Hotărârea nr. 778/2008

privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal - Construire depozite, sediu firme, birouri administrative, cantină, terenuri tenis de câmp/fotbal, str. Ciheiului - str. Ogorului, nr. cad. 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 677/1, 4805,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal - Construire depozite, sediu firme, birouri administrative, cantină, terenuri tenis de câmp/fotbal, str. Ciheiului - str. Ogorului, nr. cad. 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 677/1, 4805, 7865 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.179296 din data de 22.09.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Plan Urbanistic Zonal - Construire depozite, sediu firme, birouri administrative, cantină, terenuri tenis de câmp/fotbal, str. Ciheiului - str. Ogorului, nr. cad. 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 677/1, 4805, 7865 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.3209/2007, la inițiativa beneficiarei SC Meridian Style SRL reprezentată prin d-nul Stan Marin, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare și construire a unor depozite, sedii firme, birouri administrative, cantină și terenuri tenis de câmp/fotbal adiacent străzii Ciheiului, în zona de comerț și servicii adiacent str. Ogorului, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor, echiparea și servirea edilitară.

Terenul care face obiectul prezentului PUZ, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localității, a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire spre str. Ciheiului și servicii grele spre str. Ogorului. Terenul este situat între str. Ciheiului și str. Ogorului, cu front la str. Ciheiului și la drumul privat identificat cu nr. cad. 677/1. Amplasamentul este delimitat pe latura vestică de strada Ciheiului, pe latura estică, nordică și sudică de terenuri particulare. Circulația în zonă se desfășoară din str. Ciheiului respectiv str. Ogorului și drumul privat identificat cu nr. cad. 677/1.

Din punct de vedere juridic, terenul în suprafață totală de S = 12.000,00mp, identificat cu nr. cad. 664, 665, 666, 667, 668, 669 și 670 înscrise în CF nr. 380NDF-Oradea se află în proprietatea beneficiarei SC Meridian Style SRL, nr. cad. 4805 înscris în CF nr. 6300NDF-Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Tirle Nicolae și Maria, nr. cad. 7865 înscris în CF nr. 12087NDF-Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Stan Marin și soția Angela Alexandra, nr. cad. 677/1 înscris în CF nr. 6972NDF-Oradea se află în proprietatea beneficiarei SC Meridian Style SRL, nr. cad. 673 și 674 înscrise în CF nr. 380NDF-Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Tirle Nicolae și Maria, nr. cad. 670 și 671 înscrise în CF nr. 380NDF-Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Tirle Daniela și Radu, nr. cad. 671, 672 și 673 înscrise în CF nr. 380NDF-Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Serac Florian și Constanța, nr. cad. 4805 înscris în CF nr. 6300NDF-Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Serac Florian și Constanța, ca teren intravilan.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională C8 - zona comercială și servicii a municipiului, din vecinătatea str. Ogorului, de tip servicii generale și funcțiuni comerciale cu consum de teren care fac trecerea către zone de producție.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona nu este deservită de rețele de apă și canalizare iar rețeaua electrică se află în apropiere.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire depozite, sediu firme, birouri administrative, cantină, terenuri tenis de câmp/fotbal, str. Ciheiului - str. Ogorului, nr. cad. 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 677/1, 4805, 7865 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările aferente, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  amplasare și construire depozite, sedii firme, birouri administrative, cantină și terenuri tenis de câmp/fotbal cu parcaje aferente și împrejmuire teren, adiacent străzii Ciheiului, în zona de comerț și servicii adiacent str. Ogorului, conform planșei 3/U-Reglementări;

  • -  POT maxim -35%;

  • -  CUT maxim - 0,60;

  • -  Regim de aliniere cu aliniament obligatoriu va fi la minim 4,0m de la limita trotuarului străzii Ciheiului;

  • -  Parcaje realizate: cca. 49 locuri de parcare pentru mașini mici și 13 locuri de parcare TIR-uri;

  • -  Condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 10% din suprafața lotului;

  • -  Amplasamentul va fi deservit de un drum interior de incintă, privat, cu profil de 9,0m prevăzut cu locuri de parcare adiacent;

  • -   Organizarea circulației: accesul în incintă se va realiza din str. Ciheiului și pe drumul privat de acces identificat cu nr. cad. 677/1.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC Meridian Style SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.778


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila