Hotărârea nr. 768/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Sediul asociaţiei de proprietari “108 Tuşnadului”,str. Tuşnadului FN - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Sediul asociației de proprietari “108 Tușnadului”, str. Tușnadului FN - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.178045 din data de 18.09.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Sediul asociației de proprietari “108 Tușnadului”, str. Tușnadului FN - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism 3899/15.11.2007 la solicitarea Asociației de proprietari “108 Tușnadului”, reprezentată de Tit Mihai, în scopul determinării condițiilor de amplasare a unei clădiri, care să servească drept sediu al asociației, pe str. Tușnadului, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară, rezolvarea circulației terenurilor,

Teritoriul luat în considerare este situat în intravilanul localității, în zona de vest a orașului, în cartierul Rogerius, într-o incintă de blocuri situate în vecinătatea străzii Aluminei,

Amplasamentul studiat este situat în incinta delimitată de un complex de blocuri de locuit în regim de înălțime P+4 și P+9, în imediata apropiere a punctului termic ce deservește zona.

Terenul studiat în vederea amplasării obiectivului reprezintă cota parte din parcela identificata cu nr. topo. 5187/4 înscris în CF nr.18614 - Oradea în favoarea Statului Roman. Pentru realizarea obiectivului este necesară concesionarea a 25,90 mp, din parcela studiată.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R6, destinată locuințelor multifamiliale.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona dispune de rețele de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și termică, existând posibilitatea de racordare la acestea,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Sediul asociației de proprietari “108 Tușnadului”, str. Tușnadului FN -Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Din punct de vedere al încadrării în contextul urbanistic, prin PUD s-au stabilit următoarele condiții de amplasare conform planșei 4/U- Reglementari:

 • -   Regim de înălțime parter;

 • -  Clădirea se va amplasa retrasă la 3,00m față de fațada punctului termic;

 • -   Gabaritele clădirii sunt :7,00 x 3,70m;

 • -  Accesul se face din strada Tușnadului pe aleea pietonală existentă în incinta blocurilor;

Suprafața necesară realizării obiectivului este de S = 25,90mp și urmează sa fie concesionată;

Indicii de utilizare a terenului POT propus = 100% și CUT propus = 1,0;

Dotarea cu utilități a viitoarei clădiri se va face prin racordare la rețelele orășenești existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Asociația de proprietari “108 Tușnadului”, prin grija Biroului Avizări Planuri

  Urbanistice CMUAT,

  Oradea, 30 septembrie 2008

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

  CONTRASEMNEAZĂ

  Nr.768

  SECRETAR

  Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”

  Ionel Vila