI nr. 40674/19.06.2008, nr. cad. 18526 -:- 18537 conform „Act de alipire, lotizare și delimitare a corpului de proprietate” autentificat nr. 2201/16.06.2008 și încheierii ANCPI nr. 40668/19.06.2008, nr. cad. 18659 -:- 18692 conform „Act de lotizare și delimitare a corpului de proprietate” autentificat nr. 2205/16.06.2008 și încheierii ANCPI nr. 40675/19.06.2008, nr. cad. 18521 -:- 18524 conform „Act de lotizare si delimitare a corpului de proprietate” autentificat nr. 2202/16.06.2008 și încheierii ANCPI nr. 40671/19.06.2008 și respectiv nr. cad. 18601 -:- 18606 conform „Act de alipire, lotizare și delimitare a corpului de proprietate” autentificat nr. 2203/16.06.2008 și încheierii ANCPI nr. 40673/19.06.2008.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe străzile Pavilionul CFR și Gurghiului prelungite până în dreptul parcelelor.

Principalele disfuncționalități ale zonei sunt prospectele actuale ale străzilor necorespunzătoare traficului și lipsa echipării tehnico - edilitare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale S+P+M - Etapa I -Reglementare accese din str. Pavilionul CFR și str. Gurghiului, în vederea asigurării accesibilității la parcele, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Se propune crearea a noi rețele de circulație în vederea asigurării acceselor la cele 55 parcele de teren propuse (53 loturi pentru locuințe și 3 loturi de teren propuse pentru funcțiuni comerciale);

 • -   Extinderea străzilor Pavilionul CFR și Gurghiului ca artere de circulație de categoria a IlI-a cu prospect de 12,0m ( carosabil 7,0m, trotuare pe ambele părți și zona pentru dezvoltarea infrastructurii edilitare) prin deschiderea a patru străzi laterale (pe terenurile identificate cu nr. cadastrale 18531, 18624, 18692, 18666, 18679) cu profil transversal de 12,0m cu posibilitate de extindere spre drumul de acces paralel cu calea ferată și a unei alei carosabile private (pe terenul identificat cu nr. cad. 18606) cu profil transversal de 6,0m, în vederea asigurării accesibilității la viitoarele loturi destinate locuirii în conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • -   In conformitate cu propunerile din PUZ, planșa U4- Circulația terenurilor și planșa U5- Profil drum transversal:

Aleea carosabilă privată nou propusă, pe lățimea de 6,0m se va constitui din:

- terenul cu nr. cad. 18606 înscris în CF nr. 90919 - Oradea în favoarea lui Gligor Cristian și soția Alina;

 • -   Terenul identificat cu nr. cad. 18606 destinat constituirii străzii private va avea destinația de alee carosabilă privată care va deservi parcelele conform propunerilor din PUZ, planșa U4 - Circulația terenurilor;

Cele patru străzi laterale nou propuse cu profil transversal de 12,0m ( carosabil 7,0m, trotuare pe ambele părți si zona pentru dezvoltarea infrastructurii edilitare) se vor constitui din:

 • -   terenurile identificate cu nr. cad. 18624 înscris în CF nr. 90930 - Oradea în favoarea beneficiarilor Gligor Cristian și soția Alina, Matei Cristian și soția Iuliana și respectiv nr. cad. 18666 înscris în CF nr. 90938 - Oradea în favoarea beneficiarilor Gligor Cristian și soția Alina,

 • -   terenul identificat cu nr. cad. 18679 înscris în CF nr. 90951 - Oradea în favoarea beneficiarilor Gligor Cristian și soția Alina,

 • -   terenul identificat cu nr. cad. 18692 înscris în CF nr. 90964 - Oradea în favoarea beneficiarilor Gligor Cristian și soția Alina,

 • -   terenul identificat cu nr. cad. 18531 înscris în CF nr. 90902 - Oradea în favoarea beneficiarilor Gligor Cristian și soția Alina, Petricas Floare și soțul Ioan;

 • -  Terenurile identificate cu nr. cad. 18531, 18624, 18692, 18666, 18679 destinate creerii străzilor se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa U4 - Circulația terenurilor și a ofertelor de donație autentificate notarial nr. 569/19.02.2008 și nr. 2522/07.07.2008;

 • -   In urma acceptării donației și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Gligor Cristian si sotia Alina, Matei Cristian si soția luliana, Petricas Floare și soțul Ioan, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.787


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila