Hotărârea nr. 784/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare clădiri de locuit P+E cu garaje aferente şi împrejmuire teren – strada Viilor nr.9, nr. cad. 17217 şi 17463 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare clădiri de locuit P+E cu garaje aferente și împrejmuire teren -strada Viilor nr.9, nr. cad. 17217 și 17463 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.180207 din data de 25.09.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare clădiri de locuit P+E cu garaje aferente și împrejmuire teren - strada Viilor nr.9, nr. cad. 17217 și 17463 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Fodor Evelyna și Sotiut Alexandru cu soția Sanda în baza certificatului de urbanism nr.930/14.02.2008 și 2403/26.05.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a cinci locuințe familiale pe str. Viilor nr. 9 și reglementarea accesului la parcele, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor,

Terenul studiat este situat în intravilanul localității Oradea, în zona de dealuri a municipiului, în partea de nord a municipiului Oradea, pe strada Viilor, într-o zonă construită cu case cu regim mic de înălțime (P, P+1), grădini și livezi,

Conform P.U.G.- municipiul Oradea, terenul studiat se află în subzona locuințe propuse cu regim mic de înălțime. Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută și un front la stradă de 25,0m.

Terenul în suprafață totală de 3400,0mp s-a identificat prin nr. cad. 17463 înscris în CF nr. 89603 - Oradea în favoarea beneficiarilor Fodor Evelyna și Sotiut Alexandru cu soția Sanda și nr. cad. 17217 înscris în CF nr. 89126 - Oradea în favoarea beneficiarilor Sotiut Alexandru cu soția Sanda, ca teren intravilan.

Circulația în zonă se face pe străzile Bihorului, Strugurilor, Viilor și drumul public identificat cu nr. topo 5881.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona nu este deservită de rețea de alimentare cu apă sau de canalizare, există rețea de alimentare cu energie electrică .

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare clădiri de locuit P+E cu garaje aferente și împrejmuire teren -strada Viilor nr.9, nr. cad. 17217 și 17463 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Construire cinci locuințe familiale, din care trei locuințe de tip izolat și două locuințe cuplate în zona garajelor, în regim de înălțime P+E cu garaje aferente și împrejmuirea terenului;

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din axul străzii Viilor;

 • -   retragerea construcțiilor de la aliniamentul străzii Viilor minim 6,0m;

 • -  retragere spate: minim 4,50m;

 • -  amplasarea construcțiilor pe parcelele studiate se va face în interiorul limitelor de implantare prevăzute în planșa U2 -Reglementări;

 • -   accesul la parcele se va realiza din strada Viilor, pe drumul public identificat cu nr. topo 5881 cu profil de 7,0m;

 • -  POT maxim = 35%, CUT maxim = 0,65;

 • -   Se propune lărgirea străzii Viilor la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor). Terenul rezervat extinderii străzii se va ceda domeniului public conform prevederilor din planșa U3 - Circulația terenurilor aferentă PUD-ului. în urma acceptării donației se va trece terenul în proprietatea publică a municipiului Oradea și se va înregistra la Cartea Funciară, având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

 • -  Asigurarea utilităților: alimentarea cu apa prin racord la rețeaua existenta în zona, canalizarea prin racord la rețeaua existenta în zona, alimentarea cu energie electrica prin racord la rețeaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Fodor Evelyna și Sotiut Alexandru, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.784


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”

Ionel Vila

SECRETAR