Hotărârea nr. 777/2008

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu – Construire hale şi birouri str. Ogorului nr.3G, nr. cadastral16081 şi 16080- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu - Construire hale și birouri str. Ogorului nr.3G, nr. cadastral 16081 și 16080- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.179292 din data de 22.09.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu - Construire hale și birouri str. Ogorului nr.3G, nr. cadastral 16081si16080 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.1425/27.03.2008, la inițiativa societății SC RUNE SRL București, în scopul determinării condițiilor de amplasare a unei clădiri cuprinzând hale și birouri în regim de înălțime P+E, pe terenul cu nr. cad. 16081si16080, situat pe str. Ogorului nr.3G, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, a parcărilor, stabilirea regimului de aliniere și de înălțime și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localității, în vecinătatea drumului de acces DC 54 Oradea - Cheriu.

Amplasamentul se învecinează pe direcția nord cu linia ferată uzinală care deservește CET 2 Oradea, incinta salonului de prezentare de pe nr. cadastral 3571- Oradea și terenuri proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Terenul studiat se compune din parcela în suprafață de 2703 mp identificat cu nr. cadastral 16081 înscris în C.F.N.D.F. nr.86051-Oradea, aflată în proprietatea beneficiarului și din parcela cu nr. cad. 16080, în suprafață de 349 mp, înscris în CF 86050 ca teren cu servitute de trecere în favoarea nr. cad. 16081, în proprietatea SR RUNE SRL și SC ROMCURIER SRL.

Circulația în zonă se realizează pe str. Ogorului și drumul DC 54 Oradea - Cheriu. Pe amplasament nu există rețele edilitare, există doar în apropierea amplasamentului rețea de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează terenul în zona de folosință comercială și servicii a municipiului (C8), reprezentată de funcțiunea economică și de servicii.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire hale și birouri str. Ogorului nr.3G, nr. cadastral 16081si16080- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările aferente, conform documentației tehnice anexate:

Din punct de vedere al încadrării în contextul urbanistic, s-au stabilit următoarele condiții de amplasare prin PUD planșa Reglementări și rețele tehnico edilitare:

  • -   Clădirea se va amplasa în frontul II al străzii Ogorului

  • -   Limita de implantare a construcției, retrasă la minimum 100,0m din axul străzii Ogorului;

  • -   Retrageri laterale: 5,0m de mejdia stângă și la 2,0m de la mejdia dreapta;

  • -  Regimul de înălțime maxim propus P+1;

  • -   Spațiu de parcare, amenajat în incintă, cu capacitate de 5 locuri;

  • -   Indicii de utilizare a terenului POT propus = 50%, CUT propus = 1;

  • -   Organizarea circulației: accesul la parcela din str. Ogorului se realizează pe aleea carosabilă privată, cu profil de 5,00m, identificată cu nr. cadastral 16081.

  • -   Echiparea tehnico-edilitară: alimentarea cu apă alimentarea cu energie electrică și canalizarea se va realiza prin branșare la rețelele din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC RUNE SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.777


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”

Ionel Vila

SECRETAR