Hotărârea nr. 78/2008

pentru acordarea avizului de principiu pentru aprobarea contribuþiei proprii a Administraþiei Imobiliare Oradea, în valoare de 60.000 EUR, ca ºi co-finanþare la proiectul intitulat „Îmbunãtãþirea infrastructurii de afaceri transfrontaliere Oradea-Debrec

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E pentru acordarea avizului de principiu pentru aprobarea contribuției proprii a Administrației Imobiliare Oradea, în valoare de 60.000 EUR, ca și co-finanțare la proiectul intitulat Îmbunătățirea infrastructurii de afaceri transfrontaliere Oradea-Debrecen - Parcul Industrial Transfrontalier Oradea, care va fi depus în cadrul programului „ Programul de Cooperare Transfrontalieră România -

Ungaria,

PHARE CBC / INTERREG III A 2004-2006”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.50498/14.01.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea contribuției proprii a Administratiei Imobiliare Oradea, în valoare de 60.000 EUR, 13,05% din valoarea proiectului, ca și co-finanțare la proiectul intitulat „Îmbunătățirea infrastructurii de afaceri transfrontaliere Oradea-Debrecen - Parcul Industrial Transfrontalier Oradea”, care va fi depus în cadrul programului „Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria, PHARE CBC / INTERREG III A 2004-2006”,

Ținând seama de faptul că în cadrul „Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria, PHARE CBC / INTERREG III A 2004-2006” lansat de Uniunea Europeană, Administrația Imobiliară poate să depună proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de afaceri transfrontaliere Oradea-Debrecen - Parcul Industrial Transfrontalier Oradea”,

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Având în vedere prevederile art.36, alin.2 lit.b), lit.d), lit.e) alin.4, lit.a), lit.e), lit.f) alin.7 lit.c), și ale art.45 lit. a) și lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de principiu privind participarea Administrației Imobiliare Oradea la „Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria, PHARE CBC / INTERREG III A 2004-2006” în vederea realizării proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de afaceri transfrontaliere Oradea-Debrecen - Parcul Industrial Transfrontalier Oradea”.

Art.2. (1) Se acordă avizul de principiu privind contribuția Administrației Imobiliare Oradea în valoare de 60.000 EUR (13,05%) reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat „Îmbunătățirea infrastructurii de afaceri transfrontaliere Oradea-Debrecen - Parcul Industrial Transfrontalier Oradea”, care va fi depus în cadrul „Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria, PHARE CBC/INTERREG III A 2004-2006”.

(2) Se dă acordul de principiu privind suportarea cotei de contribuție proprie în valoare de 60.000 EURO reprezentând 13,05% din valoarea proiectului propus a se finanța, din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Imobiliare Oradea aprobat în condițiile legii.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Administrația Imobiliară Oradea, Zona Metropolitană Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Delorean Ion Iulius


Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.78

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Ionel Vila