Hotărârea nr. 776/2008

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinţă bifamilială P+1, str. Cimbrului, nr. cad. 19609, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință bifamilială P+1, str. Cimbrului,

nr. cad. 19609, Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.17927 din data de 22.09.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință bifamilială P+1, str. Cimbrului, nr. cad. 19609, Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Jofneac Gabriela în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale în regim de înălțime P+1, pe terenul cu nr. cadastral 19609 situat pe str. Cimbrului, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea cu utilități edilitare,

Terenul în suprafață totală de 762,0mp înscris în CF NDF nr. 17095 Oradea cu nr. cad. 17095 în favoarea beneficiarului Jofneac Gabriela Ramona în cota 1Z> si Brata Gabriel în cota de 1Z> s-a dezmembrat în două numere cadastrale, conform planului cadastral vizat OCPI nr. 56399/26.08.2008

 • -   nr. cad. 19609 înscris în favoarea beneficiarului Jofneac Gabriela Ramona care face obiectul PUD - lui

 • -   nr. cad. 19608 înscris în favoarea lui Brata Gabriel.,

Zona studiată se află în intravilanul localității în Cartierul Oncea, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire și de formare a rețelelor stradale

Terenul se situează pe strada Cimbrului partea dreaptă, în apropierea intersecției cu str. Valerian Zaharia.

Circulația în zonă se desfășoară din str. Gh. Pitut pe str. Ion Alexi și str. Valerian Zaharia nemodernizate. Terenul are acces direct din str. Cimbrului identificat cu nr. cad. 16013 înscris în CF NDF nr. 89226 - Oradea în favoarea municipiului Oradea, ca teren intravilan, cu destinația de drum public.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională R1 - zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzuta și un front la stradă de 18,0m. Din punct de vedere al dotărilor zona este în curs de dezvoltare a infrastructurilor edilitare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință bifamilială P+1, str. Cimbrului, nr. cad. 19609, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre: limita de implantare: min. 6,00m de la limita trotuarului străzii Cimbrului;

 • -   Limita de implantare a construcției față de str. Cimbrului: minim 6,0m de la aliniament;

 • -   Retrageri laterale: min.3,30m pe fiecare latură;

 • -   Retragere spate: 1,90m;

 • -   parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință si/sau garaj inclus în clădire;

 • -   indicii de utilizare a terenului: POT propus =31,49%, CUT propus = 0,62.

 • -   accesul carosabil, pietonal la obiectivul propus va fi asigurat din strada Cimbrului, reglementată la profil de 12,00m.

 • -   asigurarea utilităților : alimentarea cu apă, canalizare și alimentarea cu energie electrică prin racordare la rețelele din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Jofneac Gabriela Ramona, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.776

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”

Ionel Vila