Hotărârea nr. 772/2008

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu – Construire corp administrativ (showroom), hală asamblare şi producţie fier forjat şi depozit materiale de construcţii, str. Ogorului nr. 132, nr. cad. 11160 şi 11161 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu - Construire corp administrativ (showroom), hală asamblare și producție fier forjat și depozit materiale de construcții, str. Ogorului nr. 132, nr. cad. 11160 și 11161 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 178024 din data de 17.09.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu - Construire corp administrativ (showroom), hală asamblare și producție fier forjat și depozit materiale de construcții, str. Ogorului nr. 132, nr. cad. 11160 si 11161 - Oradea, elaborat la solicitarea societății SC Eurovel Construct SRL reprezentată prin dl. Pop Flaviu Manuel, în scopul determinării condițiilor de amplasare a unui corp administrativ (showroom), grup social, hală asamblare și producție fier forjat și depozit materiale de construcții pe terenul situat pe str. Ogorului nr. 132, situat în intravilan, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, a parcărilor, stabilirea regimului de aliniere și de înălțime, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare,

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea sud a localității intr-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea economică și de servicii,

Terenul în suprafață totală de 2395,0mp s-a identificat cu nr. cadastral 11160 înscris în CF NDF nr. 8873 - Oradea și respectiv nr. cad. 11161 înscris în CF NDF nr. 8871 - Oradea, se află în proprietatea beneficiarilor Gavrilas Laurențiu și Pop Flaviu cu drept de folosință în favoarea SC Eurovel Construct SRL conform contractului de comodat nr. 2631/16.04.2008, ca teren intravilan. Pe amplasament nu există rețele edilitare.

Regulamentul zonării funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează terenul în zona de folosință comercială și servicii de tip C8 servicii generale și funcțiuni comerciale cu consum de teren care fac trecerea către zone de producție. Circulația principală în zonă se desfășoară pe drumul de centură (str. Ogorului).

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu -Construire corp administrativ (showroom), hală asamblare și producție fier forjat și depozit materiale de construcții, str. Ogorului nr. 132, nr. cad. 11160 și 11161 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările aferente, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   amplasarea clădirilor față de axul străzii Ogorului : 50,0m, conform planșei 3/U - Reglementări;

  • -   limita de implantare a gardului incintei, la limita drumului colector propus paralel cu str. Ogorului;

  • -   regim de înălțime propus: P;

  • -  P.O.T. propus = 36,32% , C.U.T. propus = 0,42 ;

  • -   accesul în incintă se propune conform avizului Inspectoratului de Poliție al județului Bihor nr. 1015522/13.06.2007 și respectiv avizului Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România nr. 2922/21.11.2007, provizoriu din accesul existent la SC Auto Plus SRL și definitiv din drumul colector al centurii;

  • -  echiparea tehnico-edilitară: pentru alimentarea cu apă se propune racordarea la rețeaua existentă, pentru canalizarea apelor uzate se va executa un sistem de canalizare prin rezervor vidanjabil iar pentru alimentarea cu energie electrică se propune branșarea la rețeaua existentă în zonă;

  • -   Organizarea circulației: accesul în incintă se va realiza din str. Ogorului conform avizului Inspectoratului de Poliție al județului Bihor nr. 1015522/13.06.2007, până la finalizarea drumului colector al centurii și a intersecției străzii Ogorului cu str. Apateului.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC Eurovel Construct SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.772

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila