Hotărârea nr. 774/2008

referitoare la aprobarea „PROTOCOLULUI” încheiat între Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) şi Primăria municipiului Oradea (PMO) privind unificarea documentaţiilor de aplicare a Legii 7/1996, republicată,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

referitoare la aprobarea „PROTOCOLULUI” încheiat între Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) și Primăria municipiului Oradea (PMO) privind unificarea documentațiilor de aplicare a Legii 7/1996, republicată, Legea cadastrului și publicității imobiliare și Legea 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 173653 din 03.09.2008, prin care Instituția Arhitectului Șef propune aprobarea „PROTOCOLULUI” încheiat între Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) și Primăria municipiului Oradea (PMO) privind unificarea documentațiilor de aplicare a Legii 7/1996, republicată, legea cadastrului și publicității imobiliare și Legea 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Având în vedere prevederile art. 29 alin (2) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, art. 6 alin. 60 din Legea 50/1991 republicată, art. AII 1.1, AII 1.2, BII 1, BII 2 din anexa 1 la Legea 50/1991 republicată, art. 15 lit.b din Ordinul 1430/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, art. 1, 4 - lit. i, 10, 13, 55, și 61 din Legea 7/1996 - republicată, art. 17 din Ordinul 634/2006 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară, HCL 299/2006, HCL 535/2007.

În baza art. 36 alin. 2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă PROTOCOLUL încheiat între Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) și Primăria municipiului Oradea (PMO) privind unificarea documentațiilor de aplicare a Legii 7/1996, a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, și Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Instituția Arhitectului Șef,

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -  O.C.P.I.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Ionel Vila


Nr.774

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”

OCPI BIHOR

ORADEA

Nr............./..............2008


PRIMARIA MUNICIPIULUI

Nr.............../.............2008

PROTOCOL

Încheiat intre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bihor (OCPI) si Primăria

Municipiului Oradea (PMO) privind unificarea documentațiilor de aplicare a Legii 7/1996 republicata, legea cadastrului si publicității imobiliare si Legea 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Prezentul protocol s-a încheiat intre OCPI , reprezentata de dl Ghincea Minel in calitate de director si dl Penescu Sorin in calitate de inginer sef respectiv PMO , reprezentata de dl. Ile Bolojan , in calitate de primar , dl. Ionel Vila , in calitate de secretar si dna Lucia Iacob pentru Arhitect Sef , in vederea actualizarii prevederilor “Protocolului privind schimbul de date si informatii, in vederea stanadardizarii documentatiilor intocmite si avizate de compartimentele de specialitate din cadrul Primariei municipiului Oradea si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara“ aprobat prin HCL nr. 299 din 27 apr. 2006 si respectiv prevederilor Actului aditional la acest Protocol, aprobat prin HCL 535 din 31 iulie 2007, precum si a numerotării articolelor acestora.

In baza art. 29 alin (2) din Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul -actualizata, art. 6 alin (6) din Legea 50/1991 - republicata - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si Anexei 1 la aceasta, art. 15 alin (1) lit b , art 26 alin (1) lit c din Ordinul 1430 /2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/91, si art. 17 din Ordinului nr. 634 al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, părțile au convenit la următoarele:

 • •      Art. 1. OCPI si PMO vor colabora la delimitarea clara a limitelor administrativ teritoriale si ale limitelor intravilanului, asa cum sunt ele prevazute in Legea nr. 2/1968 republicata ( art. 4 ) si Planul Urbanistic General al municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr. 6 din 21.01.2001, prin cooptarea in comisia de delimitare cadastrala a limitelor administrativ teritoriale si ale intravilanului municipiului Oradea a delegatului OCPI, in baza art.4.2.2 din Ordin al ministrului administratiei publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general nr. 534/21.11.2001.

 • •      Art. 2. PMO va transmite catre OCPI, in format digital, Planurile Urbanistice Zonale referitoare la extinderea intravilanului si la operatiuni de parcelare , in termen de 15 zile de la aprobarea lor de catre CLO, insotite de HCL scanata .

 • •      Art. 3. Planurile Urbanistice Zonale privind extinderea intravilanului se fac in baza unei documentații cadastrale avizata de OCPI .

 • •      Art. 4. OCPI va aviza documentatiile de parcelare ( mai mult de 4 parcele inclusiv ) a terenurilor situate atat in intravilan cat si extravilan doar insotite de urmatoarele acte :

 • •  Certificat de urbanism pentru parcelare / dezlipire, conform art.6, alin (6) din Legea 50/1991

 • •  HCL de aprobare PUD/PUZ cu propunerea de parcelare

 • •  plansa propunere -reglementari cu viza CMUAT

 • •  actul din care rezulta ca scoaterea din circuitul agricol a fost efectuata in conditiile

Regulamentului aprobat prin Ordinul nr. 897/798/2005 al Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Ministerulu Administratiei si Internelor

 • •  plansa cu limitele de incadrare ale zonei din PUD/PUZ, stabilite prin raportare la cel putin o strada/drum public existent din punct de vedere juridic, cu mentionarea nr. topo/cadastral, avizata tehnic de OCPI.

 • •       Art. 5. In situatia in care se intocmesc planuri de amplasament si delimitare , iar dovada proprietatii asupra terenului , respectiv extrasul CF pe nr. topo indica ca acestea sunt in extravilan , dar terenul se afla actualmente in intravilan , OCPI va solicita adeverinta de intravilan eliberata de PMO la solicitarea executantului lucrarii

 • •       Art. 6. Planurile de situatie necesare intocmirii planurilor urbanistice zonale (PUZ) si planurilor urbanistice de detaliu (PUD) vor fi receptionate de OCPI conform adresei inregistrata la Primaria municipiului Oradea cu nr. 83121/26.03.2007 (nr. iesire OCPI 3627/15.03.2007, nr. iesire ANCPI 243933/14.03.2007), si vor contine reprezentarea reliefului, ( plan cotat sau cu curbe de nivel-numai pentru parcela pe care se va amplasa constructia , iar pe restul zonei studiate se va reprezenta numai planimetric) pe care se delimiteaza proprietatile si unde arhitectul urmeaza sa amplaseze obiectivele propuse si principalele drumuri existente in zona studiata (la cerere si cote constructii vecine

)

 • •      Art. 7. Planul de incadrare in zona a lucrarii ce face obiectul PUZ / PUD, respectiv autorizatiei de construire (PAC), mai sus mentionate (la scara 1: 2000 - intravilan , 1:5000 - extravilan, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se sc 1:10.000 ) va cuprinde dimensiunile parcelei si distantele fata de limite principalele detalii de planimetrie ( drumuri , constructii , etc )

 • •      Art. 8. Transpunerea in teren a parcelarilor cuprinse in PUD/PUZ aprobate se va realiza in baza planului de amplasament si delimitare avizat de OCPI Bihor, intocmit de un geodez/topograf autorizat

 • •      Art. 9. Planul de situatie necesar la proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire ( PAC ) va fi receptionat de OCPI conform adresei inregistrata la Primaria municipiului Oradea cu nr. 83121/26.03.2007 (nr. iesire OCPI 3627/15.03.2007, nr. iesire ANCPI 243933/14.03.2007), si va contine, conform adresei mai sus mentionate si respectiv pct. A II 1.2 din Anexa 1 la Legea 50 /1991 - republicata - CONȚINUTUL -CADRU al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, urmatoarele elemente :

 • • reprezentarea reliefului (plan cotat sau cu curbe de nivel) pe care se delimiteaza proprietatile si unde arhitectul urmeaza sa amplaseze obiectivele propuse.

 • • Parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisa prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare

 • • Amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta

 • • Cotele constructiilor mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ± 0,00; cote de nivel, distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor , aleilor platformelor, etc.);

 • • Denumirile si destinatiile fiecarui corp de constructie;

 • • Sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

 • • Accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute

 • • Strazile (unde acestea exista), drumurile de acces la strazi existente, stalpii de iluminat public, stalpii electrici, retelele de canalizare (unde acestea exista) , prin cota la nivel capac canal si adancime canalizare

• Art. 10. Documentatiile de urbanism de tip P.U.Z. (plan urbanistic zonal) sau P.U.D. (plan urbanistic de detaliu) vor fi intocmite pe suport analogic si digital. Cele in format digital vor fi fisiere cu extensia dxf sau dwg iar continutul lor va fi organizat pe straturi (layere) dupa cum urmeaza:

element legenda

strat pentru situatie existenta

strat pentru propuneri

acces auto

acces_auto_e

acces_auto_p

acces pietonal

acces_pietonal_e

acces_pietonal_p

alei

alee_e

alee_p

construcții

constructie_e

constructie_p

drumuri incinte

drum_incinta_e

drum_incinta_p

drumuri publice - denumire

drum_public_e

drum_public_p

limita intravilan

lim_intrav_e

lim_intrav_p

parcaje

parcaj_e

parcaj_p

parcele

parcela_e

parcela_p

platforme betonate

platforma_betonata_e

platforma_betonata_p

platforme utilaje

platforma_utilaje_e

platforma_utilaje_p

puturi apa forate

put_forat_e

put_forat_p

retele apa

ret_apa_e

ret_apa_p

retele electrice

ret_electrica_e

ret_electrica_p

retele gaz

ret_gaz_e

ret_gaz_p

retele canalizare menajera

ret_menajera_e

ret_menajera_p

retele canalizare pluviala

ret_pluviala_e

ret_pluviala_p

retele telefonice

ret_telefonica_e

ret_telefonica_p

retele termoficare

ret_termoficare_e

ret_termoficare_p

rezervoare apa incendiu

rezervor_apa_e

rezervor_apa_p

rezervoare vidanjabile

rezervor_vidanjabil_e

rezervor_vidanjabil_p

spatii verzi

spatiu_verde_e

spatiu_verde_p

stalpi electrici

stalp_electric_e

stalp_electric_p

stalpi iluminat

stalp_iluminat_e

stalp_iluminat_p

trotuare

trotuar_e

trotuar_p

element legenda

strat

text constructii (ex. regim inaltime, destinatie etc)

constructie_txt

text parcela (ex. regim juridic etc)

parcela_txt

zone interdictie constructii numere cadastrale

zone risc

zonele functionale

zona_interdictie

nr_cad

zona_risc

straturi diferite pt fiecare zona (comert, servicii etc)

Orice alt element va fi trecut intr-un strat separat cu o denumire sugestiva sau pe straturile prevazute mai sus folosindu-se diferite culori sau hasuri. De exemplu, Crisul Repede va fi trecut pe un strat cu denumirea 'apa' iar cladirile cu regimuri de inaltime diferite vor fi puse pe straturile 'constructie_e' sau 'constructie_p', dupa caz, folosindu-se cate o culoare pentru fiecare regim de inaltime.

• Art. 11. Pentru întocmirea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, conform Hotararii nr. 273 / 14.iunie 1994 actualizata (cu modificarile si completarile aduse de Hotararea nr. 940 din 19 iulie 2006) privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii, in situatia in care imobilul este inscris deja intr-o carte funciara cu caracter nedefinitiv, beneficiarul lucrarii executate va prezenta planul inițial de amplasament si delimitare a imobilului, sc. 1: 200 - 1: 5000, dupa caz, pe care geodezul/topograful a transpus / extins noua constructie.

• Art. 12. Pentru intocmirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in situatia in care imobilul este inscris intr-o carte funciara, beneficiarul va prezenta un plan de situatie, intocmit de un geodez/topograf autorizat, pe care acesta a transpus noua constructie, cu urmatorul text : “ NOTA : continutul prezentului plan va corespunde obligatoriu cu continutul planului de amplasament si delimitare a imobilului, ce va fi intocmit ulterior receptionarii cladirii, conform Anexei 11 la Ordinul 634/2006 “ •Art. 12. Pentru inscrierea unei constructii executate inainte de 1991, pe un teren inscris intr-o carte funciara , avand acelasi propietar de la data executarii, se vor putea folosi schite avizate de organele abilitate la data intocmirii lor (anterior anului 1991). In cazul in care acest lucru nu este posibil se va prezenta un plan de situatie intocmit de topograf autorizat, conform alineatului precedent.

•Art. 13. Procedura de lucru pentru autorizare constructii mansarde sau apartamente in mansarde, respectiv inscriere in CF a acestora se va detalia impreuna cu OCPI

•      Art.

elemente:

14. In toate cazurile prezentate anterior, planurile de situatie vor cuprinde urmatoarele

 • •  denumirea strazii si numerele administrative atat al imobilului in cauza cat si al imobilelor invecinate: stanga/dreapta

 • •  distantele fata de: frontul stradal, mejdiile stanga/dreapta si limita posterioara a proprietatii

 • •  suprafata construita la sol, numar de nivele, suprafata desfasurata

 • •  nume vecini stanga/dreapta si, acolo unde exista, numere cadastrale invecinate

• Art. 15. Pentru terenurile din extravilanul extins fata de cel existent la data de 01.01.1991, aprobat prin PUG, PUZ, PUD, pe care se amplaseaza obiective de investitii, locuinte, etc, se va solicita scoaterea terenurilor din circuitul agricol, conform Ordinului 897/778/2005 al MAPDR si al MAI.

• Art. 16. PMO va transmite OCPI Nomenclatorul stradal al municipiului Oradea la data semnarii prezentului protocol,și de fiecare dată când se aprobă străzi nou create sau se actualizează acest nomenclator.

 • •      Art. 17. Planurile de amplasament si delimitare a imobilelor proprietatea municipiului Oradea, vor fi receptionate de OCPI doar in situatia in care acestea au aplicata stampila “VIZAT IN PREALABIL“ cu semnatura “Arhitect sef “, semnatura si stampila “Primar” iar cele emise la scara 1:10000,doar dacă au aplicată mențiunea “Conform cu punerea în posesie” semnată și ștampilată de Primar sau de cei în drept.

 • •      Art. 18. OCPI va permite , cu titlu gratuit , accesul unui reprezentant al PMO , numit de Institutia Arhitectului Sef , la baza de date , cu user si parola , on-line , cu posibilitatea de a descarca lunar o parte din datele necesare in procesul de autorizare a constructiilor . PMO va respecta regimul de confidentialitate a datelor primite si va raspunde legal de securitatea acestora .

 • •      Art. 19. Consecvenți, în rezolvarea în timp cât mai scurt a problemelor cetățenilor care se adresează Primăriei Municipiului Oradea și în relația cu Direcțiile Primăriei au nevoie de Extrase CF precum și pentru nevoile Patrimoniului Imobiliar, părțile au hotărât ca OCPI Bihor să furnizeze în regim “ON-LINE” extrase de carte funciară. Activitatea se va desfășura în baza unui contract de prestări servicii. Pentru întocmirea și exploatarea unei baze de date comună, prin care se va face legătura între imobil - CF - nr. Administrativ - proprietar, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, va introduce în baza sa de date, la depunerea declarațiilor de impunere nr.topo/cadastral aferent imobilului declarat.

 • •      Art. 20. In vederea conservarii si protejarii punctelor geodezice si de ridicare atunci cand se solicita aviz de constructie sau reparatie a strazilor si trotuarelor din Municipiul Oradea Directia Tehnica va solicita si avizul OCPI Bihor. Daca exista astfel de puncte, OCPI Bihor va face propuneri pentru protejarea sau refacerea celor distruse, pe cheltuiala constructorului.

 • •      Art. 21. Documentele intocmite conform prezentului Protocol se vor prezenta si in format digital atat la PMO cat si la OCPI .

 • •      Art. 22. Pentru evitarea unor disfunctionalitati sau suprapuneri de activitati , cele doua parti semnatare a prezentului Protocol nu vor lua masuri care privesc domeniul de colaborare decat cu consultarea prealabila a celeilalte parti.

 • •      Art. 23. La data aprobarii de catre Consiliul Local al municipiului Oradea a prezentului Protocol se abroga Protocolul aprobat prin HCL 299/2006 si Actul aditional la cesta , aprobat prin HCL 535/2007.

  PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA


  PRIMAR

  Ilie Bolojan


  SECRETAR jr. Ionel Vila


OFICIUL DE CADASTRU SI

PUBLICITATE IMOBILIARA

DIRECTOR

Minel Ghincea

INGINER SEF

Sorin Penescu

ARHITECT SEF