Hotărârea nr. 765/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil P+1+M cu destinaţia spaţiu comercial şi locuinţe, str. Olimpiadei nr. 27, nr. cad. 11881 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil P+1+M cu destinația spațiu comercial și locuințe, str. Olimpiadei nr. 27, nr. cad. 11881 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.178016 din data de 17.09.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil P+1+M cu destinația spațiu comercial și locuințe, str. Olimpiadei nr. 27, nr. cad. 11881 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 4418/28.12.2007 la solicitarea beneficiarului Indrieș Petru Daniel, în vederea stabilirii condițiilor de construire a unui imobil cu destinația spațiu comercial și locuințe pe str. Olimpiadei nr. 27, circulația juridică a terenurilor, stabilirea regimului de aliniere și de înălțime și echiparea cu utilități edilitare.

Teritoriul luat în considerare pentru construirea obiectivului este situat în cartierul Rogerius al municipiului într-o zonă compact construită, în intersecția străzilor Ovidiu, Olimpiadei și nr. topo 4933/9 (proprietar Statul Roman).

Teritoriul studiat este delimitat de clădiri de locuit în regim parter și învecinate cu clădiri în regim P+M, blocuri P+4 -:- P+7.

In prezentul PUD, au fost preluate toate prevederile cuprinse în documentațiile de urbanism aprobate anterior: P.U.G.- municipiul Oradea și P.U.Z. - Zona Centrală.

Din punct de vedere juridic, terenul în suprafața de 270,0mp, identificat cu nr. cadastral 11881 înscris în C.F. NDF nr. 9883 - Oradea, este proprietatea beneficiarului Indries Petru Daniel, ca teren intravilan.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil P+1+M cu destinația spațiu comercial și locuințe, str. Olimpiadei nr. 27, nr. cad. 11881 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   construire imobil cu destinația spațiu comercial și locuințe, în regim de înălțime propus P+1+M;

  • -   construcția propusă se va amplasa în limitele stabilite prin PUD, conform planșei U/3-Reglementări, la frontul străzii Olimpiadei, pe mejdia dreapta, retrasă la 0,55m de la trotuarul străzii Ovidiu;

  • -   accesele se vor realiza direct din strada Olimpiadei, Ovidiu și terenul cu nr. topo 4933/9;

  • -   se vor amenaja 6 locuri de parcare, aferente funcțiunii, în incinta, în imediata vecinătate a accesului;

  • -   Condiții specifice impuse: amenajare spatii verzi aferente funcțiunii, în incintă, în suprafață de minim 20,0% din suprafața terenului;

  • -  pOt propus = 46,0% și CUT propus = 1,30;

  • -   echiparea cu utilități se va realiza prin racordarea la rețelele existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Indries Petru Daniel, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.765


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”